Mordet på Olof Palme.

1986-04-24 00:00:00860424_000160Senast uppdaterad 2022-11-07

A:11544 PM.

En särskild utredningsgrupp tillsattes för att utreda och analysera om Olof Palme varit utsatt för kartläggning och övervakning.
Redovisningen grundar sig på material som fram till den 1986-04-13 hade registrerats på Rikskriminalen och i Stockholms polisdistrikt.
Ansvarig för utredningen är Kriminalkommissarie Polis Bert M

ANALYS OCH UTVÄRDERING AVSEENDE EVENTUELL KARTLÄGGNING OCH ÖVERVAKNING AV OLOF PALME FÖRE MORDET

Redovisningen omfattar följande avsnitt.

AVSNITT 1. GRUPPENS BEDÖMNING
2. UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERING
3. OLOF PALMES AKTIVITETER
4. LISBETH PALMES AKTIVITETER
5. LIVVAKTSSKYDDET
6. UTREDNING FÖRHÅLLANDET OLOF PALME – MASSMEDIA
7. UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER
8. UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR med bilagor
9. SIGNALEMENT SAMSTÄMMIGHET

1. GRUPPENS BEDÖMNING

Gruppens bedömning av de tips och förhör som utgjort underlag för analysen, har sammanställts för att påvisa förekomsten av ett logiskt samband mellan olika tidsperioder och signalementsmässig samstämmighet mellan olika iakttagelser.

Under avsnitt UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR presenteras bedömningar av studerade områdena tillsammans med analys av enskilda eller sammantagna iakttagelser som rör samma händelser.

Gruppen har gjort följande definition av begreppen KARTLÄGGNING och ÖVERVAKNING.

Med KARTLÄGGNING förstås en övervakningsform där objektets vanor och rutiner studeras från en eller flera dolda positioner under längre tid. I begreppet innefattas även bearbetning av öppet källmaterial.

Med ÖVERVAKNING förstås en fortsättning på genomförd kartläggning. Kunskap om objektets vanor har utvecklat kartläggningen och en ny fas har inträtt där efterföljandet är den primära arbetsmetoden. Med övervakning följer stor risk att övervakaren exponerar sig

Kartläggning

Det har inte kunnat konstateras om Olof PALME har utsatts för KARTLÄGGNING i Gamla Stan eller vid Rosenbad.

Olika tips har angett fastigheter i Gamla Stan som tillhåll för övervakare eller som observations-lokaler. Tipsen har studerats och gruppen har inte kunnat avfärda de misstankar som tipsen givit upphov till.

Vad som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.

Att kartlägga Olof PALMEs rutiner vid promenaden till och från statsrådsberedningen torde inte ha utgjort en alltför omfattande arbetsinsats för någon intresserad. Det bedöms dock som mindre sannolikt att spaning mot OLOF PALME, för att kartlägga tider och rutiner till och från statsrådsberedningen, har utförts från position på Västerlånggatan.

Övervakning

För att bedöma om Olof PALME varit föremål för övervakning har i analysen studerats iakttagelser som var för sig utgör sådana tecken som kan tyda på någon form av övervakning. Iakttagelserna har sammanförts i skilda tids- och platsavsnitt och dessa har sedermera reducerats till tre från varandra åtskilda sektorer.

Iakttagelser i GAMLA STAN - området kring GRAND - SVEAVÄGEN och angränsande gator.

Inom varje sektor har gjorts iakttagelser vilka bedöms kunna vara inslag i en övervakningsoperation. Länk mellan de olika sektorerna har varit tunnelbanefärden samt aktiviteterna utanför Grand.

I Gamla Stan gjordes den första observationen den 1986-01-17 därefter följer ytterligare tolv iakttagelser, varav sex är gjorda 1986-02-28.

Antalet övervakningsrelaterade observationer tiden före mordet är alltför få för att man med någon säkerhet skall finna stöd i att övervakning skett viss tid eller vissa veckodagar.

Dock är iakttagelserna av den karaktären att en övervakning vid bostaden inte kan uteslutas.

Beträffande tunnelbanefärden finns endast en observation som möjligen skulle kunna tyda på att en övervakning ägt rum under färden.

Det är för övrigt inte direkt förvånande att observationer som kan tyda på en övervakning under färden saknas, även om en sådan ägt rum. Det är naturligt att den på en sådan plats och under sådana omständigheter inte skulle kunna noteras. En övervakning kan dessutom ha skett genom transport i en annan vagn än den makarna PALME färdades i.

Beträffande området utanför Grand pågår för närvarande en rekonstruktion av händelserna.

En tolkning av föreliggande material ger vid handen att det på flera punkter finns överensstämmelse i signalement mellan en man som stått utanför biografen och en person som i ett senare moment observeras när han följer efter makarna PALME.

Signalementet beskriver en man cirka 185 cm lång och 30 - 40 år.

Klädsel och andra uppgifter visar en påfallande god samstämmighet och tre iakttagelser är gjorda inom relativt snäv tidsrymd i området kring Sveavägen.

Nästa iakttagelse gäller en lång blond eller rödblond man i 30-40-årsåldern som återkommer i åtta olika tips från 1986-02-18 fram till tiden strax innan mordet.

Beskrivningen har förekommit i iakttagelser gjorda på Västerlånggatan - Södra Nämndhuset - Fredsgatan - PUB - Sergelarkaden - Gamla Stans T-banestation - området kring Grand.

I gruppens bedömning har vägts in analysresultatet från observationer gjorda i olika avsnitt beträffande den signalementsmässiga samstämmigheten. När de olika signalements-uppgifterna jämförts så kan man inte bortse från att det i vissa fall föreligger god samstämmighet mellan flera iakttagelser.

Det ska dock noteras att några av tipsen kommit in efter att bild två"Skuggan" publicerats i massmedia.

