Mordet på Olof Palme.

1995-10-24 00:00:00951024_000160Senast uppdaterad 2022-07-07

PM angående spaningen mot Sigge C.

Palmekommissionen

Per Kjellsson

Kompletterande PM till underlaget för PM 8 med anledning av vissa uppgifter angående spaningen mot bl.a. Sigge Cedergren under kvällen den 28 februari 1986.

Sidorna 2 - 4 innehåller en sammanfattning och bedömning av textförfattaren av relevanta uppgifter ur narkotikaspaningen betecknad "Bjurärendet".

Sidorna 5 - 12 innehåller faktaunderlaget från 17 Olika promemorior, som tidigare sammanfattats i underlaget för PM 8 , Christer Pettersson. Innehållet har kompletterats med tilläggsanteckningar.

Sammanfattning och bedömning

Telefonavlyssning hade pågått not Cedergren sedan slutet av år 1985 och pågick alltjämt den 28 februari 1986. Enligt schema tjänstgjorde den dagen mellan kl. 15:20 - 01:00 fem polismän med fysisk spaning och telefonkontroll i Bjurärendet. I verkligheten hade en av polismännen bytt tur och tjänstgjorde dagtid i stället. Tre av polismännen hade fysisk spaning, varav en satt i en bil på Tegnergatan i anslutning till Cedergrens bostadsadress, en i en lokal ned uppsikt över entrén till fastigheten i vilken Cedergren bodde, och en i en bil son tycks ha cirkulerat i avsikt att lokalisera var Cedergren uppehöll sig på kvällen. Den fjärde polismannen satt i det s.k. TK-rummet och direktavlyssnade eventuella telefonsamtal till och från Cedergrens telefon.

Den fysiska spaningen den 28 februari 1986 gav enligt förhör med de tre polismännen inga relevanta observationer. Sigge Cedergren var inte i sin bostad och han iakttogs inte heller någon annanstans. Det upprättades inte någon spaningsrapport, vilket i och för sig skall ske även om ingenting iakttagits.

Spaningsarbetet i Bjurärendet avbröts någon gång mellan kl. 22.00 och 23.00 den 28 februari 1986 efter samråd mellan spanarna. Ingenting av intresse hade då registrerats enligt spanarna.

Protokoll från TK gav vid handen att ingen svarat på inkommande 27 samtal till Cedergren kl. 13:03 -22: 51. Vid efteravlyssning registrerades att kl. 23:02 - 23:04 ringde Janne till Cedergren och talade ned denne. KI. 23.06 - 23.07 ringde okänd kvinna och talade med Cedergren. Kl. 23.15 - 23 .21 ringde Roger (vid tillfället i fråga en okänd man) och talade med Cedergren. KI. 23:49 - 23:53 ringde Cedergren till Ulrika-Mona på Lidingö.

Banden från telefonavlyssningen beträffande Cedergren har avmagnetiserats enligt beslut av åklagare i enlighet med de rutiner som gäller. De löpande anteckningarna som förts vid avlyssning, antingen direktavlyssning eller efteravlyssning, finns dock kvar. Vid en jämförelse mellan den antecknade samtalstiden och index på bandspelaren har i efterhand gjorts den bedömningen, att det saknas fyra minuter efter samtalet som slutade kl. 23:21, men innan samtalet som började kl. 23:49. Det är oklart hur bedömningen gjorts och vilka felkällor som finns.

Krinsp Björn Rosendahl, narkotikaroteln, Stockholms polisdistrikt, lyssnade igenom bandet i fråga den 28 mars 1987. I den PM som han samma dag upprättade (finns i hemliga pärmen i förundersökningen beträffande Christer Pettersson) finns ingen anteckning om att tider m.m. inte skulle stämma eller att någonting annat anmärkningsvärt framkom. I PM 1989-01-16 (KI 13316 s. 4) uppgav Rosendahl vidare att han ned säkerhet vet att det inte fanns något ”glapp”. Därmed åsyftas att alla samtal till och från Cedergrens lägenhet finns med i den PM som han upprättade den 28 mars 1987. Sluttiderna på samtal noteras av Fröken Ur. Starttiderna i hans promemoria och på vissa av samtalen i dom handskrivna anteckningarna har Rosendahl uppmätt själv med klocka.

