Mordet på Olof Palme.

1987-10-23 18:10:00871023_181000Senast uppdaterad 2022-11-09

D:12975-1 Förhör med Polisman E.

Vid Polisman Es ankomst till förhörsrummet ovan angiven dag kort före klockan 1800, förevisade förhörsledaren sin tjänstelegitimation och förklarade samtidigt, att Polisman E nu befann sig vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk), som i massmedia ofta betecknades "Säpo", och där förhör, skulle hållas med honom av skäl som senare skulle specificeras. Polisman E förklarade sig ha förstått och upplyste i sin tur förhörsledaren om, att han avvaktade en facklig företrädares ankomst till förhörsrummet, som skulle närvara under förhöret på hans egen begäran. Vederbörande, en polisman vid namn [MASKAT] tjänstgjorde på Vaktdistrikt 1, Stockholm, där han förövrigt också var skyddsombud.

Efter det att förhörsvittnet [MASKAT] anlänt till förhörsrummet i sällskap med förhörsvittnet HF och erinrats om att han endast passivt fick lyssna till förhöret, kunde detsamma taga sin början.

* * *

Förhörsutsaga: (Sammanfattning av bandinspelning) Inledningsvis underrättades Polisman E ankring anledningen till förhöret varvid det särskilt påpekades, att han i nuläget inte var misstänkt för brott och att han därmed inte heller delgavs någon sådan misstanke. I stället skulle han bara höras i sak omkring de ifrågavarande förhållandena, dvs ankring fynden i hans lägenhet.

På direkt fråga till Polisman E vad det egentligen var vad som hände då det avsåg vattenläckan, förklarade han, att han uppringdes från sin arbetsplats varvid man omtalade, att värden i den fastighet han bodde i, hade ringt till arbetsplatsen och omtalat, att man misstänkte en vattenläcka med "ursprung från lägenheten", dvs Polisman Es.

Polisman E bekräftade på förhörsledarens fråga att värden alltså hade ringt till [MASKAT] och att det var därifrån som han själv hade fått underrättelse om det hela.

På fråga var Polisman E då själv befunnit sig, svarade han, att han befunnit sig hos sin [MASKAT] i [MASKAT] hon hette [MASKAT] boende [MASKAT], aktuella tidpunkten befann sig Polisman E hos sin [MASKAT] på grund av att hon var sjuk, svarade han på förhörsledarens fråga, eftersom hon hade varit sjuk under en längre tid. Vid tillfället befann sig Polisman E hos [MASKAT] under "fridagsperiod", även om han trodde att det var den gången som även han själv blev sjuk i samband därmed. Totalt kom han att den gången befinna sig hos sin [MASKAT] under ca en veckas tid. Närmare än så kunde han inte säga, eftersom .. "jag har varit nere så mycket nu, så det är svårt att minnas exakt .. ".

I samband med Polisman Es sjukdom hos [MASKAT], utnyttjade han de sex karensfria dagarna och hade därefter läkarintyg på en sjukdag, dvs totalt sju.

Vad det avsåg telefonmeddelandet från Polisman Es arbetsplats till Polisman Es [MASKAT] telefon i [MASKAT], framgick det, att en "kollega" hade sants till platsen for att medfölja värden in i Polisman ES lägenhet. Denna polisman kom från "samma tur" i tjänstehänseende som Polisman E. Tydligen hade värden tillgång till nycklar till Polisman ES lägenhet.

Den aktuella värden hade alltså ringt upp någon på Polisman ES arbetsplats och talat med .. "vakthavande, eller någon på min arbetsplats ..". I och med detta ringdes Polisman E upp på sin vistelseort, dvs hos [MASKAT] i [MASKAT]. På direkt fråga från förhörsledaren vem det var som ringde till Polisman E vid tillfället från arbetsplatsen, svarade han, att det var [MASKAT], var det ja", som är vakthavande befäl i den tur som Polisman E tjänstgjorde i vid Vaktdistrikt 1. Redan under telefonsamtalet hade [MASKAT] troligen redan skickat en polis för att sammanträffa med värden vid lägenheten.