Det som talar för att en övervakning kan ha ägt rum är:

- att iakttagelser gjorda på geografiskt helt skilda håll uppvisar signalementsmässig samstämmighet på flera punkter.

- att iakttagelser 1986-02-28 kan länkas mellan Gamla Stan - Grand - Tunnelgatan.

Gruppen bedömer att det under perioden fram till den 1986-02-27 inte kan uteslutas att det förekommit övervakning av Olof PALME.

Analysen talar för att Olof PALME varit övervakad på eftermiddagen 1986-02-27 samt från det att han lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28 fram till det att han mördades klockan 23:21.

Det har ur analysmaterialet utkristalliserats två personer som kan ha deltagit i en övervakning. Därutöver kan ytterligare en person skönjas.

Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren.

På grund av att det saknas väsentliga iakttagelser kring centrala moment kan det inte bedömas hur denna grupp har varit organiserad eller vilken grad av kompetens och erfarenhet den haft.

2. UNDERLAG OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UTVÄRDERINGEN

Gruppen har sedan starten etappvis bearbetat cirka 12 000 spaningstips. Ur denna tipsmassa har gruppen selekterat ut cirka 400 tips, som initialt kan hänföras till gruppens uppdrag. Gruppen har även bearbetat förhören med Olof PALMEs medarbetare vid SB, livvakter samt Lisbeth PALME.Även PALMEs sekreterare Ann-Mari VILLSSONS agenda har bearbetats.Det sistnämnda materialet har utnyttjats för gruppens egen rekonstruktion av Olof PALMEs engagemang under januari och februari 1986.

Som underlag för den djupare bearbetningen som gruppen genomfört ligger den i tidigare stycke nämnda tipsmassan om 400 tips. Ett stort antal av dessa tips har i samarbete med RK och KK 1 kompletterats med ytterligare förhör.Tipsen har därefter bedömts och inplacerats i skalan 1 - 3 efter trovärdighet och värde och där siffran 1 har högsta värde.

Då det i tipsmassan förekom ett antal tips om personer med kommunikationsradio har gruppen tillställt samtliga spanande enheter i Stockholms en frågeenkät om egna aktiviteter inom aktuella områden i City.

Genom denna enkät har gruppen kunnat eliminera några av de inkomna tipsen.

Ytterligare tips har kunnat elimineras genom en rekonstruktion av livvakternas rörelser i Gamla Stan.

Tipsmassan innehåller även ett par tips om så kallad undersökande journalistik riktad mot Olof PALME. Då några av tipsen från Gamla Stan synes kunna emanera från denna typ av journalistisk verksamhet har försök gjorts att via utländska polisorganisationer undersöka riktigheten i tipsen. Något resultat av nämnda undersökning föreligger inte för närvarande.

Undersökning har även gjorts beträffande möjligheterna att få ta del av TV-film om Olof PALME. Avsikten har varit att från filmade intervjuer kontrollera personer som utgjort publik eller i en kamerapanorering har funnits i omgivningen.

Representanter för de två nyhetsprogrammen, Rapport och Aktuellt, tillsammans med Sveriges Radios jurist, förklarade de regler som gäller för utlämnandet av inspelat material. I ett första skede innebar detta att endast i television sänt material kan utlämnas. Filmat material som ej sänts, bedöms efter särskilda regler och huruvida detta skulle lämnas ut hänsköts till ett senare beslut.

Filmade inslag från Rapport och Aktuellt tiden 1986-01-01 till 1986-02-28 överspelades av TVs driftjour från referensband till VHS-kassetter och överlämnades till polisen. I kontakterna med redaktionschefen, chefen för driftsjouren samt filmare har framkommit, att oredigerad och osänd TV-film ej sparas om den inte har arkivvärde. De nämnda funktionärerna hade undersökt eventuell förekomst av oredigerad film och kunde med stor sannolikhet fastslå att utöver den erhållna filmen på kassetterna, fanns det inget ytterligare filmmaterial.

Av publikbilder finns i materialet cirka tre minuters speltid. Materialet har visats för de livvakter som varit engagerade med Olof PALME. Inga hågkomster eller igenkännanden av värde för utredningen.

Avslutningsvis kan nämnas att gruppen kontinuerligt tagit del av resultaten från genomförda rekonstruktioner. Samtliga redovisade rekonstruktioner har vägts i analysen.

3. OLOF PALMES AKTIVITETER

Olof PALME hade sin arbetsplats både i statsrådsberedningen (SB) i Rosenbad och i riksdagshuset. De flesta dagar när Olof PALME var Inbokad för heldagsarbete I SB eller riksdagen föl de han en rutin som bestod i att han lämnade bostaden Västerlånggatan 31, promenerade via Mynttorget och Drottninggatan till Rödbotorget. Området bostaden - riksdagshuset - Rosenbad kallas internt statsrådskretsen för "gyllene triangeln" och bedömdes av Olof PALME som ett säkert område. Det är oklart vad som menats med säkert område men det har varit ett uttalat önskanål av Olof PALME att få röra sig fritt inom området.

Enligt vittnesuppgifter hade Olof PALME visat stor regelbundenhet vid promenaden till Rosenbad. Olof PALME lämnade bostaden 10 min i 9 och promenerade till SB för att infinna sig där kl 09.00. Undantagsvis kunde han koma till SB tidigare och då vanligen 08.30.Av 20 arbetsdagar, sedan den 27 januari och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd. Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan / Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

Av 20 arbetsdagar, sedan den 27 januari och där arbetet börjat i Rosenbad, har det enligt tillgängliga uppgifter varit 13 tillfällen som PALME promenerat till Rosenbad utan livvaktsskydd. Vid de resterande 7 tillfällena hämtades Olof PALME, enligt hans direktiv till livvakterna, vid apotekshörnan Västerlånggatan / Storkyrkobrinken och skjutsades till Rosenbad.

