Mordet på Olof Palme.

1993-11-18 00:00:00931118_000160Senast uppdaterad 2022-09-18

YB:10375 PM: Polis Jan B och Polis Walter K om PKK.

3. INLEDNING.

1. Utvecklingen efter HYPOTES 1 med förde tyvärr ytterligare problem i ansträngningarna att utreda om personer sympatiserande med KURDISTANS ARBETARPARTI, PKK, utförde nordet på statsminister Olof Palme.

Den massmediala turbulensen och åtgärderna i övrigt kring utredningen har sannolikt stärkt Pkk-arna i deras uppfattning: det svenska samhället är oförmöget att på ett påtagligt sätt försvara sig mot det våld, den kriminalitet och det hot mot vårt demokratiska samhälle som PKKs sympatisörer i Sverige utgör.

Att modet på notsvarande sätt sjunkit hos de utredningsmän som försökt göra sitt bästa för att komma tillrätta med förhållandena är självklart.

Med detta som bakgrund måste det idag betecknas son djärvt att tro på att mordet på Olof Palme någonsin kommer att klaras upp.

I det följande görs ett försök att skildra den aktuella situationen beträffande det s.k. PKK-spåret. På förekommen anledning vill jag påpeka att det är ett försök i positiv anda att skapa en grund för fortsatta diskussioner om hur utredningen bör drivas vidare. Fortsatt utredning får senare visa om det är möjligt att få fram sådana omständigheter att det går att använda som bevisning i domstol.

Denna skrivelse, och den s.k. ÅKLAGARPARMEN där den skulle ha hört hemma om inte förutsättningarna för arbetet ändrats, ska således ej uppfattas son avsett för slutlig bevisning i domstol. Men materialet kan kanske vara ett hjälpmedel att föra utredningen vidare.

Av bl a denna anledning är skrivelsen ej till fullo kompletterad med bilagor. Ett omfattande naterial ligger till grund för hypotesen. En utveckling av bakgrunden till slutsatserna kommer att kunna ske om uppgifterna anses intressanta och resurser tillsätts i förhållande till detta.

I anslutning till detta kan också sägas att vi, som sedan lång tid arbetat med PKK och de i sammanhanget aktuella förhållandena och personerna, blivit övertygade om att sanningen bakom mordet på Olof Palme sannolikt finns här. Vi har även avkrävts bevis för detta. För den som är villig att lyssna och engagera sig kan vi Lanna en bild som gör vår uppfattning möjlig, Ja till och med trolig. De som lyssnat till vad vi har att sāga delar vår uppfattning.

Men för att om möjligt leda de bakomliggande förhållandena i bevis krävs utredning och aktiva åtgärder. För detta krävs i sin tur resurser, Inte minst i form av personal som ges tid att sätta sig in i materialet. Det är inte rimligt att kräva bevis utan att tillsätta dessa resurser.

Den sedan september 1987 ansvarige åklagaren Jörgen Almblad informerades fram till sommaren 1988 hela tiden om de uppgifter som framkom. Han gav också sitt stöd för och uttryckte att utredningen skulle fortsätta och resurser tillsättas.

I oktober eller november 1987 framförde utredningsgruppen tillsammans med Jörgen Almblad en begäran om en rekonstruktion av förhållandena runt mordplatsen. Avsikten var att få prova teorierna om händelserna på Sveavägen och mordet på Olof Palme.

Arbetet med denna rekonstruktion kom inte igång förrän under försommaren 1988 och lär ha blivit klar senare samma höst.

Med Almblad har även diskuterats vissa aktiva utredningsåtgärder som bör vidtagas. Dessa har i största utsträckning skjutits på framtiden. Nödvändiga polisiära resurser har saknats.

4. BAKGRUND A - MOTIV.

1. Det går att hitta ett stort antal motiv för mordet på Olof Palme. Beroende på utgångspunkt utgör de flesta fullgoda skäl för gärningsmannen att utföra dådet. För att dela denna uppfattning är det naturligtvis nödvändigt att sätta sig in i den situation och den världsbild som är mördarens.

Beträffande PKKs motiv att mörda Olof Palme kan här kort konstateras att dessa under våren 1988 till fullo bekräftades av en person med exklusiv kunskap om organisationen PKK. (H)

Denne konstaterar t.o.m. att PKK "skapat förutsättningarna" för mordet på Palme. Härmed avses närmast motivbild, intern och extern propaganda och direkta hot mot Sverige, socialdemokratin och Olof Palme. PKK betraktar, enligt denna kalla, sedan 1983/84 Sverige som sin fiende och som symbol för motståndet mot PKK i Europa. (H + landshövding Gunnarssons utredning i januari 1989)

Utredningen har också givit stöd för att det vid sidan av PKks egna motiv kan ha funnits andra intressen med egna syften. I första hand syftas på uppgifter om att de illegala vapenleveranserna från Sverige till Iran var hotade av Olof Palmes agerande. Även andra motiv med utgångspunkt i svensk, illegal vapenhandel år tänkbara.

Intressant i detta sammanhang år bl.a. uppgifter om att såväl Iran som PKK och andra liknande organisationer finansierar sin kamp med hjälp av narkotikahandel. Inte minst pågående utredning on den s.k. OFLU-organisationen stöder dessa tankegångar. (Utredningen om OFLU-organisationen) Flera likheter finns i omständigheterna runt attentatet på påven Johannes Paulus ll och i förhållanden som råder i narkotika-PKK-vapenkretsar i Sverige och som är aktuella i denna utredning. (Hänv. utredningen om attentatet på påven, Kopp-händelsen i Schweiz, PFLP-GC i Köpenhamn och Abu Nidal/Arlanda)

Det skulle föra för långt att har gå in på de motiv som kan vara aktuella i förhållande till dessa kretsar och mordet på Olof Palme. Pågående utredningar på annat håll torde kunna ligga till grund för sådana diskussioner. (Se även nedan).

Låt oss bara konstatera att det finns tydliga kopplingar mellan personer engagerade i respektive PKK, narkotikahandel och illegala vapenaffärer.

De leveransvägar för narkotikan som är aktuella kontrolleras av i första hand Syrien, Iran och de kurdiska organisationerna, däribland PKK, i gränsområdena mellan Turkiet och Irak, Det är i stor utsträckning den gamla "Sidenvägen" som används.

Några personer, vilka enligt olika uppgifter är engagerade i denna verksamhet, är också aktuella i utredningen. (H,S,K m.fl.).

För att undvika oklarheter bör kanske sägas att uttrycket PKK-are här används som benägning på personer vilka stöder och sympatiserar med PKK på ett sådant sätt att de är beredda att aktivt hjälpa organisationen i samband med ett attentat. Hit kan således aven räknas personer vilka "officiellt” stöder andra organisationer eller, till synes, ej alls är politiskt aktiva.

5. BAKGRUND B - [MASKAT]

1. En person som varit aktuell 1 utredningen och bland annat togs in till förhör 870120 är [MASKAT] onstöndigheterna kring denne person är märkliga på flera sätt.

1) vid ankomsten till Sverige 1983(?) berättade [MASKAT] att han bl a hade tre års vistelse och utbildning i gerillaläger i Libanon bakom sig. Han misstänktes vid ankomsten för några olika brott i Europa och sade sig sympatisera med den turkiska organisationen Dev Genc.

2) [MASKAT] visade sitt stöd för PKK i samband med terrorist förklaringen 841210 och hade därefter en aktiv del i PKKs försök att samordna hungerstrejker i olika flyktingläger i Sverige under våren 1985. (T)

I anslutning till detta kunde noteras kontakter med bl a [MASKAT] [MASKAT].

3) Två ey. tre personer knutna till [MASKAT] har, enligt tips i utredningen, FÖRE MORDET PÅ PALME, uttalat sig om att något ”stort" ska hända, eller på likartat sätt. (Hänv Palmeutredningen, [MASKAT] [MASKAT])

4) Enligt uppgifter från en hos [MASKAT] inneboende person, [MASKAT] tillfrågades denne av [MASKAT] några veckor före mordet på Olof Palme o. han var villig att åta sig att skugga en person.

Senare togs denna fråga tillbaka efter att [MASKAT] boende i diskuterat saken med en för [MASKAT] okänd person, troligen identisk med [MASKAT] för tillfället boende i Uppsala.

Skälet till detta angavs vara att [MASKAT] ej var kurd och därför mindra pålitlig. [MASKAT]

5) [MASKAT] berättade vidare att [MASKAT] letat vapen (Hänv även [MASKAT]) och innehaft walkie-talkies före mordet på Olof Palme.

Uppgifterna o skuggning och om walkie-talkies har senare bekräftats/bort förklarats av [MASKAT].

6) Under perioden december -85 fram till mordet hade [MASKAT] ett eller flera utländska besök hos sig. Oklara omständigheter föreligger beträffande detta.

7) Enligt vad son framkommer i början av januari 1986 (T) förefallet det som om [MASKAT] och några av de övriga aktuella PKK-arna gömde en person, troligen i Eskilstuna. Aktuella i detta sammanhang är bl a [MASKAT] [MASKAT].

8) I samband med olika förhör har [MASKAT] raljerat över/nonchalerat polisen och bl a konstaterat att det inte skulle spela någon roll on han berättade (om PKK och mordet på Palne), då "polisen i alla fall alltid skulle vara ett steg efter".

9) [MASKAT] har senare misshandlats vid minst ett tillfälle och av [MASKAT] hotats till livet bl a med hänvisning till någon han kallar SLAKTAREN. Ev är denne identisk med [MASKAT] vid tillf. anställd vid Slakthuset i Stockholm, PKK-are efterlyst för mord i Turkiet och känd för narkotikapolisen i Stockholm. (se nedan)

10) [MASKAT], vilken även har kontakt med [MASKAT] före mordet på Olof Palme, har efter mordet på Palme, till en bekant, förklarat att han anser det möjligt att mordet utförts med hjälp av PKKs celler i Europa. (Hänv. [MASKAT]).

11) Beskrivningen av en person, son ca en halv timme före nordet iakttages på Tunnelgatan, stämmer väl med utseendet på [MASKAT] och [MASKAT] (?) bekanting [MASKAT], enligt egen uppgift "gammal" PKK-are. (se ovan)

6. BAKGRUND C - [MASKAT].

1. När den s k TURKLIGAN sprängdes 1979/80 hävdade några uppgiftslämnare (Hänv [MASKAT] [MASKAT] )att ligans inkomster gått till organisationen, respektive att organisationen var PKK och att [MASKAT] tillsammans med bröderna [MASKAT] var ledare för verksamheten i Sverige.

1) [MASKAT] stöd för den kurdiska kampen beskrivs bl a av tidigare departementssekreteraren vid utbildningsdepartementet Olof Tandberg i en tidningsartikel efter [MASKAT] plötsliga död 86-03-10. (Hänv tidningsartikel)

2) En god vän till [MASKAT] (Hänv anmälan i Palmeutredningen) var Bengt Ingvall. Ingvall, som dog 860312, var speditör och drev sin verksamhet från lokaler i en fastighet tillhörig Rolf Ardbo, känd i Boforssammanhang. Ingvall hade också kontakter med [MASKAT], tidigare känd i utredningen, och den s k 33-åringen. (Hänv Palmeutredningen) Oklarheter föreligger beträffande [MASKAT] kontakter med dessa.

3) Olof Tandberg var den som i slutet av 70-talet förmedlade kontakten mellan [MASKAT] [MASKAT] och Olof Palme. (Hänv Curiel-nätet) Av okänd anledning togs kontakten senare över av kabinettssekreterare Pierre Schori, vilken hade minst ytterligare en kontakt med [MASKAT] Så sent som sommaren 1987 företrädde [MASKAT] PKK vid en konferens i Italien. (Hánv säk-info. Kompl - [MASKAT])

4) [MASKAT] [MASKAT] stöder (T) PKK och har haft flera kontakter med kända PKK-are. Bl a var han "handledare" på Huddinge sjukhus åt [MASKAT] under dennas läkarutbildning.

5) [MASKAT] deltog i grundandet 1982 av Kurdiska Demokratiska Riksförbundet, KDR, vilket representerar PKK och Irakiska Kurdiska Demokratiska partiet, IKDP, i Sverige.

[MASKAT] har tidigare arbetat för invandrarverket och är idag engagerad i det KURDISKA PROJEKTET i Spånga. Enligt känsliga och trovärdiga uppgifter (M) är [MASKAT] hängiven PKK, vilket bl a får stöd av att han i ett av Jan Guillous TV-prograr häftigt angripit polisens agerande mot PKKs sympatisörer.

6) Enligt en uppgiftslämnare förekom narkotikahandel från [MASKAT] praktik på Strandvägen 9. De kurder som uppehöll sig där var, enligt samma källa, "nycket farliga", Kållan, vilken som person måste betecknas som opålitlig (uppenbarligen bland andra opålitliga), har också berättat att det fanns vapen (en Smith & Wesson revolver) hos [MASKAT] före mordet på Olof Palme och att [MASKAT] och ev andra som träffades i praktiken ville ha tag i en spårsändarutrustning, någon månad för mordet.

Enligt uppgift från källan (bekräftas av dennes hustru) ringde[MASKAT] till honom ca 1 tiene efter attentatet och uttryckte sin tillfredsställelse med detta. Källans uppgifter om vapen får stöd av någon eller ett par andra uppgiftslämnare samt av en källa. (Hänv Finn Bergström, Palmeutredningen samt M)

7) [MASKAT] praktik fick besök av bl a [MASKAT] 85-08-18, två dagar efter att denne hade fått "bröllopsbesked" via telefon, och 86+01+14, tre dagar efter att [MASKAT] träffat "attentatskuriren” [MASKAT] (TE,SP) Inga andra besök av [MASKAT] på strandvägen 9 är kända.

7. BAKGRUND D - TURKLIGAN.

1. Turk/kurdisk grupp i Sverige som arbetade med narkotikaförsäljning. Sprängdes av polisen 1979? Ledare för verksamheten var enl flera uppgifter bröderna [MASKAT] tillsammans med [MASKAT]. Dessa kunde aldrig bindas till brott.

1) [MASKAT] var den som dömdes som ledare för turkligan. Han tillbringade enligt uppgift kvällen den 28/2 1986 tillsammans med kroaten [MASKAT] på Täbyanstalten. På egen (?!) begäran var dessa båda inlåsta i sina celler denna kväll. De lär ha skålat över att Palme dött, vid senare visitation av [MASKAT] efter frigång, anträffades en hel del tidningsmaterial rörande mordet på Olof Palme.

2) Enligt uppgift från [MASKAT] levererade denne ett vapen (en Smith & Wesson revolver) till [MASKAT] ca 14 dagar före mordet på Palme. (Hänv Palmeutredningen). Denna uppgift stöds i viss utsträckning av en annan källuppgift (M) och av gjorda rekonstruktioner.

3) Flera av de inblandade i Turkligan har gemensam släktbakgrund. Men det vore fel att begränsa synpunkterna till enbart dem som greps tillsammans med [MASKAT] så t ex är [MASKAT] farbror till [MASKAT], känd från de båda PKK-morden i Uppsala och Stockholm och skottlossningen mot polis i Gamla stan 86-12-12, och [MASKAT] bl a dömd för våldtäkt.

Enligt en mycket trovärdig uppgift (M) har (släkt i flera generationer bakåt arbetat med narkotikahandel i bl a Turkiet, Syrien och Iran. [MASKAT] är också vid flera tillfällen dömd för detta i Sverige.

En mycket stor del av de personer som är aktuella i denna utredning är nära relaterade till varandra genom släktskap och/eller narkotikaverksamhet och/eller stöd och arbete för den kurdiska frihetskampen eller på annat sätt. Uppgifter finns beträffande några, ex vis, att de tillhör den s k restaurangmaffian i Stockholm. (Hänv bl a bakgrundsmaterial i utredningen om Turkligan), och flera andra, har förekommit i samband med mord och andra typer av våld i Stockholm. Listan på händelser avseende olika former av grov kriminalitet kan beträffande denna grupp människor göras lång. De kan närmast beskrivas som en "maffia" som stöder ett fritt Kurdistan.

Det är också i denna egenskap som gruppen kan utföra vissa känsliga uppdrag för PKKs räkning, vid sidan om den "ordinarie" verksamheten.

Det är mot denna bakgrund uppgiften att det är maffian son mördat 0lof Palme bör ses, och även påståendet att polisen inte kommer att lyckas lösa bordet eftersom man inte vet något om narkotikahandeln. (M)

4) Pizzerian i Rimbo tycks enligt uppgifter i utredningen vara en knutpunkt för bl a, [MASKAT] vilken tidigare bl a var aktuell i den s.k. Torshällautredningen 1982/83 (narkotika), utan att kunna bindas till brott.

[MASKAT], nära vän till [MASKAT] har tidigare varit anställd på Rimbopizzerian. (Hänv Palmeutredningen)

5) [MASKAT], även han med nära kontakter med "maffia gänget", sökte också han vapen under tiden före mordet på Palme. (Hänv Palmeutredningen)

8. BAKGRUND E - VAPEN.

1. Enligt en mycket välinformerad källa är PKK mycket försiktiga då de anskaffar vapen inför ett attentat. Det ska inte gå att direkt leda vapnet till en aktiv PKK-are. (M) Av denna anledning sker ofta vapenanskaffningen med hjälp av personer, som man kan lita på, men som ej år direkt knutna till PKK. I detta sammanhang är kontakter med den kriminella världen en nödvändighet.

Med detta och med vad som skrivits on bl a Turkligan som bakgrund är det möjligt att sökandet efter ett lämpligt vapen/beställningen av vapen inför attentatet lades ut som önskemål till flera personer i jan/feb 1986. I så fall skedde detta sannolikt utan att man angav vad vapnet skulle användas till.

Ett sådan förfaringssätt ger naturligtvis flera fördelar. Bl a leder det till svårigheter att spåra vapnet bakåt i tiden, eftersom flera personer sökt vapen samtidigt. Resonemanget kan förklara varför så många uppgifter om vapen cirkulerar i denna krets av personer under perioden före mordet på Olof Palme.

[MASKAT] [MASKAT] är alla personer som direkt eller indirekt kan knytas till PKK/maffiaverksamhet. Det finns vapen tips på samtliga dessa i materialet. Uppgifterna bekräftas på olika sätt i utredningen av källor. (Hänv Palmeutredningen, H, M, anonymt brev från [MASKAT] mm)

Det är i så fall möjligt att det vapen som användes vid bordet på Palme kom från denna personkrets.

9. BAKGRUND F - [MASKAT].

[MASKAT] är född i Jugoslavien och ingick tidigare i den s.k. Turkligan. Han dömdes 1980 till 12 års fängelse för grovt narkotikabrott mm efter samarbete med bl a [MASKAT] [MASKAT]. I samband med förhören uppgav [MASKAT] att [MASKAT] var ledare i Sverige för den organisation som intäkterna från Turkliga gick till. Detta har fått stöd av [MASKAT] uttalanden och [MASKAT] uppgav sommaren 1987 att Turkligans pengar gått till PKK. (Hänv förhör)

2) I samband med att [MASKAT] avtjänade straffet inkom 81-03-20 ett brev rörande bombhot mot konungen och regeringen. Brevskrivaren ville att[MASKAT] skulle släppas fria natten till den 1 april. Brevet är mycket hotfullt till tonen och underskvivet av [MASKAT] möjligen identisk med ledaren för de Grå vargarna. [MASKAT] nämns också. (Hänv brev)

3) De Grå vargarna förekommer i tips avseende [MASKAT] med anledning av narkotikaaffären i Torshälla och Eskilstuna 1982/83? I detta sammanhang omnämns också [MASKAT] m.fl. (Hänv utredningen)

Organisationen omnämns vidare i samband med attentatet mot Påven Johannes Paulus II och är enligt vissa uppgifter identisk med den s.k. Oflu-organisationen.

4) 830804 inkom per telefon ett anonymt tips till polisen angående [MASKAT]. Det uppgavs att denne var ledare för armenierna och hade med skomakarligan (narkotikaliga) att göra. Polisen uppmanades att se upp med [MASKAT] Ev åsyftas här [MASKAT] Enligt tips från en kalla den som i Stockholm ansvarade för mordet på Olof Palme. [MASKAT] Denne ska vara en mycket välkänd ledare för armenierna i Stockholm. (P)

5) Enligt en tipsare besöker [MASKAT] med jämna mellanrum den iranska ambassaden i Stockholm. Anledningen ska vara att Saar har kontakter i internationella vapenkretsar och ha varit inblandad i affärer ned Iran.

Enligt kallan levereras vapen och missiler till Iran, Bofors är aktuellt i sammanhanget. Ett vapen med beskrivningen K70, ev K07 eller R70, år också aktuellt. Konton i banker i Schweiz omnämns också.

