Mordet på Olof Palme.

1986-04-21 00:00:00KU_1985_86_25_B1aSenast uppdaterad 2022-08-15

KU 1985/86:25 Bil. B1a

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1986-04-21

Statssekreteraren

Ulf Dahlsten

Händelseutvecklingen i samband med statsminister Olof Palmes död

Fredagen den 28 februari

Kl. 23.21. Statsminister Olof Palme beskjuts. Obduktionen visade senare att skottet var ögonblickligt dödande.

Lördagen den 1 mars

Kl. 00.00. Stockholmspolisen underrättar jourhavande vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning om det inträffade.

Kl. 00.06. Statsministern förklaras död.

Kl. 00.07. Statssekreteraren vid statsrådsberedningen Ulf Dahlsten informeras av kommissarie Hans Koci vid Stockholmspolisen. Dahlsten motringer och får bekräftelse.

Kl. 00.08. UD;s vakthavande Anna Buremalm informeras av Roland Åkesson vid Stockholmspolisen.

Kl. 00.10. Ställföreträdande statsminister Ingvar Carlsson informeras av Dahlsten. Beslut fattas om att Dahlsten skall sammankalla regeringen

Kl. 00.12. UD:s vakthavande söker jourhavande vid statsrådsberedningen Lars-Olof Pettersson, som då är på väg hem med pendeltåg. Kontakt etableras kl. 00.35.

Kl. 00.20. TT sänder ut nyheten om statsministerns död på teleprinter till massmedia m. fl. Tio minuter senare meddelas nyheten i amerikansk TV.
00:20 TT sänder en s.k. flach om statsministerns död. ⇛

Under liden fram till 00.30 händer bl. a. följande.

En beslutsför regering sammankallas genom Dahlstens försorg.

Dahlsten söker Konungen. Vaktchefen vid Drottningholms slott åtar sig att försöka etablera kontakt med Konungen, som befinner sig i Storlien.

UD:s vakthavande kontaktar polvakten Bo Eriksson och pressvakten Herman Gyllenhaal. Utrikesdepartementets ledning informeras.

Jourhavande vid rikspolisstyrelsen resp. rikspolisstyrelsens säkerhetsav¬delning informerar rikspolischefen och avdelningschefen vid säkerhetsavdel¬ningen.

Justitiedepartementets ledning informeras.

Flera press- och informationssekreterare liksom mänga beslutsfattare söks av massmedia för bekräftelse och nås därigenom av information om vad som inträffat. Till dem som tidigast nåddes av information på detta sätt hör statsministerns pressekreterare Kjell Lindström, som redan vid midnatt fick från massmedia. Lindström ringde till Dahlsten någon minut innan Dahlsten nåddes av informationen från Stockholmspolisen.

Mellan kl. 00.30 och 01.15

Strax efter 00.30 anländer Ingvar Carlsson, Dahlsten och Lindström till Rosenbad.

En beslutsför regering samlas. Sammankallandet av ytterligare regerings¬ledamöter fortsätter. På grund av att skolorna den aktuella veckan hade sportlov befann sig några statsråd på annan ort, men även de kunde nås av underrättelsen om statsministerns död.

Ett antal befattningshavare i regeringskansliet inkallas. Till dessa hör t. f. rättschefen Nina Pripp.

Chefen för politiska avdelningen på UD, Jan Eliasson, instruerar ambassa¬den i Madrid att informera talmannen Ingemund Bengtsson, som befinner sig i Spanien, om det inträffade och ombesörja hans omedelbara hemresa.

Informationen i utländsk radio och TV leder till att flera svenska diplomater söker officiella företrädare för Sverige för bekräftelse. Till dem som får sin första information pä detta sätt hör vakthavande befälet på försvarsstaben.

Kl. 01.10. Radion meddelar nyheten att statsministern dödats. Informatio¬nen om det inträffade är därmed allmän.

Därvid nås vakthavande befälet på försvarsdepartementet och överbefäl¬havaren Lennart Ljung av informationen.

Under natten inträffar vidare följande.

Regeringen sammanträder. Inför det förestående regeringssammanträdet förbereds en kommuniké till pressen om det konstitutionella läge som uppkommit och kontakter etableras med talmannen i Spanien och förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, som uppehöll sig i sitt hem. Troedsson åtar sig att informera riksdagsdirektören Sune Johansson.

