Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
Innehållsförteckning
Betänkandets innehåll 15
1 Bakgrund 21
Kapitlets innehåll 21
1.1 Uppdraget 22
1.1.1 Uppdraget och dess bakgrund 22
1.1.2 Granskningsarbetets uppläggning 27
Granskningens föremål 27
Granskningens former 27
Arbetsmaterial som framtagits av den tidigare Palmekommissionen 31
Medverkan av experter 32
En revisionell granskning av brottsutredningen 33
Personuppgifter i granskningsmaterialet 35
Källkontroll och kvalitetssäkring av vårt material 37
Ett påpekande beträffande kommissionens uppdrag 38
1.2 Översikt över tidigare granskningar ..................................... 39 1.3 Särskilt om Juristkommissionens granskning....................... 43 1.3.1 Vissa påpekanden angående Juristkommissionens granskning i förhållande till vårt uppdrag............................. 43 1.3.2 Mordnatten. Juristkommissionens första rapport i kort sammanfattning..................................................................... 46 1.3.3 Organisationen av brottsutredningen .................................... 49 Den inledande organisationen av spaningsarbetet..................... 49 Den fortsatta organisationen av brottsutredningen .................... 51 Rikspolisstyrelsen eller Stockholmspolisen?............................ 53 Ad hoc-organisation eller enligt beredskapsplan?..................... 55 Ledningsgruppens sammansättning......................................... 57 Hans Holmérs ställning.......................................................... 58 Hanteringen av polisärenden .................................................. 61 Effekter på brottsbekämpningen ............................................. 62 Informationsfrågor ................................................................ 63 1.3.4 Förundersökningens ledning................................................. 66 Bakgrund ............................................................................. 66 6 Innehållsförteckning SOU 1999:88 När borde åklagare ha inträtt som förundersökningsledare?....... 67 Kan en förundersökning lagligen delas upp?............................ 69 Förundersökningsledarens respektive polisens befogenheter......................................................................... 71 Behovet av regelförändringar ................................................. 79 1.3.5 Själva brottsutredningen ....................................................... 79 1.3.6 Åklagarväsendets roll och insatser ....................................... 85 1.3.7 Tvångsmedelsanvändning..................................................... 90 1.3.8 Regeringens roll i brottsutredningen..................................... 93 1.4 Våra slutsatser av de tidigare granskningarna ...................... 105 1.4.1 Själva brottsutredningen ....................................................... 105 1.4.2 Organisationen av brottsutredning och förundersökning...... 106 1.4.3 Ansvar................................................................................... 110 1.4.4 Övriga frågor ........................................................................ 115 2 Brottsutredningen i översikt .............................................. 117 Kapitlets innehåll ................................................................. 117 2.1 Översikt över utredningsarbetet och dess organisation från den 5 februari 1987 ............................................................... 118 2.1.1 Palmeutredningen ................................................................. 118 Vissa påpekanden.................................................................. 118 5 februari 1987 – 1 mars 1988................................................ 120 Hans Ölvebros organisation ................................................... 121 Åklagarorganisationen från 1 mars 1988 ................................. 123 Arbetet med brottsutredningen under Hans Ölvebros ledning .... 124 Förundersökningen mot Hans Ölvebro.................................... 128 Arbetet med brottsutredningen efter det att Hans Ölvebro slutat som spaningsledare....................................................... 131 Anmärkningar om samarbetet mellan polis och förundersökningsledning samt om möjligheten att i efterhand beskriva hur utredningsarbetet bedrivits .................................. 132 2.1.2 Säkerhetspolisens roll i brottsutredningen............................ 134 Arbetet i mordutredningen ..................................................... 134 Material hos säkerhetspolisen med anknytning till mordutredningen................................................................... 137 Anmärkningar om kommissionens möjlighet att granska säkerhetspolisens material...................................................... 139 2.1.3 Kontakter mellan förundersökningsledningen och regeringen ............................................................................. 142 2.1.4 Palmeutredningens material.................................................. 142 Materialets omfattning........................................................... 142 Materialets registrering, indelning etc. .................................... 143 Exempel på sökning i materialet och hur resultatet tolkas ......... 144 SOU 1999:88 Innehållsförteckning 7 2.2 Utredningsläget..................................................................... 147 2.2.1 Inledning ............................................................................... 147 2.2.2 Händelseförloppet i översikt................................................. 147 2.2.3 Gärningen och gärningsmannen ........................................... 148 Skotten, dödsorsak m.m......................................................... 148 Spår. Upphittade kulor........................................................... 151 Vapnet ................................................................................. 152 Förhållandena på mordplatsen ................................................ 154 Vittnen till själva händelsen ................................................... 155 Gärningsmannens signalement ............................................... 