Mordet på Olof Palme.

1989-05-17 00:00:00KU_1988_89_30_C_B1Senast uppdaterad 2022-09-03

1988/89:KU 30

Händelseförloppet

Den 17 mars 1988

Ambassadören Carl Lidbom söker upp justitieminister Anna-Greta Leijon i Rosenbad. Han berättar att förlagsdirektören Ebbe Carlsson, som hon känner sedan tidigare, har en teori om mordet på Olof Palme och att Ebbe Carlsson och rikspolischefen Nils Erik Åhmansson haft kontakt med varandra i saken.

Samma dag vidarebefordrar justitieministern till försvarsminister Roine Carlsson vissa upplysningar hon fått av Lidbom vilka rörde försvarsminis­terns ansvarsområde. Detta leder till att kontakt etableras mellan expeditions- och rättschefen Rolf Holmquist i försvarsdepartementet och avdel­ningschefen Sune Sandström vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk).

Carl Lidbom berättar för Anna-Greta Leijon om Ebbe Carlssons teori.

Den 24 mars 1988

Justitieministern har sin första kontakt med Ebbe Carlsson i saken. Denne redovisar i korthet sin teori. Han berättar också att två poliser vid RPS/Säk, Jan-Henrik Barrling och Walter Kegö, under mordutredningen hade kontak­tat honom i saken. Justitieministern gör samma bedömning som rikspolische­fen skall ha gjort före henne nämligen att Ebbe Carlssons uppgifter är av största intresse och måste kontrolleras. Under en del av mötet är polisman­nen P.O. Karlsson närvarande. Denne tjänstgör efter beslut den 22 mars 1988 av avdelningschefen Sandström som Ebbe Carlssons livvakt. För att justitieministern skall få mer information än som hinns med vid detta relativt korta möte kommer hon överens med Ebbe Carlsson om att de skall träffas igen snarast möjligt.

Anna-Greta Leijon har sin första kontakt med Ebbe Carlsson.

Den 27 mars 1988

Justitieministern träffar Ebbe Carlsson som överenskommits. Mötet tar 8-9 timmar och äger rum på Ebbe Carlssons arbetsplats. Barrling och Kegö är tidvis närvarande och redovisar sina erfarenheter av arbetet med mordutred­ningen.

Ebbe Carlsson lämnar en omfattande redogörelse för sin teori om mordet och om dess bakgrund samt om de uppgifter som stöder teorin. Justitieminis­tern får veta att Ebbe Carlsson sedan januari 1988 har haft kontakter i saken med rikspolischefen. Ebbe Carlsson talar om en lokal på Södermalm i Stockholm som kan komma att användas i polisens spaningsarbete.

Ebbe Carlsson lämnar också upplysningar som har betydelse för den då aktuella hotbilden och som justitieministern sätter i samband med informa­tion som lämnats henne vid ett av de regelbundna informationsmötena om mordutredningen.

Vid mötet uppger Ebbe Carlsson att bokförläggaren Tomas Fischer hade ställt pengar till Ebbe Carlssons förfogande.

Anna-Greta Leijon träffar Ebbe Carlsson.

Den 28 mars 1988

Justitieministern informerar statsminister Ingvar Carlsson om att Ebbe Carlsson först till rikspolischefen och nyligen också till henne redovisat dels uppgifter av stort intresse för utredningen rörande mordet på statsminister Olof Palme, däribland en teori om vilka som stod bakom mordet, dels uppgifter om att en svensk myndighet skulle haft tillgång till kunskap som förvarnade om att ett attentat skulle komma att begås mot den svenska statsministern. Justitieministern hade dock ännu inte hunnit höra rikspolis­chefens uppfattning i frågan.

Statsministern och justitieministern var överens om att det var rikspolis­chefens sak att ansvara för den fortsatta handläggningen och att vidta åtgärder för att skapa klarhet.

De var också överens om att uppgifterna i båda hänseendena var ytterst känsliga. Den första uppgiften var en utomordentligt allvarlig anklagelse mot främmande makt och den andra innebar allvarlig kritik mot svensk myndighet.