Följaktligen har det blivit färre arbetsdagar där Olof PALME slutat arbetet i Rosenbad. Arbetsdagen har i allmänhet slutat vid 18-tiden och Olof PALME har promenerat tidigare beskriven väg till bostaden.

Efter 27 januari har 13 arbetsdagar slutat i Rosenbad. Olof PALME prononcerade utan livvakt vid samtliga 13 tillfällen till bostaden.

Olof PALME hade bilen parkerad parkeringsplats på slottsgården. Bilen har använts under veckoslut och vid dessa tillfällen promenerade Olof PALME till slottsgården från bostaden. Bilen användes alltså ganska sällan men den ingick tydligen som en del i den privata sfär som familjen PALME eftersträvade. Bilen nyttjades bl.a. helgen den 1 och 2 februari. Lördagen den 1 februari användes bilen för färd till Stortorpskliniken i Farsta. Olof PALMS körde dit ensam. Söndagen den 2 februari användes bilen av Olof och Lisbeth PALME för färd till Djurgården där de promenerade några timar.

Lördagen den 22 februari kl 18.00 använde Olof och Lisbeth PALME bilen för färd till Vällingby. Återfärd vid 24-tiden och parkering på slottsgården. Söndagen den 23 februari bilfärd till Djurgården mitt på dagen, skidåkning några timar, sedan återfärd. Olof PALME var under den undersökta perioden utan livvakt på kvällen endast vid tre tillfällen:

SAMANFATTNING

Det har inte förekommit något känt tillfälle för en attentatsman eller övervakare att närma sig Olof PALME, under den undersökta perioden, denne har väntat att Olof PALME ska vara:

Tillfällen som Olof PALME var utan livvakt och till fots inskränker sig till de gånger han gick till och från Rosenbad, promenader på Djurgården under några timar på dagtid och de redovisade restaurangbesöken.

Bilden förändras självfallet om inte samtliga kriterier har varit uppfyllda. Olika kombinationer visar ändå att tillfällen när Olof PALME var mest sårbar och oskyddad fanns så gott som uteslutande i Gamla Stan.

4. LISBETH PALMES AKTIVITETER

I den mängd av Iakttagelser allmänheten lämnat till polisen angående mordet på statsminister Olof PALME. finns också ett antal observationer gjorda kring Lisbeth PALME. Vid ett fåtal tillfällen har det gjorts iakttagelser på okända personer i anslutning till hennes arbetsplats, vilka av uppgiftslämnarna tolkats som Lisbeth PALME varit övervakad.

Lisbeth PALME är anställd av Stockholms Läns Landsting med arbetsplats i Södra Nämndhuset, Torkel Knutssonsgatan 20, Stockholm.

Underlaget för kontrollen av personal vid Södra Nämndhuset utgörs dels av en lista från socialdirektör Ulf LARSSON över samtliga anställda vid Södra Nämndhuset och dels av personligt samtal med Lisbeth PALMEs närmaste chef, Margareta NUDER den 21 mars 1986.

Lisbeth PALME har varit anställd vid Södra Nämndhuset sedan ungefär tre tillbaka. Utöver detta arbete upprätthåller hon en befattning som konsulterande psykolog vid daghemmet Enspännargatan 25-27 i Vällingby.

Lisbeth PALME tjänstgör som handläggare vid socialförvaltningens ledningsstab, vari arbetsuppgifterna utgörs av problem betr. barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling, hälsofrågor, avlösarverksamheten, invandrarfrågor och seminarier.

Totalt är 649 personer anställda vid Södra Nämndhuset. Personalen runt Lisbeth PALME kan delas in i tre grupper vad avser närhet och insikt runt hennes person.

 1. personal i den ledningsstab Lisbeth PALME ingår i. Sammanlagt 12 personer med vilka hon dagligen har ett intimt samarbete
 2. övrig personal som tjänstgör samma våningsplan och som ingår i andra ledningsstaber.
 3. övrig personal som tjänstgör i Södra Nämndhusets två byggnader.

Slagning i PBR har skett mot samtliga anställda vid förvaltningen med följande resultat.

 1. ingen träff
 2. I förekmst i PBR (stöld)
 3. 52 förekmster i PBR

Enligt Margareta NUDER har personalsituationen beträffande anställda som här hänförs till grupperna I och 2 sedan lång tid varit stabil och några tillfällighetsanställningar har inte förekommit.

I Södra Nämndhuset handläggs ärenden som till en del berör ett klientel med en komplicerad och svir social situation. Detta medför att i Nämndhusets lokaler kan det röra sig personer som av en del upplevs sm mystiska och hotande eller skrämande.

Gjorda iakttagelser redovisas i avsnitt UTVÄRDERING AV TIPS OCH FORHOR

5. LIVVAXTSSKYDDET

För skyddet av Olof PALME svarade säkerhetsskyddsroteln vid RPS/Säk. Arbetsmetodiken beskrivs i hemlig PM och denna modus operandi för livvakter förklarar hur hämtandet och avlämnandet av Olof PALME gick till.

Beträffande omfattningen av livvaktsskyddet har framkomit att statsministern till vissa delar själv bestämt när livvakter skulle vara med. Olof PALME föredrog att vara utan livvaktsskyddet under:

Olof PALME föredrog vid flera tillfällen när han befann sig i Rosenbad och skulle uträtta ärenden på stan, att göra detta utan att engagera livvakterna. Sama inställning hade han kring veckoslut och helger. det inte fanns ett officiellt program, fick livvakterna besked på fredagen att han skulle ringa om det var något.

Denna frigörelse från livvaktsskydd gjorde bl.a. att livvakterna fick en för dem ovanligt begränsad insyn i ett skyddsobjekts privatliv.

Livvakterna har beretts tillfälle att lämna redogörelser för iakttagelser de gjort i samband med livvaktsskyddet för Olof PALME och dessutom vid livvaktsuppdrag för andra skyddsobjekt där Olof PALME funnits med i omgivningen.

