Mordet på Olof Palme.

1976-06-29 00:00:00760629_000160Senast uppdaterad 2022-07-14

Doris Hopp döms i tingsrätten.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT avdelning 16

DOM 1976-06-29.

Koppler. Lagrum: 6 kap 7 S brottsbalken

Fånelse två (2) år-

Fängelsestraffet skall till en tid av fyrtionio (49) dagar anses värkstält i anstalt

Den tilltalade förpliktas att såsom förverkat värde utge tvåhundra tusen (200 000) kr, utgörande utbyte av koppleri Annan särskild rättsverkan

1. Silbersky tillerkänns ersättning av allmänna medel med femtusenfemhundrafemtio (5 550) kr, varav 5250 kr avser arbete och 300 kr tidsspillan. Denna kostnad skall stanna på statsverket.

2. Till säkerställande av yrkandet om förverkande förordnas om kvarstad å så mycket av Hopp tillhörig lös egendom, som svarar mot tvåhundra tusen (200 000) kr

3. Hopp skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvars delen vinner laga kraft mot henne

YRKANDEN M M

Åklagaren har yrkat ansvar för grovt koppleri enligt följande: Doris Hopp har under i vart fall fem års tid och fram till dess hon greps den 11 maj 1976 i Stockholm vanemässigt och för att bereda sig vinning främjat annans otuktiga levnadssätt genom att för sexuellt umgänge förmedla kontakt mellan män och kvinnor.

Doris Hopp har av sagda verksamhet haft ett utbyte inte understigande 250 000 kronor.

Gärningen är att bedöma som grov enär Doris Hopp främjat otuktigt levnadssätt i större omfattning.

Lagrum: 6 kap 7 S brottsbalken.

Åklagaren har yrkat förverkande av 250 000 kronor såsom utgörande utbyte av brottet och har yrkat kvarstad å så mycket av Doris Hopp tillhörig lös egendom som svarar mot detta belopp.

Doris Hopp har varit berövad friheten såsom anhållen och häktad i målet sedan 1976-05-11 eller således i 49 dagar.

DOMSKÄL

Doris Hopp har erkänt vad åklagaren lagt henne till last med undantag av att hon invänt att hon ej haft större ut byte av verksamheten än 200 000 kronor. Hon har vidare bestritt att hennes brottslighet kan betecknas som grov och har därvid särskilt framhållit att hon haft ett vänskapligt förhållande till de kvinnor som prostituerat sig och att det ofta varit dessa som tagit initiativet till att engagera sig i prostitution.

Dock har hon endast vad gäller 14 av dessa mottagit ersättning för sin förmedling. Hon har i en telefonbok haft anteckningar om telefonnummer till ett betydande antal kvinnor som hon kunnat ringa då hon fått förfrågan från någon kund. Det är vidare riktigt att en av henne innehavd lägenhet i huset Ruddammsvägen 6 upplåtits för sammanträffanden mellan prostituerade och deras kunder. Hon har fört bok över besök som skett i denna lägenhet under den tid åtalet avser och antalet sammanträffanden i lägenheten uppgår till 1112. Av dessa avser emellertid inte alla sexuellt umgänge mot betalning. Hon har också mot viss ersättning upplåtit lägenheten åt män som där mött sina älskarinnor i fall där båda eller endera varit gift och behövt lokal för sina möten. Aven annan upplåtelse av lägenheten har förekommit och föranlett anteckning i boken.

Doris Hopps erkännande vinner stöd av vad hon enligt det anförda uppgivit med anledning av utredningen, särskilt av de av henne vitsordade anteckningarna över prostituerade som var villiga att stå till tjänst, och över sammanträffanden i lägenheten vid Ruddammsvägen liksom också av att egendom till betydande värde tagits i förvar hos henne. Det är alltså bevisat att hon vanemässigt och för att bereda sig vinning främjat andras otuktiga levnadssätt och hon har därigenom gjort sig skyldig till koppleri. Det är ej styrkt att hennes utbyte av den brottsliga verksamheten uppgått till högre belopp än hon vidgått.

Med hänsyn till det antal prostituerade som samarbetat med henne, det utbyte hon haft av verksamheten och den tid under vilken hon ägnat sig däråt måste hon anses ha främja otuktigt levnadssätt i sådan omfattning att koppleriet bör betecknas som grovt.

Annan påföljd än fängelse kan ej komma i fråga.

Doris Hopp har vad gäller åklagarens yrkande om förverkande av utbyte av brottet hemställt att jämkning sker av beloppet då det med hänsyn till förhållandena i samband med hennes verksamhet måste anses obilligt att utbytet förverkas. Rätten finner förverkande ej kunna ske av högre belopp än Doris Hopp vitsordat som utbyte av verksamheten eller således 200.000 kronor. Skäl till jämkning föreligger ej.

Silbersky har fordrat ersättning för sitt arbete med högre belopp än enligt gällande brottmålstaxa. Med hänsyn till målets art och materialets omfattning anser tingsrätten det av Silbersky fordrade beloppet skäligt.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING, DV 400 A, se bilaga nr 1

Vad senast 20.7.1976

Besvär senast 13.7.1976

På tingsrätten vägnar

Harald Nordin

ang. skiljaktig mening, se bilaga nr 2.

Original


Doris Hopp anhålls som skäligen misstänkt för grovt koppleri.
Rikspolischefens promemoria till Olof Palme.