På förhörsledarens fråga bekräftade Polisman E, att värden hade tillgång till nycklar till lägenheten. Det var en sak som .. "var litet märkligt också i sig .. ". Denne hade nämligen utan Polisman Es kännedom nycklar till lägenheten, som troligen berodde på någon överenskommelse med den tidigare hyresgästen, .. "jag vet inte", menade Polisman E. Eftersom Polisman E hade "vanligt cylinderlås plus då tillhållarlås, överlås alltså", hade värden tillgång till "båda nycklarna".

Den polisman sam från Polisman Es arbetsplats beordrades att åka ut till Polisman ES lägenhet och sammanträffa med värden, var identisk med [MASKAT] som troligen var polisassistent och alltså tjänstgörande i samma tur som Polisman E. Polisman E var den som var äldre i tjänst, dvs i jämförelse med [MASKAT].

Det var i samband med Polisman ES fråga till [MASKAT] hur värden skulle kunna komma in i lägenheten, som han fick upplysningen om att denne hade nycklar och kunde öppna. Det var just i samband med detta som värden ville ha någon som följde med in i lägenheten.

På direkt fråga till Polisman E förklarade dock denne för förhörsledaren, att han inte kände till om det var värden som begärt assistans i sammanhanget, eller om det var [MASKAT] som stod bakom det hela, att [MASKAT] skulle var med. Hur som helst hade [MASKAT] sänt den angivne polismannen till platsen.

Vid ett senare tillfälle, dvs kort därefter, ringde Polisman E till sin egen lägenhet från sin uppehållsort i [MASKAT], varvid [MASKAT] svarade i telefonen. [MASKAT] förklarade därvid, att han kommit in i lägenheten tillsammans med värden. Däremot framkom det att värden hade svårigheter att kunna lokalisera läckaget i lägenheten, dvs varifrån det kom.

På frågor förklarade dock Polisman E, att han kände till den åtgärd som skulle vidtagas, även om man i "princip var inne i lägenheten, då när jag ringde till .. ".

När Polisman E senare kom hem till lägenheten i Stockholm igen, kanske tre fyra dagar därefter, var alla kläder utplockade från ett av garderobsutrymmena och i stället placerats i en fåtölj i rummet.

Under samtalet med [MASKAT] hade denne förklarat, att man misstänkte läckaget som kommande från en badkarskran i badrummet/toalettutrymmet. Polisman E menade dock då, att det inte var någon mening med att [MASKAT] stannade kvar i lägenheten. I stället räckte det med att man hade varit där och gått med värden in.

Det hade framgått omkring upptäckten av läckaget, att detta hade konstaterats av värden från taket i tvättstugan i fastigheten, dvs det som var Polisman ES golv. Under Polisman ES bortovaro var det ingen person som fick Polisman Es upp drag att fortlöpande se till lägenheten, dvs varken [MASKAT] eller någon annan. Polisman E bekräftade därmed, att han överlämnade allt i värdens händer angående åtgärdandet av vattenläckan i hans lägenhet.

På direkt fråga från förhörsledaren, svarade Polisman E, att han bara träffat värden vid två - tre tillfällen och att han därmed inte kände honom och inte var bekant. Polisman E träffade värden i samband med kontraktsskrivning för lägenheten under början av året 1987, då han flyttade in i bostaden. Tidpunkten var troligen i mars, angivet år. Värden var den som personligen höll i det hela med lokaliseringen av läckan i Polisman Es lägenhet, vilkens namn Polisman E inte kunde erinra sig.