Vid några tillfällen trakasserades och häcklades Olof PALME av medlemar i olika extremistorganisationer såsom EAP och BSS. Dessa grupper har uppträtt öppet, troligen i avsikt att skapa uppmärksamhet kring sina budskap till Olof PALME och detta har vägts in i hot- och riskbedömningen som säkerhetsskyddsroteln fortlöpande gjort.

Det har inte gjorts några observationer av någon enskild händelse eller person som kan sättas i samband med övervakning av Olof PALME

6. OLOF PALME - MASSMEDIA

Regerings- och partikamrater till Olof PALME har enstämmigt uttalat att Olof PALME strävat efter och också haft ett gott förhållande till press och nyhetsmedia.

Olof PALMEs mediakontakter har spänt över ett stort fält och uppenbarligen har han haft en öppen inställning till att ge intervjuer.

I almanackan hade Olof PALME nedanstående tider för olika intervjuer inbokade:

Jan 13 kl 13:00 Transportarbetaren
15 12:00 Journalister inom A-pressen
28 12:00 Thomsen, Stern Magazine
Feb 5 kl 08:30 Chefredaktören A-pressen
7 09:15 Afganistan-Nytt, Staffan Thorsell
19 14:15 Klara Posten
15:00 Aktuellt i Politiken, Peter Hultqvist
26 16:30 Grekisk TV
17:00 Verdandis fotograf

I spaningsuppslag T 8609 har noterats journalister som följt Olof PALME under längre tid:

Per WENDEL, Expressen - reste med gott som samtliga resor från oktober 1984
Stefan BORG, Aftonbladet, perioden oktober 1984 - december 1985
Inger ARENANDER, Ekot,
Katrin HALLMAN, Ekot, reste mycket under valrörelsen
MELSTEDT, TT, valrörelsen, kände Palme väl
Willy SILBERSTEIN, Svenska Dagbladet
Lisbeth CRONA, Svenska Dagbladet
Åke EKDAHL, DN
Kaa ENEBERG, DN
Magdalena RIBBING, DN

Det har dessvärre förekommit störningar i relationerna mellan Olof PALME och pressen. I första hand torde dessa störningar kunna hänföras till olika politisk uppfattning och då har kritiken riktats mot Olof PALME som statsminister och ledare för regeringen.

Det har också riktats kritik mot Olof PALME av mer skvallerkaraktär i form av personangrepp och denna journalistik har berört Olof PALME väldigt hårt enligt medarbetare i statsrådsberedningen.

1983 eller 1984 försökte "Hänt i veckan" koppla ihop Olof PALME med den amerikanska filmaktrisen och författaren Shirley McLaine. Detta inträffade i samband med att Shirley McLaine besökte Stockholm för att lansera en självbiografisk bok. Enligt sekreterare Ann-Mari VILLSSON visade Olof PALME tydlig irritation för det som skrevs skvallerspalterna. Olof PALME undvek att tala om artiklarna och han talade inte heller om enskilda journalister.

Under 1985 skrevs mycket i svensk press m den s k Harvard-affären. Olof PALME tog illa vid sig av olika uppgifter att han utnyttjat sin position för att gynna sin son. Ingen enskild tidning eller journalist har nämnts i sammanhanget.

Sverige-korrespondenten för the Sun, London och the Star, Johannesburg, Roy CARSON, har meddelat till UD att han har orsak att tro att det utanför Olof PALMEs bostad har förekommit två mystiska män. Dessa skulle vara representanter för den amerikanska tidningen ”National Enquirer”, en reporter och en journalist. De hade till uppgift att bevaka Olof PALMEs rörelser på grund av tips m påstådda förbindelser mellan Olof PALME och Emma ROTHSCHILD.

Emma ROTHSCHILD, född 1948, medlem i Palme-kommissionen, styrelsemedlem i SIPRI sedan 1983. Amerikansk medborgare, har bott på hotell Lady Hamilton i Gamla Stan i flera år och då i en annexlägenhet på Prästgatan 26. Hösten 1985 köpte Emma ROTHSCHILD en lägenhet på Prästgatan 44 och bor sedan dess antingen i denna lägenhet eller i USA.
Olof PALME besökte Emma ROTHSCHILD den 1 februari vid 13-tiden i bostaden på Prästgatan 44. Uppgiften har erhållits av Lisbeth PALME.
2 februari möttes Emma ROTHSCHILD och Olof PALME på Djurgården nedanför Skansen. Olof PALME var på Djurgården i sällskap med Lisbeth. De mötte Emma ROTHSCHILD och stod tillsammans och lyssnade på nyhetssändningarna på radio om Alva Myrdals bortgång.

KOMMRNTAR

Bland de olika spaningsuppslagen rörande iakttagelser av två män i Gamla Stan och som bevakat Olof PALMEs bostad, finns det inga som med säkerhet kan sägas utpeka dessa representanter från "National Enquirern. Det har inte observerats någon kamera och dessutom har de flesta iakttagelserna av tv! män Västerlånggatan gjorts på tider Olof PALME ej var i bostaden.

Flera vittnesmål har tagit upp Olof PALMEs yrkesmässiga kontakt med Emma ROTHSCHILD, dessutom har Lisbeth PALME själv nämnt de gånger Olof PALME träffade Emma ROTHSCHILD under 1986.

Undersökningen har visat att det funnits ett stort intresse av Olof PALME och hans politik hos media. Intresset för Olof PALME har varit öppet och det finns inget som tyder på en dold övervakning utförd av journalister kring Olof PALME eller hans omgivning.

7. UTREDNING ANGÅENDE EGNA SPANINGSINSATSER

För att kunna eliminera vissa inkommande tips, vilka kunnat vara uppgiftslämnares iakttagelser av polispersonal eller personal inom annan myndighet, gick gruppen 860312 ut med en förfrågan till:

Frågeställning:

 1. Har er enhet/grupp under tiden 860101--0228 bedrivit spaning i Gamla Stan?
 2. Har enheten/gruppen under dygnet 860228 bedrivit spaning i ett område begränsat av Birger Jarlsgatan - Odengatan - Vasagatan - Klarabergsgatan?
 3. Har i förekommande fall bärbar kommunikationsradio använts?