--------------

Spanarna har enligt egen uppgift på eget bevåg, i strid med sin arbetsskyldighet, avbrutit spaningarna och begett sig hen till sina bostäder. Skälet härför har angivits, och de 27 inkommande samtalen utan svar ger stöd för deras påstående, att ingenting förekom av intresse för dem. Det finns således inget skäl antaga att andra bevekelsegrunder drivit den till att i förtid avsluta arbetspasset.

Telefonavlyssningen har efteravlyssnats och bokförts och fram till samtalet som avslutas med Roger Östlund kl. 23:21 finns ingenting anmärkningsvärt. påståendet om att det därefter "fattas" fyra minuter på bandet bygger tydligen på en bedömning. Hur den har gjorts och vilka felkällor bedömningen innehåller framgår inte.

Med största sannolikhet fattas inga minutrar. I protokollet från avlyssningen finns en överstruken anteckning om att samtalet från Sigge till Ulrika-Mona påbörjades kl. 23: 53. Detta samtal slutade enligt Fröken Ur i själva verket angiven tid och det kan på goda grunder antas att en felskrivning skett, som Rosendahl vid sin efter lyssning den 28 rnars 1987 rättat med stöd av tidtagning till kl. 23:49. Därur skulle diskussionen om de försvunna fyra minuterna ha sitt ursprung.

Kl 13314-330

(TILLÄGG: - noteringar gjorda efter kommissionens sammanträde den 24 oktober 1995).

Rubr. 17 uppslag avser alla promemorior beträffande telefonavlyssning.

Enligt promemoria den 18 augusti 1989 återfanns ett antal band med telefonavlyssning, vilka tidigare varit försvunna, tre band not den s . k. 33-åringen och två band not Oxen och Lena Åkerlund. Ett telefonsamtal med Lena Åkerlund angående ett polisförhör ned Sigge Cedergren år utskrivet. Återstoden är enligt beslut av CÅ Helin avmagnetiserat (KI 13314). (TILLÄGG: Telefonkontrollen beträffande de upphittade banden år uppenbarligen gjord efter mordet, men det framgår inte vilka dagar som kontrollen ägt rum. Banden härrör från narkotikarotelns spaning mot Cedergren och Oxen m.fl.)

Promemoria den 12 januari 1989 om tjänstgörande personal från narkotikaroteln, Stockholms pd, under eftermiddagen och kvällen den 28 februari 1986, totalt 18 polismän, samt en den 20 februari 1989 upprättad promemoria om ett frågeformulär som tillställts samtliga polismän i yttre tjänst under mordkvällen, för att utreda var varje polisman befann sig vid tiden för mordet (KI 13315). (TILLÄGG: Fem namngivna polismän skulle enligt schema ha tjänstgjort den 28 februari 1986 mellan kl. 15:20 - 01:00 vid narkotikaroteln i det s.k. Bjurärendet, i vilket Sigge Cedergren ingick. Det framgår inte av schemat vilka polismän som ägnade sig åt fysisk spaning mot Cedergrens lägenhet och vilka som skötte telefonkontrollen, som samtidigt pågick mot denne och andra personer i sanna ärende.)

Promemoria den 16 januari 1989 om rutiner vid narkotikaroteln vid handläggning av telefonavlyssning, fast spaning m.m. (KI 13316). (TILLÄGG: krinsp Björn Rosendahl, narkotikaroteln vid Stockholms polisdistrikt, uppger inledningsvis att han den 28 mars 1986 (skall nog rätteligen vara 1987 i samband ned uppdraget från Thure Nässén, se nedan) avlyssnat bandet från telefonavlyssningen av Cedergrens bostadstelefon på Tegnergatan och han konstaterade att Cedergren själv talade i sin telefon i samtal som inkom efter kl. 23.00. på grund härav kan han sluta sig till att Cedergren befann sig i sin bostad efter kl. 23.02 och i vart fall till kl. 23.21. Nästa samtal som Cedergren fick var kl. 23.49.