Kallan är, som så ofta i dessa kretsar, av tvivelaktig natur. Med tanke på vad som ovan sagts, särskilt beträffande [MASKAT] och dennes kontakter med [MASKAT] bör dessa uppgifter kontrolleras. (MS)

(Konpl: Uppgifter om attentatet not påven, Moskva och terroristinternationalen, Kopphändelsen i Schweiz)

10. BAKGRUND G - [MASKAT]

1. Enligt uppgifter i förhör med en medintern till [MASKAT] har denne vid ett samtal under 1985 i ett mycket upphetsat tillstånd bl a förklarat att man kunde skjuta Olof Palme på gatan (pga att Sverige terroriserar kurder), att han själv var PKK-are och att det fanns tre personer på föreningen som visste hur man kunde göra. En advokat omnämns också i sannanhanget.

Källan är "som vanligt" av tveksam natur. (Hänv Palmeutr-Presson).

1) [MASKAT] tillhör som ovan sagts den grupp som kan beskrivas son "maffian". Han är dömd för flera grova brott, bl a mord.

860228 var [MASKAT] hemma i sin bostad på permission för första gången på länge. Han hade därvid kontakt med bl a sin övervakare, [MASKAT], [MASKAT], [MASKAT] vilka alla på olika sätt är av intresse i utredningen. (Hànv Palmeutr.)

2) [MASKAT] har under många år varit "turkexpert" på invandrarverket i Norrköping.Av flera betraktas [MASKAT] som trogen regimen i Turkiet. Det finns emellertid anledning att ifrågasätta detta.

a - vid telefonkontroll under perioden 870120 till någon gång i maj samma år uttrycker [MASKAT] inga sympatier för den turkiska regimen eller dess representanter. (TK)

b - Under samma period kommenterade inte [MASKAT] vid ett enda tillfälle på eget initiativ PKK-spåret eller Palmeutredningen, trots att tidpunkten sammanföll med ett mycket intensivt skede i utredningen och det rörde landsman till honom själv.

c - Telefonkontrollen visade också att [MASKAT] är mycket positiv i sina kommentarer om bl a [MASKAT] och flera andra som kan knytas till den militanta turkiska vänstern, THKP/C eller PKK direkt.

d - [MASKAT] har täta kontakter med flera i släkten som stöder PKK även om flera räknar sig till det Socialistiska partiet, SP, i Sverige. (Trotskister, se nedan. Kompl)

e - [MASKAT] bedriver tillsammans med bröderna [MASKAT] någon verksamhet Som gör att de "inte bör lämna Sverige samtidigt". Det kan vara fråga om narkotikaverksamhet. Uppgifter finns om att de förekommit i sådana sammanhang tidigare. (Hānv bl a Torshällaaffären)

f -[MASKAT] är god vän med [MASKAT], vilken i likhet med [MASKAT] uppenbarligen sympatiserar med [MASKAT] och andra "förtryckta" kurder. Ev släktskap med [MASKAT], bekant till Olof Palme, är ej klarlagt. (Trotskister, se nedan kompl. Hänv Palmeutredningen)

3) [MASKAT] har en oklar bakgrund. Det kan emellertid konstateras att [MASKAT], i ett rekommendationsbrev, intygat [MASKAT] ärbarhet i samband med dennes ankomst till Sverige. (Hänv intyg)

Det kan också noteras att den person, som enligt tillförlitliga uppgifter år "den hemlige PKK-ledaren i Sverige", bott under c/o-adress i [MASKAT] bostad. PKK-ledaren och [MASKAT] har möjligen en gemensam bakgrund i den trotskistiska organisationen Partizan Yolu som sympatiserar med PKK. Partizan Yolu medlemnar är kända för kidnappningar och annan grov brottslighet. PKK-ledarens bror greps med 5,6 kg heroin i Holland i september 1987.

En osäker uppgift säger att [MASKAT] 851102 befann sig på Medborgarplatsen i Stockholm när [MASKAT] mördades av PKK. En känslig kalla har uppgivit att en av de som ledde attentatet på [MASKAT] kallas [MASKAT] om identitet föreligger med [MASKAT] är osäkert. (M)

[MASKAT] tog i slutet av januari 1986 kontakt per telefon ned [MASKAT]. De kānde uppenbarligen inte varandra tidigare men (hade någon form av uppdrag i vilket han ville ha med sig [MASKAT] "Vi ska nog bli nöjda med varandra". 860228 träffades de henna hos [MASKAT] och [MASKAT] har oklarheter i sina alibin vid tiden för mordet på Olof Palme.

4) [MASKAT] släpptes i början av januari 1986 ur fängelse, straffad för bl a våldtäkt. Han beskrivs av många som mycket oberäknelig och hängiven den kurdiska saken, med ett uttalat hat till Sverige och Olof Palme. (Hänv brev och TK)

Han kan sonm ovan sagts räknas till maffia gänget och förde i februari 1986 några intressanta samtal per telefon. Ett av dessa förs på kvällen 860228 mellan [MASKAT] och [MASKAT] i samtalet förefaller det som om [MASKAT] befinner sig på en plats där han väntar på någon. [MASKAT] säger till honom att "ligga ner" där han är.

Samtalet går ej att förklara förutsatt att [MASKAT] vid samtalet befinner sig på den plats han uppgivit vid förhör, nämligen hemma hos [MASKAT] dār många personer enligt uppgift var församlade.

Det kan konstateras att [MASKAT] till utseendet år påfallande lik vittnet Wiklunds man, som iakttogs vid bordplatsen några minuter före mordet på Palme.

5) [MASKAT] är intressant på många sätt.

a - Omkring 1979/80 var han ordförande i Turkiska Riksförbundet i Sverige. Vid motsvarande tid gjordes det enligt obekräftade uppgifter narkotikatillslag i förbundets lokaler.

b - I början av 80-talet ingick [MASKAT] i en kommitté (kallad invandrarpolitiska utredningen eller ngt liknande) under den socialdemokratiske riksdagsmannen [MASKAT] ledning. Denne år myckat engagerad till förmån för de terroristförklarade PKK-arna och anlitas som Juridiskt ombud av flera i sammanhanget intressanta kurder med PKK anknytning, däribland [MASKAT] (?).

c - En annan politiker, som också ingick i kommitteen, var VPks riksdagsman [MASKAT]. Telefonkontroll under hösten 1983 visar att [MASKAT] och några personer knutna till Turkiska Folkets Befrielseparti/Fronten, THKP/C, med hjälp av [MASKAT], vid jultid 1983 illegalt lyckades ta in den turkiska medborgaren [MASKAT] i sverige. [MASKAT] hade då vistats i ca en månad i Grekland. Säkerhetspolisen påvisade vid hennes inresa de falska grunder son åberopades av [MASKAT] för att få stanna i Sverige, men utan resultat. Hon har senare haft nära kontakt med bl a PKKaren [MASKAT] och lär idag arbeta som invandrartolk. (Hänv TK, utredn -83)

d - THKP/C-anhängarna i Sverige har i viss utsträckning beskrivits bl a i samband ned utvisningsärendet 1984, då nio PKK-anhängare terrorist förklarades av regeringen.Kort kan här sägas att hit hör [MASKAT], vilken våren 1984, sonm enda riktiga politiska viljeyttring konstaterade att "man måste stödja APO" (=PKKs ledare).

Enligt [MASKAT] var detta, d v s våldsanvändningen sonm PKK representerade, den enda framkombara vägen i motsats till allt diskuterande som aldrig gav något resultat. (Hänv TK84)

[MASKAT] kom till Sverige 1983. Hon hade 1970 gift sig med en av de stora martyrerna inom den turkiska vänstern och en av den som införde det politiska våldet i Turkiet. [MASKAT] gifte i mars 1984 om sig med den italienske medborgaren [MASKAT], misstänkt för samröre med Svarta September, Carlos och internationell terrorism. Hon ansågs i slutet av 80-talet vara ledare för Harxist-Leninistiska Vāpnade Propagandaenheten, MLSPB, som uppgetts ha kontakter med euroterrorismen i form av Rote Armé Fraktion, RAF, och Action Direct. [MASKAT] är ytterligare en person med nära relationer till denna krets av mānniskor. (Hänv TK -84) Han är också god vän med [MASKAT] (Hänv TK -87).

[MASKAT] har innan ankomsten till Sverige gått i en hemlig organisation i,Turkiet/Kurdistan. Dår har han samarbetat med bl a [MASKAT], vilken 860111 träffade [MASKAT] m fl PKK-are på ett möte på Fridhemsgatan 37 och senare gav [MASKAT] [MASKAT] för kvällen 860228. (Hänv SIV-utredning, sp och Palmeutredningen)

e - I övrigt finns med anknytning till THKP/C-anhängarna i Sverige bl a [MASKAT] [MASKAT] vilka båda tidigare förekommit i samband med terroristutredningar av internationell karaktär och med det s k Curiel-nätet i bakgrunden. (Se nedan, Hånv säk-utr)

Avslutningsvis i detta sammanhang kan också noteras att THKP /C-anhängare under första halvåret 1984 hade ett eller flera sammanträffanden med kabinettssekreterare [MASKAT] Mötet/mötena ned [MASKAT] utföll uppenbarligen till THKP/C-arnas belåtenhet. (Hänv TK-84)

f – Om [MASKAT] är i övrigt bl a känt att han i juli 1984 i Stockholm sköts med flera skott i benen av okända gärningsmän. Han tiger om bakgrunden till händelsen, vom troligen var någon form av varning till [MASKAT] att sköta sig.

860228 befann sig [MASKAT] hemma hos [MASKAT]

11. BAKGRUND H . [MASKAT].

Den person son vittnet Wiklund iakttar några minuter före bordet på Olof Palme kan, av beskrivningen att dõmma, mycket väl vara [MASKAT].

Men det finns flera noteringar att göra. Som även

1) I några telefonsamtal i mitten på februari 1986 har frångått att [MASKAT] som även kallas [MASKAT] eller [MASKAT], då hade ett eller flera möten i sin bostad på Norra Stationsgatan.

Det är också tydligt att [MASKAT] enligt samtalen, fullgör någon uppgift för [MASKAT] rákning och att denne förlitar sig på att [MASKAT] klarar uppgiften, övriga inblandade år uppenbarligen bl a [MASKAT] (Hány TR)

2) [MASKAT] alibi ar tvivelaktigt för mordkvällen. 880229 beslutades om förhör för att klarlägga detta i samråd med dåvarande byråchefen på Säk P-G Näss och dåvarande åklagaren i Palmeutredningen Jörgen Almblad. Åtgärdens sköts på framtiden i brist på resurser.

3) [MASKAT] uppger att han under mordhelgen träffat bl a [MASKAT] i Stockholm med anledning av en flyttning, som båda hjälpte till med.

[MASKAT] tillhör de personer som i Malmoonrådet är engagerade i grov kriminalitet och narkotikahandel (Hänv RK-utredning). Han är också bekant med bl a, [MASKAT] [MASKAT] vilka enligt vissa uppgifter har varit engagerade i samband med mordet på Palme. (Hänv Sveavägsutredningen, TK, M)

4) [MASKAT] bror/kusin(?) [MASKAT] tillhör enligt en uppgift “maffian". Han uppehåller sig i Danmark där han haft kontakter med bl a [MASKAT] (H) Som frångått av TK, bl a våren 1987 kommer [MASKAT] ibland till Sverige varvid han har kontakt med [MASKAT] och [MASKAT] stundom via biltelefon.

5) Enligt en känslig källa är [MASKAT] en av de personer i den innersta PKK-kretsen som kan ha informationer om mordet på Olof Palme. (H)

12. BAKGRUND I - CURIELNĀTET eller SOLIDARITĖ.

1. Henri Curiel var grundare ay och ledare för ett europeiskt subversionsnät, vilket enligt personer insatta i ämnet bl a bestod av marxist-leninister i samarbete med trotskister ett normalt sett mycket märkligt förhållande och troligen understöddes av öststaterna.

Curiel anträffades mördad 780504. Bland tillhörigheterna anträffades därvid på en lista namnet [MASKAT].

[MASKAT] förekonner i utredningen, dels i samband med narkotikaverksamhet i Syrien (och Tyskland), dels i kontakter med [MASKAT], [MASKAT] och den "hemliga gruppen" (se tidigare hypotes/kommentar), och dels i kontakter med flera kända kurdiska personligheter i Sverige såsom [MASKAT] och [MASKAT] Hānv TK-Ty)

Reso är en av initiativtagarna till en kurdisk akademi son byggts upp i Rattingen i Tyskland och förefaller dtinuta stor respekt bland kurder i gemen.

[MASKAT] var enligt tillgängliga uppgifter älskarinna till Curiel och mycket engagerad i den kurdiska kampen. 1978 hade hon minst ett par kontakter med [MASKAT], som ett resultat av sina försök att få tala med Olof Palme. Huruvida hon också lyckades nå Palme personligen är okänt.

Hos Sāk ar känt (data) att [MASKAT] besökte Sverige under 1987 och då bodde hos [MASKAT]. Denne är i sin tur känd som en av tretton kurdiska företrädare, däribland(se trotskister), vilka 1983 bjöds in till ett kurdiskt seminarium i Paris för att diskutera ett kurdiskt alfabet. (Se [MASKAT])

[MASKAT] namn förekommer även i utredningen kring den internationella narkotikaligan Ays verksamhet. Polisen har hittills kunnat lokalisera över 200 kg heroin och flera personer i Sverige har gripit med anledning av detta.

[MASKAT] är vidare känd för att ha specialiserat sig på det kurdiska språket, som hon doktorerat i. 1973 diskuterade hon i Sovjetunionen kurdiska frågor med sovjetiska specialister och 1974 vistades hon två månader i Kurdistan. Hon utvecklades till en av de fränsta förhandlarna för de kurdiska aktivisterna. Avsikten var att i Frankrike etablera kurdiska motståndsmän med hjälp av Curiel-nätet.

[MASKAT] hade nästan ständig kontakt med PLO-ledaren [MASKAT], vilken i sin tur hade goda kontakter med Olof Palme och den svenska regeringen. Detta underlättade naturligtvis den ovan nämnda kontakten mellan [MASKAT] i februari 1978 och senare kontakter. [MASKAT] har i solidarités regi organiserat dels utbildning i diverse subversiva tekniker och dels upprättandet av ett aktivt nät med sikte på att hjälpa den hemliga organisationen i Turkiet.

I detta sammanhang upprättades mycket när kontakter med iranska och irakiska Kurdistan, samt med i Sverige, Västtyskland och Belgien etablerade kurdiska flyktingar. Det kan nämnas att 1980 beslagtogs ca 1000 falska turkiska pass i Frankrike.

I juni 1987 uppträdde [MASKAT] vid en konferens i Italien som språkrör för PKK, vars förtroende hon till fullo åtnjuter. Hon försvarade härvid bl a i viss mån användande av terrorism i den kurdiska kampen.

Sammanfattningsvis förefaller [MASKAT] vara en internationellt känd företrädare för den kurdiska frihetskampen med rötter i det gamla Curiel-nätet. Hon har väl utvecklade politiska kontakter och står både palestinska och kurdiska ledare mycket nära. Hon förefaller liera sig med PKKs våldsideologi. (Hänv Säk-F)

Beträffande Curiel-nätets fortsatta verksamhet efter grundarens död är av naturliga skal det mesta höljt i dunkel. Det kan konstateras att bl a organisationerna Aide et Amitié och Longo Hai-Cedri genom sitt sätt att arbeta för tankarna till Curiel, Longo Hai har uppenbarligen kontakter med östblocket och disponerar över stora resurser, bl a egna flygplan och stora lantegendomar. Dess stöd till olika extremiströrelser, dār ibland PKK, är välkänt. PKKs advokat [MASKAT] har enl tillförlitlig uppgift en fristad inom Longo Hai och lär vara god vän med dess ledare [MASKAT] alias [MASKAT]. (H)

1982-83 bedrevs en utredning vid säkerhetsavdelningen med sikte på att kartlägga förkomsten av en ev avnämare i Sverige till Curiel-nätet. På grund av resursbrist blev utredningen nedlagd, men det kan ändå sägas att flera i detta sammanhang intressanta personer förkommer i materialet, däribland [MASKAT] kan misstänkas för förbindelser med Armeniska Hemliga Armen för Befrielsen av Armenien, Asala, och har varit ledare för det franska Tudeh-partiet i Sverige.

Enl tillgängliga uppgifter hade [MASKAT] i slutet av 70-talet [MASKAT] som undervisningsassistent. Denne blev senare känd som ledare för det Iranska Kurdiska Demokratiska partiet, KDP, och var tidigare aktiv inom Tudeh-partiet. (Hänv Säk-F)

[MASKAT] var som sagts ovan den som förmedlade kontakten pellan (1978 och en av dem som ungicks i kretsen av [MASKAT], ovan. Flera nann, bl a ned anknytning till PKK och THKP/C i Sverige finns i materialet. En av personerna, [MASKAT], har avtjänat ett 10-årigt fängelsestraff i Kanada efter att ha utfört fem attentat not bl a militära anläggningar. (Hänv Sāk-data, G-utr)

Se även nedan ang trotskister.

13. BAKGRUND - TROTSKISTER.

1. Som sagts tidigare uppmärksammades Curielnätet bl a av det skalet att där förekom samarbete mellan marxist-leninister och trotskister. Detta betraktades som mycket ovanligt.

Under utredningen on PKK och mordet på Olof Palme har i flera sannanhang kunnat noteras ett nära samarbete mellan personer/organisationer med marxist-leninistisk världssyn och andra med trotskistisk ideologi. Ett exempel på detta är PKKs samarbete med organisationen Partizan Yolu. Dess medlemmar är trotskister.

Ledaren, [MASKAT] är före detta officer från Turkiet och numera boende i Stockholasonrådet. Organisationen har gjort sig känd för bl a kidnappningen av [MASKAT] i Schweiz 1981, narkotikahandel och grov kriminalitet i övrigt.

I september 1987 greps [MASKAT] i Holland med dryg fem kilo heroin. Vid förhör uppgav han att han arbetade för sin broders organisation. Denne skulle vara en av ledarna i Sverige. Sannolikt åsyftas [MASKAT], vilken enl flera trovärdiga uppgifter var PXKs hemlige ledare i Sverige vid denna tidpunkt. [MASKAT] har bl a haft adress c/o [MASKAT] i Stockholm (se ovan under [MASKAT])

Uppgifter förekommer om att både [MASKAT] tidigare skulle tillhört Partizan Yolu.

Utredningen har vidare visat att flera kurder, vilka stöder PKK, i själva verket är trotskister

Särskilt har här släkten Anter uppmärksammats. Ett stort antal familjemedlemmar finns i Sverige, där de är politiskt aktiva bl a inom Socialistiska partiet, SP, bilkry ät ryy dbrndk trotskistiskt parti. En tid före mordet på Olof Palme uttalade SP på flygblad ett stöd för de från Sverige utvisade och kommunförbundsbelagda PKK-arna, och kritik mot den svenska regeringens handläggning av detta ärende. [MASKAT] är exempel på kända PKK-are som har/haft kontakt med[MASKAT] fick hjälp av [MASKAT] i samband med sin inresa i Sverige 72-03-20.

Andra intressanta personer med ” [MASKAT] " är bl a [MASKAT]. (Hänv Säk-sak, SIV-akter och F)

[MASKAT] ingår i den s k Hemliga gruppen (- se Hypotes 1, där även [MASKAT] är upptagen).

[MASKAT] är, vilket beskrivits under F och G ovan, nära relaterad till grov kriminalitet/narkotika, PKK-anhängare och personer med trotskistiska sympatier såsom [MASKAT]

Det bör i sammanhanget nämnas att [MASKAT] tidigare varit gift med en av de ledande företrädarna för trotskismen i England. Relationen [MASKAT] bl a känd i kontakter med [MASKAT] och [MASKAT] nära bekant med Olof Palme) är för närvarande ej klarlagd. [MASKAT] som kon till Sverige 75-07-16 är ännu en av de stora personligheterna inom den kurdiska befrielsekampen. Han ingick i sheikförhandlingsgrupp på tre personer vid samtal med den iranska regimen efter Shahens fall. [MASKAT] var då kurdernas förhandlingschef och år att anse som Komelas (senare KDPs) religiöse ledare. 1984 återvände [MASKAT] till Sverige och betraktas nu enl en källa son en slags gudfader för de kurder vilka han lyckats omvända till trotskismen. (F)

Enl källan kan man räkna hela släkten ev = europa ledare, se nedan), [MASKAT] m fl till denna krets. (Se bl a Hypotes 1, hemliga gruppen).

I detta sammanhang kan avslutningsvis noteras att

1 – både [MASKAT] är trotskister. De bor båda i Sverige och är ledare för resp Partizan Yolu och Sozialistan Vatan Partisi, sve.

2 - den store kurdledaren [MASKAT], nära relaterad till ovan nämnda trotskistkrets (se Hypotes 1), har en hustru som tillhör släkten Tjerkes, i likhet med [MASKAT] Enl uppgift kommer många höga officerare och tjänstemän i Syrien från denna släkt.

