Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-04-24 00:00:00860424_000160Senast uppdaterad 2020-08-27

ANALYS OCH UTVÄRDERING AVSEENDE EVENTUELL KARTLÄGGNING OCH ÖVERVAKNING AV OLOF PALME FÖRE MORDET.

3. OLOF PALMES AKTIVITETER

Olof PALME hade sin arbetsplats både i statsrådsberedningen (SB) i Rosenbad och i riksdagshuset. De flesta dagar när Olof PALME var Inbokad för heldagsarbete I SB eller riksdagen föl de han en rutin som bestod i att han lämnade bostaden Västerlånggatan 31, promenerade via Mynttorget och Drottninggatan till Rödbotorget. Området bostaden - riksdagshuset - Rosenbad kallas internt statsrådskretsen för "gyllene triangeln" och bedömdes av Olof PALME som ett säkert område. Det är oklart vad som menats med säkert område men det har varit ett uttalat önskanål av Olof PALME att få röra sig fritt inom området.

Enligt vittnesuppgifter hade Olof PALME visat stor regelbundenhet vid promenaden till Rosenbad. Olof PALME lämnade bostaden 10 min i 9 och promenerade till SB för att infinna sig där kl 09.00. Undantagsvis kunde han koma till SB tidigare och då vanligen 08.30.Av 20 arbetsdagar, sedan den 27 januari och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd. Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan / Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

Av 20 arbetsdagar, sedan den 27 januari och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd. Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan / Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

Följaktligen har det blivit färre arbetsdagar där Olof PALME slutat arbetet i Rosenbad. Arbetsdagen har i allmänhet slutat vid 18-tiden och Olof PALME har promenerat tidigare beskriven väg till bostaden.

Efter 27 januari har 13 arbetsdagar slutat i Rosenbad. Olof PALME prononcerade utan livvakt vid samtliga 13 tillfällen till bostaden.

Olof PALME hade bilen parkerad parkeringsplats på slottsgården. Bilen har använts under veckoslut och vid dessa tillfällen promenerade Olof PALME till slottsgården från bostaden. Bilen användes alltså ganska sällan men den ingick tydligen som en del i den privata sfär som familjen PALME eftersträvade. Bilen nyttjades bl.a. helgen den 1 och 2 februari. Lördagen den 1 februari användes bilen för färd till Stortorpskliniken i Farsta. Olof PALMS körde dit ensam. Söndagen den 2 februari användes bilen av Olof och Lisbeth PALME för färd till Djurgården där de promenerade några timar.

Lördagen den 22 februari kl 18.00 använde Olof och Lisbeth PALME bilen för färd till Vällingby. Återfärd vid 24-tiden och parkering på slottsgården. Söndagen den 23 februari bilfärd till Djurgården mitt på dagen, skidåkning några timar, sedan återfärd. Olof PALME var under den undersökta perioden utan livvakt på kvällen endast vid tre tillfällen:

 • tisdagen den 1l februari övervarade Olof PALME en middag i gästmatsalen pi Rosenbad. Okänt när han lämnade Rosenbad och vilket sätt han kom hem.
 • torsdagen den 13 februari var Olof PALME och Lisbeth tillsammans med sonen Mattias på Café de 1a Paix, Tyska Brinken och åt middag.
 • onsdagen den 26 februari var Olof PALME och Lisbeth på restaurang Yasmin, Kornhamnstorg.

SAMANFATTNING

Det har inte förekommit något känt tillfälle för en attentatsman eller övervakare att närma sig Olof PALME, under den undersökta perioden, denne har väntat att Olof PALME ska vara:

 • utan livvakt
 • utanför Gamla Stan
 • till fots
 • ute på kvällen

Tillfällen som Olof PALME var utan livvakt och till fots inskränker sig till de gånger han gick till och från Rosenbad, promenader på Djurgården under några timar på dagtid och de redovisade restaurangbesöken.

Bilden förändras självfallet om inte samtliga kriterier har varit uppfyllda. Olika kombinationer visar ändå att tillfällen när Olof PALME var mest sårbar och oskyddad fanns så gott som uteslutande i Gamla Stan.

4. LISBETH PALMES AKTIVITETER

I den mängd av Iakttagelser allmänheten lämnat till polisen angående mordet på statsminister Olof PALME. finns också ett antal observationer gjorda kring Lisbeth PALME. Vid ett fåtal tillfällen har det gjorts iakttagelser på okända personer i anslutning till hennes arbetsplats, vilka av uppgiftslämnarna tolkats som Lisbeth PALME varit övervakad.