Den 28 mars 1987 upprättas som ovan påpekats en promemoria av Rosendahl på uppdrag av Thure Nässén och Solveig Riberdahl beträffande kassetten med telefonkontroll av Cedergrens bostadstelefon. Varje telefonsamtal avslutas med en tidsuppgift från Fröken Ur. Mellan kl. 13:02—22:51 förekom ett stort antal telefonsamtal (27 samtal) till Cedergren utan svar. Kl. 23.02-04 ringde Janne och talade med Cedergren. De diskuterade kortspel senare på natten. Kl. 23.07—07 ringde en okänd flicka och ville komma till Cedergren. KI. 23.15—23 . 21 fick Cedergren samtal av ” sin broder Roger" som var påtagligt berusad och svår att uppfatta. Nästa samtal pågick mellan kl. 23.49—23.53, då Cedergren ringde upp Mona på Lidingö, i annat sammanhang rubricerat som "friarsamtal".

Sven Anér har på okänt sätt kommit över en fotostatkopia av samtalsanteckningar från telefonkontrollen och i fax den 3 februari 1991 påpekat att det var Roger Cedergren, brodern, som hade ringt och talat med Sigge Cedergren kl. 23. 15. Hur kunde polis senare påstå att det Var Roger Östlund...

Rosendahl hörs om sin promemoria angående förekommande samtal och påpekar inledningsvis att telefonkontrollen hade pågått en längre tid innan mordet på Palme. Rosendahl själv kom i kontakt ned banden först i början av 1987 då han kontaktades av Thure Nässén. Denne ville ha fastställt huruvida Cedergren var i sin bostad vid tiden för mordet. Avsikten var inte att kontrollera innehållet i samtal. Han lyssnade igenom bandet och kontrollerade att tiderna stämde. Han konstaterade också att det var Cedergren son talade i telefonen. Han skrev även en kortfattad information om samtal som förekom och därvid antecknade han att Cedergrens bror Roger hade ringt. Rosendahl själv kände inte igen rösten på den uppringande Roger. Han frågade några kollegor och de trodde att det var brodern. Rosendahl tog detta för gott och nedtecknade uppgiften. Vid tiden i fråga trodde han inte att uppgiften var viktig.

Viss oreda råder beträffande uppgifterna på blanketten för den löpande avlyssningen av telefonen. Sammanfattningsvis ger blanketterna det bestämda intrycket av att den direktavlyssning som skulle ha skett inte har ägt rum, utan att blanketterna ifyllts vid den efter lyssning som alltid förekommer. Inspelningen av samtalen sköts av Säk. Därifrån går en linje till TK-rummet. I TK-rummet, som alltid är bemannat, har troligen ingen befunnit sig, i vart fall inte från kl. 22:12. Samtalen som sådana och dess innehåll råder det i vart fall ingen tvekan om, se dock ovan angående Sven Anérs uppmärksamma granskning. De har funnits på band och registrerats med Fröken Ur samt förtecknats och avlyssnats, och i något fall nedtecknats in extenso.

Promemoria den 18 januari 1989 om rutiner kring telefonavlyssning och uppgifter om den avlyssning som skett av Sigge Cedergrens telefon. Bandet har enligt beslut av åklagare förstörts men enligt anteckningar som förs löpande vid direktavlyssning finns ett oförklarligt avbrott mellan ett samtal som slutar kl. 23.21 nordkvällen och nästa samtal som slutar kl. 23.49. Cirka fyra minuter bedöms saknas (KI 13317 sid. 4). (TILLÄGG; Beräkningen har gjorts utifrån siffermarkeringar på räkneverket till bandspelaren, vilka tillsammans ned sluttiderna från Fröken Ur antecknas protokollet över avlyssningen. Hur beräkningen närmare företagits lämnar utredningen inget tydligt svar på.)

