Mordet på Olof Palme.

1999-06-29 00:00:00SOU_1987_72_B3Senast uppdaterad 2022-07-08

SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen

1986

Den 1-2 mars

Den 1 mars

* Vittnen från brottsplatsen förhörs.
* Rikslarm går ut med signalement på två gärningsmän. Larmet rättas efter några timmar.
* Bevismaterial tas om hand på Sabbatsbergs sjukhus.
* Regeringen informeras av biträdande länspolismästaren Gösta Welander.
* En kula anträffas på Sveavägens västra sida.
* Tips om iakttagelser börjar strömma in till polisen. Brottsplatsundersökning äger rum.
* Rättsmedicinsk obduktion äger rum.
* Länspolismästaren Hans Holmer tar över den direkta ledningen av utredningsarbetet. En ledningsgrupp inom polisen börjar ta form. I den finns, förutom Holmer, chefen för kriminalavdelningen, polisöverintendenten Hans Wranghult, chefen för våldsroteln, kommissarien Nils Linder, chefen för spaningssektionen, polisintendenten Lennart Petersson, chefen för tekniska roteln, kommissarien Vincent Lange, samt från rikspolisstyrelsen chefen för rikskriminalsektionen, polisintendenten Tommy Lindström och en representant för säkerhetsavdelningen. Till gruppen knyts också en "observatör" från justitiedepartementet.
* Holmer håller presskonferens. Han lämnar bl.a. ut uppgift om det signalement som polisen har på gärningsmannen.
* Chefsåklagaren K G Svensson får i uppdrag att svara för de åklagaruppgifter som kan bli aktuella. Svensson tar telefonkontakt med våldsroteln och säkerhetsavdelningen. Han går inte in som förundersökningsledare utan håller sig tills vidare informerad om utredningsarbetet.
* Dörrknackning sker i området omkring mordplatsen och utefter den förmodade flyktvägen.
* Registrering av materialet i förundersökningen förbereds och påbörjas.
* Rikspolischefen Holger Romander håller presskonferens om livvaktsskyddet för statsministern.

Den 2 mars

* Ytterligare en kula påträffas av en privatperson, inom det område som undersöktes vid brottsplatsundersökningen.
* Holmér håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Regeringen sammanträder. Holmer informerar om läget.
* Holmer kontaktar överåklagaren Claes Zeime och ger honom en kort information.
* Polisen tar hand om containers och sopsäckar från fastigheterna utmed den förmodade flyktvägen.

Vecka 10 (den 3 - 9 mars)

Den 3 mars

* En särskild tipsmottagning organiseras på våldsroteln.
* Holmer sammanträffar med tjänstemän i statsrådsberedningen. Han informerar statsminister Ingvar Carlsson om läget.
* Holmer förses med livvakter.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Holmer tar kontakt med förre ambassadören Sverker Åström och ber denne biträda polisens ledningsgrupp med analyser. Efter en kontakt med utrikesdepartementet accepterar Åström.
* Holmer diskuterar möjligheterna att utfästa en belöning med justitiemini— ster Sten Wickbom.
* Holmer sammanträffar med Romander och avdelningschefen vid säkerhets— avdelningen Sven-Åke Hjälmroth. De diskuterar rikspolisstyrelsens medverkan i utredningsarbetet.

Den 4 mars

* Dörrknackning påbörjas i Gamla stan.
* Holmer håller presskonferens. Han tillkännager att en belöning på 500 000 kr har utfästs.
* I en promemoria anger Åström tänkbara alternativ om mordet har begåtts av en representant för en utländsk grupp.

Den 5 mars 1986

* De upphittade kulorna undersöks på statens kriminaltekniska laboratorium.
* Rikskriminalsektionen påbörjar en egen registrering av förundersöknings- materialet i de delar som sektionen handlägger.
* Preliminärt rättsmedicinskt utlåtande avges.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Holmer informerar Wickbom och diskuterar säkerhetsavdelningens medverkan i utredningen.
* Bundeskriminalamt i Wiesbaden lånar ut en signalementsmaskin. Med hjälp av Vittnesuppgifter framställs s.k. pusselbilder av gärningsmannen. Arbetet pågår i en vecka.
* Holmér kontaktar Romander och ber att få hjälp av byråchefen Leif Hallberg med kontakterna med massmedierna.