Lisbeth PALME är anställd av Stockholms Läns Landsting med arbetsplats i Södra Nämndhuset, Torkel Knutssonsgatan 20, Stockholm.

Underlaget för kontrollen av personal vid Södra Nämndhuset utgörs dels av en lista från socialdirektör Ulf LARSSON över samtliga anställda vid Södra Nämndhuset och dels av personligt samtal med Lisbeth PALMEs närmaste chef, Margareta NUDER den 21 mars 1986.

Lisbeth PALME har varit anställd vid Södra Nämndhuset sedan ungefär tre tillbaka. Utöver detta arbete upprätthåller hon en befattning som konsulterande psykolog vid daghemmet Enspännargatan 25-27 i Vällingby.

Lisbeth PALME tjänstgör som handläggare vid socialförvaltningens ledningsstab, vari arbetsuppgifterna utgörs av problem betr. barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling, hälsofrågor, avlösarverksamheten, invandrarfrågor och seminarier.

Totalt är 649 personer anställda vid Södra Nämndhuset. Personalen runt Lisbeth PALME kan delas in i tre grupper vad avser närhet och insikt runt hennes person.

 1. personal i den ledningsstab Lisbeth PALME ingår i. Sammanlagt 12 personer med vilka hon dagligen har ett intimt samarbete
 2. övrig personal som tjänstgör samma våningsplan och som ingår i andra ledningsstaber.
 3. övrig personal som tjänstgör i Södra Nämndhusets två byggnader.

Slagning i PBR har skett mot samtliga anställda vid förvaltningen med följande resultat.

 1. ingen träff
 2. I förekmst i PBR (stöld)
 3. 52 förekmster i PBR

Enligt Margareta NUDER har personalsituationen beträffande anställda som här hänförs till grupperna I och 2 sedan lång tid varit stabil och några tillfällighetsanställningar har inte förekommit.

I Södra Nämndhuset handläggs ärenden som till en del berör ett klientel med en komplicerad och svir social situation. Detta medför att i Nämndhusets lokaler kan det röra sig personer som av en del upplevs sm mystiska och hotande eller skrämande.

Gjorda iakttagelser redovisas i avsnitt UTVÄRDERING AV TIPS OCH FORHOR

5. LIVVAXTSSKYDDET

För skyddet av Olof PALME svarade säkerhetsskyddsroteln vid RPS/Säk. Arbetsmetodiken beskrivs i hemlig PM och denna modus operandi för livvakter förklarar hur hämtandet och avlämnandet av Olof PALME gick till.

Beträffande omfattningen av livvaktsskyddet har framkomit att statsministern till vissa delar själv bestämt när livvakter skulle vara med. Olof PALME föredrog att vara utan livvaktsskyddet under:

 • promenader till och från statsrådsberedningen och riksdagshuset
 • kvällar efter att arbetet slutat i Rosenbad och inga kvällsengagemang - officiella plikter - förelåg
 • helger där Olof PALME var tillsammans med familjen

Olof PALME föredrog vid flera tillfällen när han befann sig i Rosenbad och skulle uträtta ärenden på stan, att göra detta utan att engagera livvakterna. Sama inställning hade han kring veckoslut och helger. det inte fanns ett officiellt program, fick livvakterna besked på fredagen att han skulle ringa om det var något.

Denna frigörelse från livvaktsskydd gjorde bl.a. att livvakterna fick en för dem ovanligt begränsad insyn i ett skyddsobjekts privatliv.

Livvakterna har beretts tillfälle att lämna redogörelser för iakttagelser de gjort i samband med livvaktsskyddet för Olof PALME och dessutom vid livvaktsuppdrag för andra skyddsobjekt där Olof PALME funnits med i omgivningen.

Vid några tillfällen trakasserades och häcklades Olof PALME av medlemar i olika extremistorganisationer såsom EAP och BSS. Dessa grupper har uppträtt öppet, troligen i avsikt att skapa uppmärksamhet kring sina budskap till Olof PALME och detta har vägts in i hot- och riskbedömningen som säkerhetsskyddsroteln fortlöpande gjort.