Likaså lär många personer från denna släkt inneha höga poster inom den syriska och den jordanska säkerhetstjänsten. (H)

3 - [MASKAT] hade flera kontakter med [MASKAT] under andra halvåret 1985 och att [MASKAT] i slutet av december 1985 och början av januari 1986 också hade kontakter med-gruppen. (Se Hypotes 1).

4 - trotskisterna bildat en förberedande centralkommitté i Europa, om man så vill en exilregering, troligen i Paris. (F)

5 - trotskisterna kunnat studera i Östeuropa tack vare stipendier från sina kommunistiska partier. När de återkommit efter studierna har många varit "omvända" till trotskister. (F)

14. BAKGRUND K - EXILREGERING.

1. Med stöd av ovanstående uppgifter angående en trotskistisk, kurdisk, exilregering finns det anledning att något utveckla dessa tankegångar.

Redan i inledning av utredningen delade de flesta ned insikt i materialet uppfattningen att PKK troligen inte skulle ha utfört attentatet mot Olof Palme utan att ha detta beslut förankrat "på högre ort", om man nu deltagit i mordet.

Vad de flesta då främst torde haft i åtanke är ett godkännande från i första hand Syrien och eller Iran. Mycket talar för att en sådan bedömning har fog för sig. (Hänv H, S n fl + Hypotes 1)

Men förutom vad som skrivits ovan under finns flera uppgifter i materialet som pekar på ett utvecklat lagarbete mellan olika kurdiska organisationer och grupper, och att detta i viss utsträckning år organiserat på "högre nivå".

De förhållanden som närmast pekar på någon form av "exilregering" rör propaganda, narkotikaverksamhet och revolutionärt våld.

I ledningen för denna verksamhet torde man i så fall kunna hitta välutbildade personer med förankring i olika kurdiska organisationer och det europeiska samhället i övrigt.

Det kan noteras att

1 - [MASKAT] stöder den kurdiska kampen med kontakter inom flera organisationer.

2 - bl a [MASKAT] bland många andra aktuella personer - se Hypotes 1 - är mycket välutbildad och att han medverkat vid bildandet av en kurdisk akademi i Rattingen i Tyskland.

3 - [MASKAT] m fl samverkar bl a inom det kurdiska institutet i Paris.

4 - Curielnätet genom i första hand [MASKAT] och [MASKAT] verkar på en hög kulturell och politisk nivå för ett fritt Kurdistan.

5 - [MASKAT] skapelse Kurdistan Press, el Gilala AB i Sundbyberg, har nått internationell ryktbarhet som den första fria Kurdiska nyhetsbyrån. Personer och telefonnummer relaterbara till denna verksamhet förkommer bl a i utredningen om narkotikaligan Ay, Turkligan och bland [MASKAT] kontakter. [MASKAT] är för övrigt känd från såväl hemlandet som från Tyskland i narkotikasammanhang och i kontakter mellan Syrien och PKK. (Hänv S, M och säk-info)

6 - [MASKAT] är en välkänd kurdisk författare vilken varit sekreterare i IKDPs politbyrå och vilken i slutet av 70-talet var en av de ledande inom IKDPs underrättelsetjänst med goda syriska kontakter.

Två av dennes söner, båda enl egen utsago politiskt aktiva, finns i Sverige.

[MASKAT] är/har varit aktiv som tolk vid Västerås polisdistrikt, där han enl uppgift rapporterats för att ha "missbrukat sin ställning". (Hänv Sākdata)

[MASKAT] förekok i kontakter med Turkligan och PKKs sympatisörer, samt finns med bland [MASKAT] kontakter i Sverige.

7 - Turkligans verksamhet leddes av dr [MASKAT], dr [MASKAT] och dr[MASKAT] - dr [MASKAT] handledare. Intäkterna gick till organisationen (PKK) i Turkiet. (Hänv förhör med bl a [MASKAT])

8 - det i [MASKAT] läkarpraktik på Strandvägen 9 förekom möten varvid man planerade för en kurdisk exilregering. (Hänv FB)

9 - en välinformerad kalla (H) varnat för att PKK får hjälp av Röda Rörelsen, som stöder PKK i hemlighet i Sverige. Ledare för organisationen kan vara, utbildad i Tjeckoslovakien och aktiv trotskist tillsammans med [MASKAT] 1975-76.

[MASKAT] (P) är sedan tidigare nära vän till [MASKAT] och arbetade bl a tillsammans med denne inom KDP i Damaskus.

Studiekamrat till [MASKAT] i Prag var bl a [MASKAT], vilken i samband med sin ankomst till Sverige hänvisade till en skriftlig inbjudan från [MASKAT], kānd PKkanhängare med kommunförbud.

[MASKAT] bodde under den första tiden i Sverige hos [MASKAT] på [MASKAT] Stockholm. [MASKAT] arbetar ibland som tolk hos Sāpo, har god kontakt med bl a [MASKAT] med vilken han tidigare arbetat tillsammans på [MASKAT] praktik.

10 - nār [MASKAT] kom till Sverige 1975 bodde han först [MASKAT] och några år senare [MASKAT]

11 - samma välinformerade kalla (H) konstaterat att en framstående kurdisk intellektuell med sovjetsympatier vid namn [MASKAT] tidigare sympatiserat med PKK.

Troligen avses [MASKAT], även kallad [MASKAT], gift med en sovjetisk kvinna av armenisk härkomst, som efter över tio års studier i Sovjet kom till Sverige i början av 80-talet, tack vare ett stipendium från KSSE (= IKDPs ungdomsorganisation)

Förutom att [MASKAT] 830502 finns med på samma inbjudan till det Kurdiska Institutet i Paris, som bl a [MASKAT] och [MASKAT] (se ovan under i bl a), är han även känd i utredningen genom sina kontakter med PKK-aren [MASKAT] ned vilken han haft regelbundna samtal/möten. (TE)

Det kan noteras att det skedde ett långt uppehåll i telefonkontakterna i samband med mordet på Olof Palme. [MASKAT] var också den som "bjöd in" den syriske medborgaren [MASKAT], kallad [MASKAT] eller [MASKAT], till Sverige.

[MASKAT] anlände 850613 på ett falskt jordanskt pass. Han hade varit studie- och rumskamrat med [MASKAT] i Sovjet.

Det var [MASKAT] som ordnade bostad åt [MASKAT] hos, vilken senare tipsade om [MASKAT] som inblandad i mordet på Olof Palme.

Enl ett fristående tips under 1985, från en anonym "vanlig” svensk, hölls det hatiska, politiska möten riktade mot Sverige på Oslogatan 27 i Stockholm. Mötena hölls enl [MASKAT] uppgift av sovjetvänliga kurder. Det är troligt att [MASKAT] (bostad på sanna adress åsyftas. Även [MASKAT] lär ha närvarat vid dessa möten.

[MASKAT] arbetar idag med bl a [MASKAT] inom det Kurdiska Projektet. (se även under C)

12 - samma källa varnat för att syriska läkare kan användas som kurirer i samband med kommande attentat. (H)

För att avrunda detta resonemang - se vidare under nedan - kan sägas att det idag inte finns några "bevis" för en kurdisk exilregering. Men det är påfallande hur ofta man i olika sammanhang stöter på sanna namn och kopplingar mellan kända kurdiska personligheter och företeelser.

Tillsammans med det uppenbara faktum att det vore bra för den kurdiska saken om de olika viljorna kunde enas under en hatt gör detta att tanken på någon form av övergripande samarbetsorgan ligger nära.

Avslutningsvis en fråga: Hur är det möjligt att [MASKAT] och Kurdistan Press tillåts fortsätta sin verksamhet utan att utsättas för attentat från PKKs sida, torts att de uppenbarligen inte kan sorteras in bland PKKs anhängare?

PKK har genom en mängd attentat visat sin aggressivitet mot de kurder som inte accepterar PKK som ledare för den kurdiska kampen. Kanske svaret på frågan är att det finns en "järnhård disciplinerad hemlig organisation" som inte polisen känner till? (Hänv TK mellanokt -85) Mycket talar för detta. Behovet av att klarlägga "bilden" i detta avseende år påtagligt.

15. BAKGRUND L - MAFFIAN.

1. Ovan relaterade förhållanden innebär ett oerhört risktagande från samhällets sida, oavsett om det har relevans i förhållande till mordet på Olof Palme eller ej. En utveckling som innebär att olika typer av befrielserörelser, vilka finansierar sin kamp med bl a narkotikapengar, tillåts etablera sig i Sverige, kommer ofelbart att leda till att vi skapar en helt oacceptabel situation i landet. I likhet med vad som skett eller håller på att ske i andra länder utgör detta ett latent hot mot vårt land.

Enligt en tillförlitlig källa, avlyssning, är det maffian son skjutit Olof Palme. Polisen kommer aldrig att kunna lösa mordet eftersom den saknar kunskap om hur narkotikahandeln fungerar.

Vi har tidigare något berört Turkligan och [MASKAT] Narkotika- och i förekommande fall vapenhandel förefaller där vara navet kring vilket mycket av verksamheten kretsar.

810513 utförde turken [MASKAT] ett attentat mot påven Johannes Paulus II. Enligt egna uppgifter i förhören hade han hjälp på Petersplatsen av två turkiska medborgare (en hette [MASKAT]) och en bulgar (vid namn [MASKAT]). Om [MASKAT] är släkt till personerna i den sk är f n okänt men det finns flera paralleller till mordet på Olof Palme.

1 - Troligen låg den Turkiska Maffian och Turkiets Gudfader bakom attentatet. (Se även under avsnitt F-2 och hotbrev mot svenska intressen från "maffian").

2 - Bakgrunden utgjordes av den s k -organisationen och de fascistiska Grå Vargarna, en internationell narkotika/vapenhandlarmaffia med förankring i Bulgarien, Syrien och Sovjet. Organisationen samarbetar med bröderna [MASKAT], vilka är kända bl a för sitt samröre med PFLP-SC och andra radikala palestinska organisationer.

Bröderna har haft narkotika/vapenaffärer av internationell karaktär och kontakt med PLF, ETA, IRA och maffian i Italien.

[MASKAT] organisationen betecknas som mycket våldsbenägen. Flera bedömare anser att den är identisk med, eller åtminstone intimt förknippad med, de Grå Vargarna. (I samband med den s k Torshällautredningen talades om en hemlig organisation och tipsades om att[MASKAT] tillhörde Grå Vargarna).

3 - Ett stort antal från PKK-sannanhang "kända" turkisk/kurdiska efternamn finns med bland den som arbetat/arbetar för -organisationen, däribland [MASKAT]

4 - Gärningsmannen hade fått skriftliga direktiv att "färga håret" och att vara iklädd "Montgomeryjacka" och "sportskor". Han hade också fått uppgift on "tre stycken angivna platser" där påven skulle uppträda. (Jämför olika uppgifter i samband med mordet på Olof Palme.)

Eventuellt kan spekulationer om vilket motiv som kan ha legat bakom attentatet leda till jämförelser med bakgrunden till mordet på Olof Palme. (Hänv - Pariskonf 1987 och boken Moskva och terroristinternationalen)

5 - En annan intressant händelse rullades upp den 21 februari 1988 i Schweiz. Då stoppades en turkisk långtradare i Bellinzona i södra Schweiz ned 100 kg heroin i lasten. (Hänv tidningsuppgifter) Efter hand avslöjades att en "turkisk-libanesisk drogmaffia" fört in valuta till ett värde av ca sex miljarder svenska kronor i Schweiz för "tvättning".

Pengarna var resultatet av internationell narkotika/vapenhandel.

Bl a hade en firma vid namn [MASKAT] i Zürichs blandats in i verksamheten. Som en följd av att justitieninistern [MASKAT] varskott sin make [MASKAT], vilken ingick i styrelsen i detta företag, om den pågående utredningen tvingades hon att avgå under hösten 1988.

Det är ingen tvekan om att den företeelse som dessa händelser exemplifierar är en realitet i dagens Europa och i Sverige. Den maffiaverksamhet som ligger bakom utvecklingen breder ut sig alltmer.

6 - Den kände PKK-aren (tillhör en släkt som i flera generationer sysslat med narkotika/vapenaffärer mellan Turkiet och dess grannländer.) (M) Han har gripits flera gånger för narkotikabrott och förekommer i utredningarna i Sverige kring morden på [MASKAT] 1984 och 1985. Han är också en av den som [MASKAT] "talar bröllop" med före mordet på Olof Palme.

[MASKAT] är bara en av många. Avlyssningen i samband med utredningen om mordet på Palme har med full kraft visat på den otäcka våldsmentalitet som råder i dessa kretsar.

Flera uppgifter pekar också på att narkotikapengar "tvättats" genom inköp av i första hand restauranger och pizzerior. Den begynnande etablering inom restaurangbranschen som kunde noteras i samband med Turklige-, Riganakos- och Skomakarligeutredningarna är idag sannolikt val utvecklad. Många uppgifter från brottsregister och förteckningar över ägare och personer knutna till restaurangbranschen pekar på detta.

De flesta poliser som sysslar med terrorist, narkotika, organiserad grov brottslighet och illegal invandring "vet" att dessa företeelser "går hand i hand" även i Sverige, även om de inte kan bevisa det.

Enligt senaste uppskattning finns f n (vintern -89) i Sverige minst tio olika ligor som sysslar med organiserad illegal invandring. (Hänv I Siloo)

Sammanfattningsvis torde det inte råda någon tvekan om att denna "maffiaverksamhet" i Sverige idag utgör ett ständigt och allt varre potentiellt hot mot det svenska samhället.

Ovan har i olika sammanhang gjorts försök att visa hur många anknytningspunkter det finns mellan denna maffiavärld och den i detta sammanhang möjliga bakgrunden till mordet på Olof Palme. Endast vidare utredning kan ge ytterligare klarhet,

16. BAKGRUND M - KÄLLOR.

1. För att på ett lyckat sätt kunna utreda ett politiskt mord, som ej kunnat lösas genom ett snabbt gripande krävs i första hand mycket goda källkontakter. Detta kan inte nog poängteras.

Vare sig man genom den vill få ny kunskap eller kontrollera en egen uppfattning, många gånger genom en diskussion med källan, är dessa personer ovärderliga. Källornas säkerhet och ofta krav på anonymitet komplicerar många gånger arbetet.

Det ligger i sakens natur att man mycket sällan kan ta fasta på en enskild källa eller, ännu mindre, en enskild uppgift från en enskild källa. Många källor, som kontrolleras mot varandra både till sina personer och till sin uppgifter, är en förutsättning för att det ska vara möjligt att dra säkra slutsatser.

Som regel infinner sig någon grad av säkerhet i bedömningen först sedan källuppgiften visat sig ha stöd i "verkligheten" i forn av t ex spaningsrapporter, telefonkontroll, polisrapporter av olika slag eller andra objektivt väldokumenterade uppgifter.

I den här aktuella utredningen har utbudet på källor och "tipsare" av olika slag varit stort.

Där finns personer med mycket god kunskap om intressanta personer, organisationer och förhållanden som är aktuella i utredningen.

Där finns också personer, vilka bedöms vara mycket opålitliga antingen pga sin bakgrund eller pga tidigare polisiära erfarenheter.

Beträffande sistnämnda grupp finns tyvärr anledning att påpeka en sak. Om en polis vill skaffa sig kunskap on "maffiaförhållanden" måste han eller hon vända sig till personer som har denna kunskap, dvs till personer inom maffian. Dessa är sällan vad som normalt menas med "pålitliga" personer. Men sanningen torde inte gå att finna på annat sätt.

Vare sig uppgifterna kommer från den ena eller den andra typen av källa måste de kontrolleras på ovan beskrivet sått mot den kunskap som redan finns och fortlöpande mot ny information. Först då kan man med någon säkerhet värdera den.

En källa har varit speciell. Vi har haft tillgång till annan avlyssning än telefonkontroll, buggning.

Efter ovan angiven bearbetning kan sägas att denna källa givit en helt ovärderlig kunskap och grund för framtida bedömningar. I detta sammanhang ska endast några punkter tas upp.

Det har framkommit

1 - att personer knutna till PKK i Sverige utfört flera mord och är beredda/planerar för att utföra flera attentat, däribland terroristattentat av traditionell typ som t ex kidnappningar.

2 - att Sveriges framtida situation i dessa sammanhang jämförs med situationen i Paris under bombvågen 1985 (?).

3 - att flera personer knutna till PKK i Sverige har kunskap son rör mordet på Olof Palme och att [MASKAT] uttryckligen "förbjuder" samtliga att överhuvud taget beröra detta ämne (p g a buggningsrisken).

4 - att beslutet om attentatet togs i Iran el Syrien, varvid en person kallad [MASKAT] närvarade och sedan förde informationen till Europa. Attentatet skulle genomföras inom 6 månader efter detta.

5 - att några kända personer sannolikt medverkat till attentatets genomförande.

6 - att en av ledarna, kallad [MASKAT] tillsammans med en kvinna befunnit sig på "fel plats" vid attentatet på Palme.

7 - att några uppgifter pekar på att en kvinna som haft kontakt med Olof Palme år av intresse i utredningen.

8 - att polisen behöver kunskap on narkotikaverksamhet/maffian för att kunna lösa mordet. Även om denna information ej bör tas alltför bokstavligt, då flera möjliga felkällor finns, och endast i enstaka fall kan användas som bevis i domstol är metoden som sådan oskattbar då det gäller att samla in spaningsinformation för en utredning av denna art.

I detta konkreta fall förändras inte huvudintrycket, vad beträffar organisationens farlighet och vad beträffar att flera personer har kunskap on mordet på Olof Palme, av om man tar bort någon enstaka uppgift. Delar av informationsmängden har också kunnat kontrolleras ned fristående information och befunnits vara riktig.

Sitt främsta värde har avlyssningen och övriga källor haft genom att de hjälpt till att göra det möjligt att systematisera det övriga, mycket omfattande, materialet. Tack vare framför allt avlyssningen har en tunn röd tråd kunnat fästas vid tidigare fritt stående uppgifter i materialet. Detta har lett fram till en hypotes on mordets bakgrund och genomförande.

Frågan är inte, annat än i undantagsfall, om de olika uppgifterna ingående i hypotesen är riktiga var och en för sig utan snarare om de är rätta värderade och rått sannansatta.

Endast fortsatt utredning kan ge besked.

17. BAKGRUND N - ÖVRIGT.

1. Det kan konstateras att det i det totala utredningsmaterialet finn en mängd tips som pekar på att PKK är inblandade i mordet på Olof Palme.

2 - att många av tipsen får en förklaring med maffia-hypotesen som bakgrund.

3 - att det bl a finns tips/uppgifter om [MASKAT], andra enskilda PRX-anhängare, vapen, narkotika, Iran och Syrien ma, vilket berörts ovan. Ofta har tipsen kanske inte kunnat bedömas på rätt sätt pga fel utgångspunkt.

4 - att man med denna bakgrund lättare kan förstå att "inga läckor/tjall finns". Det finns en mängd uppgifter som för att kunna förstås påste analyseras not befintliga kunskaper.

Ännu lättare är det kanske on man jämför den utlovade belöningen på 50 miljoner kronor med uppgiften att narkotikapengar för 6 miljarder svenska kronor "tvättats" i Schweiz.

En uppgiftslämnare i denna utredning skulle ej heller kunna vara säker på anonymitet.

5 - att utredningen on attentatet på påven nötte likartade problem som denna utredning.

6 - att vapenstilleståndet mellan Iran och Irak bl a nedförde kraftigt upptrappad förföljelse not kurderna från Iraks sida. Kurdistan framstår idag som förlorande part när Iran-Irakkriget upphörde.

7 - att Iran uppenbarligen tvingades gå med på eld-upphör p g a brist på vapen och ammunition.

8 - att flera källor pekar ut PKK som inblandade i mordet. En kvinna [MASKAT], som enl tidningsuppgifter sitter gripen för PKK-tillhörighet i Turkiet, har enl samma uppgifter sett handlingar som rört mordet på Olof Palme, under sin "tjänstgöring" hos PKK-ledaren [MASKAT], i PKK-högkvarteret. Hon är såvitt känt ej hörd i ärendet.

Original

1. "Det enklaste och mest näraliggande är oftast det som ligger sanningen närmast." Dessa tänkvärda ord torde inte minst i en mordutredning vara ett bra rättesnöre. De kan hjälpa till att undvika alltför invecklade teorier. Problemen är många i utredningssammanhang. Ett av dem är svårigheten att rätt bedöma alla tips som strömmar in, och att placera informationen i sitt rätta sammanhang. Varken utredaren eller åklagaren kan förväntas vara kunnig på alla de områden som kan komma ifråga i samband med ett mord, och alldeles särskilt ett politiskt betingat nord på en svensk statsminister. Inte minst i sådana sammanhang uppstår också ofta diskussion om olika källors trovärdighet och värdet av olika tips. Uttryck som "desinformation" och "opålitliga källor" används ofta, när det gäller uppgifter som inte passar in i bedömarens egen uppfattning. utredningen av det s kj PKK-spåret har möjligen varit särskilt utsatt för detta fenomen. För att i görligaste mån försöka undvika att denna typ av diskussion ska drabba också vad som skrivs i det följande kan det därför vara på sin plats med några klarlägganden.

