Mordet på Olof Palme.

1987-11-19 11:30:00871119_113000Senast uppdaterad 2022-11-09

D:12975-8 Förhör med Polisman H.

Den 19 november 1987 kl. 11:30 D:12975-8

Förhörsledare: JAS

Vittnesförhör angående omständigheterna då Polisman H besökte Polisman E lägenhet i [MASKAT] i samband med en vattenläcka i densamma.

Efter det att Polisman H underrättats omkring anledningen till vittnesförhöret, uppgav nan bland annat följande:

Sammanfattning av bandinspelning: Vid den aktuella tidpunkten, dvs då vattenläckan bekantgjordes vid Vaktdistrikt 1 och som avsåg polisassistent Polisman E lägenhet, Polisman E var själv på semester i [MASKAT], där för övrigt [MASKAT] var boende. Något samtal (telefon) hade kommit in till vaktdistriktet omkring vattenläckan, varefter man där frågade runt om det var någon som kände till bland personalen var Polisman E fanns. Det var nämligen fastighetsägaren, eller fastighetsförvaltaren, i fråga som hade sökt eftersom man ville komma in i lägenhet på grund av en vattenläcka.

På direkt fråga från förhörsledaren hur länge sedan det hela hände, svarade Polisman H tveksamt, att det kunde vara någon gång i september eller oktober månad. Närmare än så kunde han dock inte säga, eftersom han helt enkelt inte kom ihåg.

I samband med det att det frågades runt bland personalen omkring Polisman E fick även Polisman H en förfrågan. Huruvida han då ringdes upp i bilen ute, eller inne på stationen, kunde han inte närmare säga. Hur som helst hade han dock polistjänst vid tidpunkten, bekräftade han på förhörsledarens fråga.

Polisman H trodde sig veta att Polisman E befann sig i [MASKAT], även om han inte kände till om det rörde sig om semester, sjukskrivning eller sjukskrivning efter vistelse i [MASKAT] på fridagar. På så sätt var det [MASKAT] som kunde tala om [MASKAT] vistelseort vid tillfället. Det som annars gällde i sammanhanget, var om han kände till någon som hade nyckel till Polisman E lägenhet, eller någon annan person som kunde känna till vart det fanns en nyckel. Allt för att man med hjälp av densamma skulle kunna komma in i Polisman E lägenhet. Även om det undersöktes visade det sig, att det inte var någon som hade någon nyckel till lägenheten ifråga.

På direkt fråga från förhörsledaren huruvida det fanns någon plats vid Vaktdistriktet där dylika nycklar centralt förvarades, svarade Polisman H nekande. Så var inte fallet.

En kollega, dvs polisman, på stationen (Vaktdistrikt 1) vid namn MÖLLER som vid tillfället erbjöd sig att åka till platsen för att hjälpa till, åkte till den aktuella adressen i den avsikten att biträda när en låssmed skulle hjälpa till och öppna lägenhetsdörren. Polisman H bekräftade här på förhörsledarens fråga, att det var just en sådan åtgärd som var aktuell eftersom inga nycklar till lägenheten fanns tillgängliga vid Tidpuiklen, då vattenläckan skulle åtgärdas. Polisman H förmodade i sammanhanget, att både fastighetsägare och rörmokare fanns på plats för själva läckan och att MÖLLER därmed skulle vara till hands för att hjälpa till med att "flytta grejor och hålla på .. ". Polisman H förklarade här för förhörsledaren, att det alltid rent polisiärt var så oavsett om det avsåg en polisman eller inte - att Polisen bevakade lägenhetsägarens intressen. Polisman H bekräftade därmed på förhörsledarens fråga, att allt bara var ett vanligt polisiärt rutinfall, ingenting annat.

På direkt fråga från förhörsledaren vem det var som beordrade MÖLLER tillplatsen, svarade Polisman H att "det var väl ingen som beordrade honom ". Egenligen visste inte Polisman H av vilken anledning det just kom att bli MÖLLER som åkte till platsen. Kanske var det dock därför att denne just då åkte civilklädd, dvs civilpatrull just vid tidpunkten.

Polisman H åkte befälsbil som han normalt gjorde - tillsammans med en manlig kollega, även om han inte kunde erinra sig vilken det var. Efter det att de haft ett tjänsteuppdrag i Hässelby och blivit färdiga med detta, var osäker på hur det hade gått med vattenläckan i Polisman E lägenhet och om MÖLLER huvud taget kommit till platsen. Av den anledningen åkte Polisman H och kollegan förbi lägenhet under färden från uppdraget i Hässelby till Norrmalm i Stockholm. Vid framkomsten till den aktuella adressen tog Polisman H kontakt med Ledningscentralen och förklarade, hur läget var, dvs. att den polisman som han vanligen åkte tillsammans med i befälsbilen - polisassistent Polisman E - hade fått en vattenläcka i sin lägenhet och att de skulle kontrollera det hela på platsen. Dit hade de alltså kommit i en vit, polisuniformerad tjänstebil, dvs befälsbilen, som det alltså stod "Polis" på.