157 Gärningsmannens tillvägagångssätt ........................................ 158 Gärningsmannens flykt.......................................................... 159 2.2.4 Omständigheter kring makarna Palmes biobesök................. 161 Bakgrunden till biobesöket..................................................... 161 Färdvägen till Grand.............................................................. 162 ”Mystiska” personer vid biografen Grand................................ 162 Promenaden från Grand ......................................................... 167 Var makarna Palme övervakade?............................................ 169 Var makarna Palme avlyssnade?............................................. 171 2.2.5 Tidpunkter för mordet, polisens larmanrop och polisens ankomst till brottsplatsen ...................................................... 172 Vissa påpekanden.................................................................. 172 Vissa tidsangivelser och kronologiska data.............................. 173 Övrigt .................................................................................. 176 Vissa oanvändbara tidsangivelser och ej i tiden fastställbara händelser............................................................ 179 Sammanfattande anmärkningar .............................................. 181 3 Vissa generella utredningsåtgärder m.m.......................... 185 Kapitlets innehåll ................................................................. 185 3.1 Kartläggning av Olof Palmes personliga förhållanden......... 186 3.1.1 Förhör med närstående personer........................................... 186 3.1.2 Förhör med medarbetare m.m............................................... 187 3.1.3 Andra generella utredningsåtgärder...................................... 189 3.1.4 Gärningsmannaprofilens sammanfattning av utredningsresultaten i denna del ........................................... 196 3.1.5 Juristkommissionens granskning av de inledande utredningsåtgärderna i denna del .......................................... 198 3.2 Vapen- och ammunitionsutredning....................................... 199 3.2.1 Allmänt ................................................................................. 199 3.2.2 Vapenundersökningar ........................................................... 199 3.2.3 Ammunitionsundersökningar................................................ 204 3.2.4 Mockfjärdsvapnet/Haparandavapnet .................................... 206 8 Innehållsförteckning SOU 1999:88 3.2.5 S-vapnet ................................................................................ 212 3.2.6 Linköpingsvapnet ................................................................. 215 3.3 Inhämtande av utrikespolitisk sakkunskap. UD:s roll i mordutredningen................................................................... 217 3.3.1 Allmänt ................................................................................. 218 3.3.2 Uppdrag till förre ambassadören Sverker Åström ................ 219 3.3.3 UD:s roll i övrigt................................................................... 233 Det första året ....................................................................... 233 Efter sammanbrottet 1987 ...................................................... 234 Townley-ärendet m.m............................................................ 236 Kontakter med Banisadr ........................................................ 239 3.3.4 Vissa allmänna synpunkter som framförts till kommissionen ....................................................................... 240 3.3.5 Sammanfattning.................................................................... 243 3.4 Övrigt .................................................................................... 244 3.4.1 Efterlysning av walkie-talkie-iakttagelser m.m. ................... 244 Skelleftehamnsbrevet ............................................................ 244 Uppmaning till allmänheten att rapportera walkie-talkie-iakttagelser ....................................................... 245 GMP:s analys av rapporterade walkie-talkie-iakttagelser .......... 246 Kommissionens genomgång av uppslag rörande walkie-talkie-iakttagelser ....................................................... 247 3.4.2 Publicering av de s.k. fantombilderna .................................. 252 3.4.3 Utfästelse om belöning ......................................................... 255 3.4.4 Genomgång av rymlingar, permissionsrapporter, självmord m.m. ..................................................................... 256 3.4.5 Farliga personer m.m. ........................................................... 257 3.4.6 Dörrknackning ...................................................................... 257 3.5 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 257 3.5.1 Kartläggningen av Olof Palmes personliga förhållanden ..... 257 3.5.2 Utrikespolitisk analys. Samarbete med UD .......................... 262 3.5.3 Övrigt .................................................................................... 265 Vapen- och ammunitionsutredningar ...................................... 265 Walkie-talkie-iakttagelser ...................................................... 265 De s.k. fantombilderna........................................................... 266 Belöningen ........................................................................... 268 Dörrknackning...................................................................... 268 4 Polisspåret ........................................................................... 271 Kapitlets innehåll ................................................................. 271 4.1 Bakgrund............................................................................... 273 4.1.1 Allmänt om polisspåret......................................................... 273 Polisspår och polisärenden ..................................................... 273 SOU 1999:88 Innehållsförteckning 9 Polisspårets innebörd............................................................. 274 Översikt över polisspårets innehåll ......................................... 