Det har inte gjorts några observationer av någon enskild händelse eller person som kan sättas i samband med övervakning av Olof PALME

6. OLOF PALME - MASSMEDIA

Regerings- och partikamrater till Olof PALME har enstämmigt uttalat att Olof PALME strävat efter och också haft ett gott förhållande till press och nyhetsmedia.

Olof PALMEs mediakontakter har spänt över ett stort fält och uppenbarligen har han haft en öppen inställning till att ge intervjuer.

I almanackan hade Olof PALME nedanstående tider för olika intervjuer inbokade:

Jan 13 kl 13:00 Transportarbetaren
15 12:00 Journalister inom A-pressen
28 12:00 Thomsen, Stern Magazine
Feb 5 kl 08:30 Chefredaktören A-pressen
7 09:15 Afganistan-Nytt, Staffan Thorsell
19 14:15 Klara Posten
15:00 Aktuellt i Politiken, Peter Hultqvist
26 16:30 Grekisk TV
17:00 Verdandis fotograf

I spaningsuppslag T 8609 har noterats journalister som följt Olof PALME under längre tid:

Per WENDEL, Expressen - reste med gott som samtliga resor från oktober 1984
Stefan BORG, Aftonbladet, perioden oktober 1984 - december 1985
Inger ARENANDER, Ekot,
Katrin HALLMAN, Ekot, reste mycket under valrörelsen
MELSTEDT, TT, valrörelsen, kände Palme väl
Willy SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet
Lisbeth CRONA, Svenska Dagbladet
Åke EKDAHL, DN
Kaa ENEBERG, DN
Magdalena RIBBING, DN

Det har dessvärre förekommit störningar i relationerna mellan Olof PALME och pressen. I första hand torde dessa störningar kunna hänföras till olika politisk uppfattning och då har kritiken riktats mot Olof PALME som statsminister och ledare för regeringen.

Det har också riktats kritik mot Olof PALME av mer skvallerkaraktär i form av personangrepp och denna journalistik har berört Olof PALME väldigt hårt enligt medarbetare i statsrådsberedningen.

1983 eller 1984 försökte "Hänt i veckan" koppla ihop Olof PALME med den amerikanska filmaktrisen och författaren Shirley McLaine. Detta inträffade i samband med att Shirley McLaine besökte Stockholm för att lansera en självbiografisk bok. Enligt sekreterare Ann-Mari VILLSSON visade Olof PALME tydlig irritation för det som skrevs skvallerspalterna. Olof PALME undvek att tala om artiklarna och han talade inte heller om enskilda journalister.

Under 1985 skrevs mycket i svensk press m den s k Harvard-affären. Olof PALME tog illa vid sig av olika uppgifter att han utnyttjat sin position för att gynna sin son. Ingen enskild tidning eller journalist har nämnts i sammanhanget.

Sverige-korrespondenten för the Sun, London och the Star, Johannesburg, Roy CARSON, har meddelat till UD att han har orsak att tro att det utanför Olof PALMEs bostad har förekommit två mystiska män. Dessa skulle vara representanter för den amerikanska tidningen ”National Enquirer”, en reporter och en journalist. De hade till uppgift att bevaka Olof PALMEs rörelser på grund av tips m påstådda förbindelser mellan Olof PALME och Emma ROTHSCHILD.

Emma ROTHSCHILD, född 1948, medlem i Palme-kommissionen, styrelsemedlem i SIPRI sedan 1983. Amerikansk medborgare, har bott på hotell Lady Hamilton i Gamla Stan i flera år och då i en annexlägenhet på Prästgatan 26. Hösten 1985 köpte Emma ROTHSCHILD en lägenhet på Prästgatan 44 och bor sedan dess antingen i denna lägenhet eller i USA.
Olof PALME besökte Emma ROTHSCHILD den 1 februari vid 13-tiden i bostaden på Prästgatan 44. Uppgiften har erhållits av Lisbeth PALME.
2 februari möttes Emma ROTHSCHILD och Olof PALME på Djurgården nedanför Skansen. Olof PALME var på Djurgården i sällskap med Lisbeth. De mötte Emma ROTHSCHILD och stod tillsammans och lyssnade på nyhetssändningarna på radio om Alva Myrdals bortgång.