Inkommande svar finns redovisade i vårt arbetsmaterial. Dessa svar innebar, att vi kunde eliminera tre av de inkomna spaningsuppslagen. Enär det, oaktat den första skrivelsen, inte kunde uteslutas att vi ej erhållit information från alla håll, gick vi ut med en förnyad förfrågan vecka 15 gällande egna spaningsinsatser i område 2 under 860228 kl 21.00 - 24.00.

Denna senaste förfrågan har inte gjort, att vi kan eliminera inkomna tips. Vi anser därför, att uppgiften angående s.k. egna spaningsinsatser är genomarbetad.

8. UTVÄRDERING AV TIPS OCH FÖRHÖR

Disposition av tipsmassan

De av gruppen utvärderade tipsen har, beroende på om de berör försök till rekognosering för anskaffande av observations lokal eller berör förhållanden som kan tyda en mer direkt kartläggning/övervakning, behandlats i två separata avsnitt. I det senare stycket har också en avsnittsvis uppdelning ansetts logisk då det bearbetade materialet alltid kunnat hänföras till viss plats eller viss typ av händelse.

Avsnitten avser
 • tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 28 februari
 • promenaden till Gamla Stans T-banestation. tunnelbanefärden samt promenaden till biografen GRAND på Sveavägen
 • observationer inne i och utanför biografen fram till filmens slut
 • observationer på Sveavägen och angränsande gator

De tips som valts ut som underlag för redovisningen bygger på observationer gjorda fr o m den 17 januari 1986 och fram till 28 februari kl 23.40. Observationer före den 17 januari har inte varit av den kvalitén att de kunnat tjäna som underlag för en bedömning och vad avser tiden efter den 28 februari kl 23.25 har iakttagelserna inte varit av den arten att de gått att hänföra till gruppens uppdrag. Totalt har 44 tips, i vilka det också ingår kompletterande utredningsmaterial, ansetts vara av s*dant värde att de kunnat utgöra ett relevant bedömningsunderlag. Flertalet av dessa tips gäller iakttagelser som är gjorda den 27 och 28 februari. Detta förhållande sammanfaller också med den övriga tipsmassan.

För att ta fram ett så adekvat underlag sm möjligt har samtliga observationer som initialt valts ut granskats mot kända fakta som skulle kunna förklara iakttagelsen eller visa den ointressant av annan anledning samt granskats mot det naturliga flöde som har kunnat finnas i omgivningen. Vad gäller samtliga observationer har granskning och gallring skett med beaktande av,

Därutöver har vad gäller området runt bostaden på Västerlånggatan 31 i Gamla Stan följande fakta och flöde ansetts vara av värde att beakta.

På grundval av ovanstående har observationer som gjorts under dagtid samt observationer som ej gjorts under längre tid kvällstid gallrats bort. Likaså har observationer som signalämnetsmässigt överensstämmer med de som utfört renoveringsarbetet på galleriet mitt emot bostaden ej tagits med. Iakttagelser gjorda den 28 februari har dock ansetts nödvändiga att i större utsträckning vägas in i bilden.

Den signalementsmässiga samstämmigheten mellan observationer gjorda i olika avsnitt redovisas i särskilt stycke under rubriken SIGNALEMENT - SAMSTÄMMIGHET.

Den följande redovisningen av utvärderade tips och förhör följer den tidigare angivna dispositionen med händelser angivna i kronologisk ordning inom respektive avsnitt. I högermarginalen hänvisas till aktuellt tips numer.