Promemoria den 18 januari 1989 om Palmegruppens försök att få ut band gällande avlyssning av Cedergrens bostadstelefon. Efter visst krångel och motstånd från narkotikarotelns i Stockholm sida fick man ut kopia på bandinspelningar, men först sedan Solveig Riberdahl beslutat därom. Sedan bandet använts vid förhör av Cedergren återlämnades det omedelbart till narkotikaroteln. I samband med avlyssningen av detta band blev det känt för Palmegruppen att också Oxens telefoner varit avlyssnade. Även dessa avlyssningar eller utskrifter därav hade Palmegruppen bett att få ut, men förvägrades detta med hänvisning till att intet av intresse för Palmeutredningen fanns på bandet (KI 3318).

Promemoria den 20 januari 1989 om rutiner och arbetsuppgifter vid narkotikaroteln, nedtecknad med ledning av uppgifter från operative chefen vid roteln Göte Ohlsson. Spaningspersonal hade tillgång till en lägenhet eller lokal för fysisk spaning mot Cedergrens bostad. Tre personer och möjligen ytterligare två personer var i tjänst nordkvällen. De näruare detaljerna av arbetsuppgifterna känner inte Ohlsson till. I samband med ett bevakningsuppdrag skall upprättas en spaningsrapport, även om ingenting händer. Rapporten numreras och bifogas ärendet den tillhör. När Ohlsson ställs inför faktum att spaningsrapporten den 28 februari 1986 beträffande Cedergrens lägenhet saknas uttrycks förvåning. Han har ingen förklaring (KI 13319). (TILLÄGG; I en hänvisning till KE 10413 framgår bl.a. att tre av fem namngivna civila poliser haft yttre spaning mot spelklubben Oxen och att de använt bärbara radioapparater, dock hade ingen av den använt dessa utanför de två bilar son brukades.)

Promemoria den 23 januari 1989 utvisande att vid en genomgång av handlingar som överlämnats till krkom Lars Jonsson av point Gunnar Severin, handlingar som ursprungligen kommit från kassaskåpet i "Palmerunnet", inte kunde återfinnas utskrifter, sammandrag eller annat beträffande telefonavlyssning den 28 februari 1986 (K112320).

Promemoria den 26 januari 1989 beträffande uppgifter lämnade av krkon Rune Bengtsson om dennes kännedom om telefonkontroll—material (TK—material) kring Palmeutredningen. Han arbetade på spaningsroteln i Stockholm och var i Palme—ärendet underställd pint S L Pettersson, som ingick i Holmérs ledningsgrupp. Där ingick även point Wranghult, som varje morgon i ledningsgruppen redogjorde för telefonkontrollen i tillämpliga delar från narkotikapolisens och säkerhetspolisens avlyssningar. Själv har Bengtsson aldrig fått se några band eller utskrifter från förhör (KI 13321).

Promemoria den 30 januari 1989 beträffande listor förda vid narkotikaroteln om fordon som disponeras vid spanings insatser. Rutinen att upprätta sådana listor upphörde december 1985 (KI 13322).

Promemoria den 31 januari 1989 beträffande personal och rutiner vid narkotikaroteln vid tiden för mordet på Palme. Uppgifterna lämnade av dåvarande chefen vid roteln kr kom Helge Eriksson. Själv hade han semester aktuell tid och krkom Åke Lundström ersatte honom. Fyra spaningsgrupper fanns, en för landsorten och akuta insatser och tre för objekt som stod eller hade stått under telefonkontroll, bl.a. not Cedergrens bostad. Eriksson har ingen förklaring till att spaningsrapport saknas, och att gruppen son hade spaning mot Cedergren avbrutit sitt arbete redan kl. 22.00 i stället för kl. 01.00 och han betraktar det närmast som ett undanhållande och bedrägeri av personalen i fråga (KI 13323).

Promemorior den 31 januari och 3 februari 1989 angående rutiner och arbetsuppgifter vid narkotikaroteln vid tiden för mordet på Palme. Uppgifter lämnade av krinsp Sven , gruppchef vid narkotikaroteln (KI 13 324) (TILLÄGG: på grund av arbetsbelastning kan det inträffa att direktavlyssning inte sker, utan endast efterlyssning) och krkom Lars (Kl 13325).

