Mordet på Olof Palme.

1976-08-20 00:00:00760820_000160Senast uppdaterad 2022-07-14

Rikspolischefens promemoria till Olof Palme.

Rikspolischefen Carl G Persson den 20 augusti 1976

PM I 76-08-20

Angående Doris f. 300716-XXXX, dömd till 2 års fängelse för grovt koppleri.

Från utredningen har inhämtats följande:

I samband med förundersökningen rörande Doris brottsliga verksamhet har framkommit uppgifter om personer i hög samhällsställning, som varit hennes kunder och som genom sina höga befattningar kan komma att utgöra en säkerhetsrisk och/eller bli utsatta för utpressning.

Doris anhölls 11.5.1976 som skäligen misstänkt för grovt koppleri. Utredningen ledde till att Tingsrätten i Stockholm den 23.5.1976 dömde henne till 2 års fängelse och beslagtagna 200 000 kr förverkades. Domen överklagades genom hennes offentlige försvarare, advokaten Leif Silbersky. Doris kom härigenom att kvarstanna i häktet i avvaktan på hovrättsförhandlingarna.

Utredningen inriktades - enligt chefsåklagaren Eric Östbergs intentioner - på att största möjliga hänsyn skulle tagas till kundernas anonymitet. I stället hölls omfattande förhör med så många prostituerade kvinnor i Doris stall som möjligt för att kunna bevisa omfattningen av hennes stora koppleriverksamhet. Således har ett 30-tal kvinnor i alla åldrar hörts och bestyrkt omfattningen av Hopp:s grova brottslighet. I förundersökningsprotokollet finns endast upptaget namnen på de prostituerade kvinnorna under det att något kundregister icke förekommer, allt enligt direktiv från chefsåklagare Östberg.

Spaningsresultatet visade att en stor del av Sveriges s k kändisvärld är representerade som kunder hos Doris och hennes stall. Doris öppenhjärtiga berättelser för utredarna om hennes allra intimaste kunder har varit av den arten att man kunnat ifrågasätta sanningshalten, då hon lite raljant nämnt namn som justitieminister Lennart Geijer, centerledaren Thorbjörn Fälldin, vice talman Cecilia Nettelbrandt - med vilken Doris skulle ha levt ett lesbiskt förhållande - en bankchef Krister Wickman, landshövdingarna Lassinanti och Mehr, samt någon (icke namngiven) inom RPS ledningsfunktion.

I avvaktan på hovrättsförhandlingarna, som upptogs den 17 augusti 1976, har åter de aktuella namnen uppmärksammats delvis genom ett tips, att Doris även utnyttjat minderåriga flickor i sin verksamhet. Uppgifterna ledde till att man tvingades återupptaga förundersökningen, varvid förhör hållits med flickorna, som bekräftade att de år 1974 bl a arbetade för Doris och då var 14 resp 15 år gamla. De kom att introduceras av en känd radio- och TV-röst. Två kunder kallades till förhör med anledning av flickornas berättelser och en av kunderna - i dessa kretsar kallad Stövelknekten - frågade frankt utredningspersonalen om de också kallat tidigare i denna promemoria namngivet statsråd. Mannen sade "när ni träffar honom fråga om han fortfarande har trasiga undertröjor".

Efter förhöret med "Stövelknekten" tillfrågades Doris om statsrådet, varvid hon bekräftade att hon haft mannen som kund men senare sökt och lyckats intressera honom för en yngre väninna. Vid detta samtal med Doris upprepade hon de tidigare namngivna personerna som hennes allra intimaste kunder.

"Stövelknektens" uppgifter och Doris bekräftelse om statsrådet är ägnade att väcka en viss tilltro enligt utredarna. Utredningen har i övrigt icke ägnat intresse åt att leda dessa uppgifter i bevis, då brott icke styrkts. Den säkerhetshotande aspekten i kombination med utpressningsrisken torde dock icke helt kunna uteslutas, då det dessutom är bekräftat av doris att hon tillika haft flera kunder från utländska ambassader.

I detta sammanhang bör tilläggas att tre polska kvinnor - YY, ZZ och UU, varav med säkerhet YY och ZZ ingick i XX:s absoluta toppskikt som prostituerade - haft intima förhållanden, YY med (sekretessbelagt avsnitt) samt dessutom en sedan en tid pensionerad civilingenjör anställd vid FMV/F i en synnerligen känslig befattning och som oförbehållsamt erkänt sitt förhållande med YY, men förnekat att han utsatts för någon form av påtryckningar från den prostituerade kvinnans sida.

De sista dagarnas publicitet i första hand i Expressen från de minderåriga flickornas skrämmande berättelser i Hovrätten om sina upplevelser och advokaten Silberskys snabba beslut att återtaga sin klients överklagande, har lett till omfattande spekulationer från framförallt veckopressens sida, där ordet SKANDAL ofta använts. Journalister söker just nu övertrumfa varandra i sina försök att mot stora penningsummor (50 000:- från tidningen SE) förmå de 30 kända prostituerade att lämna en fyllig bild av vad de verkligen upplevt och vilka personer som kan skandaliseras. Även politiskt aktivt tidningsfolk från Gnistan och Flamman har jagat flera av de i protokollen namngivna kvinnorna, vilka i sin tur vänt sig till utredningspersonalen och omtalat händelsen. Hur kvinnorna kommer att agera är f n okänt. Dock har en av de riktigt unga flickorna - intagen på flickhem - försäkrat för personalen där att hon kommer att mot en summa av 10 000 kr ställa upp för att lämna erforderliga upplysningar.