Förhörsledaren förklarade för Polisman E, Liksom redan tidigare gjorts, att förhöret med honom hade relation till vattenläckan i hans lägenhet, vilket han förstått. På fråga hur han kunnat det, uppgav Polisman E, att [MASKAT] hade blivit kontaktad av en journalist i sin bostad. Journalisten hade därvid förhört sig om "vattenläckan" och om [MASKAT] kände till någonting om det hela. Journalistens namn skulle ha varit, [MASKAT] eller [MASKAT], eller något sådant, menade Polisman E, och tidpunkten för kontakten var för ungefär en vecka sedan. Journalisten skulle ha varit freelancer och tidigare tjänstgjort på [MASKAT]. Polisman E bekräftade därmed på förhörsledarens fråga, att vederbörande skulle ha varit tidningsjournalist.

På fråga till Polisman E vad journalisten skulle ha sagt till [MASKAT], hade journalisten berättat, att han hade kontaktats "av någon 1 Polisstyrelsen här". Personen i fråga skulle heta ”[MASKAT]”, eller "något sådant där", menade Polisman E. [MASKAT] skulle i sin tur ha kontaktats av värden i den fastighet där Polisman E var boende, varvid denne informerat [MASKAT] om att man i samband med vattenläckan i Polisman ES lägenhet skulle ha hittat [MASKAT]. Det var en [MASKAT] förklarade Polisman E på förhörsledarens fråga, med [MASKAT]. På fråga vem som ägde den, förklarade Polisman E, att anledningen till att han hade den i sin ägo var förhållandet av "practical Joke" med anledning av skriverierna och reportagen i Kanalen, och så vidare, dvs att det skulle finnas [MASKAT] och "sådant" hos Norrmalmspolisen. På fråga från förhörsledaren vem det var som ägde den, svarade Polisman E, att det var han som hade den om hand. Bakgrunden var den, att Polisman E hade varit ute på festligheter på [MASKAT], dvs [MASKAT], som köpts in för ett antal år sedan. På ön fanns alltså fastigheter för familjefestligheter etc. Vid något tillfälle hade den aktuella [MASKAT] använts vid skämt just ute på den angivna ön. Polisman E och en kollega hade vid ett tillfälle varit ute på ön under ett dygn, eller något sådant, och plockade ihop tillhörigheter och skräp i form av glas, pappersmuggar, papperstallrikar, etc. Det var i ett sådant sammanhang som Polisman E tog rätt på [MASKAT] och medförde den hem i och med det att han var den siste som lämnade ön just då. Exakt i vilken byggnad som [MASKAT] fanns i, kunde inte Polisman E erinra sig. Tidpunkten för det hela var troligen för två år sedan. På direkt fråga till Polisman E vem det var som ägde ifrågavarande, svarade han förhörsledaren, att .. "jag, jag vet inte vem som ager [MASKAT], utan det var väl bara att jag anträffade .. (den) vid det har tillfället". Polisman E bekräftade därtill för förhörsledaren, att han inte hade någon aning om vem det var som ägde [MASKAT].

På fråga från förhörsledaren vad [MASKAT] använts till, förklarade Polisman E, att den inte använts på något speciellt sätt utan bara använts om någon "skulle skämta, eller någonting", menade han. Samtidigt förklarade Polisman E på fråga, att [MASKAT] inte var teaterrekvisita, utan en riktig.

När Polisman E vid det ifrågavarande tillfället hade tagit hand om alla föremålen ute på [MASKAT] och kommit hem igen, skulle han överlämna föremålen till "turen", dvs de kamrater som ägde saker och ting som anträffats. I samband därmed lade Polisman E [MASKAT] bland hans egna tillhörigheter i någon låda. På fråga om därmed resten som han vid tidpunkten tagit hand am var skräp, protesterade Polisman E. Så var inte fallet, eftersom mycket som han tagit hand om var överblivna engångsmuggar, tallrikar och bestick, förutom eventuell restmat. Antagligen hade Polisman E allt tillvarataget i en papperskasse, eller något sådant, menade han, som han därefter ställde in i något skåp, eller något liknande, förklarade Polisman E på förhörsledarens fråga. På särskild fråga, förklarade Polisman E, att ingen hade frågat efter [MASKAT] och inte heller pratat om den. Polisman E tänkte inte vidare på den aktuella, förrän [MASKAT] informerade honom omkring journalistens förfrågan gällande Polisman E hyresvärds iakttagelser av. Polisman E bestyrkte igen, att det aldrig var någon som hade frågat efter den vid något tillfälle.

