Mordet på Olof Palme.

1986-03-10 00:00:00860310_000060Senast uppdaterad 2022-08-29

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 10 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 10 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 08.00

Wranghult beslutar att teknisk undersökning skall ske av tomhylsorna, från Norrköping.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 10.40

Wincent Lange har rapporterat för Uranghult, att en Smith & Wesson revolver aldrig använts l terroristsaramanhang.

Kl 12.00

Tyst minut i ledningsrummet. Närvarande: Holmér, Wranghult. Lindström med flera. Pressfotografer tog bilder.

Kl 14.10

Holmér beslutar att skall ████████ hämtas till förhör.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl. 16:15

PM från UD angående Langes undersökningar i Washington.

Kl 18.10

Holmer beslutar att O skall upprätta en förteckning över den personal som var i tjänst under tiden 860228 kl 23.00 - - 860301 kl 11.00. Pkom Sören Lundgren får uppdraget.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 22.45

Förteckning över siker som är aktuella att komma till Sverige i saraband med begravningen. Pint A-M Hedström, SAK handlägger ärendet.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin

Möte med ledningsgruppen 1986-03-10 kl. 10:00
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Severin
Ekberg
Hjälmroth
Näss
Hallberg
Ståhl
Lindström
Blad
Linder
SL Pettersson
Länninge
Bergenstrand
Wranghult

Holmér:

Bårhuset står under bevakning sedan i natt på grund av att en person setts smyga omkring. Pressen besöker LC kl 12:00 med anledning au den "tysta minuten" for Olof Palme. Lördagen 86-03-15 flyttas spaningsledningen till konferensrummet på K, Kungsholmsg 37, plan l, på grund av den stora kommenderingen.

Severin :

Undersökning betr- avliden [MASKAT] på [MASKAT].

Hjälmroth:

Ingen säk-personal har varit i aktion ute på stan attentatskvällen. Inget bruk av radioapparater

Holmér

[MASKAT] stått och väntat på buss på Eriksbergsg attentatskvällen. En man klev om bord och bråkade med chauffören. Det var polisman [MASKAT] K-sökning au dennes förehavanden kommer att ske genom Näss.

Hallberg:

Skellefteåtidningen fick uppgifterna om det anonyma brevet igår, även utlämnat till lokalradion.

Holmér:

Nästa steg blir att ange Skelleftehamn

Lindström:

Uppslag från Holmér undersökt. Under dagen blir kartläggningen av Palmes rörelser mellan bosteaden - tunnelbanan klar.
KKI:s förhör med gärningsmannen från Medborgarhuset utvisar vissa ledtrådar i riktning mot en ev. gärningsman.

Diskussioner ang. att avvakta eftersom mannen bör "mjölkas" på andra uppgifter först .

Holmér:

Besked tisd 86-03-11 vid mötet kl. 19:00.

Blad:

Lange landar 09.15
Gruvedal har hämtat brev med tomhylsor i Norrköping avsänt av "Saltfria fraktionen" Undersökning pågår.

SL Pettersson:

Kasset från Kurd-demonstration i Slmhult jämte PM överlämnas till Näss.
Krusell tipsat om [MASKAT]livvakt [MASKAT] som ser ut som en torped. Efterlyser besked från SÄK.
- i vilken omfattning och vid vilka tillfällen Palme har haft livvakter från SÄK.
Krusell har informerat om en som kommit till Tyskland för att hyra en mördare.
Möte på KKI kl 14.00 idag ang PaLmes rörelser på morddagen.

Wranghult:

Registren KKI-RK bär samordnas.
Irwell är nu framme vid nattens tipsskörd.
Beräknas vara ikapp med de angelägna tipsen ikväll.
Registreringen ligger - 1 dygn efter betr. förturstips.
Övriga tips 2 dygn efter.
Irwell läser ej RK:s tips. RK:s tips läses av Otto Andersson och bearbetas i botten.

Holmér:

Beslutar att sammanslagning av registren skall ske .

Wranghult:

Informerar att IP har konferens i Paris ang Kurder.
SJ-middagen 86-03-19 uppskjutes.

Holmér:

Beslutar att säk skickar en man.

Nästa möte 86-03-11 kl 19.00.

