Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1989-06-05 00:00:00890605_000160Senast uppdaterad 2019-07-29

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson börjar.

Rättegången pågick 5 juni 1989 - 10 juli 1989.

Dom meddelades den 27 juli 1989.

Dag 1

Protokoll vid huvudförhandling.

Måndagen den 5 juni 1989

Ordföranden redogör för försvarets bevisuppgifter i akt bil. 158 och föredrar åklagarnas yttrande, akt bil. 164.

Liljeros anför: Kriminalinspektörerna Kegö och Barrling har till mig och åklagarna deklarerat att de innehar uppgifter som ännu ej framkommit under förundersökningen. Denna pågar alltjämt och det synes naturligt att polisen häller kompletterande förhör med dessa. I fredags erhöll jag del av handling' där man ytterligare utreder 'Sveavägsdelen", varav framgår att polisen varit inne på organiserad planering. Försvaret vill avvakta ytterligare material och sedan komplettera skälen till varför vi önskar höra Kegö och Barrling. Det hemställes att domstolen direkt beviljar åberopad bevisning ell er avvaktar med beslut till dess polisförhör ägt rum.

Helin anför: Bevisningen i vad avser Kegö och Barrling bör ej tillåtas. De har ej gjort några egna iakttagelser och har ej några faktauppgifter att Lämna. Allt de har att berätta om är egna teorier. Vidare har ä klagaren bevisbördan i målet. Det a Ligger därvid Åklagaren att visa att det inte är sannolikt att annan än Pettersson begått brottet. Försvaret har ej sådan bevis börda. Den åberopade bevisningen är alltså utan betydelse och bör avvisas. Det hemställes om slut i frågan under dagens lopp.

Ordföranden meddelar att besked kommer att lämnas senare.

Härefter konstateras att hinder för huvudförhandling ej föreligger.

Helin framställer ansvarsyrkandet i stämningsansökan akt bil. 106

Pettersson förnekar brott.

Liljeros förklarar det är riktigt att Pettersson förnekar brott och att Pettersson därutöver uppger att han ej varit pä mordplatsen.

Helin utvecklar sin talan, varvid han åberopar och föredrar/förevisar följande skriftliga bevisning. Aktbil. 117 avd. 1 sid 2 stycke I och 2 samt foto 1 och 2, stycke 3 samt foto 3-5 och 8, stycke 4 samt foto 9-11, stycke 5 och foto 4, stycke 6 samt foto 6 och 7. I samma akt bil. avd. 1 sid 5 vad avser väderleksförhåll anden (p 5 ) och kulor ( p 8 och 9 ) samt sid 6 beträffande kula nr 1 och nr 2 ävensom skisserna sid 21-25. I samma akt bil. avd. 3 sid 58 och 61. Tillsin hjälp har g klagaren en karts kiss över aktuellt område på och kring Sveavägen, pg vilken utvisas av honom omnämnda platser. Slutligen förevisas videofilm frän konfrontation den 14 december 1988.

Under videofilm förevisningen uppmärksammar Liljeros rätten på den fotbeklädnad person nr 8 bär (jfr akt 209). Efter lunchuppehåll meddelas följande

BESLUT

Tingsrätten bereder g klagarna till fälle att komplettera förundersökningen med förhör med polismännen Jan-Henrik BarrLing och Walter Kegö. Därefter kommer tingsrätten att ta ställning till tillåtlighet en av den bevisning som åberopas av försvaret i form av vittnesförhör med dessa båda polismän.

- - - - - - - - - -

Liljeros och Ekman kompletterar åklagarens sak framställning.

Pettersson hörs över åtalet genom att åklagaren ställer frågor till honom.

Helin genomgår och åberopar som skriftlig bevisning sid 1225 i akt bil. 111.

Liljeros åberopar som skriftlig bevisning sid 1226 och 1227 i akt bil. 111,vilka han genomgår, samt förevisar sid 1222 i samma akt bil., varvid Pettersson upp-ger att han mordkvällen suttit vid bordet rakt ovanför 11 m.

Det tillkännages att med förhandlingen skall anstå till onsdagen den 7 juni 1989, kl. 09.30.

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson dag 2.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se