Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1989-06-13 00:00:00890613_000160Senast uppdaterad 2019-07-29

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson Dag 3.

Rättegången pågick 5 juni 1989 - 10 juli 1989.

Dom meddelades den 27 juli 1989.

Dag 3

Protokoll vid huvudförhandling.

Tisdagen den 13 juni 1989

Vittnet Ulf S företräder, varvid Helin meddelar att Ulf S till honom uppgivit att han ej vill yttra sig i målet om förhöret med honom direkt utsänds i radio, varför Ulf S hemställer att sändningen vid förhöret bryts. Helin förklarar att han tillstyrker Ulf S begäran.

Liljeros hemställer om direkt utsändning under förhöret.

Efter enskild överläggning kl. 09.50 - 10.10 meddelas följande

BESLUT

Med hänsyn till att den upptagning av ljud som Sveriges Radio gör i rättssalen medelst en särskilt installerad anordning är till men för utredningen i den man denna avser vittnesförhöret med Ulf S förbjuder tingsrätten denna upptagning av Sveriges Radio under förhöret med Ulf S.

- - - - - - - - - -

Vittnesförhör hälls med Ulf S. Se bilaga B nr. 1

Efter Lunchuppehåll meddelar Helin att förhör har hållits med kriminal inspektörerna Kegö och Barrling och att förhören ej innebär ändring av åklagarnas tidigare Lämnade synpunkter.

Liljeros förklarar att från försvarets sida föreligger ett starkt önskemål om tillfälle att ytterligare genomgå nytillkommet material innan de tar ställning till eventuell ytterligare muntlig bevisning.

Ordföranden hemställer om parternas synpunkter på Lisbeth Palmes önskemål i akt bil. 179.

Helin hemställer att rätten i görligaste man beaktar hennes skrivelse.

Liljeros bestrider yrkandena i ak bil. 179.

Ordföranden meddelar att besked kommer att lämnas senare.

Vittnet Sigvard Sigge C företräder och hemställer att direktutsändning av förhöret med honom ej medges.

Efter enskild överläggning meddelas följande

BESLUT

Med hänsyn till att den upptagning av ljud som Sveriges Radio gör i rättssalen får direkt utsändning är till men för utredningen i den mån denna avser vittnesförhöret med Sigge C förbjuder tings rätten att Sveriges Radios upptagning av förhöret med Sigge C används innan förhöret med honom är avslutat.

- - - - - - - - - -

Vittnesförhör halls med Sigge C. Se bilaga B nr. 2

Det tillkännages att med förhandlingen skall anstå till onsdagen den 14 juni 1989, kl, 09.30.

Enskild överläggning hälls kl. 16.30 -17.25 för behandling av akt bil. 179.

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson dag 4.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se