Förhör ned Inga-Lill datasekreterare och engagerad i Palmeutredningen under ledning av pint SL Pettersson. Förhöret rör hennes arbetsuppgifter, men några uppgifter av betydelse för Bjurärendet, ett narkotikaärende i vilket Cedergren ingick, lämnas inte (K113326).

Förhör den 13-14 februari 1989 med SL Pettersson angående hans kännedom on avlyssning av Cedergren m.m. som pågick vid tiden för mordet (KI 13327).

Förhör med krinsp Ulf Norlin, som i inledningsskedet av palmeutredningen ingick i den s.k. Gunnarssongruppen under ledning av SL Pettersson. Förhöret syftar enligt muntlig information den 20 juni 1995 från krkom Lars Jonsson till att få visshet om att allt material överlämnats Palmegruppen under ÖIvebro, bl . a. band över eller avskrifter av telefonavlyssning (KI 13328).

Promemoria den 15 februari 1989 angående eventuellt samröre mellan CP och 33-åringen (Gunnarsson). Något sådant samband framkommer inte (KI 13329).

Promemoria den 13 mars 1989 angående samtal ned länspolismästaren i Malmö Hans Wranghult. (TILLÄGG; I Bjurärendet tjänstgjorde, som ovan antecknats, enligt schema fempolismän den 28 februari 1986 kl. 15.20-01.00, Margareta Björn . Jörgen Rolf Birger och (KI 13315).

XX har i förhör uppgivit att hon och bl.a. (KE 10862) att på kvällen hade fast bevakning av Tegnergatan 16, Sigge Cedergrens bostadsadress. Hon satt i en bil vid korsningen Luntmakargatan — Tegnergatan från kl. 17—18. Dessförinnan hade hon besökt TK—runnet för att orientera sig. XX satt i en lokal ned uppsikt över "objektets" bostad. Ingenting registrerades. Kl. 22.30 samlades de på KSN (narkotikaroteln) och beslutade sig för att avbryta spaningarna för kvällen. Hon begav sig hem vid 23-tiden. XX tjänstgjorde vid telefonkontrollen. XX arbetsuppgift mindes hon ej. Möjligen tjänstgjorde också XY Skälet till att en spaningsrapport ej upprättades kan ha varit att ingenting värt att notera förekommit eller att de avsåg att upprätta en sådan påföljande dag, men att så ej skedde på grund av det kaos som då uppkommit.

XX har i förhör berättat bl.a. följande (KE 10863). Han bekräftar att han, Och XV bevakade Cedergrens bostadsadress på Tegnergatan. körde omkring till platser där Cedergren kunde dyka upp. Han såg inte Cedergren någon stans. Spaningarna avbröts någon gång före kl. 23, sedan de. kontrollerat läget i TK—rummet. Att spaningsrapport ej upprättades är irreguljärt, men han lämnar i huvudsak samma förklaring som Margareta har i förhör berättat bl.a. följande (KE 10864) . Han befann sig i en lokal med uppsikt över Sigge Cedergrens bostad. Där vistades han till 22 tiden, då spaningarna avbröts. XX satt i TR- runnet. iakttog inte "Löpar.Nisse" , som den Vid tiden i fråga oidentifierade Christer Pettersson kallades, i anslutning till Cedergrens bostadsadress under kvällen fram till dess de avbröt spaningarna. Han kan dock ej utesluta att han nissat något.

Xx har i förhör uppgivit bl.a. följande (KE 11427) . Han brukade i Bjurärendet alltid ha telefonkontrollen och så var det även den 28 februari 1986. Han var ensam i TK—runnet. Vid denna tid hade man telefonkontroll på cirka 15 linjer. I samråd med Margareta vid 23—tiden. och avbröt de spaningarna.

XX har i förhör uppgivit bl a. (KE 10415-A) att han hade förskjutit sin tjänstgöring till 9—16 eller 9—17 den aktuella dagen.)


YB:10375 PM: Polis Jan B och Polis Walter K om PKK.
E:15-K Förhör med Lars J.