När Polisman H hade lämnat tjänstebilen vid lägenhetsadress och kom gående på gatan, såg han att MÖLLER satt i en civil bil som stod på platsen. Han frågade därvid hur det hela hade gått och fick då till svar, att "fastighetsskötaren hade ju alltså nycklar ... och gått in med egna nycklar .. ". Eftersom så var fallet och det inte blivit några problem för dem att komma in, hade lämnat lägenheten. Detta tyckte dock var litet oansvarigt i sammanhanget, dvs att bara "Erämmande personer var inne i ens egen bostad..”. Polisman H gick därför fram till den låsta ytterdörren till fastigheten och knackade på, där Polisman E hage lägenheten på nedre botten. Av MÖLLER hade därvid Polisman H fått den uppfattningen, att de som gatt in i Polisman E lägenhet med nycklar, fortfarande fanns kvar i densamma.

Under promenaden de ca 20 - 25 metrarna från gatan till den angivna porten, var Polisman H ensam och hade då polisuniform på sig. Antingen i form av skinnrock, eller skjorta. vilket det kunde vara, kunde han inte närmare säga eftersom han inte visste dag för händelsen. Hur som helst började han använda sig av skinnrocken från och med oktober månad. ko1legan, dvs. den som Polisman H inte kunde erinra sig namnet på, satt under tiden kvar i bilen och väntade.

När Polisman H hade knackat på ytterdörren såg han genom en spegling, hur det rörde sig i den riktning sam Polisman E hade sin lägenhet belägen i fastighetens nedre plan. Två man kam då ut från aktuell lägenhet och öppnade ytter porten för Polisman H, varvid ett samtal utspann sig. Polisman H förklarade vem han var och att han och lägenhetsinnehav Polisman E i normala fall brukade åka tillsammans i polisarbetet. Han undrade därför om det var någonting som han kunde meddela Polisman E och om denne skulle höra av sig. Lägenhetsdörren till stod då öppen. Polisman H fick veta under tiden han följde med de två männen in i lägenhetens hall, att de hade trott att det hade varit en vattenläcka i den aktuella lägenheten. Männen visade senare på en plats i hallen i någon form av garderob, där en masonitskiva, eller liknande, hade lossats och blottlagt en förmodad avloppsstam, som Polisman H trodde. Männen hade vid undersökningen kommit fram till den slutsatsen, att vattnet tydligen runnit längs stammens utsida även om själva läckan inte fans i Polisman E lägenhet, utan längre upp i fastigheten (hyreshus). Polisman H ville minnas i sammanhanget, att luckan stod öppen för att röret skulle få lufta, dvs torka. Efter att ha gått in bara ca tre meter i lägenhetens hall och vistats där en kort stund, gick de alla tre ut från lägenheten igen varvid någon av de två männen - som uppfattade som fastighetsskötare - låste igen lägenhetens ytterdörr.

På särskild fråga svarade Polisman H, att han inte såg någonting av varken hjälm eller radioapparater vid tillfället för hans besök i Polisman E lägenhet. Han gick för övrigt inte längre in i lägenheten än vad han redan angivit. Däremot kände Polisman H till, att Polisman E var innehavare av radioapparaterna sedan länge. I övrigt menade han omkring de olika anspelningarna vad avsåg "avlyssningsanordning, osv", kände han mycket väl till att Polisman E hade en telefonsvarare, en CD- bandspelare och köpt en hemdator för ett antal år sedan. Det var dock ingenting som man kunde kalla för: "Avancerad teknisk avlyssningsutrustning", som det påståtts, det var helt horribelt, menade Polisman H. Även om han inte gick in i lägenhetsrummet vid det beskrivna tillfället och såg det som fanns där, kände han i alla fall till var apparaterna fanns eftersom han varit inne i lägenheten tidigare.

Även om Polisman H inte kunde säga vart de två männen begav sig efter det att de lämnat lägenheten, gick han själv ut från fastigheten och begav sig fram till tjänstebilen och åkte ifrån platsen.

Polisman E fick senare underrättelse om det hela med lägenheten. Hur det gick till och vem det var som skötte om det hela, kunde inte Polisman H säga. Polisman E fick då veta, att det aldrig varit någon läcka i hans lägenhet.