276 4.1.2 Vissa utredningar avseende förhållanden vid Stockholmspolisen................................................................ 279 Bakgrund ............................................................................. 279 Norrmalmsutredningen .......................................................... 279 Machnowfallet...................................................................... 283 Skeppsholmenmålet .............................................................. 286 Sammanfattande anmärkningar .............................................. 287 4.1.3 Utredning om högerextremism inom polisen ....................... 289 Allmänt................................................................................ 289 Översikt över Stockholms polisstyrelses utredning................... 289 Sammankomster med påstådd nazistisk inriktning (”herrmiddagarna”) ............................................................... 292 Polisman som på mordnatten ringde VD 1 och uttryckte tillfredsställelse över mordet .................................................. 294 Stockholms polisstyrelses begäran att en polisman skulle försättas i disponibilitet ................................................ 295 Polisfesten den 1 mars 1986 ................................................... 298 Polismäns resor till Sydafrika................................................. 298 Sammanfattande anmärkningar .............................................. 300 4.2 Polisspårets hantering inom PU............................................ 308 4.2.1 Översikt................................................................................. 308 4.2.2 Närmare om hanteringen under den första tiden................... 309 4.2.3 Förundersökningsledningens roll.......................................... 313 4.2.4 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 314 4.3 Utredning och utredningsresultat.......................................... 316 4.3.1 Allmänt om polisärendena .................................................... 316 4.3.2 Uppslag inriktade på enskilda personer ................................ 318 Allmänt................................................................................ 318 Polisman A........................................................................... 318 Polisman B ........................................................................... 330 Polisman C ........................................................................... 331 Polisman D........................................................................... 335 Polisman E ........................................................................... 339 Polisman F ........................................................................... 345 Polisman G........................................................................... 347 Vissa uppslag, som har sakligt samband med de föregående ..... 349 Utredning avseende övriga polismän med anknytning till polisspåret ............................................................................ 352 Exempel på polisärenden helt utanför polisspåret ..................... 357 4.3.3 Uppslag som berör polisen i allmänhet SOU 1999:88_4_3_3 Fördröjning i sambandscentralen m.m SOU 1999:88_4_3_3_A Södermötet SOU 1999:88_4_3_3_B Norrköpingsmötet SOU_1999_88_4_3_3_C Länspolismästaren Hans Holmérs uppehållsort under mordnatten. SOU 1999:88_4_3_3_D Polisfesten den 1 mars 1986 ................................................... 390 Misstankar angående oidentifierade polismän från ”baseballigan” ...................................................................... 392 Vissa iakttagelser av polisbilar under mordkvällen ................... 393 Fotograf som hört meddelande över polisradion....................... 397 4.3.4 Uppslag som eventuellt kan förknippas med poliser eller polisen i allmänhet........................................................ 398 Ulla i Gamla stan .................................................................. 398 Dekorimamannen.................................................................. 401 Bilen på Drottninggatan......................................................... 403 Iakttagelse av man med walkie-talkie...................................... 407 Övriga uppslag angående walkie-talkies.................................. 408 4.4 Tidigare granskningar ........................................................... 408 4.4.1 Juristkommissionen .............................................................. 408 4.4.2 Polisstyrelsens i Stockholm granskning av polisspåret ........ 409 4.4.3 Parlamentariska kommissionen ............................................ 410 4.5 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 412 4.5.1 Allmänt ................................................................................. 412 4.5.2 De enskilda uppslagen .......................................................... 419 5 Enskilda uppslag................................................................. 425 Kapitlets innehåll ................................................................. 425 5.1 Avsnitt HA – ”CIA” ............................................................. 428 5.2 Avsnitt HB – ”Sydafrika” ..................................................... 445 5.3 Avsnitt HC – ”Iran/Irak”....................................................... 482 5.4 Avsnitt HD – ”Mellanöstern inkl Israel” .............................. 497 5.5 Avsnitt HE – ”EAP” (Europeiska Arbetarpartiet) ................ 512 5.6 Avsnitt HF – ”Scientologikyrkan”........................................ 518 5.7 Avsnitt HG – ”Övriga religiösa motiv” ................................ 523 5.8 Avsnitt HH – ”Terroristorganisationer som ej hänförs till annat avsnitt” ........................................................................ 528 5.9 Vissa avsnitt registrerade under”Politiska motiv” m.m....... 532 5.9.1 Allmänt ................................................................................. 532 5.9.2 ”WACL” (World Anti-Communist League) – avsnitt HI .............................................................................. 533 5.9.3 ”NRP” (Nordiska Rikspartiet) – avsnitt HJ .......................... 