Rekognosering för anskaffande av observations lokal vid PALMEs bostad
Vid bearbetning av detta avsnitt har också lokaler som kan utgöra tillhåll för ev. övervakare tagits in i bilden. Utöver tipsmassan, inklusive dörrknacknings-PM, har gruppen också tagit del av hotellkort och hotellkontroller som ägt rum på Hotell Lord Nelson på Västerlånggatan och Hotell Lady Hamilton på Storkyrkobrinken. Besök på platsen har också gjorts i syfte att undersöka var tänkbara observationslokaler lämpligen borde vara belägna.
Det som talar mot att en observationslokal använts är att det finns relativt få fastigheter som är lämpliga härför och att sikten är starkt begränsad var man än skulle sitta.
Ett inbrottsförsök på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34, söder bostaden kan dock tyda på att ett försök till sidan rekognosering gjorts. Inbrottsförsöket ägde rum 2 - 3 veckor före mordet. Z 8126
Se bilaga 1A
I mitten av februari fick anställda i handskaffären på Västerlånggatan 24 vid två tillfällen en förfrågan från tre "arabliknande" personer som besökte affären, det fanns någon möjlighet att hyra eller köpa en lokal i någon av fastigheterna Västerlånggatan 27 eller 29. Oaktat nr 27 och 29 ligger på fel sida för en observation direkt mot nr 31 och att det inte är ovanligt med folk som söker lokaler i området är det ändå noterbart då man preciserat fastigheterna som ligger i anslutning till bostaden. Det skulle i så fall inte heller tyda pi någon större grad av professionalism. Z 8074
Beträffande Art Galleri Atrium, som tidigare omtalats och som ligger mitt emot PALMEs bostad har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden. Z:8048
Se bilaga 1B
Rikskriminalens uppföljning av tipsen har dock inte givit något resultat som tyder på att lokalen använts i observationssyfte
Tips har också inkommit beträffande XXXXXXXXXX boende XXXXXXXXXXX från XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inte heller har den utredning och de förhör som har hållits med anledning av tipsen kunnat styrka de misstankar tipsen givit upphov till. Z 8036
Se bilaga 1C
Det kan dock vara värt att notera att de utredningar som gjorts beträffande Art Galleri Atrium och XXXXXXX inte heller till fullo har kunnat skingra de misstankar som uppkommit.
Beträffande kontrollerna på Hotell Lord Nelson så har det inte givit några indikationer som tyder på att hotellet använts som observationsplats.
Bland de tips och utredningar som initierats p.g.a. att de skulle kunna vara tecken försök till anskaffande av tillhåll eller ut öra tillhåll för ev. övervakare, återfinns den tidigare nämnda XXXXXXXX Den redovisade bedömningen av det utredningsresultatet kvarstår även i detta hänseende. Därutöver har inga uppgifter framkommit som ger stöd åt att någon särskild lokal varit av intresse som tillhåll i närheten av PALMEs bostad. Kontroller som företagits på Hotell Lady Hamilton har givit negativt resultat.
Likaså har ett tips angående inbrott vid tre olika tillfällen i februari i en källarlokal i fastigheten Västerlånggatan 47 ej ansetts kunna utgöra ett sådant tecken. Oaktat att det är anmärkningsvärt med tanke på tid, plats och att flera försök gjorts. Z 8437
Observations lokaler vid Olof PALMEs arbetsplatser
Olof PALME hade i huvudsak fasta arbetsplatser, dels Statsrådsberedningen i Rosenbad dels Riksdagshuset. Inte vid någon av platserna har det bedömts möjligt för en utomst8ende att komma in i angränsande fastigheter för att kunna nyttja dessa i observationssyfte. Denna benådning sammanfaller också med det faktum att det inte finns några uppgifter som tyder på att ansträngningar i den vägen skulle ha gjorts
Tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen den 28 februari
I den följande redovisningen kompletteras hänvisningen i högermarginalen även med tidpunkten för iakttagelsen. I detta avsnitt redovisas sammanlagt sexton iakttagelser som bedömts utgöra sådana tecken som kan tyda p! någon form av övervakning. Fem av iakttagelserna är gjorda den 28 februari.
Den första observationen gjordes fredagen den 17 Januari ca kl 21 vid PALMEs bostad. Två män stod på Yxsmedsgränd i mynningen mot Västerlånggatan. De kikade runt hörnet mot bostaden som ligger mitt emot grändens mynning ca 30 meter längre norrut. Sama uppgiftslämnare observerade samma män en vecka senare vid samma plats. Händelsen kan tyckas ointressant mot bakgrund av att Olof PALME två dagar tidigare åkt på ett veckolångt besök till Indien. Värt att notera är dock att observationen är gjord på en veckodag och på en tidpunkt som från övervakningssynpunkt är intressant samt att en liknande observation gjordes vid ett senare tillfälle då Olof PALME var hemma. Z 8496
17/1
kl 21
Fredag
Fredagen den 24 januari, någon gång mellan kl 19 - 21, gjorde uppgiftslämnaren nästa observation av sama män som då uppvisade samma beteende. 24/1
Kl 19-21
Fredag
Därefter dröjer det fram till ca tre veckor före mordet innan nästa observation görs. Det är följaktligen någon gång mellan den 5 och IO februari s0m iakttagelsen är gjord. Ifrån en lägenhet p! Prästgatan 18B, vilken också har fönster ut mot Västerlånggatan, observerades under en timas tid en man som befann sig vid Café Gråmunken som är beläget ca 30 meter norr om PALMEs bostad. Mannen som iakttogs mellan kl 22 - 23 försvann från platsen varje gång någon annan person närmade sig för att strax därefter återkomma. Uppgiftslämnaren är osäker på det exakta datumet men det kan inte uteslutas att observationen är gjord under det veckoslut tidsperioden omfattar. Z 8197
5-10/2
22-23 okänd
På kvällen den 17 februari höll Olof PALME ett anförande inför Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) på Sköldungagatan 2. Han åkte med livvakterna därifrån kl 22.30 och blev kl 22.55 avsläppt vid korsningen Storkyrkobrinken och Västerlånggatan. Kl 23.15 observerades av en förbipasserande två män som stod på Västerlånggatan strax norr om Storkyrkobrinken. En av männen stod mitt i gatan med något som uppfattades som en walkie-talkie, den andra mannen stod vid en bredvidliggande port. Männens närvaro och beteende har inte kunnat förklaras. Vid ett studium av den utredning som företagits är det inte otänkbart att männen kan ha varit på platsen i syfte att göra inbrott. Det som talar emot detta är att restaurang Chapeau Claque ligger utmed samma kvarterssträckning vilket innebär ett visst flöde av folk på platsen.
Det är Inte uteslutet att förklaringen står att finna i att en övervakning kan ha ägt rum i anslutning till att PALME anlände till bostaden.
Z 8041
17/2
kl 23.15 Måndag
Den 18 februari gjordes en observation mellan kl 16.30 - 17.30 i mynningen av Göran Hälsinges gränd mot Västerlånggatan. Två män stod på platsen som ligger snett emot PALMEs bostad. Observationen är en enstaka iakttagelse men har bedömts ha ett visst värde då liknande Observationer tidigare funnits i området, samt att tidpunkten sammanfaller med den tid som PALME kunde förväntas komma till bostaden. En viss samstämmighet finns också signalementsmässigt med andra iakttagelser. Z 8625
kl 16:30-17:3
Tisdag
Beträffande torsdagen den 20 februari finns två iakttagelser som kan tyda på en kartläggning runt Lisbeth PALME. Sammanlagt finns det tre sådana antydningar, varav det tredje följer senare i redovisningen. Iakttagelserna är delvis tvetydiga men har medtagits i bedömningen då de är de enda som riktar sig mot henne.