Ännu en säkerhetsaspekt torde beaktas, nämligen den att Doris förklarat sig ska skriva en bok om sitt liv - något som kan om det blir känt i kundkretsarna, tolkas som ett medel för att utan direkt utpressning tillskansa sig fortsatta stora penningsummor. Betecknade för Doris "indrivningsförfarande" kan nämnas att en Vd i byggbranschen nyligen ombetts av en väninnan till Doris att omgående inbetala de resterande 7 000 kr av det "årskontrakt" om 40 000 som hon nu icke själv kan avhämta. Doris har upplysningsvis nämnt att hon under sina år som prostituerad förtjänat ca 5 miljoner kr och att hon spelat bort 3,5 miljoner, varav 2,5 på Solvalla, resterand detta sammanhang bör tilläggas att tre polska kvinnor - Mibcberg, Strojwas och Reda, varav med säkerhet M och S ingick i Doris absoluta toppskikt som prostituerade - haft intima förhållanden, M med förre polske generalkonsuln Jan Gorzelanzyk och S med polske militärattachén Miroslaw Wojciechowski (W identifierad som underättelseman inom Z 2) samt dessutom en sedan en tid pensionerad civilingenjör anställd vid FMV/F i en synnerligen känslig befattning och som oförbehållsamt erkänt sitt förhållande med M, men förnekat att han utsatts för någon form av påtryckningar från den prostituerade kvinnans sida.

De sista dagarnas publicitet i första hand i Expressen från de minderåriga flickornas skrämmande berättelser i Hovrätten om sina upplevelser och advokaten Silberskys snabba beslut att återtaga sin klients överklagande, har lett till omfattande spekulationer från framförallt veckopressens sida, där ordet SKANDAL ofte 1 miljon har hon förlorat på illegalt spel.

Handläggningen av förundersökningen har varit föremål för en granskande artikel i Expressen i månadsskiftet juli/augusti och som delvis utgjort underlag för en JO-anmälan från en norrköpingsbo som allmänt synes misstro rättsväsendet.

PM II 76-08-20

Från utredningsmännen har inkommit ytterligare uppgifter i ärendet angående Doris Hopp.

Sedan gårdagens (760819) SE-artikel med ingående uppgifter från de prostituerades förhör hämtade från förundersökningsprotokollet, har några av kvinnorna redan hört av sig till utredarna i målet och i starkt förbittrade ordalag framfört att de känner sig förrådda under att deras kunder de s k torskarna går helt fria från publicitet.

En av de avslöjade kvinnorna Ulla-Britt (upptagen i SE-förteckningen som fru) har mycket upprörd berättat att hon genom att avslöja sin förnämsta kund kunde störta den sittande regeringen. Hon har uppgivit att hennes kund är justitieministern Lennart Geijer. Hon sa bl a att Geijer i något sammanhang har uttalat att "det var sista året han skulle vara kvar i regeringen". Vidare nämnde hon att hon väl känner de flickor som betjänat cå Stig Östberg. (Ö. är identisk ned förundersökningsledaren i målet not Doris, men har genom sjukdom och semester varit förhindrad att bla uppträda vid huvudförhandlingen doris-målet.

Den i SE igenkända "Barbara" är omnämnd i tidigare promemoria under namnet Mincberg, har förklarat för utredarna att hon känner sig djupt kränkt över SE-artikeln och kommer mot betalning att avslöja sina prominenta kunder och således ställa till den skandal som icke synes kunna undvikas.

Slutligen skall nämnas att utredarna vill nogsamt understryka att uppgifterna från de prostituerade är lämnade under affekt - förmodligen med den avsikt veckopressen avsett för att slå hål på den rättsskandal som tydligen är oundvikligt förestående. Reflexionen baserad inte minst på det förhållandet att en TV-producent förklarat att ett program runt de berörda frågorna är aktuellt.

PM III 76-08-20

Synpunkter av rikspolischefen

Framhållas må

1) att vissa flickor tillhört även polska underrättelsetjänstens ”stall”.

2) att utländska ambassadörer använt sig av samma flickor.

3) att flera av de namngivna kunderna ur säkerhetssynpunkt och ur utpressningssynpunkt måste anses som ytterst viktiga personer

4) att den fru som sagt sig under senare tid ha betjänat justitieministern redan hotat med offentliggörande såvitt angår justitieministern

5) att av säkerhetsskäl måste klarläggas vem inom rikspolisstyrelsens ledning som ingår bland kunderna

6) att en åklagare synes ingå bland kunderna (här har Aftonbladet utelämnat utpekande uppgifter)

7) att den rättsliga handläggningen synes anmärkningsvärd bl a genom att man inte särskilt utrett och prövat åtalsfrågan beträffande samlagen med 14-åringarna

8) att hot om offentliggörande redan föreligger

9) att ett stort antal journalister synes arbeta med "fallet"

10) att en riksdagsman, ledamot i rikspolisstyrelsen, redan förhört sig hos rikspolisstyrelsen om namnen på de inblandade personerna.

Förslag:

Jag föreslår att regeringen omedelbart tillsätter en särskild undersökningskommission för att utreda vad som förekommit av betydelse ur säkerhetssynpunkt och för att granska den rättsliga handläggningen av ärendet.

Anmärkning

PM I och PM II innehåller utredningsmännens egna formuleringar.

Stockholm 20 augusti 1976

Carl G Persson, rikspolischef

Aftonbladet 2003-03-08: Bordellbrevet - ord för ord


Doris Hopp döms i tingsrätten.
Säkerhetspolisen griper Norbert Kröcher.