På direkt fråga till Polisman H huruvida han personligen var i kontakt med Polisman E omkring lägenheten, kunde han inte komma ihåg. Däremot hade han ett minne av att han ringde med hjälp av "Göteborgsdelen", dvs telefonkatalogen, för att försöka få fram telefonnumret till Polisman E i [MASKAT]. Det var vid en tidpunkt då Polisman H befann sig inne på stationen, dvs Vaktdistrikt 1. Eftersom hade dubbelnamn, försökte han ringa på sådana namn och ev. gjordes även detta senare från stationen under den tid som Polisman H och kamraten befann sig ute i befälsbilen. Även om Polisman H alltså kände till att Polisman E blev underrättad, kunde han inte saga om det var genom hans omsorg, eller genom någon annans. Det kom han inte ihåg.

På direkt fråga till Polisman H huruvida han hade varit i kontakt med Polisman E på något sätt just då man kom fram till Polisman E lägenhet efter tjänsteuppdraget i Hässelby, svarade Polisman H, att han hade den bestämda uppfattningen att han aldrig fick någon kontakt med Polisman E. Helt säker var han dock inte. Han kunde ha haft kontakt med Polisman H per telefon före eller efter besöket i lägenheten.

En sak var dock säker, menade Polisman H på förhörsledarens fråga, att han givetvis skulle ha kommit ihåg i det fall han av hade fått några speciella direktiv omkring lägenheten. Det hade inte förekommit, "absolut inte", menade han. Förhållandena var i stället sådana, att Polisman H gjorde vad han gjorde för vilken lägenhetsinnehavare sam helst, dvs. tjänstemässigt som polisman. Det som var det primära omkring det hela, var dock låssmeden och anlitandet av en sådan. Dvs med tanke på eventuella skador på dörren, etc. Polisman H var dock säker på, att han aldrig hade fått några direktiv från att t.ex, flytta något, eller liknande. Det visste han säkert. I förekommande fall skulle ju han ha åtgärdat det, men han gjorde absolut ingenting i lägenheten, påpekade Polisman H. Det enda var att han frågade om vattenläckan, etc.

Polisman H besök i lägenhet skedde under en kväll, då det var mörkt ute, eller en natt. Troligen var det dock under kvällen, menade han.

Polisbilen kördes aldrig fram till porten till lägenhet, utan ställdes upp en bit därifrån på 15 - 20 meters avstånd.

Inifrån farstun kunde man troligen inte se polisbilen, menade Polisman H på förhörsledarens fråga. Däremot från en plats utanför entrédörren, trodde han.

Något ytterligare hade inte Polisman H att säga i sammanhanget, menade han på förhörsledarens fråga.

Avslutningsvis påmindes Polisman H om att han hade hörts vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. I övrigt fick han tillfälle att kontrollera förhörsledarens tjänstelegitimation från den angivna myndigheten.

Förhöret avslutades klockan 11.54

Tillägg:
Efter det att bandspelaren slagits av berättade Polisman H på förhörsledarens frågor, att han inte närmare kände till den hjälm som skulle ha anträffats i Polisman E lägenhet, även om han hade hört talas om den i efterhand på polisstationen. Eventuellt skulle den vara gjord av plast och kanske därmed vara någon slags tillverkad kopia. Vem sam dock ägde densamma, hade han ingen aning am.

Utsagan har icke genomlästs och godkänts.

Tillägg till förhöret 87-11-19, klockan 13.15:
Polisman H återkom till Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, för samtal med förhörsledaren, samma dag medförande en fotostatkopia av Ingripandemeddelande vid Vaktdistrikt l, Stockholm, från slutet av september 1987. Av detsamma framgick, att ingripandet avseende vattenläckan i Polisman E lägenhet fanns noterad den 21 september 1987, klockan 21.24. - Fotokopian närslutes förhöret som sidan 7.

I övrigt hade Polisman H vid sin undersökning kunnat konstatera, att han den aktuella dagen hade åkt befälsbil tillsammans med en polisman vid namn Kjell Andersson som bodde på [MASKAT]
Kjell Andersson hade själv inför Polisman H bekräftat att de hade akt i samma polisbil aktuell dag.

Polisman H skulle be att Kjell Andersson direkt kontakta förhörsledaren för vittnesförhör.

Förhöret avslutades klockan 13.25

Utsagan har icke genomlästs och godkänts.

JAS

Delgivning av förhörsprotokoll:

Efter det att Polisman H genomläst förhörsprotokollet i sin helhet vid besök vid RPS/Säk den 23 november 1987, mellan klockan 1530 - 1620, meddelade han, att han önskade göra ett tillrättaläggande avseende det som angivits på sidan 5 i protokollet avseende det att Ingripandemeddelandena avsåg VD1. Så var nämligen inte fal1et. I stället avsåg de VD 6, dvs Polisvaktdistrikt 6. I övrigt hade han ingen kommentar.

JAS

Original


D:12975-1 Förhör med Polisman E.
A:14208-1 Förhör med Christer E ambulans 951.