1 - inledningsskedet har alla uppgifter, för vilka det funnits en möjlig plats i utredningen, tagits upp som uppgiftslämnarens sanna och årliga försök att återberätta en kunskap som han eller hon har haft. Det råder ingen tvekan om att de allra flesta som lämnat uppgifter till utredningen har gjort detta i en ärlig och uppriktig ambition att hjälpa till. I detta skede har där för mycket få uppgifter förkastats såsom falska eller oriktiga.

2 - Det är uppenbart att det i samband med ett mord på en statsminister finns mer eller mindre uppskattade förklaringar till mordet, beroende på var och ens utgångspunkt. Lika uppenbart torde vara att en önskan om ett visst resultat kan leda till olika former av påverkan not utredningen, avsiktlig eller omedveten, direkt eller indirekt. Det som ligger närmast är kanske medvetna försök att genom "välfriserade tips" försöka ge utredningen en viss inriktning. Det omvända förhållandet, att man på olika sätt försöker förhindra utredning i en viss riktning, förekommer också.

3 - Utgångspunkten för bearbetningen av detta spår har varit att inte ta fasta på enskilda tips överhuvud taget. I största möjliga utsträckning har inkomna uppgifter "bollats" mot tidigare känd information. Först sedan den kunnat bekräftas, åtminstone i någon utsträckning, från annat håll har den s a s blivit "användbar" i utredningen,

4 - Detta har skett bl a mot insikten att man förr eller senare måste våga lita på någon information om man ska få grundstenar till det bygge som förhoppningsvis ska få ”sanningens hus” som resultat, dvs ett lyckat utredningsresultat. Risken att huset ska rasa under uppförandet får i en utredning inte vara orsaken till att man överhuvud taget inte försöker att bygga med hjälp av tillgängligt material. Ett polisiärt utredningsarbete tappar mycket av sitt existensberättigande om det bara innebär att man väntar på att någon ska komma och tala om sanningen innan man vidtar åtgärder.

5 - En polisutredning är inte liktydig med en domstolsförhandling. Det är när utredningshuset börjar bli färdigt som det blir dags för åklagare och senare domstol att göra den juridiska besiktningen och kontrollen av vārdet i de enskilda delarna och hela materialet. De utgör därmed en garanti för att olika fortsatta åtgärder och beslut har en grund i bevisbara omständigheter. Om domstolens uppgift pressas ner till utredningsmännen förlamas utredningsarbetet.

6 - Avslutningsvis bör kanske också sägas att vi anser det fullständigt nödvändigt, försakens rätta belysning, att ha kontakt med personer som varit eller är engagerade i PKKs verksamhet, narkotikahandel eller liknande för utredningen intressanta förhållanden. Risken för felaktig information får inte förhindra kontakter med personer som eventuellt kan föra utredningen framåt.

Vill man hitta ubåtar får man räkna med att bli blöt - det är inte alltid de kör upp på land!

7 - Slutligen och ännu en gång!

Det är inget nytt att uttrycket "bröllop" inte nödvändigtvis behöver innebära ett attentat, även om det används av terroristförklarade kurder.

Det är inget nytt att polisen inte "bevisat" förekomsten av en långt utvecklad narkotika-maffiaverksamhet med inslag av terrorism och illegal invandring i Sverige.

Det är inte heller något nytt att det ej är "bevisat" att mordet på Olof Palme utfördes av en organisation. Men detta är, enligt min uppfattning, helt oacceptabla invändningar om de medför att man inte längre utreder hur det förhåller sig med dessa saker och deras relevans i förhållande till mordet på Olof Palme.

Det i dessa exempel mest sannolika är att informationen har den innebörd som påståendena ger anledning att tro nämligen att det är ett attentat man talar om, att maffiasituationen är långt värre än vad de flesta tror, och att mordet på Olof Palme var organiserat.

Det faktum att polisen av olika skäl ej kommit till klarhet med de olika frågeställningarna får ej ligga till grund för ett underkännande av möjligheten, med den konsekvensen att utredningen i dessa delar läggs ner utan att ett klarläggande skett.

4. PRIMO

1. Det förefaller ha funnits gott om olika fullgoda motiv för att genomföra ett attentat mot statsminister Olof Palme. Tre års utredande har givit ett flertal exempel på hur många fiender Olof Palme synes ha skaffat sig i sin egenskap av svensk statsminister, internationell politiker och representant för socialdemokratin.

Ett av problemen inom det här aktuella spåret har varit svårigheten att samordna motivbilden i förhållande till det stora antal tips som berör detta område av utredningen, Insikten om att de flesta källorna och tipsarna sannolikt också givit sanningsenliga uppgifter har inte gjort problemet mindre.

Inom det s.k. PKK-spåret finns mer än trettio intressanta uppslagsändar. För att något försöka belysa de olika utvecklingsmöjligheterna följer här i sannanfattning några av de mera intressanta.

1 - KÄLLA MATS.
Avlyssning mot PKK-anknutna kurder. Resultatet pekar på att flera personer i denna krets känner till förhållanden som rör mordet på Olof Palme. Några personer och situationer intressanta för utredningen anges.

2 - KÄLLA PETER
En person som i sin tur har kontakt med en eller flera personer vilka umgås i kretsen kring Pkks ledning i Syrien och i Europa. Uppgifterna beskriver når beslutet togs, vilka son var aktiva från PKK-ledningen, vilka som var aktiva i Sverige, mordvapnet, motiv mm.

3 - KÄLLA GUSTAF.
En person som i sin tur har kontakt med personer i terrorist- och narkotikakretsar i mellanöstern. PKK-Iranrelationen anges son bakgrund till mordet och tre namngivna personer uppges kunna berätta om vem mördaren är mm. Mördaren uppges vara kurd och idag befinna sig i Syriendominerade Bekaadalen.

4 - HAZEL.
En kvinna vid namn [MASKAT] lär ha gripits i Turkiet under sommaren 1988. Hon misstänks för att ha varit PKkare. Enligt tidningsuppgifter - vilka bekräftas av källa Peter har hon vid förhör uppgivit sig ha sett dokument innehållande uppgifter on mordet på Olof Palme. Hon hade tidigare tjänstgjort vid [MASKAT], sida med administrativa göromål som "bokhållare" i Damaskus.

5 – UPPSLAG [MASKAT]
En uppgiftslämnare hävdar att "farliga" kurder knutna till [MASKAT] övervägt att skapa en kurdisk exilregering i Sverige. Hat mot Olof Palme och tillgång till vapen av "rätt" modell finns i uppslaget liksom uppgiften att [MASKAT] inom ca 1 timme efter mordet skulle haft kunskap om detta. Informationen bekräftas i olika utsträckning av andra uppgifter, bl a frän kalla Mats.

6 KÄLLA FILIP.
En person med aycket god kunskap om kurder och kurdiska förhållanden i Sverige. Källan har bl a givit information om att kurder, som tidigare varit marxist-leninister, omvänts till trotskister och nu arbetar i hemlighet inom andra organisationer för att bredda basen inför den permanenta revolutionen, Kallan har inte lämnat någon information om bakgrunden till mordet på Olof Palme men väl om i utredningen intressanta personer, däribland [MASKAT] uppgifter om en kurdisk

exilregering finns också.

7 UPPSLAG [MASKAT]
En uppgiftslämnare hävdar att [MASKAT] i mitten av februari 1986 frågat honom om han kunde åtaga sig ett skuggningsuppdrag. Uppgifter om Walkie-talkies och vapen finns också i materialet. [MASKAT], som tidigare är känd bl a från kontakter med flera i ärendet aktiva PKK-are, knyts i detta uppslag ihop med bl a, "Eskilstunamaffian", "Den gömde" (TK), [MASKAT]

8 UPPSLAG TURKLIGAN
Innehåller förutom de mera "kända" förhållandena om vapen, -narkotika och maffiaverksamhet också inslag on hot mot svenska intressen från "turkmaffian", vilket relateras till bl a frigivning av [MASKAT] Enligt en uppgiftslämnare är [MASKAT] dömd för grova narkotikabrott i samband med avslöjandet av Turkligan, också involverad i illegala leveranser av vapen, ammunition och krigsmateriel till iran med inblandning från den iranska ambassadören i Stockholm och med hjälp av schweiziska bankkonton. Tillverkare uppges vara Bofors.
I uppslaget varnas även för armenier - Jfr uppgifter bl a i Kalla Peter ang [MASKAT] och uppgifter ang [MASKAT].

9 - KÅLLA EVA.
En person med goda kontakter i mellanöstern. Källan har bl a uppgivit att ett möte skett i Damaskus 85-08-17 varvid beslutet att mörda Olof Palme fattades. Motivet var att Palme hade för avsikt att stoppa vapenleveranserna från Sverige till Iran. Palme hade beslutat sig för detta efter att ha fått kunskap om den internationella byteshandeln med narkotika och vapen. I mötet deltog bl a en iranier kallad [MASKAT] vilken är en Ayatollah som tidigare representerat The Society For The Prorigation For Islam Through out the world, Irans ambassadör i Vatikanen [MASKAT] var också representerad vid beslutet.
Uppgifter om att haubitsar och Robot 70 finns i Iran, som är "stolta över att ha R -70", finns också.
[MASKAT] läkare för personalen på iranska ambassaden i Stockholm sågs varainblandad. [MASKAT] [MASKAT] på olika sätt varit ansvariga för leveranserna och "Palme var inblandad i att arrangera vapenavtalen" och "gick med på vapenleveranserna till Iran". Så småningom ska Olof Palme ha ändrat uppfattning och "ville göra någonting åt kriget Iran-Irak". Bl a kan [MASKAT] ha fått besked av Palme om dennes förändrade inställning. Palme lär da stoppat två leveranser under 1985.
De personer som har kunskap om detta tiger av rädsla att råka illa ut. ([MASKAT] är död)

10 UPPSLAG [MASKAT]
Detta knyter ihop sovjetvänliga och välutbildade kurder med PKK i Sverige. [MASKAT] utpekas som inblandad i mordet på Olof Palme.
Flera intressanta kopplingar finns inom uppslaget. [MASKAT] rums- och studiekamrat till [MASKAT] i Moskva, har kontakt med bl a [MASKAT] och var inbjuden tillsammans med [MASKAT] och [MASKAT] till en konferans i Paris 1983. (Se Curiel, Turkligan mm)
[MASKAT] som enligt uppgifter i uppslaget sägs tillhöra någon hemlig organisation, får alibi för kvällen 86-02-28 av några personer som tidigare är kända bl a av den anledningen att de hade kontakter med [MASKAT], dagarna innan denne mördades 85-11-02. (Vissa uppgifter pekar på att mördades efter ett tips "inifrån")
Både [MASKAT] och [MASKAT] lär ha uppehållit sig i foajén vid garderoben i Medborgarhuset när [MASKAT] mördades. [MASKAT] avvek efter mordet från platsen utan att låta sig bli uppskriven som närvarande av polis. (Se bl a källa Mats.)
En källa har pekat på att [MASKAT] i hemlighet kan arbeta för PKKs våldsmentalitet i Sverige. (H)

11 - UPPSLAG BULUT.
Från Holland kommer uppgiften att [MASKAT] mördade Palme. [MASKAT] var chaufför. [MASKAT] [MASKAT] ingick också i attentatsgruppen. uppgifterna sägs komma från en ledande medlen av organisationen Turkiska Kommunistpartiet Marxist-leninisterna, TKP/ML. Personerna är kända från PKK-sammanhang och grov kriminalitet. [MASKAT] sägs f n uppehålla sig i Syrien, [MASKAT] i Holland och de övriga i Frankrike.
Att en TKP/HL-medlen kan ha invitation on mordet stöds av buggningen, källa Mats. Den ”långe", eller "Drej" på kurdiska, förekommer som uttryck på TK strax före mordet på Olof Palme. Det är okänt om är släkt med den i Sverige kände [MASKAT] Att flera personer deltog i attentatet stöd av Sveavägsutredningen.

12 - ÖVRIGT.
Manga tips/uppslag finns som pekar ut enskilda PKK-sympatisörer i Sverige, som inblandade i mordet eller dess förberedande skede. Här kan som exempel nännas [MASKAT] [MASKAT] mfl.
[MASKAT], vilken har nära kontakt med [MASKAT], har enligt en uppgift ca 2 veckor före mordet på Olof Palme utropat "Kalle, Kalle de ska mörda Palme", Det kan vidare noteras att den som 86-02-13 talar med [MASKAT] 0m "beöllop" år identisk med [MASKAT], alias [MASKAT] ansvarig vid denna period tillsammans med [MASKAT] för PKRs attentat i Europa och den som sommaren 1985 ringde och hotade [MASKAT]. (Jfr även källa Peter.)

Den kväll Olof Palme mördades befann sig flera intressanta PKK-sympatisörer på restaurang Monte Carlo ca 100 meter från attentatsplatsen.

Bearbetningen av framför allt källa Mats har lett till en hypotes, vilken utvecklades framför allt under våren 1988. (Flera uppgifter till stöd för hypotesen har kommit fram senare.)

Hypotesen lämnar plats för de flesta tipsen och uppgifterna inom PKK-spåret. Även om utgångspunkten son sagt varit att alla uppgiftslämnare försökt hjälpa till på bästa sätt och med bästa uppsåt, vore det naivt att tro att all information är riktig, eller att den har relevans i utredningen. Det vore likaså naivt att tro att alla delar i hypotesen kan bevisas av idag tillgängligt material - då vore hypotesen onödig. Endast fortsatt utredning kan ge verklig klarhet i frågan huruvida HYPOTES 2 ligger i närheten av sanningen eller ej.

5. SECUNDO

1. Kortfattat innebär HYPOTES 2 följande: Personer med sympatier för pkk och ett fritt Kurdistan och med goda kontakter i vapen- och narkotikakretsar har utfört mordet på Olof Palme. Detta har skett med stöd/eller på uppdrag av kretsar i Syrien och Iran, vilka är nära relaterade till resp regim. Dessa personer synes även ha inflytande över vapen- och narkotikamaffian i området. (Hänv [MASKAT])

1) PKKs motiv att utföra ett attentat mot Olof Palme ar behandlat i många sammanhang, bl a i samband med tidigare HYPOTES 1. Här ska bara konstateras att motivbilden till fullo har bekräftats, både i förhållande till Olof Palme personligen och till Sverige och socialdemokratin. Detta har bl a skett genom en källa med mycket god kunskap om dessa förhållanden, (H), genom uttalanden av [MASKAT] och genom flygblad i februari 1981.
Även landshövding Gunnarssons utredning i januari 1989 ger stöd för denna motivbild. (Hänv. 810521, 830907, 831026, 841011, 8505.., 850521, 850809, 851225, 860128, 850203, 8603.., 860323 mm.)

2) Funderingar kring en ev EXILREGERING i Europa med syfte att uppnå ett fritt Kurdistan ger också anledning till några kommentarer i detta sammanhang.

a) Sveriges terroriststämpel på PKK har varit en hämsko på övriga organisationers arbete för ett fritt Kurdistan. Inte minst genom PKK-arnas uttalanden och massmedias många gånger naiva rapportering har beteckningen kurd blivit synonymt med terrorist. (Hänv TK 9/8)

b) Narkotika är en viktig finansieringskälla för kampen i Kurdistan. (Flera källor: S; Baki K, Paniken e fl)
Åtgärder från Olof Palmes sida för att sätta stopp för den internationella vapen/narkotikatrafiken skulle för de kurdiska organisationerna ha inneburit problem.

c) Iraks gasangrepp not kurdiska byar efter vapenstilleståndet med Iran visar hur angeläget det var för ett fritt Kurdistan att kriget Iran-Irak fortsatte. Stora stridskrafter kan idag ägnas åt "det kurdiska problemet", från kanske främst Iraks sida. Alla åtgärder till förmån för ett vapenstillestånd mellan Iran och Irak torde ha fungerat som ett rött skynke för en kurdisk exilregering.

d) De synpunkter som framförts, främst från PKKs sida, även Sveriges i olika sammanhang "välvilliga" inställning till Turkiet torde delas även av övriga kurder. (Hänv ex.vis TK 9/8, 9/12, 16/12, 24/12, 30/12 + D 861120)

e) Det är naturligtvis även möjligt att förhandlingsmässiga fördelar har stått att uppnå när det gällt både Syriens och Irans stöd för ett fritt Kurdistan. Inte minst gäller detta de organisationer som, uppenbarligen med den syriska regimens goda minne, tillåts arbeta med vapen- och narkotikaaffärer i Syrien och längs den gamla "Sidenvägen".

3) Den MAFFIA-verksamhet som frodas pga den oroliga situationen i denna del av världen är enligt tillgängliga uppgifter både omfattande och mångfacetterad. (Hänv Interpol, Paniken, S, Taheri, attentatet mot påven ma) En obekräftad uppgift säger att en broder till den syriske presidenten Hafez Asaad styr över den syrienbaserade narkotikatrafiken.
En annan käalla (Paniken) med mycket god överblick beträffande narkotikasituationen i mellanöstern har uppgivit att narkotika och terrorism allt mera går ihop. I Bekaadalen, känt i terroristsammanhang för bl a sina utbildningsläger mm, framställs, enligt källan, stora mängder narkotika.
En tredje källa (S) har berättat om att små kurdiska organisationer tillåts verka med narkotika och vapen i Syrien i utbyte mot att man utför ”vissa tjänster" för regimens räkning,
Flera källor (H, K m fl) uppger att PKK verkar som en halvofficiell milis i Syrien.
Oavsett andra hänsynstaganden har maffian ett intresse av att "hålla grytan kokande". Fred i området skulle utan tvekan försämra möjligheterna att driva denna speciella typ av verksamhet. Bl a attentatet 1981 på påven Johannes Paulus II och den sk Kopp-affären i Schweiz pekar på vilken stor potential maffian har i dessa sammanhang. (Se Bakgrund L) TK 860228, Turkligan, Ayligan, källa Maits mm pekar på att i utredningen intressanta personer har samröre med maffiarelaterade förhållanden.

4) For IRANs vidkommande är det uppenbara motivet att om Olof Palme avsåg att stoppa vapenleveranserna till det stridande folket så var detta detsamma som att skriva under sin egen dödsdom. Senare har också uppgivits att Iran tvingades gå med på vapenvila pg a brist på vapen och ammunition.
Palmes olika medlingsinitiativ torde inte heller ha setts med blida ögon från iranskt håll.
Men ytterligare en omständighet torde vara värd att nämna. Olof Palme yttrade sig vid ett tillfälle nedvärderande om den sittande ledningen i Iran. Ett sådan uttalande år i sig tillräckligt för att de muslimska ledarna skulle kunna utfärda en dödsdom. Som en jämförelse kan nämnas att den indiskfödde brittiske författaren Salman Rushdie den 14 februari 1989 dömdes till döden av Irans ledare Ayatollah Khomeini. Rushdies brott var att skriva en bok, "Satanic Verses", vilken stämplades som hädisk i den muslimska världen. Khomeini uppmanade i ett radiotal alla muslimer att "verkställa donen var som helst". Alla som hade något att göra med bokens publicering och kände till dess innehåll dömdes också till döden i uttalandet.

5) SYRIEN har tidigare (och senare) figurerat i bakgrunden till olika terroristattentat. Det ovan nämnda attentatet på påven är ett sådant exempel. Det har inte alltid varit lätt att se vilket motiv som kan ha legat bakom olika former av syrisk medverkan i dessa sammanhang.

Beträffande ett attentat mot Olof Palme torde ett syriskt motiv snarast stå att finna dels i vissa fördelar i förhållande till narkotika- maffiaverksamheten enligt ovanstående resonemang, och dels i Syriens förhållande till Iran. Iran hade sedan länge stöd av Syrien i kampen mot Irak. Ett syriskt intresse av att stödja kampen för ett fritt Kurdistan, i stor utsträckning på nuvarande irakisk mark, skulle därför vara ett tänkbart syriskt motiv.

Det kan vidare noteras att i den mån störningar har uppstått i relationen Syrien-PKK har, enligt en mycket väl insatt källa, sovjetiska representanter utövat påtryckning på Syrien till förmån för PKK. (H). Samma källa hävdar vidare att Syrien använder sig av [MASKAT] i kontakterna mellan sig och PKK.

Det framgår av utredningen att PKK-anhängaren [MASKAT], hennahörande i Eskilstuna, har kontakt med [MASKAT] vid sitt besök i Syrien under hösten 1985.