Någon gång mitt på dagen, torsdagen den 20 februari, observerades på Lisbeth PALMEs arbetsplats i Södra Nämndhuset, i en hiss, två män som uppgiftslämnaren reagerade för p g a att de gjorde ett obehagligt intryck. Männen hade befunnit sig i hissen då uppgiftslämnaren tryckte upp hissen till plan sex. Männen hade därefter följt med i hissen till entréplanet där de stigit av. C 143-3
20/2
på dagen
Torsdag
Den andra observationen som är gjord samma dag eller eventuellt dagen efter, är inte närmare preciserad i tid. En arbetskamrat till Lisbeth PALME steg in i hissen på plan ett. I hissen befann sig två män som pratade utländska och som gjorde ett spänt intryck. En av den frågade "var är fem trappor?", vilket är det våningsplan där fru PALME har sin arbetsplats. En av männen steg av hissen på plan tre och den andre följde med upp till plan fem där han steg av. Mannen gick sedan längs korridoren och in på en toalett. Mannen försvann sedan med hissen utan att dessförinnan ha redovisat något egentligt ärende till avdelningen. iakttagelserna är händelser i en övervakning av Lisbeth PALME, har övervakarna agerat synnerligen iögonfallande och amatörmässigt. En viss samstämmighet finns i den första observationen med den man som i utredningsarbetet benämns SKUGGAN C 143
20 el 21/2
på dagen
Torsdag el
Fredag
Kvällen fredagen den 20 februari återfinns en händelse som direkt knyter an till den i utredningen tidigare anhållne GUNNARSSON. Mellan kl 19.30 - 20 kom en man in restaurang Kristina på Västerlånggatan 68. Han presenterade sig för uppgiftslämnaren som "GUNNARSSON från Norsborg" och sade också under samtalet vad denne tyckte om premiärministern. Två tysktalande män kom senare fram till GUNNARSSON och intrycket var att det inte var någon ny bekantskap. GUNNARSSON lämnade sedan restaurangen tillsammans med männen efter några minuter. N 3093
kl 19.30-20
Torsdag
Torsdagen den 27 februari ca kl 15.30 gjordes en iakttagelse i anslutning till Rosenbad. Det är den enda observationen som bedömts kunna utgöra ett led i en övervakning vid Olof PALMEs arbetsplatser. En man stod på Fredsgatans norra sida mitt emot Rosenbads kvarteret och uppfattades ha intresset riktat mot det kvarteret. Uppgiften är i sig tvetydig men platsen är från observationssynpunkt intressant. En person som rör sig något utmed gatan kan i den positionen hålla uppsikt dels över ev utpasserande på Fredsgatan och dels över utpasserande från Rosenbads huvudentré, samtidigt som det gir att undvika att vara i blickfånget för ev bevakningsmän vid huvudingången. Observationen är också Intressant då den ligger vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas lämna arbetsplatsen. Värdet av iakttagelsen ökar också i belysningen av andra observationer som är gjorda senare samma dag.
Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.
M 2812
27/2
Kl. 15:30 ca
Torsdag
Efter arbetsdagens slut, den 27 februari, lämnade Olof PALME Rosenbad utan livvakter ca kl 16.45, för att ge sig ut i city och inhandla en kostyn. Ca kl 17 observerades PALME av en modefotograf pg varuhuset PUB. PALME verkade stressad och rörde sig i ett i förhållande till omgivningen jäktat tempo. I rulltrappan upp till plan två observerades en man som på samma jäktade sätt tog sig up till samma våningsplan som PALME. Mannen höll sig på ett avstånd fr n PALME som möjliggjorde en kontroll av dennes rörelser utan att för den skull själv löpa risk att bli avslöjad inför objektet.
Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.
D 2775
27/2
kl 17 ca
Torsdag
Ytterligare en iakttagelse den 27 februari som kan sättas i samband med ovan relaterade händelser gäl ler en observation som är gjord i Sergelarkaden strax före kl 18. Uppgiftslämnaren som mötte och passerade PALME på promenad genom Sergelarkaden lade märke till en man san på ca 25 meters avstånd gick efter PALME. Mannen gick med bestämda steg och utan att se sig omkring som vanliga flanörer. Folk fanns i området men ingen som på samma planmässiga sätt gick efter PALME.
Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.
D 1336
27/2
kl 18 ca
Torsdag
Samtliga tre redovisade iakttagelser den 27 februari uppvisar en samstämmighet i signalementet som gör att man inte kan utesluta att observationerna gäller en och samma person. Samtidigt som observationerna gjordes under PALMEs promenad i city, gjordes en iakttagelse utanför familjen PALMEs bostad i Gamla Stan.
Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.
Iakttagelsen gäller en man som den 27 februari mellan kl 17.00 - 17.10 observerades på Västerlånggatan. Mannen kom sakta gående från Storkyrkobrinken och gick Västerlånggatan söderut. Efter att ha passerat makarna PALMEs bostad, Västerlånggatan 31, ställde sig mannen och tittade sig omkring. Värdet av observationen ligger i att den är gjord vid en tidpunkt då PALME kunde förväntas koma till bostaden.
Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.
Z 8184
27/2
kl 17.00-17.10
Torsdag
Nästa observation infaller fredagen den 28 februari mellan kl 17 - 18. Uppgiftslämnaren besökte ca kl 16.50 butiken Radio shopen, vilken är belägen i samma fastighet som familjen PALMEs bostad. I butiken kom, strax efter uppgiftslämnaren en man in och frågade efter en mycket ovanlig grammofonskiva. Då affren inte saluförde det önskade exemplaret hänvisades mannen till Åhléns skivavdelning, varefter han lämnade butiken. När uppgiftslämnaren lämnade affären ca kl 17.50 och fortsatte Västerlånggatan söderut, observerade han i en korsning ca 30 meter längre söderut (troligen vid Kikbrinken) samma man som tidigare varit inne i affären. Mannen hade stått på Västerlånggatan och givit intryck av att vara sysselsatt med något. Under ca en timmes tid hade mannen således bara förflyttat sig till den södra delen av samma kvarter. Det kan inte uteslutas att mannen varit längre bort och av en slump anträffats på stort sett samma ställe. det däremot skulle ha varit ett led i en övervakning passar mannens närvaro in i såväl tid som beteende. z 8049
28/2
kl 17-18
Fredag
En annan iakttagelse som är gjord ungefär samma tid vid bostaden är mer tvetydig, men har vägts in i bilden mot bakgrund av att observationen är gjord samma kväll som PALME mördades. En man iakttogs inne på Café Gråmunken under tiden 17.30 - 19 ca. Han satt hela tiden och tittade ut mot Västerlånggatan. Förväntade sig en övervakare att makarna PALME skulle promenera norrut in mot city, kan man inte bortse från att Café Gråmunken stundtals kunnat nyttjas i observationssyfte. z 8136
28/2
kl 17.30-19.00
Fredag
Mellan kl 18.55 - 19.05 samma dag gjordes den tredje iakttagelsen som kan sammankopplas med ett intresse för Lisbeth PALME. En kvinna blev under 10 minuter förföljd av en man p: Västerlånggatan. När kvinnan stannade, stannade också mannen. När kvinnan gick in i en fruktaffär följde mannen efter in. Därefter upphörde förföljandet. Kvinnan har genom passfoto, kunnat konstateras uppbära vissa likheter med fru PALME. Oaktat att själva beteendet framstår som amatörmässigt eller i sin helhet kan vara en ren slump, kan det inte uteslutas att det kan ha varit ett led i en övervakning där man tagit fel person, vilket man blivit varse efter att i fruktaffären fått tillfälle att närmare konfrontera sig med objektet. z 8045
28/2
kl 18.55-19.00
Fredag
Den sista observationen i detta avsnitt innan makarna PALME lämnade bostaden är gjord mellan kl 19.50 - 20.10. Från en lägenhet pp Sven Vintappares gränd 2 iakttogs under 20 minuter en man som gick fram och tillbaka i gränden i närheten av grändens mynning mot Västerlånggatan. Gränden ligger mitt emot och något söder PALMEs bostad. observationen är intressant då den ligger i nära anslutning till det att makarna lämnade bostaden. z 8028
28/2
kl 19.50-20.10
Fredag