KOMMRNTAR

Bland de olika spaningsuppslagen rörande iakttagelser av två män i Gamla Stan och som bevakat Olof PALMEs bostad, finns det inga som med säkerhet kan sägas utpeka dessa representanter från "National Enquirern. Det har inte observerats någon kamera och dessutom har de flesta iakttagelserna av tv! män Västerlånggatan gjorts på tider Olof PALME ej var i bostaden.

Flera vittnesmål har tagit upp Olof PALMEs yrkesmässiga kontakt med Emma ROTHSCHILD, dessutom har Lisbeth PALME själv nämnt de gånger Olof PALME träffade Emma ROTHSCHILD under 1986.

Undersökningen har visat att det funnits ett stort intresse av Olof PALME och hans politik hos media. Intresset för Olof PALME har varit öppet och det finns inget som tyder på en dold övervakning utförd av journalister kring Olof PALME eller hans omgivning.

7. UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER

För att kunna eliminera vissa inkommande tips, vilka kunnat vara uppgiftslämnares iakttagelser av polispersonal eller personal inom annan myndighet, gick gruppen 860312 ut med en förfrågan till:

 • Stockholms pd, samtliga enheter.
 • Rikspolisstyrelsen, samtliga avdelningar
 • Försvarsstaben
 • Tullverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Brandförsvaret

Frågeställning:

 1. Har er enhet/grupp under tiden 860101--0228 bedrivit spaning i Gamla Stan?
 2. Har enheten/gruppen under dygnet 860228 bedrivit spaning i ett område begränsat av Birger Jarlsgatan - Odengatan - Vasagatan - Klarabergsgatan?
 3. Har i förekommande fall bärbar kommunikationsradio använts?

Inkommande svar finns redovisade i vårt arbetsmaterial. Dessa svar innebar, att vi kunde eliminera tre av de inkomna spaningsuppslagen. Enär det, oaktat den första skrivelsen, inte kunde uteslutas att vi ej erhållit information från alla håll, gick vi ut med en förnyad förfrågan vecka 15 gällande egna spaningsinsatser i område 2 under 860228 kl 21.00 - 24.00.

Denna senaste förfrågan har inte gjort, att vi kan eliminera inkomna tips. Vi anser därför, att uppgiften angående s.k. egna spaningsinsatser är genomarbetad.

8. UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR

Disposition av tipsmassan

De av gruppen utvärderade tipsen har, beroende på om de berör försök till rekognosering för anskaffande av observations lokal eller berör förhållanden som kan tyda en mer direkt kartläggning/övervakning, behandlats i två separata avsnitt. I det senare stycket har också en avsnittsvis uppdelning ansetts logisk då det bearbetade materialet alltid kunnat hänföras till viss plats eller viss typ av händelse.

Avsnitten avser
 • tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 28 februari
 • promenaden till Gamla Stans T-banestation. tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen
 • observationer inne i och utanför biografen fram till filmens slut
 • observationer på Sveavägen och angränsande gator

De tips som valts ut som underlag för redovisningen bygger på observationer gjorda fr o m den 17 januari 1986 och fram till 28 februari kl 23.40. Observationer före den 17 januari har inte varit av den kvalitén att de kunnat tjäna som underlag för en bedömning och vad avser tiden efter den 28 februari kl 23.25 har iakttagelserna inte varit av den arten att de gått att hänföra till gruppens uppdrag. Totalt har 44 tips, i vilka det också ingår kompletterande utredningsmaterial, ansetts vara av s*dant värde att de kunnat utgöra ett relevant bedömningsunderlag. Flertalet av dessa tips gäller iakttagelser som är gjorda den 27 och 28 februari. Detta förhållande sammanfaller också med den övriga tipsmassan.

För att ta fram ett så adekvat underlag sm möjligt har samtliga observationer som initialt valts ut granskats mot kända fakta som skulle kunna förklara iakttagelsen eller visa den ointressant av annan anledning samt granskats mot det naturliga flöde som har kunnat finnas i omgivningen. Vad gäller samtliga observationer har granskning och gallring skett med beaktande av,

 • om PALME varit utomlands
 • PALMEs övriga aktiviteter
 • livvakternas rörelser och - polisiära spaningsinsatser.

Därutöver har vad gäller området runt bostaden på Västerlånggatan 31 i Gamla Stan följande fakta och flöde ansetts vara av värde att beakta.