En annan källa uppgav 1984 att det fanns en grupp på 800-900 hårdföra medlemmar i en organisation med bas i Kamishly, under ledning av en person vid namn [MASKAT] Gruppen ar ett verktyg åt den syriska regimen och arbetar med att skicka ut sina medlemmar på falska tunisiska pass till olika europeiska länder. (Troligen är [MASKAT] även identisk med en av de personer som svenska UD fick uppgifter om PKK från, i samband med mordet på Olof Palme. Uppgifterna var "neutrala")

Samma kalla uppger vidare att [MASKAT] har en liknande uppgift som [MASKAT] för Syriens räkning. Detta stöds också av en tredje kalla. (S)

Med ovanstående resonemang som bakgrund kan diskuteras om inte sovjetiska intressen skulle ha fått kunskap om eventuella attentatsplaner mot Olof Palme. Kanske man tom kan spekulera i om inte "Sovjet borde ha tillfrågats om lov" före attentatet? Vilket motiv skulle i så fall den sovjetiska regimen ha haft?Spekulationer i denna riktning skulle föra för långt, då ingen konkret information finns tillgänglig. Avslutningsvis kan emellertid konstateras att vid den bearbetning, som fortlöpande görs av den radiotrafik som riktas mot Sverige, har enligt uppgift uppseendeväckande iakttagelser gjort avseende tiden runt attentatet mot Olof Palme.

Syftet med avlyssningen av denna trafik är bl a att försöka kartlägga illegala agenter, spioner och avancerad subversiv verksamhet riktad mot Sverige, Denna radiotrafik ökar vanligtvis i styrka i samband med olika typer av internationella förvecklingar. Genom en kontinuerlig övervakning under många år har vissa "normala" mönster kunnat urskiljas.

Ca två nånader FÖRE MORDET på Olof Palme drevs denna radiotrafik mellan Sverige och Sovjet upp till NIVA DEN ALDRIG TIDIGARE HADE HAFT. Intensiteten hölls därefter på oförändrat hög nivå tom den dag Olof Palmes begravning ägde rum. Därefter gick trafiken ner till normal nivå igen.

Situationen kan endast jämföras med hur det borde se ut beträffande denna trafik om Sovjet en dag skulle iscensätta ett militärt anfall mot Sverige. (Även annan information om sovjetisk kunskap om mordet finns.)

3. FÖRSPEL

1. Utan facit i hand är det naturligtvis svårt att förstå vilka händelser från sommaren 1985 som har relevans i förhållande till attentatet på Olof Palme över ett halvt år senare. Men händelser som ligger närmare attentatet i tid och som med större säkerhet kan knutas till detta kan ge viss vägledning.

1 - I PKKs tidning Serxwebun i maj 1985 angrips Sverige och Olof Palme hårt för att försöka skapa nya marknader i Kurdistan och för att försöka skapa en sverigevänlig, samarbetsvillig kurdisk grupp i Sverige. Artikeln är en av flera som sedan 1984 på olika sätt angripit Sverige och dess politiska ledning. (Hänv DB)

2 - enligt olika källor i utredningen är bl a följande personer av intresse i utredningen.
[MASKAT], då har förefaller ha kunskap oë nordet (M).
[MASKAT] då han enligt egen uppgift skjutit en person under den tidsperiod som omfattar mordet på Olof Palme. Detta ska ha skett i Stockholm efter kontakter med [MASKAT] (M)
[MASKAT] då han haft walkie-talkies hemma, sökt efter vapen, planerat en skuggningsoperation och hjälpt till att gömma en person vid tiden för mordet. (D, E, TE)
[MASKAT] som varit aktuell vid de båda tidigare PKK-morden i Sverige, då han för bröllopssantal med bl a PRKs attentatschef (bl a 860213 och senare),
[MASKAT] då han av andra PKK-are misstänks för att ha tjallat till polisen och då han enligt buggningen har kunskap om alla de attentat som skett i Sverige.
I slutet av naj 1985 äger flera telefonsamtal rum, som knyter dessa personer till varandra.

3 - Enligt den bearbetade avlyssningen är en ledande person, kallad [MASKAT] och kvinna inblandade i attentatet.
I samband med sina väldokumenterade promenader i Gamla Stan kring midsommartid 1985 har [MASKAT] 85-06-25 kontakt med tre intressanta personer. Två av dessa följdes efter mötet till Stavbygränd 29. På adressen bor vid tillfället [MASKAT] och [MASKAT]. Båda är nära knutna till KDP i Syrien och dess ledare [MASKAT] har utbildats tio år i Tjeckoslovakien och innehaft ledande roller i sin verksamhet för Kurdistan.
[MASKAT] är syster till [MASKAT], aktiv trotskist i Uppsala och verksam för en kurdisk exilregering i Sverige. Imf vidare BAKGRUND I, J, K. (Häny DB 850616, 0619, 0624, 0625, 0702. Se även Hypotes 1)

4 - Under juli månad ringer en anonym person, identifierad som [MASKAT] och hotar [MASKAT], till livet. [MASKAT] mördas 851102 av PKK, bl a genon hjälp av tips "inifrån". (Hänv förhör och M )

5 - 850731 samtalar [MASKAT] med en okänd person i Tyskland. Denne konstaterar bl a att "vi har fått örfilar, så kommer svenska regeringen med något negativt besked (om [MASKAT]) så kommer vi att visa vad som gäller. Det blir den svenska regeringen som blir ansvarig...!"
I början av augusti stiger irritationen mot Sverige inom PKK-leden på ett sådant sätt att den tydligt kan avläsas i olika uttalanden. 850806 meddelar [MASKAT] pressen att "Sverige måste sudda ut terroriststämpeln på oss. PKK tolererar inte att svenska myndigheter bekämpar Kurdistan med lögner. Vårt tålamod räcker två månader till. Därefter kommer vi att betrakta Sverige som fierde." (Hänv bl a Svenska Dagbladet)
850807 Förklarade PKKs andreman i Europa [MASKAT], på telefon att "PKK kommer ej att acceptera Sveriges hållning".
[MASKAT] var vid denna tidpunkt vid sidan om ansvarig för PKK i Europa. (H)
Ytterligare samtal i samma stil bekräftar den ökade spänningen. (Hänv TK 850808, 0809, 0809, 0812)
850809 ringer en okänd man till [MASKAT] och "beordrar" denne att komma till ett möte på Kungsgatan. Detta är mycket ovanligt. [MASKAT] är normalt den som "har befälet" över sin omgivning. Den okände år sannolikt en av ledarna inom PKK eller, kanske troligare, en annan ledande kurdisk personlighet som (har respekt för och "lyder”. Det är okänt ven han träffade och vad som avhandlades på mötet.

4. BESLUT

1. Det är naturligtvis omöjligt att med säkerhet veta vilket informationsunderlag som låg till grund för beslutet att avrätta Olof Palme. Olika parters möjliga motiv har något berörts ovan. Därtill kommer naturligtvis olika individuella skäl hos de inblandade. Bortsett från rena gärningsrelaterade aspekter kan konstateras att det uppenbarligen fanns flera kanaler genom vilka gärningsmännen kunde få en uppfattning om Olof Palmes egen, personliga inställning i olika frågor. Palmes medlar närvaro i kriget Irak-Iran gav säkert flera sådana möjligheter. [MASKAT] är tre exempel på personer genom vilka det, medvetet eller omedvetet, kan ha överförts information om Olof Palme.Men flera exempel på möjliga kanaler finns. Det kan noteras att flera av de personer som var aktuella 82/83 i utredningen om en eventuell etablering i Sverige av Curielnätet också förekommer i denna utredning. (Ex [MASKAT] ).

Flera olika uppgifter/källor pekar på att ett eller flera möten ägde rum i mitten av augusti 1985 i Damaskus, varvid beslutet att mörda Olof Palae fattades.

1 - Enligt analysen av buggningen närvarade (vid ett möte i Syrien (ev Iran) varvid beslutet att utföra attentatet fattades. Det skulle ske inom 6 månader.
Beslutsnitet läggs inte fast i tiden men kan relateras till ett möte som sker i mitten av september "vid Bronnaplan", då attentatsplaneringen börjar. Också vid detta möte närvarar [MASKAT].

2 - Källa P hävdar att beslutsmötet hölls i Damaskus i närvaro av bl a PKKs ledare [MASKAT] vilka sägs tillhöra den syriska säkerhetstjänsten. Inte heller denna kalla kan lägga fast mötet i tiden utan konstaterar bara att [MASKAT] därefter utsågs till attentatsman. Han ska ha kommit till Sverige på ett falsk jordanskt pass.

3 - Källa E förlägger mötet till den 17 augusti 1985 i Damaskus och hävdar att iraniern [MASKAT] närvarade samt att Irans ambassadör i Vatikanen [MASKAT], också var representerad vid mötet.

4 - [MASKAT] har enligt tidnings- och källuppgifter (P) under sin tjänstgöring som "bokhållare" i Damaskus för och Pkks räkning sett dokument som rört mordet på Olof Palme.

5 - 850816 fick [MASKAT] av [MASKAT] tillsammans med [MASKAT] attentatsansvarig för PKK i Europa vid denna tid, per telefon beskedet att "bröllopet förbereds... vi ska ordna det där bröllopet..." Senare i samtalet återkommer [MASKAT] ännu en gång till ämnet och konstaterar att kommer att behöva mera pengar än vanligt. "Ni kommer att behöva pengarna. Ni konner att ha arbete snart... Vi förbereder det där bröllopet."
Att uttrycket bröllop i detta sammanhang år liktydigt med attentat står, efter noggrann analys och enligt flera personer med kunskap om PKK-ledarnas sätt att uttrycka sig, uton allt tvivel.

6 - I övrigt finns i materialet information som gör Damaskus till en "lämpliga och kanske naturlig plats för ett attentatsbeslut.

Flera uppgifter finns om kurdiska organisationer, PKK, maftia och deras relationer till Syrien. Som exempel kan nännas att enligt källa G utfördes mordet av en kurd som för närvarande (hösten -88) uppehåller sig i syrienkontrollerade Bekaadalen.

Även uppgifter från Holland hävdar att mördaren, som uppges vara [MASKAT], nu finns i Syrien (vintern -89).

Dagarna efter telefonsamtalet med [MASKAT] hade [MASKAT] (i minst ett fall) kontakter som avvek från det normala mönstret.

850817 kl 14.10 träffade [MASKAT] en okänd kvinna innanför entrédörrarna i tunnelbanan vid Brommaplan i Stockholm. De båda gjorde sällskap till Bromma Krog och föreföll tala obehindrat med varandra. Kvinnan föreföll "nordisk" och var ca 45-50 år gammal.

850821 träffade [MASKAT] en okänd fransktalande man, som samma dag anlänt från Frankrike. Den okände följdes senare till International Foundation for Science på Grev Turegatan 19. På kvällen samma dag gick den okände mannen till Johannesgatan 24, några hundra meter från den plats där Olof Palme senare skulle mördas.
Det kan avslutningsvis beträffande denna period noteras att [MASKAT] 850821 bröt mot det så kallade Kommunförbudet och befann sig i Stockholm. Han hade där kontakt med bl a [MASKAT] och [MASKAT] (TE).

850822 [MASKAT] träffade en okänd man. Tillsammans ned denne besökte han Strandvägen 9, dār [MASKAT] och [MASKAT] hade sin praktik. Han hade inte iakttagits på denna adress tidigare.
Senare under dagen iakttogs [MASKAT] i sin lägenhet tillsammans med den okände mannen och en likaledes okänd kvinna.
Händelserna avvek markant från det normala mönstret och enligt spanarna uppträdde [MASKAT] mycket märkligt (konspirativt?) vid ett par tillfällen under dagen.

5. PLANERINGSSKEDE

1. Efter att ha fått besked om att beslutet on att genomföra attentatet fattats på högre nivå, vidtog i Sverige ett förberedande skede med flera olika möten och kontakter. Detta kan avläsas på flera sätt.
850824 åkte [MASKAT] och några andra intressanta personer ut till Barnens ö, där en gård hade hyrts för ändamålet. Såvitt är känt är detta enda gången som ett sådant "förflyttat stormöte" sker utanför Stockholm. (Hänv span.on).
850828 framgår av telefonkontrollen att PKK vill engagera [MASKAT] för våldsdåd mot, eller i, Sverige. [MASKAT] och [MASKAT] förefaller, med utgångspunkt från vad som sågs i samtalet, veta vad som ska hända. Det kan noteras att [MASKAT] enligt buggningen dels ingår i den så kallade HEMLIGA GRUPPEN (Se nedan + hypotes 1), och dels kan vara inblandad i själva genomförandet av attentatet mot Olof Palme.
Ett samtal 850828 gör troligt att [MASKAT] befinner sig i Sverige.
Enligt buggningen kommer [MASKAT] till Sverige efter mötet i Damaskus och närvarar dārz 850916 bl a i ett möte vid Brommaplan, varvid den närmare planeringen inför attentatet på Olof Palme görs. Förutom [MASKAT] närvarar [MASKAT] och ev ytterligare personer.

Informationen stämmer väl med följande:
1 - 850901 frågade [MASKAT] hustru om ”[MASKAT] gick igår för att titta på Olof Palme?" "De har varit där." [MASKAT] har förmodligen varit med [MASKAT]
2 - 850912 (ev 13) ska [MASKAT] enligt telefonkontrollen besöka [MASKAT] ska också komma dit.
3 - 850923-24 år enligt TK PKKs Skandinavien chef [MASKAT] alias [MASKAT] alias [MASKAT] i Sverige med anledning av ”viktiga möten". Han konstaterar själv bl a att "man bör anfalla och vidhålla fullständigt att vi har rätt... Under tio veckor måste vi agera utifrån vår rättsliga bas."

Den mest intensiva mötes- / planläggningsperioden före faller i och med månadsskiftet september-oktober att gå över i aktiva kontakter och åtgärder, Bland annat hör [MASKAT] av sig per telefon före sin avresa till Syrien/Damaskus och ber [MASKAT] att framföra till [MASKAT] att "dom" har ringt från Syrien. ”Den där saken blev inte så här, dessutom hade inte någon kommit hit”

Enligt buggningen är [MASKAT] aktiv i förberedelserna inför mordet på Olof Palme. Det är känt (se förhör) att [MASKAT] i Damaskus hade kontakt med [MASKAT] vilken sköter kontakterna ned PKK på uppdrag av den syriska regimen (H). [MASKAT] har ett par kontakter (850925 och 1009) med, som rõr fotografier alt. passfoton på en man och en kvinna. tillhör [MASKAT] organisation SVP som stöder PKK. (jfr Bakgrund Trotskister).

851111 är flera okända män och kvinnor tillsammans med [MASKAT] 851115 träffade [MASKAT] en okänd man, ca 50 år, ca 180 cm lång med kort gråsprängt hår ("nästan snagg"). Tidigare under dagen hade [MASKAT] och [MASKAT] besökt arbetsmarknadsdepartementet och som ett under förstått hot framfört att Sverige måste ändra sin inställning till kurdernas kamp. (Se förhör och noteringar).

851118 sammanträffade [MASKAT] med en okänd man i vit jacka. ([MASKAT], några hundra meter från mordplatsen) Man besöker Johannes kyrkogård och fotograferar kyrkan. På kvällen hade [MASKAT] ytterligare en kontakt med en okänd man, som uppträdde mycket konspirativt. (Se span.pm)

Från perioden september-december 1985 kan förutom ovanstående även noteras att:

1) enligt TK hade i första hand [MASKAT] flera kontakter med europaledaren och andra PKK-ledare i Europa under hösten 1985 (se bl a 0816, 0925, 1001, 1112 och 1209).
[MASKAT] var under denna period attentatschef tillsammans med[MASKAT].

2 )(troligen) 851013 ringer till [MASKAT] och[MASKAT] söker [MASKAT]. Han uppmanar denne att vänta på ett samtal nästa dag vid samma tid.
Dagen därpå ringer [MASKAT] och talar med [MASKAT] i samtalet konstateras bl a att "den nuvarande behandlingen är sämre än ett överlämnande till Turkiet". Y: "Vi tänker inte vika en tun. De tror att det finns en järndisciplinerad organisation." B: "De kan inte konkret BEVISA att något sådant förekommer". (Som kommentar kan sägas att källa P hävdar att [MASKAT] var en av medlemmarna i attentatsgruppen och att buggningen ger stöd för att en oidentifierad kvinna kan vara inblandad i mordet.)

3) det förkommer flera samtal under perioden, där PKK-ledarna i Stockholm har kontakt med [MASKAT] alias [MASKAT] eller ev [MASKAT].
851001 [MASKAT] söker [MASKAT]
851025 [MASKAT] söker "en halt bekant".
851028 [MASKAT] uppger att [MASKAT] ”kamrat med skägg sökt honom",
851105 [MASKAT] talar ned [MASKAT] angående ett pass, som skickats för hans räkning utställt på [MASKAT]
851127 [MASKAT] i Malmö talar med [MASKAT] angående[MASKAT] till vilken [MASKAT] ev ska skicka något.
851225 - [MASKAT] talar med [MASKAT] TAS. [MASKAT] och [MASKAT] som har köpt bil, nämns samtalet. (Som kommentar kan sägas att enligt buggningen har [MASKAT], efter kontakter med bl a [MASKAT] och [MASKAT] skjutit en person i Stockholm under perioden hösten 1985 tom första halvåret 1986.)Kontakterna med [MASKAT] fortsätter även under 1986.

4) 851027 talar [MASKAT] med en person, troligen identisk [MASKAT] som 851102 mördar [MASKAT] på Medborgarplatsen. Analys av samtalet pekar på att [MASKAT] förefaller väl insatt i situationen i Sverige. [MASKAT] förefaller fungera som mellanhand och rapportör nellan mördaren [MASKAT] och ledningen för PKK.

5) Olof Palme 851022 personligen erhöll ett hotbrev från PKK i Köln. Sveriges hållning mot kurderna kritiserades i brevet i anslutning till [MASKAT] hungerstrejk i Malmö. Mot slutet sägs att "den skyldige ska ställas inför rätta." Olof Palme görs ansvarig. Uttryckssättet ligger nära det son brukade använda, då han ansåg att någon skulle ta sitt straff - den skyldige ska stå upp och är att se som ett förbud om kommande attentat.

6) det i ett samtal 851116 uppges att [MASKAT] sänts till PKKs afton i Köln som svensk representant. Källa H har uppgivit att [MASKAT] erhållit särskild utbildning av PKK och bl a varit aktiv inför mordet på [MASKAT] Källan har uttryckligen varnat för [MASKAT] farlighet.
Enligt uppgifter i buggningen har [MASKAT] haft en position/uppgift i samband med mordet på Olof Palme. Polisen har ej kunnat avslölja detta, vilket [MASKAT] själv uttrycker sin belåtenhet med. [MASKAT] uttrycker vid ett tillfälle att "om polisen samarbetade med [MASKAT] skulle man lösa mordet på Olof Palme". (Hänv buggningen.)
Det kan konstateras att enligt en annan källuppgift är det vid mötet i Köln 851116 som PKKs ledare [MASKAT] håller sitt kamptal mot Sverige och Olof Palme och betecknar Olof Palme som "Kurdistans största fiende i Europa".

7) [MASKAT] vid flera tillfällen under hösten besökte Stockholm i strid mot kommunförbudet.
851211 konstateras i samtal mellan [MASKAT] och [MASKAT] att denne "slutfört sitt jobb". De träffas senare på kvällen varvid [MASKAT] tas i förvar för överträdelse av konnunförbudet.
Innan [MASKAT] förs in i polisbilen hejdar han polismännen ned orden "den här är inte nin" varefter han överlämnar en väska han bar på till sina följeslagare. [MASKAT] Någon timme senare talar [MASKAT] med på telefon. Denne frågar om [MASKAT] "har värdesaken/förvaringen hos sig?" [MASKAT] varar ja, och förklarar att han själv ska "resa ner i morgon i stället".
Händelsen pekar på att innehållet i väskan var mycket intressant och viktigt för de inblandade. [MASKAT] avvek från sitt normala beteende och reste tidigt morgonen därpå med tag till ¨Malmö. "Jag kände mig som skjuten då polisen kom!"

Den period som bestått av övergripande planering inför attentatet parat med fortsatta försök till "demokratiska påtryckningar" och hot är därmed over.

Beträffande hot se bl a 850925 angående en demonstration vid det svenska generalkonulatet i Frankfurt, varvid hot om vidare åtgärder uttalades. Kravet var att den svenska regeringen skulle sluta behandla kurdiska patrioter som terrorister och i stället stödja deras kamp som "ett folk".
Se även 851115 då [MASKAT] och [MASKAT] besökte arbetsmarknadsdepartementet. Vid detta tillfälle förklarade [MASKAT] bl a att "sakens förhållande har nu nått ett sådant stadium att han själv inte kunde stå för vad som kunde hända, vad andra medlemmar skulle kunna göra". Om inte regeringen biföll besvär över det aktuella utvisningsbeslutet kunde inte [MASKAT] ta ansvar för eventuella framtida händelser.)

Perioder avslutas med att [MASKAT] i PKKs tidning Serxwebun nr 49, i sitt nyårstal till PKKs anhängare, häftigt angriper den europeiska socialdemokratin, förrädarna inom PKK, Olof Palme och Sverige.