Vad det gällde den aktuella [MASKAT], erinrades Polisman E om det förhållandet, att det var han själv som spontant talat om densamma i samband med uppgifterna från journalisten till [MASKAT].

Den aktuella journalisten ville även fråga omkring en [MASKAT]. Det som avsågs var [MASKAT] vid ett julbord, eller någon festlighet av något slag. Festen skulle ha förekommit dagen efter PALME hade blivit mördad, som det för övrigt varit en del reportage om i kanalen, bland annat, menade Polisman E. Kanalen hed i sannanhanget insinuerat [MASKAT] journalisten ville ha kommentarer omkring det från [MASKAT] i dennes egenskap av [MASKAT] dvs vid [MASKAT] både i radion och Aftonbladet/Expressen (?), hade man tyckt det var märkligt att det [MASKAT] efter det att Sveriges stadsminister blev mördad. Det var just omkring detta som journalisten ville tala med [MASKAT] om.

I övrigt hade journalisten med [MASKAT] tagit upp förhållandet, att man i samband med en vattenläcka 1 Polisman ES lägenhet hade hittat [MASKAT] från [MASKAT] i hans garderob. Till detta ville journalisten ha kommentarer, eller dementera, "eller vad det var", menade Polisman E.

På fråga till Polisman E från förhörsledaren, om det var något annat som han hade haft hemma som man pratat om, svarade Polisman E, att han bara visste det som han fått höra från [MASKAT] samtidigt såg dock Polisman E humoristiskt på det hela med [MASKAT] dvs mot bakgrund av att han vid ett tillfälle tagit hand om [MASKAT] och lagt den i en garderob och att den skulle komma fram vid en sådan sak som vid en vattenläcka i lägenheten ! När så vissa människor gjorde iakttagelser drog man också vissa slutsatser av desamma. - "Det är inte utan att man kan hålla sig för skratt, faktiskt", menade Polisman E.

På direkt fråga från förhörsledaren, svarade Polisman E, att han inte tagit någon närmare kontakt med [MASKAT] omkring journalisten och fått några närmare uppgifter om det hela.

Vad det avsåg [MASKAT], förklarade Polisman E närmare för förhörsledaren. att man från vissa håll insinuerade att-[MASKAT].

Då det gällde vattenläckan i Polisman Es lägenhet, stod det hela fortfarande och torkade, varför det hela ännu inte var klart. När Polisman E hade kommit hem till Stockholm hade han talat med värden omkring läckan, eftersom denne kom och ringde på ytterdörren. Det framkom därvid, att man först hade trott att läckan: fanns i badrummet, även om så fall inte varit fallet. I stället skulle det ha blivit något "baksug", som hade gått upp via stamledningarna, som fanns bakom garderoberna i hallen i lägenheten. I hallen fanns totalt fyra garderober och det var bakom en av dem som läckan fanns. Polisman E bekräftade dock i sammanhanget, att han hade sin lägenhet kvar fortfarande och bodde där.

Genom förhörsledaren underrättades Polisman E om i detta skeende, att han skulle höras närmare omkring vissa kommunikationsradioapparater och viss elektronisk utrustning, sam anträffats i lägenheten i samband med den angivna vattenläckan. Polisman E svarade därvid, att han skaffade radioapparaterna då han bodde i [MASKAT], i samband med det att han och hans dåvarande flickvän hade kopt sig ett hus på en plats mellan [MASKAT] och[MASKAT]. Det torde ha varit ankring år 1984, menade Polisman E, för att senare ändra sig till att säga år 1983. Radioapparaterna var "PR- radio", som stod för PrivatRadio, förklarade Polisman E. Det var alltså radioapparater som man kunde använda för kommunikation mellan olika enheter och som var av typ Walkie Talkie. Totalt hade Polisman E tre apparater. Två var av enklare typ med "headset", allt under det att den tredje hade flera kanaler och nödsändare.