Bilaga 1 A

Z:8126

2-3 veckor innan mordet

En uppgiftslämnare har meddelat till polisen, att det gjorts ett försök till inbrott på vinden i fastigheten Västerlånggatan 34 och samtidigt uppgett att det från vinden varit möjligt att ha insyn i PALMEs lägenhet. Tipset har följts upp av Rikskriminalen, och personal därifrån har varit på platsen. Det visar sig att man måste upp på taket för att kunna se fönstren på den övre delen av PALMEs lägenhet, men att det dock inte går att sen in.

Bilaga 1 B

Z:8048

8506-8603

Uppgiftslämnaren har meddelat att butikslokalen Västerlånggatan 28 övertagits av en polack vid namn Jerzy P någon gång under sommaren 1985. Jerzy P har drivit ett konstgalleri i lokalen. Uppgiftslämnaren uppger att antalet kunder är lågt, samt att det under månaden före mordet varit en påfallande hög frekvens av spring på vinden. Uppgiftslämnaren säger att galleriet stängt omedelbart efter mordet och att ombyggnad påbörjades

Rikskriminalen har hållit förhör med Jerzy P, och det har framkommit att ombyggnaden påbörjades den 9 februari, och han har använt sig av hantverkare från Polen som har gjort ombyggnaden. Jerzy P har för ett par år sedan förekommit i en utredning, där 'han misstänktes för att ha använt "svart" arbetskraft. Han är därför något förtegen, då han berättar om renoveringen av galleriet, eftersom de som utfört denna ej haft arbetstillstånd i landet. Jerzy P lokal ligger mitt emot ingången till PALMES bostad. De polacker som utfört ombyggnadsarbetet har ofta stått utanför galleriet och väntat på att ägaren skulle komma och låsa upp lokalen.

Förhör har endast hållits med [MASKAT] och en del av hans landsmän. De har inte lämnat några uppgifter som tyder på att lokalen använts som observations lokal. Några förhör med kringboende eller andra utomstående har inte hållits, varför de första antydningarna om att det skulle vara observationsplats inte helt kan avföras. Det har dock inte inkommit några mer konkreta uppgifter om att så skulle vara fallet

Bilaga 1 C

Z:8036

Tipset berör [MASKAT]. Det har inkommit ett flertal uppgifter om [MASKAT], och det har gjorts flera uppföljningar av de inkomna uppgifterna. Det är känt att [MASKAT] hyst sympatier för Baader-Meinhof-gruppen, och [MASKAT] har nyligen färdigställt [MASKAT] [MASKAT].

[MASKAT] har sin bostad på [MASKAT] och i [MASKAT] sovrum finns ett fönster som vetter mot baksidan av fastigheten Västerlånggatan 31. [MASKAT] har dessutom [MASKAT] på [MASKAT].

Det är vidare känt att [MASKAT] engagerat sig i gatumusikanternas vara eller icke vara i Gamla Stan, och känner flera av dem, bland annat [MASKAT].

[MASKAT] är av turkisk härkomst, och han har tidigare hetat [MASKAT] i efternamn. med personnummer [MASKAT]. Han har [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT].

[MASKAT] är eller har varit ägare till två restauranger i Gamla Stan, [MASKAT] och [MASKAT]. Han äger idag en affär på [MASKAT] som heter [MASKAT].

Det kan inte uteslutas att [MASKAT] eller [MASKAT] bekantskapskrets på något sätt hyst attentatsmän eller personer som rekognoserat i omgivningen.

https://drive.google.com/file/d/1xZJhQZzUqBaEcyCPbBwk-zmNvcsLAhMS/view


L:14-F Förhör med Lars-Erik E.
T:116-D Anteckningar från samtal med Lisbet Palme.