535 5.9.4 ”BSS” (Bevara Sverige Svenskt) – avsnitt HK..................... 538 5.9.5 ”Sveriges Nationella Förbund” – avsnitt HL........................ 539 5.9.6 ”Sverigepartiet, f.d. Framstegspartiet” – avsnitt HM .......... 543 SOU 1999:88 Innehållsförteckning 11 5.9.7 ”Öppet Forum” – avsnitt HN ................................................ 544 5.9.8 ”Alf E” – avsnitt DA............................................................. 545 5.10 Avsnitt N – ”Viktor G”......................................................... 550 5.10.1 Utredningen fram till den 16 maj 1986................................. 550 5.10.2 Utredningen efter den 16 maj 1986 ...................................... 561 5.11 Avsnitt Q – ”Vapenhandel Bofors” ...................................... 564 5.12 Avsnitt T – ”Kartläggning av offrets personliga förhållanden” ........................................................................ 585 5.12.1 Allmänt ................................................................................. 585 5.12.2 Det s.k. Harvardärendet – händelserna vid Länsrätten i Stockholms län...................................................................... 585 5.12.3 Övriga uppslag...................................................................... 594 5.13 Avsnitt U – ”Tysk terrorism, RAF”...................................... 600 5.14 Avsnitt Å – ”Miro Baresic (HDP)”....................................... 610 5.15 Avsnitt Y – ”Turkiet” (PKK)................................................ 622 5.15.1 Allmänt ................................................................................. 622 5.15.2 PKK-spåret ........................................................................... 623 Organisationen PKK ............................................................. 623 Hur PKK först aktualiserades i PU.......................................... 624 Påstådd vapenöverlåtelse med anknytning till Täbyanstalten ....................................................................... 624 Utredningen sommaren och hösten 1986. Faktainsamlingen ..... 628 Operation Alfa ...................................................................... 636 ”Källa Peter” ........................................................................ 637 Den s.k. analysgruppens arbete............................................... 641 Tipslämnare.......................................................................... 644 ”Källa A” ............................................................................. 645 5.15.3 Fortsatt utredningsverksamhet utanför den reguljära mordutredningen (den s.k. Ebbe Carlsson-affären) .............. 646 Allmänt om händelseförloppet................................................ 646 Konstitutionsutskottets granskning ......................................... 653 Det s.k. smugglingsmålet ....................................................... 658 Det s.k. buggningsmålet......................................................... 663 5.15.4 Särskild genomgång på uppdrag av förundersökningsledningen............................................................................... 672 5.15.5 RRV-experternas genomgång............................................... 672 5.16 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 675 5.16.1 Allmänt om bedömningen av utredningsåtgärder i enskilda uppslag ................................................................... 675 5.16.2 Viktor G ................................................................................ 675 5.16.3 PKK ...................................................................................... 682 5.16.4 Övriga avsnitt........................................................................ 685 5.16.5 Generella iakttagelser ........................................................... 695 12 Innehållsförteckning SOU 1999:88 Uppslag med internationell anknytning ................................... 695 Övriga uppslag...................................................................... 701 6 Utredningen avseende Christer P...................................... 703 Kapitlets innehåll ................................................................. 703 6.1 Utredning, åtal och dom samt fortsatt utredning .................. 705 6.1.1 Översikt över utredningen mot Christer P ............................ 705 6.1.2 Utredningsåtgärder i anslutning till mordet .......................... 706 6.1.3 Den egentliga förundersökningen......................................... 709 6.1.4 Särskilt om förhörsåtgärder m.m. under medverkan av målsäganden Lisbeth Palme.................................................. 719 Förhörsåtgärder m.m. ............................................................ 719 Vissa omständigheter kring förhören m.m. .............................. 725 Särskilt om konfrontationen den 14 december 1988 ................. 727 Förhören med Lisbeth Palme i rättegångarna ........................... 738 6.1.5 Åtalet .................................................................................... 738 6.1.6 Domar m.m. .......................................................................... 740 Stockholms tingsrätt .............................................................. 740 Svea hovrätt.......................................................................... 740 Riksåklagarens beslut att inte överklaga till Högsta domstolen............................................................................. 749 Skadestånd ........................................................................... 750 6.1.7 Utredningen mot Christer P efter domen och fram till 1996 ................................................................................. 751 Allmänt om förutsättningarna för en fortsatt utredning m.m. ..... 751 Den fortsatta utredningen....................................................... 751 Riksåklagarens behandling av resningsfrågan 1996 .................. 754 6.1.8 Riksåklagarens resningsansökan och dess behandling ......... 754 Resningsansökan................................................................... 754 Högsta domstolens beslut....................................................... 