De två likadana radioapparaterna inköpte Polisman E för att nyttjas i samband med det att han själv och dåvarande fästmön skulle ut och rida i terrängen. Det var tanken med det hela. Allt för att kunna upprätthålla kommunikationen. Troligen kostade apparaterna vid tidpunkten ca 1000 kronor per styck. Den tredje, däremot, kostade troligen 1600 kronor. Paret av radioapparaterna inköpte Polisman E på realisation - extrapris - allt under det att den tredje inköptes något senare. Alla tre kunde dock ha inköpts under samma kalenderår, även om Polisman E var osäker. Huruvida Polisman E i dagsläget hade kvitton i behåll på de aktuella apparaternas inköp, kunde han inte säga säkert. De två likadana apparaterna inköpte Polisman E på postorder genom troligen Hobbex, allt under det att han köpte den tredje i en radioaffär på Odengatan i Stockholm.

På fråga varför Polisman E hade köpt en apparat med nödsändare, förklarade Polisman E, att denna skulle användas i samband med dykning och under gång till sjöss, dvs för nödanrop. Även då det avsåg den tredje apparaten var den dåvarande flickvännen inblandad, eftersom hon liksom Polisman E hade dykarcertifikat, dvs första steget "Waterdiver".

På direkt fråga till Polisman E huruvida de tre kommunikations radioappraterna var riktiga och kunde användas för sitt ändamål, bestyrkte han att så var fallet, men att han inte använde dem "någonting". På direkt fråga då Polisman E senast använde sig av dem, svarade han efter en stunds tänkande, att han hade haft dem med på sjön för några år sedan och vid en sälen resa med bil. Det var den 5 - 12 december 1986, även om det då visade sig, att det bara ibland gick att upprätthålla kommunikationen mellan bilarna, som alltså varit meningen.

Kommen hit i förhöret togs mordet på statsminister Olof Palme. upp från förhörsledarens sida, varvid Polisman E tillfrågades, om han någonsin under utredningens gång av polis officiellt tillfrågats vad han gjorde under morddagen och morddagens kväll, dvs fredagen den 28 februari 1986, varvid han svarade nekande. Han underrättades därefter om med hänsyn taget till fyndet av kommunikationsradiomottagarna i hans lägenhet i förening med vissa andra omständigheter i den aktuella utredningen, att han nu skulle få frågor omkring vad han gjorde den aktuella dagen.

Det framhölls dock samtidigt från förhörsledarens sida, att det inte fanns några konkreta misstankar mot honom varför han inte heller skulle delgivas några sådana. Polisman E förklarade därefter, att han inte kom ihåg vad han gjorde på kvällen, dvs mordkvällen, däremot visste han att han väcktes tidigt på morgonen nästföljande dag av sin dåvarande flickvän. Hon sade då "Du måste lyssna på TV:n, statsministern har blivit mördad!". I och med det gick de upp och satte sig framför TV:n. Just då bodde Polisman E i en lägenhet på [MASKAT].

På särskild fråga huruvida Polisman E hade haft tjänst, dvs vid polisen, under dagen innan, kunde han inte säga. Eftersom han inte hade något som helst minne av att han varit ute och rest och således kommit hem under natten, utgick Polisman E ifrån att han verkligen hade varit hemma dagen innan, dvs fredagen den 28 februari 1986, och denna dags kväll. Därmed skulle han ha funnits i Stockholmsområdet vid tidpunkten. Vid fortsatt resonemang framkom dock, att Polisman E trodde sig ha haft fridagar just vid den aktuella tidpunkten. Det enda stöd för minnet som Polisman E hade, var, som avhölls dagen efter mordet på Palme.