Anna-Greta Leijon informerar Ingvar Carlsson om Ebbe Carlssons teorier.

Den 30 mars 1988

På justitieministerns initiativ har hon ett samtal med rikspolischefen. De är överens om att det för dagen inte går att tillförlitligt bedöma de lämnade uppgifternas trovärdighet men att det inte går att lämna dem åsido. De är också eniga om att rikspolischefen - vars ansvar det är att leda den polisverksamhet som erfordras för spaning och utredning med anledning av mordet - självfallet har ansvaret för hur Ebbe Carlssons uppgifter förs in i utredningen. Rikspolischefen vill emellertid, med hänsyn till risken för läckor, att kretsen av personer som skall medverka i denna del inte bli för stor. Man talar också om betydelsen av att förundersökningsledningen underrättas om uppgifterna.

Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.

Den 5 april 1988

Justitieministern träffar rikspolischefen och Ebbe Carlsson i den senares bostad. Rikspolischefen klargör att Ebbe Carlssons information skall inordnas i mordutredningen. Han uppger också att bl. a. en av åklagarna i mordutredningen, byråchefen hos RÅ Jörgen Almblad, och chefen för rikskriminalen, polisintendenten Tommy Lindström, samt ytterligare några skulle kopplas in. Rikspolischefen förklarar vidare att praktiska saker som lokaler och kostnader för resor skulle klaras av rikspolisstyrelsen. Justitiemi­nistern poängterar åter att rikspolischefen måste ha ansvaret för och leda arbetet och se till att redovisning sker till åklagarna. På rikspolischefens förfrågan förklarar hon vidare att hon skall kontakta utrikesministern angående polisens möjligheter att som ett led i mordutredningen få gå igenom handlingar i UD:s arkiv.

Justitieministern förklarar också att hon vill att statssekreterarna Kjell Larsson i statsrådsberedningen och Sten Heckscher i justitiedepartementet blir informerade,

Anna-Greta Leijon talar med rikspolischefen.

Den 6 april 1988

Justitieministern diskuterar SÄPO-kommitténs arbete med ambassadör Carl Lidbom. Bl.a. diskuteras hur den information som Ebbe Carlsson har lämnat bör hanteras i det sammanhanget. De enas om att det är för tidigt att dra någon slutsats om detta men konstaterar att det kan bli nödvändigt att informera partiledarna.

Anna-Greta Leijon diskuterar SÄPO-kommitténs arbete med ambassadör Carl Lidbom.

Den 8 april 1988

Statsministern träffar Carl Lidbom. Statsministern får då veta vad han tidigare, den 28 mars, redan hört av justitieministern. Statsministern förklarar att partiledarna måste informeras ifall de uppgifter Ebbe Carlsson har lämnat efter kontroll ter sig trovärdiga. Därefter bör Lidbom informera kommittén.

Ingvar Carlsson träffar Carl Lidbom.

Den 17 april 1988

Biträdande chefen för UD:s politiska avdelning Göran Berg bjuds på lunch av Ebbe Carlsson. Denne hade träffat Ebbe Carlsson på en mottagning i månadsskiftet januari/februari. Ebbe Carlsson som refererar till rikspolis­chefen och justitieministern ber nu att Berg, eller någon annan i UD, skall undersöka om det i UD:s arkiv finns rapporter eller samtalsuppteckningar som kan ha relevans för utredningen om mordet på Olof Palme.

Berg svarar att UD givetvis vill hjälpa polisen med detta men att en framställning bör ske i sedvanliga former och genom formella kontakter.

Ebbe Carlsson bjuder Göran Berg på lunch.

Den 20 april 1988

Justitieministern sammanträffar med Ebbe Carlsson. Justitieministern får ytterligare information om grunden för Ebbe Carlssons teori.

Anna Greta Leijon sammanträffar med Ebbe Carlsson.

Den 21 april 1988

Justitieministern samtalar med utrikesministern som varit på resor i utlandet under större delen av april. Hon ber honom att så långt som möjligt tillgodose RPS/Säk:s önskemål att få gå igenom visst material hos UD, till vilket han samtycker.