 • stadsdelen är ett turiststråk. Det är inte onormalt att en turist står stilla och tittar sig omkring i omgivningen eller i affärernas skyltfönster
 • personer som stämmer träff med varandra i Gamla Stan väljer sannolikt att mötas på en plats som är mer allmänt känd. t ex Väster långgatan
 • det är relativt gott om näringsställen och klubbar som drar till sig folk även under kvällstid
 • Café Gråmunken som ligger på Västerlånggatan 18 är en av narkotikapolisen känd träffpunkt för narkotikahandlare
 • en lägenhet på XXXXXXXXX, bakom XXXXXXXXX disponeras av XXXXXXXXX
 • Västerlånggatan 28, mittemot Västerlånggatan 31, ligger Art Galleri Atrium vilket varit föremål för renovering med början i februari 1986. Personal som varit engagerade i renoveringsarbetena har ofta stått utanför och väntat den som varit innehavare av nyckel. Renoveringen har även pågått utom kontorstid
 • i fastigheten Västerlånggatan 31 är en läkarpraktik
 • personer som kände till var PALME bodde kan av nyfikenhet intresserat sig för fastigheten.
 • fasaden till fastigheten Västerlånggatan 31 är av kulturhistoriskt intresse

På grundval av ovanstående har observationer som gjorts under dagtid samt observationer som ej gjorts under längre tid kvällstid gallrats bort. Likaså har observationer som signalämnetsmässigt överensstämmer med de som utfört renoveringsarbetet på galleriet mitt emot bostaden ej tagits med. Iakttagelser gjorda den 28 februari har dock ansetts nödvändiga att i större utsträckning vägas in i bilden.

Den signalementsmässiga samstämmigheten mellan observationer gjorda i olika avsnitt redovisas i särskilt stycke under rubriken SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET.

Den följande redovisningen av utvärderade tips och förhör följer den tidigare angivna dispositionen med händelser angivna i kronologisk ordning inom respektive avsnitt. I högermarginalen hänvisas till aktuellt tips numer.

Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad
Vid bearbetning av detta avsnitt har också lokaler som kan utgöra tillhåll för ev. övervakare tagits in i bilden. Utöver tipsmassan, inklusive dörrknacknings-PM, har gruppen också tagit del av hotellkort och hotellkontroller som ägt rum på Hotell Lord Nelson på Västerlånggatan och Hotell Lady Hamilton på Storkyrkobrinken. Besök på platsen har också gjorts i syfte att undersöka var tänkbara observationslokaler lämpligen borde vara belägna.
Det som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.
Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder bostaden kan dock tyda på att ett försök till sidan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet. Z 8126
Se bilaga 1A
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29. Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden. Det skulle i så fall inte heller tyda pi någon större grad av professionalism. Z 8074
Beträffande Art Galleri Atrium, som tidigare omtalats och som ligger mitt emot PALMEs bostad har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden. Z 8048
Se bilaga 1B
Rikskriminalens uppföljning av tipsen har dock inte givit något resultat som tyder på att lokalen använts i observationssyfte
Tips har också inkommit beträffande XXXXXXXXXX boende XXXXXXXXXXX från XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inte heller har den utredning och de förhör som har hållits med anledning av tipsen kunnat styrka de misstankar tipsen givit upphov till. Z 8036
Se bilaga 1C
Det kan dock vara värt att notera att de utredningar som gjorts beträffande Art Galleri Atrium och XXXXXXX inte heller till fullo har kunnat skingra de misstankar som uppkommit.
Beträffande kontrollerna på Hotell Lord Nelson så har det inte givit några indikationer som tyder på att hotellet använts som observationsplats.
Bland de tips och utredningar som initierats p.g.a. att de skulle kunna vara tecken försök till anskaffande av tillhåll eller ut öra tillhåll för ev. övervakare, återfinns den tidigare nämnda XXXXXXXX Den redovisade bedömningen av det utredningsresultatet kvarstår även i detta hänseende. Därutöver har inga uppgifter framkommit som ger stöd åt att någon särskild lokal varit av intresse som tillhåll i närheten av PALMEs bostad. Kontroller som företagits på Hotell Lady Hamilton har givit negativt resultat.
Likaså har ett tips angående inbrott vid tre olika tillfällen i februari i en källarlokal i fastigheten Västerlånggatan 47 ej ansetts kunna utgöra ett sådant tecken. Oaktat att det är anmärkningsvärt med tanke på tid, plats och att flera försök gjorts. Z 8437
Observations lokaler vid Olof PALMEs arbetsplatser
Olof PALME hade i huvudsak fasta arbetsplatser, dels Statsrådsberedningen i Rosenbad dels Riksdagshuset. Inte vid någon av platserna har det bedömts möjligt för en utomst8ende att komma in i angränsande fastigheter för att kunna nyttja dessa i observationssyfte. Denna benådning sammanfaller också med det faktum att det inte finns några uppgifter som tyder på att ansträngningar i den vägen skulle ha gjorts
Tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 28 februari
I den följande redovisningen kompletteras hänvisningen i högermarginalen även med tidpunkten för iakttagelsen. I detta avsnitt redovisas sammanlagt sexton iakttagelser som bedömts utgöra sådana tecken som kan tyda p! någon form av övervakning. Fem av iakttagelserna är gjorda den 28 februari.
Den första observationen gjordes fredagen den 17 Januari ca kl 21 vid PALMEs bostad. Två män stod på Yxsmedsgränd i mynningen mot Västerlånggatan. De kikade runt hörnet mot bostaden som ligger mitt emot grändens mynning ca 30 meter längre norrut. Sama uppgiftslämnare observerade samma män en vecka senare vid samma plats. Händelsen kan tyckas ointressant mot bakgrund av att Olof PALME två dagar tidigare åkt på ett veckolångt besök till Indien. Värt att notera är dock att observationen är gjord på en veckodag och på en tidpunkt som från övervakningssynpunkt är intressant samt att en liknande observation gjordes vid ett senare tillfälle då Olof PALME var hemma.
Den första observationen gjordes fredagen den 17 Januari ca kl 21 vid PALMEs bostad. Två män stod på Yxsmedsgränd i mynningen mot Västerlånggatan. De kikade runt hörnet mot bostaden som ligger mitt emot grändens mynning ca 30 meter längre norrut. Sama uppgiftslämnare observerade samma män en vecka senare vid samma plats. Händelsen kan tyckas ointressant mot bakgrund av att Olof PALME två dagar tidigare åkt på ett veckolångt besök till Indien. Värt att notera är dock att observationen är gjord på en veckodag och på en tidpunkt som från övervakningssynpunkt är intressant samt att en liknande observation gjordes vid ett senare tillfälle då Olof PALME var hemma. Z 8496 17/1
kl 21
Fredag
Fredagen den 24 januari, någon gång mellan kl 19 - 21, gjorde uppgiftslämnaren nästa observation av sama män som då uppvisade samma beteende. 24/1 Kl 19-21
Fredag
Därefter dröjer det fram till ca tre veckor före mordet innan nästa observation görs. Det är följaktligen någon gång mellan den 5 och IO februari s0m iakttagelsen är gjord. Ifrån en lägenhet p! Prästgatan 18B, vilken också har fönster ut mot Västerlånggatan, observerades under en timas tid en man som befann sig vid Café Gråmunken som är beläget ca 30 meter norr om PALMEs bostad. Mannen som iakttogs mellan kl 22 - 23 försvann från platsen varje gång någon annan person närmade sig för att strax därefter återkomma. Uppgiftslämnaren är osäker på det exakta datumet men det kan inte uteslutas att observationen är gjord under det veckoslut tidsperioden omfattar. Z 8197 5-10/2 22-23 okänd
På kvällen den 17 februari höll Olof PALME ett anförande inför Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) på Sköldungagatan 2. Han åkte med livvakterna därifrån kl 22.30 och blev kl 22.55 avsläppt vid korsningen Storkyrkobrinken och Västerlånggatan. Kl 23.15 observerades av en förbipasserande två män som stod på Västerlånggatan strax norr om Storkyrkobrinken. En av männen stod mitt i gatan med något som uppfattades som en walkie-talkie, den andra mannen stod vid en bredvidliggande port. Männens närvaro och beteende har inte kunnat förklaras. Vid ett studium av den utredning som företagits är det inte otänkbart att männen kan ha varit på platsen i syfte att göra inbrott. Det som talar emot detta är att restaurang Chapeau Claque ligger utmed samma kvarterssträckning vilket innebär ett visst flöde av folk på platsen. Z 8041 17/2 kl 23.15 Mindag

- -
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se