På fråga om Polisman E gjorde något speciellt efter det att han väckts av sin dåvarande fästmö med budet om Palmes död, svarade han, att han troligen på förmiddagen åkte in till arbetsplatsen på [MASKAT]. På fortsatt fråga huruvida det var möjligt att Polisman E hade varit ute på staden, dvs Stockholm, under mordkvällen, alltså fredagen den 28 februari 1986, svarade Polisman E nekande, då han inte trodde det. I stället hade han förmodligen varit tillsammans med sin flickvän i lägenheten den aktuella dagen. Om de då gjorde något speciellt på dagen eller kvällen den 28 februari 1987, kunde Polisman E fortfarande inte säga.

På fråga till polisman E omkring hans flickvän förklarade han för förhörsledaren, att hon hette [MASKAT] född år [MASKAT]. Som nu bor [MASKAT], och är anställd som [MASKAT] och [MASKAT] vjd [MASKAT] arbetsplatserna varierade dock från tid till tid varför hon inte arbetade på ett och samma ställe. Polisman E och fröken [MASKAT] talade med varandra per telefon tre - fyra gånger per vecka och hade därmed regelbundna kontakter med varandra. Hon var inte längre Polisman Es fästmö. I stället var de väldigt goda vänner. Deras förhållande med varandra förekom från sommaren 1982 till slutet av år 1986, varvid de bodde tillsammans.

På frågor till Polisman E huruvida flera polismän var inblandade i det hela med Polisman Es lägenhet och vattenläckan i densamma, svarade Polisman E, att han inte kände till detta närmare, men att [MASKAT] troligtvis varit ensam på platsen.

På fråga omkring elektronisk utrustning i Polisman Es lägenhet förutom vanlig stereo och TV vid tidpunkten för vattenläckan, ställde sig Polisman E helt oförstående. Då han närmare tillfrågades om han hade apparatur för avlyssning, eller liknande i sin lägenhet, svarade han "absolut inte". När Polisman E ombads redogöra för den elektroniska utrustning som han hade i lägenheten, undrade han frågande vad som avsågs med detta och fick förklaring i form av olika sorters apparater med elektronik, från förhörsledaren, dvs sådant som på platsen inte igenkänts som vanlig elektronisk utrustning i form av stereoanläggning, TV, etc. Polisman E kunde inte förstå vad som avsågs och hade "ingen aning", eftersom han i sin lägenhet bara hade följande utrustning:
- Stereoanläggning bestående av:
Förstärkare
Radiodel
Kassettbandspelare
CD-spelare
Spolbandspelare och
2 Videoapparater

Alltsammans förvarades i två olika "rack", dvs speciella hyllor med förvaringsfack för de olika komponenterna. De två stod bredvid varandra med högtalare på ömse sidor. Fnissande menade Polisman E senare repeterande "elektronisk utrustning", att han också hade en "data", dvs en dator med terminalbord och "energienhet", alltså en hemdator helt enkelt av märket "Carmondore 126". Den stod på matsalsbordet i rummet vid tidpunkten, dvs i samma rum där allt det andra stod och där en soffgrupp fanns.

Kanske var det just denna som man reagerat inför, menade han. Datan stod nämligen helt öppet på det aktuella bordet. Något annat än det som han nu räknat upp, kunde han inte erinra sig. Vad det avsåg energienheten menade Polisman E, att det antagligen var en transformator som omformade den vanliga strömmen till lågspänd ström. På fråga till Polisman E huruvida just denna del av utrustningen kunde se underlig ut, bestyrkte Polisman E detta i det fall man inte visste vad det var. Det såg just ut som "elektroniska prylar", menade han.