Vid regeringssammanträdet deltar Ingvar Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Peterson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson och Lindkvist. Protokollförare var Dahlsten. Vid sammanträdet anmäler Ingvar Carlsson att statsministern var död varefter regeringen beslutade att riksdagens talman skulle underrättas. En skrivelse med anmälan om statsministerns död överlämnas därefter med bud till riksdagen. Samtidigt hålls en presskonferens vid vilken bilagda kommuniké delas ut. Underbil. 1

I anslutning till regeringssammanträdet lämnar också företrädare för UD, Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning och Stockholmspolisen upplys¬ningar. ' Ingvar Carlsson informerar partiledarna per telefon om det inträffade.

Under natten, lördagen och söndagen går många befattningshavare i regeringskansliet spontant i tjänst. Säkerheten i Rosenbad skärps. Kondo-leansbord arrangeras på SB och UD. Telefonväxeln bemannas strax efter kl. 09.00.

Under dagen händer bl. a. följande.

Talmannen Ingemund Bengtsson anländer till landet. Han entledigar regeringen med stöd av bestämmelserna i 6 kap. 7 § regeringsformen. Vid ett möte med departementens säkerhetschefer kl. 11.00 lämnasinformation om vad som inträffat. Säkerhetsskyddet i regeringskansliet diskuteras, varefter närmare säkerhetsåtgärder bestäms. Närvarande vid mötet var från SB Dahlsten och Pripp. I en skrivelse till statssekreterarna, expeditionscheferna och rättscheferna, som biläggs, Underbil. 2 ger t. f. rättschefen i SB information om regeringens intentioner i vad avser det kommande regeringsarbetet.

Söndagen den 2 mars

Kl. 16.00. Regeringen sammanträder på nytt. Närvarande vid detta sam¬manträde var Ingvar Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Bodström, Gö¬ransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom och Johans-son. Protokollförare var kanslisekreteraren Brita Gyllensten. Vid samman¬trädet anmälde Ingvar Carlsson skrivelsen från talmannen i vilken denne entledigat samtliga statsråd med erinran om att dessa enligt 6 kap. 8 § regeringsformen uppehåller sina befattningar tills dess ny regering har tillträtt.

Vid regeringssammanträdet diskuterades arbetsformerna för expeditions¬regeringen liksom formerna för utseende av ny statsminister.

KU 1985/86:25 Underbil. 1

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1986-03-01

1. I och med statsminister Olof Palmes död inträdde statsrådet Ingvar Carlsson i hans uppgifter på grund av sin ställning som statsministerns ställföreträdare.

2. Med anledning av statsministerns död skall riksdagens talman enligt regeringsformen entlediga övriga statsråd.

3. Efter entledigandet uppehåller regeringens ledamöter sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt. En sådan expeditionsregering har alla de befogenheter som tillkommer en svensk regering. Det enda undantaget är att den inte får förordna om extra val till riksdagen. I en situation där regeringens avgång inte har sin grund i en förändring i det parlamentariska läget finns inte några politiska restriktioner för dess handlingsfrihet utan den fullgör sina grundlagsenliga uppgifter pä vanligt sätt.

4. Sedan det socialdemokratiska partiet utsett efterträdare till Olof Palme kan en regeringsbildningsprocedur genomföras på sedvanligt sätt. Talman¬nen skall kalla företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd samt överlägga med vice talmännen. Han skall därefter avge sitt förslag till statsminister till riksdagen, som senast på fjärde dagen därefter skall pröva förslaget genom omröstning.

5. Den nye statsministern utser själv sin regering och anmäler därefter dess sammansättning för riksdagen.

6. Den nya regeringen tillträder vid särskild konselj med kungen som ordförande, till vilken talmannen kallas.

KU 1985/86:25 Underbil. 2

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1986-03-01

Information med anledning av statsministerns död

För departementens kännedom översänds här den kommuniké som natten till i dag lämnades ut till pressen med anledning av statsministerns död.

Som framgår av punkten 3 fullgör regeringen sina grundlagsenliga uppgifter på vanligt sätt. Det innebär bl. a. att regeringssammanträdet den 6 mars hälls som planerats och att även svar på frågor och interpellationer lämnas i vanlig ordning, såvida inte något enskilt statsråd för sin del bestämmer något annat.

Sådana expeditioner av beslut vid regeringssammanträden som skulle ha undertecknats av statsministern Palme men ännu inte blivit undertecknade, skrivs under av statsrådet Ingvar Carlsson om han deltog i sammanträdet och annars av det till tjänstetid äldste statsrådet som deltagit i sammanträdet (14 § förordningen /1975:1/ om protokoll och expeditioner i regeringsären-den m. m.).

Skärpt säkerhetsbevakning gäller tills vidare i departementens lokaler.

Nina Pripp


E:15-K Förhör med Lars J.
1988/89:KU 30