Anna Greta samtalar med Sten Andersson

Den 22 april 1988

Justitieministern talar med rikspolischefen. Hon förklarar att utrikesminis­tern bemött hennes önskemål om polisens tillgång till UD:s arkiv positivt. Vid samtalet meddelar rikspolischefen att polisen för närvarande klarar sina kostnader för mordutredningen men att det längre fram kan bli aktuellt att hos regeringen begära ett anslagsöverskridande med ett par miljoner kr. (En sådan begäran görs senare, den 4 maj. Den gäller främst andra ändamål än de som här är aktuella. Regeringen medger anslagsöverskridandet i ett beslut den 9 juni 1988.) Justitieministern och rikspolischefen för också en diskussion om sakens betydelse för SÄPO-kommittén.

Anna Greta talar med rikspolischefen.

Den 28 april 1988

På justitieministerns kallelse äger ett möte rum i justitiedepartementet med henne, statssekreterarna Larsson och Heckscher, rikspolischefen och Ebbe Carlsson. Syftet med mötet är dels att ge information om Ebbe Carlssons teori - Larsson och Heckscher tar regelbundet del av den information som polisen och åklagarna lämnar om mordutredningen - dels att ge underlag för att bedöma uppgifterna när det gäller de säkerhetsfrågor som i första hand Larsson ansvarar för. Information om teorin och om vad som påstås stödja den lämnas av rikspolischefen och, och framför allt, Ebbe Carlsson. På direkt fråga uppger rikspolischefen att denna teori är vad som för tillfället är mest intressant i jakten på Olof Palmes mördare. Statssekreterare Larsson, som följt utredningen sedan mordet ägde rum, konstaterar att det nu tycks finnas nytt material och nya infallsvinklar.

Vid detta möte får statssekreterarna Larsson och Heckscher också klart för sig att rikspolischefen har att svara för att de uppgifter som påstås stödja Ebbe Carlssons teori snarast kontrolleras, att Ebbe Carlsson skall följa rikspolischefens anvisningar och att åklagarna skall hållas underrättade.

Senare på kvällen besöker statssekreterare Heckscher Ebbe Carlssons lägenhet i Stockholm. Där finns då, utöver Ebbe Carlsson, rikspolischefen och ambassadör Lidbom. Man diskuterar vad som avhandlats vid det tidigare mötet. Man berör vidare frågan om det finns några omständigheter som skulle kunna göra det försvarligt för polisen att företa olaglig avlyssning. Lidbom och Heckscher framhåller båda att ingen myndighet kan sanktionera en avlyssning i strid mot gällande lag. Rikspolischefen ger uttryck för att han delar den uppfattningen.

Efter mötet kontaktar statssekreterare Larsson rikspolischefen och bekräftar att denne bör redovisa om de uppgifter som Ebbe Carlsson har lämnat bör föranleda några förändringar i säkerhetsbedömningen bl.a. vad avser livvaktsskydd. Rikspolischefen efterkom Larssons begäran.

Anna Greta Leijon kallar till möte i justitiedepartementet.

Den 29 april 1988

Statssekreterare Heckscher har ett kort telefonsamtal med rikspolischefen, bl. a. om vikten av att Ebbe Carlssons uppgifter kontrolleras.

Sten Heckscher har ett kort samtal med rikspolischefen.

Den 30 april 1988

Statsministern tar emot Carl Lidbom som önskat ett möte. Denne är irriterad över att det ännu inte finns underlag som gör det möjligt att bekräfta eller avfärda Ebbe Carlssons teorier. Vid mötet diskuteras tidsschemat för SÄPO-utredningen mot bakgrund av att det var nödvändigt att först informera partiledarna. Sådan information måste lämnas vare sig teorierna kunde avskrivas eller inte.

Efter samtalet med ambassadör Lidbom ringer statsministern upp justitieministern och understryker vikten av att arbetet med att kontrollera de aktuella uppgifterna bedrivs så skyndsamt som möjligt.

Ingvar Carlsson tar emot Carl Lidbom.


KU 1985/86:25 Bil. B1a
SOU 1987:14 2. Händelseförloppet - en kronologisk redogörelse