På direkt fråga till Polisman E vad han hade i en speciell väska, som gjorde intryck av att ha cellplastsinredning, eller liknande, svarade Polisman E, att den var till hans videokamera. Eftersom han dock vid tidpunkten för vattenläckan hade lagt just den väskan i sängen som huvudkudde och täckt över den med sedvanlig sängutrustning för undvikande av stöld vid eventuellt inbrott, stod inte denna framme i lägenheten.

Datorn hade Polisman E matat in diverse uppgifter tillika med att det fanns olika spel till densamma. Det var vad han använde datorn till.

Videokameran använde Polisman E för att filma vänner och bekanta och [MASKAT]. Det var hans hobby som han hade stort intresse av.

På fråga huruvida Polisman E hade några andra elektroniska grejor som man kunde ha reagerat inför i lägenheten, nämnde han återigen terminalbordet och strömenheten till datorn och alla sladdarna. Under det resonemanget slog det plötsligt Polisman E, att han också hade en "diskettstation" till datorn. Det var en rektangulär historia med en springa framtill, förklarade Polisman E. Det var en sak som kunde se underlig ut i det fall man inte visste vad det var, menade han.

En tid senare gjorde Polisman E en resa tillsammans med en kvinna till Stockholms Central och reste senare vidare, påstod förhörsledaren, utan att angiva något datum. Vid detta tillfälle skulle Polisman E ha haft föremål med sig. Polisman E vitsordade resan sam sådan men förklarade, att det var videokameran som han då hade med sig. På direkt fråga om Polisman E därmed var på det klara med vilken resa som åsyftades, svarade han jakande, och menade att det borde vara resan till [MASKAT] under "det sista arbetspasset", dvs då han reste på måndag, eller tisdag, den 19 eller 20 oktober 1987, alltså innevarande vecka. Troligen var det dock på måndag, dvs den 19 oktober, eller tisdag tillade han senare ! Polisman E reste då med tåg till [MASKAT] från Stockholms Central, dit han reste med taxibil tillsammans med sin nuvarande flickvän.

På frågor förklarade Polisman E vidare, att han hade med sig väskan med videokameran, en vinröd plastväska om ca 75 x 25 x 10-15 cm tillika med en tygväska, där han hade reseffekter och tvätt. Förutom sin överrock hade inte Polisman E något mera med sig än de två väskorna, förklarade han. På direkt fråga från förhörsledaren om inte flickvännen bar på något vid tillfället, svarade han först nekande. Senare kom han dock på att även hon hade burit på en väska med kläder. Det var allt.

Ifrågavarande flickvän hette [MASKAT] född [MASKAT] boende [MASKAT] och hade tjänst vid [MASKAT] vid [MASKAT] Polisman E och fröken [MASKAT] hade varit tillsammans sedan januari, eller början på februari 1987, men bor inte tillsammans. Polisman E brukade dock tillbringa nätterna hos sin flickvän i stort sett sedan han flyttade till sin nuvarande lägenhet i [MASKAT]. Anledningen var den, att fästmön hade en större lägenhet an han själv, vilket gjorde allt lättare. Det enda han dock hade hos henne, var olika klädesplagg. Ingenting annat, t.ex. i form av "elektronisk utrustning", svarade Polisman E på förhörsledarens fråga.

Polisman Es fästmö följde bara med Polisman E till Centralen i Stockholm den 19 eller 20 oktober 1987 och följde därmed aldrig med till [MASKAT] Efter en kopp kaffe tillsammans på Centralen, gick Polisman E till tåget, som avgick klockan 23.10.

På frågor förklarade Polisman E, att han i [MASKAT] skulle besöka [MASKAT]. Han hade därvid fridagsperiod, som löpt fram till dagens datum, påpekade han, för att senare ändra sig. Ledigheten hade pågått fram till gårdagen, då han började arbeta igen. Han hade gått på sin ledighet klockan 1600, söndagen den 18 oktober 1987, och senare börjat arbeta under gårdagen, dvs den 22 oktober 1987, klockan 21:00.