I slutet av december går, enligt tillförlitliga uppgifter, säkerhetsavdelningens

radioplaner "upp på en niva de aldrig tidigare legat på - jämförbart med inför en invasion". Denna nivå kommer, ska det visa sig, att ligga kvar i stort sett oförändrad till den 860315, när Olof Palme begravs. Då blir denna radiotrafik åter normal. I sammanhanget bör noteras att flera personer, bl a [MASKAT] i "hemliga gruppen" har en bakgrund som skulle kunna vara en "illegalistbakgrund". Säkerhetsavdelningens radioövervakning syftar bl a till att kartlägga radiokontakter mellan illegalister i Sverige och andra länder.

6. SLUTSKEDE 1

1. Inför sin förestående avresa från Sverige har [MASKAT] i (ett flertal kontakter.

1) Han arbetar bl a vidare med att utveckla sina kontakter med [MASKAT] ledare för Socialistiska Hemlandspartiet, SVP, ett trotskistiskt parti som stöder PKK.

2) 860108 har [MASKAT] kontakt med [MASKAT] per telefon. Denne befinner sig i Stockholm hos sina släktingar [MASKAT].
860110 (ev 0111) bestämmer [MASKAT] |och [MASKAT] att de ska träffas. [MASKAT] varnar för att han kan vara övervakad av polis. Han har en vördnadsfull ton i samtalet med något som skiljer sig från hur han brukar uppträda vid "normala" kontakter.
860113 rapporterar [MASKAT] om sitt sammanträffande med [MASKAT] till PKK-ledare [MASKAT] i Tyskland.
Dessa uppgifter stämmer väl med den information från buggningen som säger att [MASKAT] skulle ha kontakt med den "hemliga gruppen" och fungera som någon slags kontaktman mellan Sverige och Damaskus.

3) Det kan konstateras att [MASKAT] inte, såvitt är känt, haft någon kontakt med doktorerna [MASKAT] resp [MASKAT] på Strandvägen 9 sedan 850822, sex dagar efter att han fått besked om att det var dags för "bröllop".
860114 sker ett nytt besök, således endast någon dag efter mötet med [MASKAT] Denna gång har [MASKAT] sällskap med [MASKAT] och bröderna [MASKAT] vilka för övrigt är släkt med [MASKAT]. Med tanke på uppgifter i buggningen är det rimligt att [MASKAT] och/eller [MASKAT] kan ha en roll i attentatet.
Misstanken stärks även av källa fbs uppgifter om en hemlig kurdisk verksamhet på Strandvägen 9, av samma källas uppgifter att [MASKAT] hade kunskap om mordet på Olof Paloe inom mindre än en timne efter händelsen, samt inte minst av att dessa personer haft kontakt med [MASKAT] genom vilka man tidigare kunnat na [MASKAT] Olof Palme. (Se Bakgrund)
Personerna har även kontakter till [MASKAT], speditör ned lokaler i en fastighet tillhörig [MASKAT] i Stockholm. [MASKAT] dog några dagar efter Olof Palme. [MASKAT] dog 860310 (?). I samband med spaning 860114 mot Strandvägen 9 arrangerades en poliskontroll av den bil som besökarna färdades i, efter mötet på praktiken. De som satt i bilen identifierades på detta sätt.
Genom buggningen kan konstateras att en av passagerarna i bilen, [MASKAT], var beväpnad med pistol. Avlyssningen ger också informationen att det vid detta tillfälle också fanns skjutvapen på Strandvägen 9. Denna uppgift bekräftar i sin tur uppgiften från källa FB att [MASKAT] haft en revolver med "pärlor" avsedda för Olof Palme.

4) [MASKAT] deltager vidare i början av januari 1986 vid flera möten med personer från den sk Stödgruppen (se nedan). Han sammanträffar bl a 860111 med [MASKAT] och en okänd kvinna hos [MASKAT] på Fridhemsgatan 37. Även [MASKAT] kommer till lägenheten senare under dagen.
860115-17 sker ett flertal kontakter mellan [MASKAT] [MASKAT] med anledning av att den sistnämnde återvänt från utlandet (Danmark!) med pengar och information. [MASKAT] kräver att de ska komma ut till honom i Haninge.
860113 talar [MASKAT] med [MASKAT] i utlandet. [MASKAT] kräver att [MASKAT], alias [MASKAT] ska komma till [MASKAT] tillsammans med en kamrat, som han tydligen har med sig från utlandet.

5) Innan [MASKAT] 860122 lämnar landet har han flera kontakter med PKK-ledare i utlandet.
860120 talar han med en okänd kvinna i Tyskland. [MASKAT] vill ha ett telefonnummer till [MASKAT]. Kvinnan svarar: "Jag vet inte, men det känner läkarna till". "Jag kommer att åka dit imorgon".
Det verkar som om kvinnan ej vill tala pga avlyssningsrisken. R: "Jag vill inte att de ska få veta att du sökt mig.” ”Jag är nyfiken, då det var på grund av mig,.," X: ”Nej, nej.., de kommer att förklara för dig".
Det är okänt om det är "läkarna på Strandvägen 9 och/ eller andra doktorer" som avses.

7. SLUTSKEDE 2

1. Under detta skede skapas vidare flera stödgrupper av sympatisörer vilka förefaller ha/få olika uppgifter.

a - [MASKAT] har 851228 kontakt med [MASKAT], alias [MASKAT] om vilken det finns vapen- och walkie-talkietips i utredningen. [MASKAT] frågar om inte [MASKAT] kan fixa ett jobb åt [MASKAT]. Det ska vara ett liknande jobb som det han har själv: "Alltså inget vanligt arbete, förstår du?" "Ja." [MASKAT] undrar on inte [MASKAT] kan såga vad det är. ”Man kan inte prata om det på telefon".
Under början av januari 1986 visar flera samtal att gruppen (gömmer en person, troligen i Eskilstuna. Personerna i gruppen träffas regelbundet.
Ett samtal 860101 visar att [MASKAT] och[MASKAT] ska träffas och att [MASKAT] ska få ett jobb/uppdrag av [MASKAT] sammanhanget kan sägas att en källa uppger att [MASKAT] bl a har kontakt med [MASKAT] i Uppsala med anledning av att man planerar att skugga en person. [MASKAT] i sin tur medlem i den kurdiska fotbollsklubben i Uppsala, där [MASKAT] ingår. (Se Hemliga gruppen)
Både [MASKAT] och [MASKAT] besöker under början av januari 1986 Uppsala. 860103-04 låter [MASKAT] hälsa till den person[MASKAT] besöker i Uppsala, att han "väntar på dennes svar". Det kan endast spekuleras i om det är trotskistgruppen i Uppsala,m fl, som kontaktas i detta skede. (Se i övrigt i bakgrunden)
860113 talar [MASKAT] med en PKK-ledare i Tyskland om att skicka ner en "lämplig” person.
860124 lämnar [MASKAT] Stockholm och Sverige via Malmö, där han vistas några dagar. Med tanke på den avlyssning som skett, och där det framgår att [MASKAT] haft någon roll i samband med mordet på Olof Palme, är det rimligt att hans åtgärder innan avresan också har med attentatet att göra.
860119 talar [MASKAT] med [MASKAT] son frågar om [MASKAT] läst Serxwebun? R: "Ja.., oj, oj, oj!" Ö: "Det var mycket bra." R: "Det har fått sympati från den där kamraten. Han vill träffa dig," Ö: "OK, vi måste förena oss mot fienden. Vi måste prata."
860221 talar [MASKAT] med [MASKAT] i Malmö och frågar: "Hur är det med [MASKAT] nu? ār han dålig?" T: "Nen, han är mycket bättre nu. Han är bra när någon pratar med honom." P: "Det vore bra. Jag kommer på fredag. Vi ses dd."
860124 körs [MASKAT] av "chauffören" [MASKAT] till Arlanda och flyger sedan till Skåne, där han träffar "hela skånegänget", bl a [MASKAT] och[MASKAT].
Med tanke på framför allt uppgifterna från buggningen om bl a [MASKAT] [MASKAT] det troligt att kontakterna i januari har med attentatet på Olof Palme att göra.
860202 uttrycker [MASKAT] i telefon att [MASKAT] ”är viktigare för mig än min egen bror."
860206 säger [MASKAT] till [MASKAT] att denne borde vara stolt över [MASKAT] Det har [MASKAT] blivit "när han fick veta det."
860215 talar [MASKAT] förefaller veta var [MASKAT] befinner sig och är mycket stolt över honom. Ev befinner sig [MASKAT] i Sverige, då hans "kronor" tagit slut vid ett tillfälle när [MASKAT] ringt. Enligt [MASKAT] har [MASKAT] fått speciell utbildning för någon speciell sak.

B - [MASKAT], alias [MASKAT] förefaller vara inblandad i stödgruppens verksamhet på flera sätt. I mitten av januari återkommer [MASKAT] från Danmark, sannolikt i sällskap med någon okänd person och troligen med pengar och information i bagaget.
860116 har han kontakt per telefon med [MASKAT] H: "Ska komma " dit " i morgon. Har [MASKAT]) givit dig tidningen och det? har du tagit tillbaka och lämnat till stället?" R: "Vadå för något?" H: "HM, ho..." (vill ej förklara sig i telefon) R: "Ja, ja, ja,... jag förstår." H: "är det klart? R: "Det är okey!" De ska ses nästa dag.
860118 kallar någon [MASKAT] för "chefen".
860120 ska [MASKAT] "resa norrut" med [MASKAT].
860124 talar en okänd man om att [MASKAT] kan ta dit väskan". Det framgår även att [MASKAT] ska åka till Tyresö nästa dag.
Det er mycket ovanligt att PKK-arna har eller diskuterar "väskor". Innebörden av samtalet är speciell, utan tvekan. En känd anknytning till Tyresö är [MASKAT] som bor dår. Även [MASKAT] kan vara aktuell. (Se bakgrunden ang Curiel-nätet.)
860125 har [MASKAT] kontakt med [MASKAT] hos [MASKAT]. Det frångår att något som hämtats i Danmark ska levereras till [MASKAT] via en person kallad [MASKAT]. [MASKAT] finns med även i flera andra, har utelämnade, sammanhang.
Buggningen har ej givit någon särskild information om annat än att det kan konstateras att [MASKAT] vet vad som hänt i Sverige. Det kan vara värt att notera att i ett sammanhang näms att [MASKAT] ville ge ut något (ev ett flygblad) före mordet på Palme men att [MASKAT] och [MASKAT] inte gått med på detta.

C - [MASKAT] och flera andra i "skånegänget" finns med och traffar [MASKAT] under helgen 24-26/1. [MASKAT] bryter mot kommunförbudet och reser från Stockholm för att närvara. Han tas i förvar av polis i samband med detta.
Beträffande [MASKAT] och [MASKAT] finns för närvarande ingen information ur TK/spaning som kan knyta dem till mordet. Källa P uppger att personer inblandade i mordet bodde hos TAS både före och efter attentatet.
Till [MASKAT] tidigare aktiviteter kan i detta skede läggas att han i telefon 860118 berättar för [MASKAT] att han "eventuellt ska till Stockholm om en månad".har enligt uppgifter i förhör med en granne till honom regelbundna möten i sin bostad under veckorna före mordet. Häftig politisk agitation förekom och flera gånger fick inte grannen närvara.
Det kan i detta sammanhang avslutningsvis konstateras att enligt buggningen närvarade [MASKAT] vid mordet på Olof Palme, känner [MASKAT]) till bakgrunden till mordet och kan [MASKAT] var vara den som utförde detsamma.

d) [MASKAT], i fortsättningen kallad [MASKAT] har enligt bl a ett sandal 860104 kontakt med [MASKAT] som i sin tur träffar [MASKAT]. Denne sympatiserar starkt med PKK-kurderna och har bl a kontakt med [MASKAT] (se Bakgrund)
860112 söker [MASKAT] upp [MASKAT] Han vill träffa denne "för att lära kānna honom". Analys av santalet talar för att [MASKAT] är "överordnad" och att det finns något särskilt skal till att [MASKAT] tar kontakt på detta sätt, som är mycket ovanligt. [MASKAT] har förmedlat kontakten.
Då [MASKAT] enligt buggningen, sannolikt har kunskap om mordet på Palme är det troligt att kontakten med [MASKAT] kan ha med mordet att göra. [MASKAT] som tillhör den trotskistiska organisationen Partizan Yolu, vilken stöder PKK i hemlighet, har bl a haft [MASKAT] som referent i asylsammanhang. (se i övrigt Bakgrunden)
Även det tidigare nämnda samtalet 860119 mellan [MASKAT] talar för att [MASKAT] i detta skede engageras för att medverka i attentatet och för att PKK-arna för detta ändamål samarbetar med andra organisationer "mot fienden". (Se i övrigt i Dagboken Åklagarpärmen ang detta.
[MASKAT] börjar vid denna tidpunkt (bl a 860126, 0128, 0130) att i olika samtal visa sitt hat mot Olof Palme ("Krokodilen", "Fascisten", "Terroristen"), mot Sverige, SÄPO och socialdemokratin. Detta fortsätter fram till mordet. (Se Dagboken i Åklagarpärmen)
(Det kan noteras att dessa samtal ingår bland ca ett 50-tal samtal av sanna karraktär som förs under denna tid mellan olika personer. Intensiteten höjs ju närmare mordet kommer. Schematiskt tar denna utveckling samma form som olika ”hatsamtal gjorde inför mordet på [MASKAT] 851102)

8. SLUTSKEDE 3

1. En annan gruppering som också har möten vid olika tillfällen (bl a 850107, 0121) består av [MASKAT] [MASKAT] Möjligen med undantag av [MASKAT] ger avlyssningen information som pekar på att dessa personer känner till bakgrunden till mordet och kanske i något fall [MASKAT] också närvarat vid attentatet.
Med detta konstaterande som bakgrund är det möjligt att den okände person, som 860111 befinner sig hemna hos [MASKAT], har med attentatet att göra. Varken gästen eller [MASKAT] vill avslöja för [MASKAT] som ringer, vem han är. Åtminstone inte på telefon. Den okände känner dock [MASKAT] men [MASKAT] säger "strunta i det, det är en kanrat".
860114 besöker ovanstående personer tillsammans med [MASKAT] och [MASKAT] på Strandy 9. (Se ovan)
860116 ringer [MASKAT] till [MASKAT], som vid denna tidpunkt, enligt TK-uppgifter, arbetade hos [MASKAT] vilken delade praktik ned [MASKAT] 860128 bjuds [MASKAT] hem till [MASKAT] och dennes make. Hon är mycket angelägen. De träffas 860131.
Senare under våren konstaterar [MASKAT] att hennes make "hjälpt er väldigt mycket". (Se nedan)
860117 har [MASKAT] och [MASKAT] en okänd man hos sig på Fridhemsgatan. Signalement 40-50 år, gråhårig, mustasch. Det kan i sannanhanget noteras att [MASKAT] har några telefonkontakter med och träffar [MASKAT], vilken ordnade husrum åt [MASKAT] hos [MASKAT] och enligt kalla H i hemlighet stöder PKK. (Se Bakgrunden)
860130 berättar [MASKAT] för [MASKAT] att "jag har inte träffat honom än, jag ska fortsätta söka." Den person man talar om ska öven träffa [MASKAT] och [MASKAT] och säga att det går.
860131 besöker [MASKAT] vid två tillfällen. Vid det andra besöket ringer han hem till sin hustru för att höra om [MASKAT] kommit. (Se Dagboken)
860201 talar [MASKAT] som uppenbarligen har en person gömd(?) hos sig. Personen, som ej namnges, ska följa med och träffa [MASKAT]
Senare samma dag söker [MASKAT] och är påstridig om att träffas. "Det kanske är något nytt besked, som vi kan diskutera om. ”[MASKAT] vill också träffa [MASKAT] om "en akut sak" - de träffas!
860203 besöker [MASKAT] De ringer till [MASKAT] som fått ett uppdrag han ej fullföljt. [MASKAT] propsar på att [MASKAT] "måste" komna till honom. [MASKAT] ska träffas på samma ställe som man träffat [MASKAT]
Detta var uppenbarligen mycket viktigt för [MASKAT]. Det förefaller som om [MASKAT] tänkte lämna [MASKAT] ensamma sedan man träffats. Möjligen ville han försäkra sig om att kontakten var ordentligt etablerad innan han själv lämnade landet.
860204 lämnar [MASKAT] och [MASKAT] Sverige och återkommer först i april, trots att de uppenbarligen väntats hem tidigare.
Utvecklingen ovan ger intryck av att [MASKAT] såväl som tidigare [MASKAT], har mycket att stå i inför sin avresa.
Enligt avlyssningen har [MASKAT] kunskap om vad som ligger bakom mordet och också vissa detaljkunskaper. Inget pekar dock på att han skulle ha deltagit vid utförandet. Det är rimligt att [MASKAT], likson inför nordet på Medborgarplatsen 851102, deltog i den bakomliggande planeringen.
Beträffande [MASKAT] kan sägas att buggningen ger besked om att han "är med och diskuterar attentatet." och att han tillsammans med [MASKAT] tar emot några personer som kom till Sverige på svenska resehandlingar före mordet på Olof Palme. [MASKAT] förstörde, enligt buggningen, senare resedokumenten. Detta torde således ha skett i januari, medan [MASKAT] var kvar i Sverige. [MASKAT] är, som tidigare sagts, troligen inblandad i själva utförandet. (Hänv buggningen)
[MASKAT] har själv uppgivit att mordet på Palme var en "lätt" sak och tycker att belöningen på "fem miljarder" var mycket pengar. Det kan också noteras att enligt källa P:s uppgifter kom [MASKAT] till Sverige ca 2-3 veckor före mordet. Då fanns redan [MASKAT] på plats. Det är möjligt att de olika aktiviteterna, som relaterats ovan, har med [MASKAT] och [MASKAT] att göra. Källan pekar ut [MASKAT] som "bilanskaffare" inför mordet.
Som tidigare sagts befann sig, enligt kalla P, någon eller några av de inblandade hos [MASKAT] före och efter mordet.

9. SLUTSKEDE 4

1. Avslutningsvis under detta skede bör något sågas om [MASKAT] och [MASKAT] Historien visar hur [MASKAT] varit aktiv i samband med de två tidigare PKK-morden i Sverige 1984 och 1985. Från TK kan man finna stöd för att han också i månadsskiftet januari/februari 1986 får information om det kommande attentatet not Olof Palme.
Hans samtal 860124 år ett sådant. [MASKAT] säger att han vill göra något mot Sverige och Palme. [MASKAT] svarar då att han har mycket att säga, men inte kan göra det på telefon.
Det finns saker som inte [MASKAT] känner till.
Det är möjligt att [MASKAT] då fått information av [MASKAT] och den person som medföljt denne från Danmark.
Samtal 860113 och 0115 visar att [MASKAT] har kontakt med [MASKAT] i Danmark och är MYCKET ANGELÄGEN om en kontakt vid hemkomsten. (Se ovan!).
860125 talar [MASKAT] med [MASKAT]. [MASKAT] har varit i Danmark och har två saker han ska lämna till [MASKAT]
(Det är möjligt [MASKAT] att ev [MASKAT] identisk med var den som gjorde [MASKAT] sällskap
860130 talar den från utredningen 1984 kände PKK-anhängaren [MASKAT] i Borås med [MASKAT] i Stockholm och diskuterar [MASKAT], [MASKAT] son vill att ska göra något olagligt (tolkanalys pekar på nord) Z: "Tänk dig det som [MASKAT] gjorde i Stockholm. Han blev inte fast i Stockholm för Stockholm är en stor stad. Skulle det hända i Borås skulle han åka fast med en gång." Det är för närvarande okänt vad son åsyftas i samtalet.)
860206 talar [MASKAT] om för [MASKAT] på telefon att han skaffat "saken" som [MASKAT] ville. Det är möjligt att det är denna "sak" han fått av [MASKAT] från Dannark.
860212 anklagar [MASKAT] den svenska regeringen och konstaterar att man ska ta saken i egna händer och INTE SKYLLA PÅ ADVOKATERNA. "Det blir mycket bra här. Här finns det grejor och det ska märkas inom kort." Någonting nänns också om en "förvaring" (="sak").
Det framgår av dessa samtal och även 860221 att [MASKAT] är inblandad i en eller flera förvaringar av något, som möjligen kommer från Danmark. Det är likaså tydligt att [MASKAT] är glad till sinnes och väntar på något som ska hända. Han är stolt over det [MASKAT] gör och säger "leve Kurdistan".
[MASKAT] talar ofta med [MASKAT] på telefon under denna period. Möjligen är det genom [MASKAT] Som får besked att något kommer att ske "mot Sverige och Palme". Detta sägs slutledningsvis i samtalet 860124. (Se ovan sant i Dagboken)
860128, 0130, 0202 och 0203 är exempel på samtal där "spyr galla" över Olof Palme i samtal med [MASKAT]
860212 talar de med varandra igen, denna gång om tidningen Serxwebun som de läst fyra gånger utan att bli "mātta". Sannolikt åsyftas artiklarna mot Sverige och Olof Palme. (Se Åklagarpārmen och ovan)
[MASKAT] har också flera kontakter ned [MASKAT], bl a 860108.
Detta sker således under den period under vilken [MASKAT] får jobb av [MASKAT] m fl "gömmer" en person, [MASKAT] [MASKAT] söker efter vapen, anskaffar walkie-talkies och planerar att skugga någon sant har kontakter i Uppsala, sannolikt med bl a [MASKAT] mfl. (Se ovan och i Bakgrund)
860203 är [MASKAT] m fl personer hos [MASKAT] och ser på en videofilm från en "afton" - detta hyschas ner av [MASKAT] då han ringer. [MASKAT] erbjuder sig samtalet med [MASKAT] att "arbeta för kurdernas sak".
(Det är troligt att det är fråga om det omtalade videobandet från 851116 och Sporthallen i Köln, som man tittar på. Vid detta tillfälle angrep [MASKAT], från ett videoband, kurdernas största fiende i Europa - Olof Palme och den svenska regeringen. [MASKAT] ledare för den sk Turkligan
Avslutningsvis kan noteras att [MASKAT] (se Bakgrund), under den period som kommer beställer och får levererad en revolver av [MASKAT]
[MASKAT] Enligt uppgift anskaffas revolvern i samråd [MASKAT] [MASKAT] [MASKAT]
[MASKAT] har även han varit inblandad i de två tidigare PKK-morden i Sverige 1984 och 1985. Hans inställning till Sverige och sina fiender framgår klart genom buggningen. [MASKAT] anser bl a att det är "billigt" att mörda i Sverige ned tanke på det straff man riskerar. (Det är [MASKAT] som 861212 avlossar två magasin med skott mot polis i Gamla stan i Stockholm, = 12 skott. Otroligt nog blir ingen skadad. )
Buggningen stödjer också [MASKAT] uppgifter så tillvrida att [MASKAT] det framgår att [MASKAT] haft en revolver gömd i sin soffa, vilket [MASKAT] påstått.