757 Vissa anmärkningar rörande tolkningen av HD:s beslut ............ 759 6.1.9 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 759 Utredningsåtgärder i anslutning till mordet.............................. 759 Förhörsåtgärder m.m. under medverkan av målsäganden Lisbeth Palme ....................................................................... 761 6.2 Genomgång av resningsmaterialet........................................ 766 6.2.1 Om materialet ....................................................................... 766 6.2.2 Utredning avseende iakttagelser av Christer P under mordkvällen .......................................................................... 767 6.2.3 Utredning avseende Christer P:s tillgång till vapen.............. 791 6.2.4 Utredning avseende Christer P:s relation till ”bombmannen” 798 6.2.5 Utredning avseende uttalanden av Christer P som tyder på att denne begått mordet........................................... 807 SOU 1999:88 Innehållsförteckning 13 6.2.6 Övriga delar av resningsmaterialet ....................................... 813 6.2.7 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 816 Utredningen avseende iakttagelser av Christer P under mordkvällen ......................................................................... 816 Utredningen avseende Christer P:s tillgång till vapen ................ 829 Utredningen avseende Christer P:s relation till ”bombmannen” ... 833 Utredningen avseende uttalanden av Christer P som tyder på att denne begått mordet.......................................................... 837 Övriga delar av resningsmaterialet.......................................... 837 6.3 Sammanfattande anmärkningar om utredningsläget beträffande Christer P ........................................................... 838 7 Gärningsmannaprofilen ..................................................... 843 Kapitlets innehåll ................................................................. 843 7.1 Gärningsmannaprofilen i utredningen av mordet på Olof Palme ............................................................................ 844 7.1.1 Om metoden.......................................................................... 844 7.1.2 Palmeutredningens gärningsmannaprofil ............................. 849 Allmänt................................................................................ 849 Utdrag ur GMP ..................................................................... 854 RRV-experternas genomgång och bedömning av GMP ............ 892 Expertgranskning .................................................................. 896 7.1.3 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 912 Brottsanalysen och gärningsmannaprofilen.............................. 912 Tillvägagångssättet................................................................ 913 Arbetets resultat; den färdiga GMP ......................................... 916 7.2 Palmeutredningens åtgärder i anledning av GMP ................ 919 7.2.1 Allmänt ................................................................................. 919 7.2.2 Åtgärdslista ........................................................................... 920 7.2.3 Genomgång av GMP-kontrollistan....................................... 922 7.2.4 GMP-objekt m.m. ................................................................. 945 Inledande anmärkningar ........................................................ 945 Jugoslavisk man som tidigare dömts för dråpförsök ................. 946 Kriminell och psykiskt störd man med utpräglat palmehat ........ 952 Ensamstående man boende i innerstaden som gjort sig av med en hittills icke återfunnen revolver av den typ som användes vid mordet ............................................................................ 955 Psykiskt sjuk man med fixering vid Olof Palme ....................... 961 7.2.5 Sammanfattande anmärkningar ............................................ 966 Allmänt................................................................................ 966 Vissa utredningsuppslag ........................................................ 968 14 Innehållsförteckning SOU 1999:88 8 Slutsatser ............................................................................. 973 Kapitlets innehåll ................................................................. 973 8.1 Finns det delar av utredningsmaterialet som inte är tillräckligt bearbetade?.......................................................... 974 8.2 Polisspåret............................................................................. 975 8.3 Iakttagelser angående utredningsarbetet ............................... 977 8.3.1 Allmänt om det sätt på vilket mordutredningen bedrivits ................................................................................ 977 1988 års spaningsorganisation ................................................ 977 Spaningsorganisationen efter domen i Svea hovrätt .................. 978 PU:s bearbetning – ”processande” – av utredningsmaterialet .... 979 Dokumentation över utredningsarbetet .................................... 981 Analysarbete......................................................................... 983 8.3.2 Informationsfrågor ................................................................ 985 8.3.3 Lednings- och ansvarsfrågor................................................. 990 En organisation, ett ledningsansvar ......................................... 990 Rollfördelningen ................................................................... 994 Särskilt om Riksåklagaren...................................................... 996 8.3.4 Rättssäkerhetsfrågor.............................................................. 998 8.3.5 Regeringen och brottsutredningen ........................................ 999 8.4 Vissa perspektiv som påverkar bedömningen av utredningsarbetet................................................................... 1002 8.5 Brottsutredningens organisation efter Högsta domstolens avslag på Riksåklagarens resningsansökan........................... 1004
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se