På frågor omkring [MASKAT] hälsotillstånd, förklarade Polisman E, att [MASKAT] till en början hade sjukskrivits på grund av [MASKAT] som bara blev värre och värre, varför läkare kontaktades. Det visade sig då att var utarbetad och senare fick [MASKAT]. Därtill misstänktes senare symptom på [MASKAT] som förekom bland [MASKAT]. Vid undersökning vid [MASKAT] framkom i dagarna, att det inte fanns några tecken på [MASKAT] i stället hade hon varit utarbetad. Resultatet fick Polisman E under sitt senaste besök i [MASKAT] under innevarande vecka, dvs i samband med nedresan den 19 - 20 oktober 1987, som relaterats.

Förhållandet med [MASKAT] och [MASKAT] tillstånd hade gjort Polisman E mycket orolig, varför han reste till [MASKAT] under sina fridagar. Under besöken i [MASKAT] har Polisman E bott hos sin [MASKAT]. Någon lägenhet, eller annan bostad, har han inte där. Det enda undantaget skulle då vara att han övernattat i någon båt, eller besökt en [MASKAT] i [MASKAT] det förekom senast under julen 1986. Närmare bestämt bodde [MASKAT] i [MASKAT] och hette [MASKAT], som låg ca 1,5 mil från [MASKAT].

Karmen hit i förhöret gavs Polisman E tillfälle att spontant att göra de eventuella tillägg eller påpekanden som han önskade. Han menade dock i sammanhanget, att han inte kunde förstå vad det i förekommande fall skulle kunna vara. Han kunde i varje fall nu inte komma på något att säga.

Förhöret avbröts klockan 19.30 för förhörsledarens kontakt med åklagaren Jörgen Almblad, under vilken tid Polisman E skulle stanna kvar i anslutning till förhörsrummet.

Ca klockan 19.45 meddelades Polisman E av förhörsledaren efter åklagarkontakten, att förhöret var avslutat och att Polisman E fick lämna säkerhetsavdelningens lokaler och återgå i tjänst. Efter det egentliga förhörets avslutning omtalade Polisman E på frågor från förhörsledaren, att han mycket riktigt fortfarande stod [MASKAT] på den gamla och [MASKAT] [MASKAT] Anledningen var den, att han på sa sätt ville undvika att figurera med sin [MASKAT] och därtill kunde undvika att få [MASKAT] som han inte önskade. I stället styrde han [MASKAT] till [MASKAT] i [MASKAT], som [MASKAT]

Polisman E och förhörsvittnet [MASKAT] lämnade säkerhetsavdelningen kort efter 19.45- tiden.

* * *

Kort efter det att Polisman E och [MASKAT] lämnat säkerhetsavdelningens lokaler, ringde åklagaren Jörgen Almblad till förhörsledaren och framförde, att Polisman E skulle erbjudas en poliskontroll av det som fanns i hans lägenhet, om han så särskilt begärde: vid efterföljande telefonsam med Polisman E från förhörsledarens sida, visade det sig dock, att Polisman E inte ämnade låta begära kontrollen ifråga, [MASKAT] [MASKAT]

Utsagan har icke genomlästs och godkänts.

JAS

Delgivning av förhörsutsaga:

Polisman E delgavs förhörsutsagan vid personligt besök hos förhörsledaren vid RPS/Säk den 23 november 1987, mellan klockan 15:30 – 16:20, varefter han uppgav, att han vid förhöret totalt hade glömt bort att uppge att han hade en telefonsvarare i sin lägenhet. I övrigt hade han inget att erinra. Däremot önskade han få framföra, att hans [MASKAT] tillika med den nuvarande och [MASKAT] skulle få publiceras i massmedia.

JAS

Original


D:12975 Telefonsamtal med Roland Ö.
D:12975-8 Förhör med Polisman H.