Sammanfattningsvis kan man säga att allting vad beträffar den förberedande planeringen inför attentatet är klart i mitten/slutet av januari 1986. [MASKAT] har lämnat landet efter att ha avslutat sina kontakter. Det är möjligt att [MASKAT] senare återvände och fanns i Sverige vid mordtillfället.

Skånegruppen och Stockholmsgruppen hade informerats. Kontakter fanns ned[MASKAT] [MASKAT] och trotskister i Uppsala.

Genomgående för de aktuella personerna är att de stöder PKKs våldsideologi, är kända i narkotikasammanhang och arbetar för ett fritt Kurdistan.

Det är likaledes tydligt att det i mitten/slutet av januari kommer ett besked till Sverige, sannolikt från Damaskus, att man ska genomföra attentatet. [MASKAT] eller någon annan kan ha förmedlat den slutgiltiga informationen.

De kurdiska PKK-sympatisörerna i Sverige var redo att "slå ett slag för Kurdistan". Nu skulle man närma sig Olof Palme.

2. ATTENTATSSKEDE

1.[MASKAT har tidigare sannolikt (enl TK) varit bl a [MASKAT] behjälplig att gömma en person, ev i Eskilstuna hos [MASKAT]. (se ovan sant Dagboken)

Enligt buggningen är han också inblandad i en transport före mordet på Palme,

[MASKAT] Åker ner till Skåne/Danmark, där han träffar europaledaren [MASKAT] Därifrån tar han med sig en eller flera personer och ev också någon "förvaring". Detta kan ha samband ned att enligt danska uppgifter kon PKks Skandinavienchef [MASKAT], alias [MASKAT] till Danmark 860209. Han hade då möjlighet att träffa [MASKAT]

Enligt tre telefonsamtal mellan [MASKAT] och [MASKAT] är [MASKAT] inte i sin bostad i Eskilstuna mellan den 6:e och den 11:e februari, då han uppenbarligen återkommit.

860211 ringer [MASKAT] till [MASKAT] och berättar att han "fixat det där och talat med de andra där". C: "Bra". K: "hit har någon..." C avbryter. K: "Den där mannen har ännu ej ringt [MASKAT]”

[MASKAT] ber [MASKAT]ta reda på läget från[MASKAT]. [MASKAT]ska försöka. "Leve Kurdistan!"

Enligt ett anonymt tips i februari 1986 förberedde PKK vid detta tillfälle nya attentat i Sverige. [MASKAT] uppgavs smuggla in personer delaktiga i detta. I sanna tips uppgavs hans broder tjäna sanna syften och vara beväpnad.

Det kan konstateras att [MASKAT] både i november 1985 och sannolikt i början av februari 1986 tog in folk i Sverige, att 860114 [MASKAT] var beväpnad når han stoppades av polis (enligt buggningen) och att [MASKAT] enligt samma källa anser att [MASKAT] fått lite för mycket uppmärksamhet efter mordet på Olof Palme. [MASKAT] förefaller lite avundsjuk och anser uppenbarligen att han själv borde ha fått denna uppmärksamhet!

[MASKAT] är också, enligt noteringar i hans telefonbok och enligt TK, bekant med [MASKAT] vilket han emellertid av någon anledning förnekat vid förhör efter mordet. Han har också telefonnumret till [MASKAT] vilken är känd genom PKK-mord i Turkiet och för narkotikaverksamhet i Sverige. Denne kan misstänkas ha varit vid mordplatsen. (Hāny vittnesiakttagelser)

[MASKAT] närvarade vid PKK-arnas "uppsamlingsnote 860224 på David Bagares Gata 12 tillsammans med bl a [MASKAT]. Enligt mycket trovärdiga uppgifter har PKKs sympatisörer på den plats där man tänker utföra ett attentat ett möte innan man sätter igång operationen. Avsikten med detta är att se till att alla förberedelser är klara. Mötet 860224 i PKK-anhängarnas lokal låg i detta avseende "rätt" i tiden.

Enligt kalla P var det [MASKAT], alias [MASKAT] som mördade Olof Palme. [MASKAT] var tillsammans med [MASKAT] ansvarig för PKKs attentatsverksamhet i Europa vid denna tidpunkt och sitter för närvarande gripen som misstänkt för medhjälp till mord i Tyskland. (Hänv bl a H)

Det kan konstateras att det är [MASKAT] som 860213 ringer till [MASKAT] och meddelar att det är dags för bröllop attentat.

Det är också[MASKAT] som har en del andra kontakter med [MASKAT] runt mordet och bl a 860301 uttrycker att det var "bra" att Palne dog. [MASKAT] har så vitt känt inte haft kontakt med varandra före februari -86.)

Troligen är [MASKAT] inblandad i och känner till attentatet och det är i och för sig kanske också möjligt att han är gärningsman, även om detta är mindre troligt bl a med tanke på signalementet på gärningsmannen.

Buggningen, signalementet på gärningsmannen och andra uppgifter ger stöd för att misstänka [MASKAT] som gärningsman.

I buggningen berättar [MASKAT] själv för [MASKAT] om hur han haft kontakt med [MASKAT] och PKK-ledningen i Europa inför sitt uppdrag. Han hade också kontakt med [MASKAT] ”som kände till förhållandena på platsen# och han sköt sedan när ”den åsnan ställde sig mitt i ljuset, dock inte så mycket för det var inte så mycket folk på platsen".

[MASKAT] som uppenbarligen inte var närvarande själv, var nyfiken och undrade bl a hur [MASKAT] lyckats ta sig undan. [MASKAT] Den lilla tveksamhet som kvarstår beror på att Olof Palmes namn inte nämns i samtalet.

I telefonkontrollen finns, så här långt komna, stöd för misstanken bl a genom ett samtal 8602110 där man konstaterar att "en kanrat är här ([MASKAT]) och vill att vi ska prata kurdiska". "är det han som har skägg?" "Ja, men han har rakat sitt skägg." "Jag har tyckt mycket om den kamraten”,

[MASKAT] som tillhör de mest militanta PKK-arna, hade fram till vintern 1986 helskägg, men rakade av sig detta någon gång under den här perioden. Han talar dessutom helst kurdiska. Det är möjligt att det är han som avses och son besöker [MASKAT] i Sollentuna. (J£r tidigare aktiviteter ang [MASKAT]. Notera även att Lisbeth Palme beskrev ansiktet på mördaren son "ljust kring munnen" el ngt liknande som skulle kunna tyda på att personen varit nyrakad. Mördare haltar enligt flera vittnesiakttagelser. Det är hos [MASKAT] som buggningen sker där [MASKAT] talar om sitt mord.)

Men det är sannolikt att det finns flera grupperingar/personer son samlas i Stockholm inför attentatet, och vilka på olika sätt kan ha bidragit till utvecklingen.

I samtalet med [MASKAT] 860213 säger[MASKAT] bland annat att "den som kommer är vi hjälpsamma mot".

860215 söker [MASKAT] men får tala med [MASKAT] i samtalet konstateras att bröllopet/attentatet "blir ett svar till dem". [MASKAT] förefaller insatt i vad det gäller och håller på att informera anhängarna. Han berättar också att "om ett par dagar kommer sakerna... kamraterna,"

860223 konstaterar [MASKAT] i två olika samtal att en kamrat har kommit". I det andra kryptiska samtalet, som troligen förs med [MASKAT], omnämns två kamrater och "en långväga ifrån".

[MASKAT] anser att det(?) inte kommer att fungera oorganiserat. [MASKAT] är hos [MASKAT] [MASKAT] "Men de hår vissa kanaraterna?" [MASKAT] "Det år två personer..." Han avbryts av [MASKAT] "Prata inte mera. Mannen ska prata med vännerna i kväll."

Samtalen denna dag är särskilt intressanta eftersom källa P hävdar att mördaren [MASKAT] kom till Stockholm högst en vecka före mordet.

I ett annat samtal samma dag konstaterar också [MASKAT] och [MASKAT] att "vi ska göra bröllop" - "vi kan inte leva utan bröllop". Senare sägs av [MASKAT] ”Om vi får tag på någon skald så ska vi också göra bröllop och då ska vi fira [MASKAT]”

Skald år troligen kodord för attentatsman. ("On vi inte får tag på någon så har vi eget bröllop," Uppenbarligen är man beredd att själva utföra attentatet utan hjälp om så krävs.

Vidare sägs att "man ska följa Serxwebun noga" och [MASKAT] "Landsmännen kom förra veckan".

Dessa samtal gör det troligt att flera personer vid denna tidpunkt anlänt till Stockholm.

Som framgår är [MASKAT] aktuell i olika sammanhang. Liksom tidigare fortsätter [MASKAT] att "spy galla" över Sverige och "hunden Palme", bl a 860217. Han skämtar(?) också om att "pistolen är enda vännen" (860221, 0222). Han påpekar emellertid att man ej bör tala om vapen, då polisen kan lyssna!

860227, torsdag, talar [MASKAT] med en okänd man kallad [MASKAT] el. [MASKAT]. Det är ett kryptiskt samtal om något som ska hända senast tisdag. "Gubben sa att han tror att blommorna ska blomma till tisdagen - det kan bli före tisdagen, vi arbetar på det". Samtalet styrker liksom annat att "något är på gång."

Det bör beträffande personen [MASKAT] konstateras att enligt uppslag [MASKAT] mördades Olof Palme av [MASKAT]. I attentatsgruppen, som bestod av fem personer, ingick bl a [MASKAT] [MASKAT].

Uppslag [MASKAT] härrör från en TKP/ML-nedlem, vilket också är intressant med tanke på [MASKAT] ovan relaterade uttalande i buggningen att om polisen samarbetade med TKP/ML skulle man kunna lösa mordet på Olof Palme.

860225 talar [MASKAT] med [MASKAT] De talar om att de är terrorister. [MASKAT] ska bli en stor terrorist. [MASKAT] värdering är att det svenska stater är fascistisk. [MASKAT] vill att [MASKAT] ska ringa till honom. [MASKAT] "Han har saker att ta itu med". [MASKAT] "Han får ringa mig."

860304 ringer [MASKAT] till [MASKAT] och berättar då bl a att någon kommit i lördags för att fråga var de hållit hus. [MASKAT] "HADE SAGT" att han varit i Helsingborg på fest. I buggningen har [MASKAT] för [MASKAT] lämnat uppgifter som pekar på att han i någon formmedverkade vid attentatsplatsen.

Förutom ovan noterade uppgifter har källa P uppgivit att mordet arrangerades i Sverige av en iransk armenier kallad [MASKAT] i samarbete med [MASKAT] och [MASKAT]. Även en person kallad "svensken" ingick i denna grupp.

En syrier vid namn [MASKAT] bodde tillsammans med gärningsmannen i en av [MASKAT] ordnad lägenhet ca en halvtimmes bilfärd utanför Stockholm. [MASKAT] själv uppgavs bo "mitt i Stockholm".

Svensken och [MASKAT] känner varandra mycket väl enl kalla P och svensken bor tillsammans med en kvinna, troligen utan barn. Han har troligen tjänst son "säkerhetsman" eller något liknande. (Jfr ” [MASKAT]”)

Det kan konstateras att det finns mycket i materialet som kan utredas i förhållande till kalla P:s uppgifter. I flera avseenden stämmer informationen med annat material. Se mera nedan.

Avslutningsvis i detta sammanhang ska ytterligare några förhållanden belysas.

Med anknytning till personerna kring [MASKAT] och [MASKAT] finns i buggningen en uppgift som pekar på att [MASKAT] och [MASKAT] varit inblandade i ett attentat från vilket de tvingades att springa. Eventuellt avses attentatet på Palme.

[MASKAT] är troligen identisk med [MASKAT], släkt med [MASKAT] är troligen identisk med [MASKAT], gammal "trogen" PKK-anhängare. Det bör emellertid noteras att även [MASKAT] ibland kallas för [MASKAT].

[MASKAT] har under februari flera kontakter med [MASKAT], vilken han "litar på". I kretsen runt denne finns bl a [MASKAT]. Det framgår av samtalen (860208, 0215, 0218, 0221) att [MASKAT] utför någon form av uppdrag för [MASKAT] räkning.

860219 talar [MASKAT] och [MASKAT] bl a om biljetter av något slag och konstaterar att "bara APO-isterna kan bygga broar.

[MASKAT] har under mordhelgen ett oklar alibi och har kontakt med bl a [MASKAT] och [MASKAT]. Den senare är kamrat till [MASKAT] och "skånegänget" och inblandad i narkotikaverksamhet. Även han befinner sig i Stockholm den aktuella helgen.

Mera nedan on [MASKAT], vilka alla befinner sig på restaurang Monte Carlo under mordkvällen, ca 100 meter från nordplatsen.

Avslutningsvis kan sägas att i slutet av februari har ett antal hittills okända personer kommit till Stockholmstrakten. Detta beskrivs på olika sätt av källa P, uppslag [MASKAT] och i buggningen. Stöd för uppgifterna finns också i telefonkontrollen och senare i vittnesiakttagelser runt mordplatsen.

Kontakter i förberedande syfte har tagits av i första hand [MASKAT] [MASKAT] olika grupperingar i Skåne, Eskilstuna, Stockholm och Uppsala har kontaktats. Gemensamt för de flesta inblandade personerna är deras engagemang för ett fritt Kurdistan, hat mot Sverige och inblandning/kontakter med organiserad maffia/narkotikaverksamhet. [MASKAT] har i mitten av februari letat vapen och antingen fått tag i ett, eller fått besked att detta redan ordnats.,

[MASKAT] känd från bl a Turkligan och kontakter ned [MASKAT] har också han under samma period letat efter vapen, enligt tips i utredningen.

Enligt kalla FB, son bekräftas av buggningen, finns det vapen i praktiken på Strandvägen 9.

Enligt [MASKAT] vars berättelse styrks av uppgifter från buggningen, finns det en revolver henna hos [MASKAT]

[MASKAT] har på telefon uttryckt sig på ett sätt som ger anledning att misstänka att han har tillgång till ett vapen.

I detta skede uppger också [MASKAT] [MASKAT] kompis [MASKAT] att "dom" ska skjuta Palme. (Troligen finns ytterligare minst en liknande uppgift som rör en annan av [MASKAT] kamrater - kan ej återkallas i skrivande stund.)

Med andra ord kan konstateras att PKK-sympatisörerna i Sverige är förberedda för attentatet.

Efter mordet på Olof Palme tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att försöka kartlägga huruvida det förekommit övervakning mot statsministern före mordet. Man kom, enligt två av deltagarna, fram till att minst tre personer övervakat makarna Palme runt biografen Grand och på Sveavägen

Kalla FB hävdar att han av [MASKAT] ombetts att anskaffa en sk spårsandarutrustning ca en månad före mordet. "Beställningen" hade dock annullerats någon tid före mordet. Uppgifter pekar på att man planerat för övervakning. (Jfr [MASKAT]).

Enligt uppgifter som fram kommit i buggningen är det möjligt att PKK-arna i någon form övervakade Palme under de sista dagarna före mordet.

Även källa P:s uppgifter innebär att övervakning skedde före mordet. Enligt P, vilket stöds av buggningen, fick attentatsmännen besked om att Olof Palme år på bion "NU", Beskedet ska ha kommit från "svensken".

3. UTFÖRANDET - INLEDNING

1. Utgångspunkten för bearbetningen har sedan sommaren 1987 varit dels att ett större antal kommentarer via buggningen ger vid handen att mer än ett tiotal av de aktuella PKK-sympatisörerna förefaller ha kunskaper om mordet på Olof Palme, i flera fall sannolikt utan att själva ha deltagit i utförandet, och dels att buggningen pekar ut några personer vid namn, såsom uppenbarligen aktiva vidsjälva attentatet.

Ett par olika påståenden om att "maffian" mördat Palme och att polisen ej kommer att kunna lösa mordet eftersom man ej kan något on narkotikaverksamhet har likaså haft betydelse för bearbetningen.

Även om en eller tom flera av uppgifterna från buggningen missuppfattats vid tolkning och/eller analys förändrar inte detta helhetsintryck. Det kan ju dessutom konstateras att det räcker med att En uppgift är rätt uppfattad och analyserad för att sanningen bakom mordet på den svenske statsministern ska stå att finna i detta spår.

Det bör ned en gång slås fast att några av de personer, som nedan kommer att anges som möjliga deltagare i attentatet, har visat upp mer eller mindre hållbara alibin. I de fall där olika alibin, t ex genom telefonkontroll som visar att en person varit hemma under kvällen, knappast kan betvivlas, har dessa tagits för gott. Detta gäller ex.vis [MASKAT.] Däremot har ej tagits hänsyn till alibin givna av personer som antingen själva kan ha medverkat vid attentatet eller står sådana personer nära.

Enligt buggningen har följande personer medverkat/närvarat vid attentatet:

1 - [MASKAT], en person kallad [MASKAT] tillsammans med en kvinna samt [MASKAT] [MASKAT] (Det lämnades dock vid tolkningen en reservation för att det i stället för [MASKAT] skulle vara [MASKAT] Dessutom berättade [MASKAT] vid två tillfällen för den nyfikne [MASKAT] om ett attentat/mord han ufört. Kan vara mordet på Palme.

2 - Buggningen har det gemensamt med källa P att en kvinna sågs ha varit inblandad i attentatet. (En okontrollerbar källa (=tidningsuppgifter) har uppgivit att kvinnan skulle kallas [MASKAT] vara ljushårig, svenska och bo i Uppsala.)
I buggningen talas det om [MASKAT] men PKK-sympatisörerna är även förvånade över att inte polisen förhör "Palmes engelska väninna". ([MASKAT]?)
Källa P namnger [MASKAT] men även en kvinna som är gift med "svensken".

3 [MASKAT] har kl 22.20 mordkvällen telefonkontakt med [MASKAT]. Denne uppmanar [MASKAT] att "ligga ner" där han befinner sig. I detta fall innebär telefonsamtalet att man kan ifrågasätta [MASKAT]s alibi. [MASKAT] har uppgivit sig vara på fest hos [MASKAT] Mot denna uppgift ter sig samtalets innehåll i sig mycket märkligt. Dessutom är det alldeles tyst i bakgrunden i den lokal där [MASKAT] befinner sig. Inget "normalt" festbuller hörs.

4. UTFÖRANDET - HYPOTES

1. Utgångspunkten för hypotesen är att mordet genomförs under överinseende av någon form av "högre kurdiskt organ" med säte i Europa och Sverige, om man så vill en exilregering. PKK har, som en mycket välinformerad kalla uttrycker det, "skapat förutsättningarna för mordet". Att PKK-arna har kunskap om mordet visar avlyssningen.

Om det bakomliggande stöder för attentatet "bara" står att hitta hos [MASKAT] [MASKAT] och bland dessas narkotikakontakter och politiska kontakter eller om stödet finns både där och bland trotskistkretsarna i Eskilstuna, Stockholm och Uppsala är för närvarande svårt att säga med säkerhet.