Vid protokollet

Jan Länninge

Protokoll fört vid möte ined ledningsgruppen, måndagen den 1986-03-10 kl. 19:00-19:50
Plats: Länspolismästarens sammanträdesrum

Närvarande: Holmér
Wranghult
SL Pettersson
Lindström
Hjälmroth
Ekberg
Bergenstrand
Hallberg
Welander Severin
Linder
Ståhl
Näss
Bladh
K-G Sjödin

Avlyssningskontroll

Avlyssningskontroller kommer att ske inom polisens lokaler bl a ledningsrummet och biblioteket på krim.

Personalresurser på SAK

Hjämroth upplyser att personalresurserna kommer att sättas in på bevakningen i samband med begravningen. Alla resurser tas i anspråk fr o ID torsdag.

Holmér accepterar att en sänkning av resurserna på mordutredningen sker i samband med begravningen.

Tankemodell

Hjalmroth överlämnar ett brev till Holmar, för genomläsning.

Militär expertis

Hjälmroth lämnar en redogörelse över militärexpertisens bedömning av tänkbara vapeninsatser mot Stadshuset. Flygplan och pansarvärnsrobotar är lämpliga vapen. Lastbil med sprängmedel anses som olämpligt vapen. Platsen anses också vara olämplig att angripa.

Hjälmroth överlämnar expertisens yttrande till Helmer.

Poliser

Näss redogör för aktuella poliser. F. n. är sex poliser föremål för granskning. [MASKAT] har överlämnat sitt vapen, för provskjutning.
[MASKAT] vapen (tjänstevapen) har omhändertagits, eftersom han förvarat vapnet i sitt klädskåp

Kurder

Näss redogör för en kurd, som haft kontakt med generalkonsulatet i Stuttgart.

Ståhl uppger att det inte framkommit något nytt i RK:s arbete.

Jugoslaver

Ståhl berättar att arbetet pågår, och att det l större utsträckning har inriktats på [MASKAT].

Flyktvägen

Bladh omtalar att eftersökningen av föremål efter flyktvägen avslutats. Ej resultat.

Tomhylsor

Bladh omtalar att Gruvedal undersöker tomhylsorna.

Kläder

Linder önskar att Mårten Palme hörs ånyo, för att utröna vad slags kläder han hade på sig under mordkvällen.

Holmér åtar sig att ordna detta.

Händelseförteckning

SL Pettersson redogör för en kronologisk förteckning över händelseförloppet. Dessa uppgifter kommer att föras in i en ordbehandlare.

Sagabiografen [MASKAT].

SL Pettersson berättar om [MASKAT] vilken nobbar till att han varit på biografen, trots vittnesuppgifter. [MASKAT] verkar tokig.
Kontroll sker genoin Interpol, om [MASKAT] varit i FBI:s tjänst. Det är önskvärt att [MASKAT] kläder undersöks, för kontroll av eventuellt krutstänk

Bladh anser att det är möjligt att göra en sådan undersökning.

Holmér anser att arbetet med [MASKAT skall fortsätta.

Vittnesiakttagelser

Wranghult och Sjödin redogör för de uppgifter som busschauffören på linje 43 lämnat.

Klubbar

Allmän diskussion förekommer om olika klubbar.

Lindström skall kontrollera om jugoslaviska klubben på Snickarbacken lever.

[MASKAT].

Diskuteras. Helmer anser att utredningen mot [MASKAT]måste köras hårdare.

Linder uppger att [MASKAT] har alibi under mordkvällen.

Polisiakttagelser.

Holmér: En ÖVS-buss från VD l har gjort iakttagelser på Birger Jarlsgatan intill Snickarbacken. Poliserna bör höras så snart som möjligt.

SL Pettersson åtar sig att ordna den saken.

Skelleftehamnsvittnet

Holmer: Om inte vittnet hör av sig tills i morgon kl. 10:00 skall ett TT-meddelande, att brevet är daterat eller poststämplat i Skelleftehamn, gå ut.

Nästa möte

1986-03-11 kl 10.00

Mötet avslutat kl 19.50

Vid protokollet

Karl-Gustav Sjödin


EAE:46-C förhör med Parkeringsvakten
DC:2237 Anonymt tips om Polisman A.