Kalla P har lämnat mycket intressanta upplysningar i detta sammanhang, vilket leder till bl a "den hemliga gruppen" och [MASKAT]. (Se Bakgrunden)

Det mest sannolika är att mordet är förankrat hos såväl PKK som Partizan Yolu, SVP och de trotskistkretsar som utgör ledningen för den kurdiska frihetskampen i Sverige. ("endast APO-ister kan bygga broar")

5. UTFÖRANDET - UPPTAGNINGEN

1. A... Detta leder också till två möjligheter beträffande "UPPTAGNINGEN" av makarna Palme under nordkvällen.

1) Attentatsledningen kan via sina "politiska" kontakter ha fått besked om att Olof och Lisbeth Palme planerade att gå på bio på fredagskvällen. Hur detta i så fall gått till kan man för närvarande endast spekulera kring. För att något beskriva möjligheterna kan noteras att [MASKAT] och [MASKAT] båda vid denna tid var engagerade i det s k Kurdiska Projektet i Spånga. I detta arbete kan de mycket väl ha kommit i nära kontakt med Lisbeth Palme.
I sitt arbete hade fru Palme nära kontakt med en kurdisk kvinna, vilken i sin tur "kan" ha förmedlat informationen till dessa kretsar. (Minns ej namnet i skrivande stund)
[MASKAT], som befinner sig hemma hos [MASKAT] 860228, har "mycket goda kontakter i kanslihuset", bl a med de båda riksdagsmännen [MASKAT] och [MASKAT] Det är möjligt att [MASKAT] om han så ville, skulle kunna skaffa information om Olof Palme.
[MASKAT] släkten [MASKAT] m fl i denna krets har kontakt med [MASKAT]. I vilken utsträckning det via henne skulle ha varit möjligt att få information från [MASKAT], [MASKAT] som stod Olof Palme nära, ar idag omöjligt att säga.
[MASKAT] har även i något sammanhang refererat till [MASKAT], då på arbetsmarknadsdepartementet och senare nära medarbetare till 0lof Palme.
[MASKAT] hade uppenbarligen mycket god kontakt med [MASKAT] (tidigare på utbildningsdepartementet) och direkt eller via denne också med (Huruvida detta gav informationsmöjligheter i förhållande till Olof Palme vid den aktuella tiden är okänt. (Se bakgrund)
Som ovan sagts har PKK-sympatisörerna efter mordet visat förvåning över att inte polisen talat med "Palmes engelska väninna". Vem son åsyftas och om PKK-arna via denna kunnat få information är för närvarande okänt. [MASKAT]

2 - Den speciella utredningsgrupp som tillsattes efter mordet kon fram till att makarna Palme övervakades av minst tre personer på Sveavägen. En motsvarande utredning hösten 1987 kom fram till samma resultat med skillnaden att det troligen rört sig om mellan sex och tio personer, vilka på olika sätt medverkat i attentatet. Något riktigt stöd för att övervakning skett i Gamla Stan finns ej annat än att mycket osäkra uppgifter från buggningen skulle kunna tyda på detta. Möjligen kan en fullständig, genomgripande utredning och analys ge mera "kött på benen",
Dock kan konstateras att enligt en vittnesuppgift i utredningen iakttogs på Västerlånggatan i Gamla Stan två personer med "mellanösternutseende" någon tid före mordet. Den ene var iklädd "en jacka som liknade en amerikansk flygarjacka". Färgen var något obestämbar i grönt och brunt. Spaningsiakttagelser visar att en eller två av de aktuella PKK-arna hade liknande jackor under vintern 1986.
Hur "upptagningen" än gick till, vidarebefordrades sannolikt beskedet att "palme är på gång" till attentatsgruppen/grupperna mellan klockan 20.30 och 21.00 på kvällen. Detta innebär att attentatsmännen hade ca två timmar på sig till dess att film föreställningen skulle vara slut.
Enligt buggningen var [MASKAT] (alternativt [MASKAT]) framme och "tittade och såg att det var Palme". Sannolikt skedde detta i anslutning till bion.
Enligt uppgifter från [MASKAT] i buggningen hade man tänkt skjuta Palme vid bion, men detta skedde inte då det var för mycket folk där.

6. UTFÖRANDET - BEVAKNINGEN

1

1 - BEVAKNINGEN vid biografen sköttes förmodligen av, i första hand, den s.k. Grandmannen. Utifrån tillgängliga signalementsuppgifter kan man spekulera i att denne ar identisk med [MASKAT] eller [MASKAT].

2 – Vittne ([MASKAT] och andra) beskriver iakttagelser som pekar på att det fanns ytterligare personer (två-tre) bakom biografen Grand vid ca kl 22.20 på kvällen.
Den beskrivning [MASKAT] lämnar skulle beträffande person nr 1 kunna stämma in på källa P:s uppgifter om "svensken" - lång, jacka, såg svensk/nordisk ut. Person nr 2 liknar, enl vittnet, BELKER i TV-serien Hill Street. Det kan sägas att just beteckningen BELKBR användes av spanarna för att beskriva den då till sin rätta identitet okände person som senare identifierades som [MASKAT], alias [MASKAT], alias [MASKAT]. (Beträffande denne kan sägas att bortsett från det faktum att han omnämns i buggningen vore det naturligt om han varit inblandad i attentatet i sin egenskap av Skandinavien chef för PKK. Så skedde såväl vid mordet i Uppsala 1984 som vid mordet i Stockholm i november 1985.) [MASKAT] avsikt att använda våld i Sverige är mycket val dokumenterad genom buggningen.

3 - I samband med fotokonfrontationer, bl a med personer som besökte biografen Grand samtidigt som makarna Palme, har flera intressanta PKK-anhängare pekats ut. Om detta har berott på att konfrontationsunderlaget innehållit många PKK-are, om de "hara" pekats ut som rätt typer eller om det kan finnas andra förklaringar har ej kunnat utredas.

4 - Det är troligt att bion bevakades av Grandmannen och några ytterligare personer som uppehöll sig något hundratal meter därifrån, samtidigt som man kallade på den som skulle genomföra attentatet,
Ca kl 22.55 noterar vittnet [MASKAT] hur två Svensson-bilar" av äldre modell kör Sveavägen söderut i bredd, i hög fart som om de tävlade, för att sedan tvärbromsa med låsta hjul framför de röda trafikljusen vid Tegnérgatan. Ur den bil som stod till höger av de två steg en man ut som ropade och samtalade med en man, som stod på Sveavägens östra sida. Det var två män i vardera bilen, vilka enligt vittnet "hörde ihop". Samtalet mellan de båda männen varade i ca femton sekunder. Därefter körde båda bilarna vidare Sveavägen söderut. Samtliga passagerare föreföll vara nån av syd- eller indoeuropeiskt ursprung och samtalet fördes enligt vittnet sannolikt på afganska, turkiska eller grekiska. utesluter flera andra språk.
Med stöd av andra vittnesiakttagelser kan hävdas att personen på Sveavägen var identisk med Grandmannen. Det är därmed också troligt att de båda bilarna och personerna i dem var engagerade i attentatets senare skede,
Enligt buggningen "ställdes bilen upp" av [MASKAT] sedan man konstaterat att det var Palme.
Källa P uppger att [MASKAT] och [MASKAT] anskaffat de bilar som användes vid attentatet.

5 – Vittnet [MASKAT] gjorde ca 22.40 - 22.50 en iakttagelse på Tunnelgatan några tiotal meter från korsningen med Sveavägen. Han såg där två män, vilka talade med varandra. Samtidigt kör en VAN-bil fram till platsen och stannar vid södra trottoaren. Båda männen går då fram till vanen och samtalar någon minut med föraren. Därefter lämnar Vanen platsen och den ene mannen går upp mot Sveavägen [MASKAT] beskriver den ene av männen som "lik" Bengt Michanek. [EBC375-00]
Dessa iakttagelser får stöd av vittnena [MASKAT] och [MASKAT] vilka kl 22.48 på samma plats iakttager en eller möjligen två män. Deras beskrivning stämmer väl med [MASKAT] med tillägget att "mitt på den norra trottoaren (av Tunnelgatan) går en man nervöst fram och tillbaka. Han pratar i en valkige-talkie, som han håller i sin vänstra hand." Det kan noteras att [MASKAT], som ovan sagts hade tillgång till walkie-talkies vid tiden för mordet, att han sökt vapen, gönt en person och haft planer på att skugga en person,
Vittnet [MASKAT] har efter mordet misshandlats pg.a att han lämnat uppgifter om [MASKAT] till polisen samt hotats till livet med hänvisning till [MASKAT]. Det är möjligt att denne är identisk med [MASKAT] granne och kamrat [MASKAT], vilken arbetar/arbetat på Slakthuset i Johanneshov, sannolikt med tillgång till bl a VAN-bilar. [MASKAT] är gammal PKK sympatisör, efterlyst för nord i Turkiet och liknar utseendemässigt Bengt Michanek
Det är mot denna och den övriga bakgrunden möjligt att det är Michanek som är den ene av de iakttagna personerna.

7. UTFÖRANDET - ATTENTATET

1. Ca kl 23.12 iakttager vittnet [MASKAT] hur en bil som kommit Sveavägen söderut stannar en liten bit in på Tunnelgatan, varefter en person kliver ut genom vänster bakdörr. Fem minuter senare, ca 23.17, passerar [MASKAT] åter platsen varvid han kan se hur den tidigare observerade mannen ställt sig, lutad mot husväggen i hörnet Tunnelgatan/Sveavägen; för att spana längs husväggen Sveavägen norrut. [MASKAT] har vid fotokonfrontation pekat ut [MASKAT], som den man han sett.

För möjligheten att det skulle kunna vara [MASKAT] talar bl a det faktum att denne enligt buggningen uppenbarligen har information om mordet samt att en kvinna kallad [MASKAT] fanns på rest Monte Carlo under mordkvällen. [MASKAT] hustru heter/nette just så och [MASKAT] som lämnade uppgiften har senare ändrat/tagit tillbaka vad han först sagt i förhör om denna [MASKAT] (mot möjligheten talar[MASKAT] egna uppgifter, vilka stöds av sambon/hustrun [MASKAT] [MASKAT]. Han ska ha burit ut tidningar i Malmö tidigt på morgonen.)

En annan person som har likheter med den fantombild och beskrivning som [MASKAT] givit är först och främst [MASKAT]. Men även t ex [MASKAT] och [MASKAT] har påtagliga likheter med denna bild. Fantombilden visar ett "typiskt" turkiskt utseende, enligt vad [MASKAT] uppgivit i förhör. Han har uppgivit att den observerade mannen liknat turkiska medborgare som han kommit i kontakt med

Det är troligt att attentatsmännen grupperat sig på gatorna runt biografen och att man räknade med att paret Palme skulle återvända Sveavägen norrut till den tunnelbana de anlänt med. När sedan makarna Palme, efter filmens slut, gick åt andra hållet tvingades attentatsmännen omgruppera medan Grandmannen följde efter sitt objekt.

Mårten Palme, som iakttagit förföljaren på Sveavägen, jämförde denne med [MASKAT] med tillägget att det inte varit denne men väl "sanna typ". [MASKAT] och [MASKAT] är exempel på personer av "samma typ" - men det finns naturligtvis fler. [MASKAT] [MASKAT] lakttagelse stämmer väl i tid med en sådan omgruppering, Det lämnar även utrymmer för det sannolika i att det skulle funnits två attentatsman/grupper på plats- en norr och en söder om biografen.

Tillgängliga vittnesuppgifter gör det sannolikt att Grandmannen ej är identisk med mördaren, vilket inte heller är troligt med tanke på PKKs arbetsmetoder – attentatsmannen har till uppgift att skjuta, inte att övervaka eller att skugga.

Beträffande en attentatsgrupp norr on biografen är det bearbetade materialet alltför litet för att några säkra slutsatser ska kunna dragas. Men iakttagelse stöder teorin att attentatsledaren tvingades flytta sig och sin bil, då Olof Palme gick söderut från bion.

2. 860228 ca 23.20 gör vittnet [MASKAT] en iakttagelse i den södra delen av korsningen Sveavägen Tunnelgatan på Sävvägens västra sida. där står en man I BRUN JACKA och talar i en walkie-talkie. Observationen sammanfaller med [MASKAT] Det kan vara samma man de sett. Beskrivningen av mannen som [MASKAT] sett stämmer i viss mån med källa P:s beskrivning av "svensken" samt med [MASKAT]. Iakttagelserna styrker att attentatsmännen omgrupperat och nu stod och väntade på makarna Palme, när de sakta kom Sveavägen söderut. Mördaren stod således och väntade på sitt offer.

I buggningen har [MASKAT] beskrivit för den nyfikne [MASKAT] hur "den dumma åsnan kom och ställde sig mitt i ljuset" och "jag sköt inte så mycket då det inte var så mycket folk" (!?)

[MASKAT] namnger inte sitt offer men har just den typen av avvikande beteende ("han rörde sig som en elefant") som några av de vittnen, som med säkerhet har sett mördaren, beskriver. Vittnet [MASKAT] talar on att gärningsmannens beteende var "bredbent Lunkande och klumpigt". Beskrivningen av gärningsmannens klädsel har flera likheter med [MASKAT] och iakttagelser. (Se ovan)

Vittnet [MASKAT] beskriver hur gärningsmannen "verkade tveka lite över vilken väg han skulle fly. Han gungade av och an med överkroppen några gånger". Mannen verkade "otymplig och nästan klumpig och stel". Flera uppgifter finns på temat.

3. Källa P anger att [MASKAT] skulle vara mördaren. Denne ar visserligen med största sannolikhet aktiv i samband med förberedelserna inför attentatet -se bröllopssamtalen mm – men signalementsmässigt ligger han "inte lika väl till".

Uppslag [MASKAT] och kalla [MASKAT] talar om att mördaren f n befinner sig i Syrien eller den syrienkontrollerade Bekaadalen.

Enligt [MASKAT] - uppgifterna heter mördaren [MASKAT] och som ovan sagts finns flera uppgifter i detta uppslag som gör det intressant. (Se bl a ovan), [MASKAT] pekar även på en liknande bakgrund bestående av narkotikaverksamhet och PKK-sympatier.

Beträffande buggningen och uppgifterna angående ” [MASKAT] " kan slutligen sägas att [MASKAT] var mycket irriterad över att dessa "befunnit sig där" då de kunde riskera att bli hörda av polisen. [MASKAT] OCH KVINNAN hade uppenbarligen befunnit sig "för nära" attentatsplatsen. on de varit på/vid bion, på restaurang Monte Carlo eller på någon annan strategisk plats går för närvarande inte att säga,

4. Sedan mördaren skjutit Olof Palme förflyttar han sig uppenbarligen mycket klumpigt och stelt in i gränden. vittnena [MASKAT] beskriver hur en "kille" springer över från Sveavägens västra sida till dess östra och fram till attentatsplatsen. Även vittnet [MASKAT] har lämnat liknande information.

vittnet [MASKAT] beskriver hur en man "springer som fan" från attentatsplatsen Tunnelgatan österut. Signalement: 25-30 år, ca 180 cm lång, väldigt mörkt normallångt hår, ej mössa och iklädd en LJUSBRUN, MIDJEKORT SKINNJACKA. (jfr tidigare beskrivningar)

Det kan konstateras att detta inte är mördaren och att denna och de andra uppgifterna ovan pekar på att mördaren hade minst en medhjälpare vid attentatsplatsen. (CP:s uppg?)

Flera källuppgifter pekar på detta och enligt avlyssningen har [MASKAT] på något sätt varit mördaren behjälplig vid attentatet. Det är därför möjligt att [MASKAT] är en/någon av de springande personerna.

Avslutningsvis i detta sammanhang kan noteras att vittnet [MASKAT] på Olofsgatan omedelbart efter mordet blev på sprungen av en man som kom springande från Tunnelgatan Olofsgatan norrut. [MASKAT] skrek spontant vid sammanstötningen "jävla turkjävel" efter mannen.

Han såg sedan denne springa till en mörkblå Volvo av äldre modell. Det satt en förare och väntade i bilen och när den springande mannen "kastat sig in i bilen" körde den iväg.

8. EFTERSPEL

1. Mindre än en timme efter mordet ringer [MASKAT] till källa FB och dennes hustru och berättar glädjestrålande om mordet. (Se källan)

Under natten till den 1 mars ringer en okänd man till tidningen Expressen och meddelar att attentatet på Palme skett för kurdernas sak.

860301 kl 11.00 ringer [MASKAT] till [MASKAT] Samtalet avslutas: 0: "Han har dött, eller hur?" C: "Ja, han dog omedelbart." 0: "Ha, okey bra!"

Buggningen ger informationen från den berättande att [MASKAT] ”efteråt åkte alla till Malmö.", [MASKAT] själv stannade emellertid troligen kvar i Stockholm över natten och tog sedan flyget till Skåne dagen därpå.

vid hembesök och genom andra kontroller under dagen den 1 mars återfanns endast [MASKAT] i sin bostad i Malmö av de eftersökta PKK-sympatisörerna. [MASKAT] ringde till polisen på kvällen och sade sig vara hemma medan de övriga lokaliserades först på måndagen den 3 mars

Enligt en vittnesuppgift hade [MASKAT] lånat ut sin lägenhet över helgen.

860304 förklarade [MASKAT] för [MASKAT] att han sagt till polisen att han varit i Helsingborg under mordhelgen. Att döma av det som sägs i samtalet har [MASKAT] troligen befunnit sig på någon annan plats an vad han själv uppgivit till polisen.

8603041-05 säger [MASKAT] till [MASKAT] att han lämnat av [MASKAT] i Norge. Vilken [MASKAT]

2. Under hösten 1986 mottog och hyllade [MASKAT] i Damaskus europaledarna [MASKAT] och [MASKAT] och gratulerade dem för deras sätt att ta itu med PKKs fiender. De fick dock viss kritik för deras sätt att använda kodord i telefon - utredningen i Sverige hade bl a medfört att uttrycket "bröllop" ventilerats i pressen, som ett möjligt kodord för attentat. (H)

870331 talade en av PKKs centralfigurer i Europa [MASKAT], med en person källa [MASKAT] i samtalet diskuterades att man lyckats få tag i "små pojkar". [MASKAT] ville få försäkringar om att det "inte är samma som användes förra året uppe i norr?" Han fick en sådan försäkran av [MASKAT]

Det kan konstateras att PKK använde pistol vid det enda kända PKK-mord under 1986, där skjutvapen användes. Enligt olika uppgifter är "små pojkar" en vedertagen benämning för revolvrar. Det är med denna bakgrund möjligt att det är attentatet på Olof Palme son åsyftas.

Intressant i sammanhanget är att [MASKAT] alias [MASKAT] enligt några uppgifter är identisk med [MASKAT] alias [MASKAT] och i så fall troligen identisk den person [MASKAT] talar med ovan. Enligt kalla P är, som sagts ovan, [MASKAT] tillsammans med [MASKAT] m fl en av dem som ingick i attentatsgruppen. [MASKAT] är en av PKKs attentatsmän (H) och medverkade bl a troligen vid mordet på Mustafa Tanganez 851104 i Köpenhamn. Mordet genomfördes av två andra av PKKs attentatsmän. (H)

Efter mordet på Olof Palme kan konstateras att [MASKAT], via buggningen, "förbjuder samtliga" att överhuvud taget tala om mordet på Olof Palme. [MASKAT] hustru konstaterar att den som avslöjar dem kommer att dödas.

I ett annat sammanhang sägs att "Olof Palme skulle vända sig i sin grav" om han visste att "skånegänget" gick fria på gatorna. ([MASKAT])

Under 1986 kommer uppgifter från en person (K), vilka innebär att [MASKAT] (Se Turkligan) är inblandad i illegal vapenhandel för Irans räkning. Även den iranske ambassadören i Stockholm skulle vara inblandad.

Både [MASKAT] och [MASKAT], speditör som hyrt lokal av [MASKAT] i Stockholm, hade kunnat belysa dessa frågeställningar. De dog emellertid båda strax efter Olof Palme i mars månad 1986. Kopplingen Iran-vapen-heroin är påtaglig i den sk Turkligeutredningen.

Även [MASKAT] (Se bl a Turkligan/maffia i Bakgrunden) finns uppgifter om kontakter med iranier i Sverige, narkotikahandel och illegal vapenhandel. Ett span.pm beträffande [MASKAT] kontakt [MASKAT], [MASKAT] aktiv inom det iranska studentförbundet , CISNU, sammankopplar denne ned [MASKAT] och [MASKAT] (Se bakgrunden).

Se i övrigt och kanske framför allt beträffande Dagboken i den s k Åklagarpärmen om all annan information som ej kunnat ges plats i denna skrivning.

Det ska till sist sägas att; som till viss del framgår av det som skrivits ovan, det i materialet finns uppgifter om sex kanske åtta personer, vilka i Sverige skulle kunna fullgöra en "illegalistfunktion" i förhållande till någon främmande makt, vid en händelse som den aktuella.

Från att ha legat "på aldrig tidigare skådad nivå" sedan december 1985, sjönk intensiteten på den mot Sverige riktade radiotrafiken till normal nivå dagen efter att Olof Palme begravts!

Original


YD:15242 SAMMANSTÄLLNING PKK.
PM angående spaningen mot Sigge C.