Den 6 mars 1986

* En av pusselbilderna, som baserar sig på en vittnesuppgift från Smala gränd, lämnas ut till massmedierna för publicering.
* Hallberg engageras i ledningsgruppen.
* Kulorna lämnas till Bundeskriminalamt i Wiesbaden för undersökning.
* Misstankar riktas mot en 33-årig man. Svensson tar över ledningen av förundersökningen såvitt avser den misstänkte. Svensson beslutar att mannen skall hämtas till förhör och att husrannsakan skall göras i hans bostad.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.

Den 8 mars 1986

* Kulorna överlämnas till FBI för undersökning.
* Svenssons beslut om hämtning av 33-åringen verkställs. Efter förhöret friges mannen. Dessförinnan äger en valkonfrontation rum med två vittnen.
* Holmer håller presskonferens. Vittnen som åkt med samma tunnelbanetåg som makarna Palme efterlyses.

Den 9 mars 1986

* En ny dörrknackningsaktion äger rum i området kring brottsplatsen.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.

Vecka 11 (den 10 - 16 mars)

Den 10 mars 1986

* Dörrknackningen i området kring brottsplatsen fortsätter.
* Nio tekniker letar utefter den förmodade flyktvägen.
* Polismyndigheten i Stockholm och rikskriminalsektionen går över till ett gemensamt register för förundersökningen.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* FBI avger utlåtande över undersökningen av kulorna.

Den 11 mars 1981

* Svensson beslutar att 33-åringen på nytt skall hämtas till förhör.
* En speciell grupp bildas på säkerhetsavdelningen. Den får i uppdrag att undersöka om mordet kan ha planlagts och iscensatts av en särskild grupp.
* Holmer häller presskonferens. Ett vittne som anonymt lämnat uppgifter, det s.k. Skelleftehamnsvittnet, efterlyses.

Den 12 mars 1981

* 33-åringen hämtas till förhör. Vid förhöret delges han misstanke om delaktighet i mord. Husrannsakan sker i hans bostad. Bl.a. kläder tas i beslag.
* Kammaråklagaren Lage Carlström engageras som biträde åt Svensson.
* Statens kriminaltekniska laboratorium avger ett utlåtande över undersökningen av kulorna.
* Holmér håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Holmer informerar Wickbom.
* Svensson beslutar anhålla 33-åringen.

Den 13 mars 1981

* Wranghult och Svensson diskuterar vem som skall svara för beslut om tvångsmedel när det gäller olaga vapeninnehav. Holmer tar kontakt med Zeime i samma fråga.
* 33-åringens försvarare håller presskonferens med anledning av anhållningsbeslutet.
* Bundeskriminalamt i Wiesbaden avger utlåtande on de undersökta kulorna.

Den 14 mars

* Tingsrätten förordnar offentlig försvarare för 33-åringen.
* Nya förhör med 33-åringen äger rum.
* Några personer i regeringskretsen har hört av sig till polisen och vill lämna uppgifter.
* Nio personer som befinner sig på svenskkurdiska föreningen hämtas till förhör. Efter förhören friges de.
* Holmer håller presskonferens. Han informerar om anhållningsbeslutet.
* Statens kriminaltekniska laboratorium meddelar att man har hittat tändsatspartiklar på 33-åringens högra rockärm men att dessa med nära hundraprocentig säkerhet inte härrör från samma typ av ammunition som de upphittade kulorna. Rocken transporteras till Bundeskriminalamt i Wiesbaden för ytterligare undersökning.

Den 15 mars

* Nya förhör med 33-åringen äger rum.
* Wranghult beslutar om hämtning till förhör av en man misstänkt för olaga vapeninnehav och om husrannsakan i hans bostad. Vid husrannsakan påträffas en pistol. Svensson beslutar att anhålla mannen. Denne friges två dagar senare.

Den 16 mars

* Nya förhör äger rum med 33-åringen. En valkonfrontation med ett vittne som sett en man på Döbelnsgatan strax efter mordet äger rum. Åklagarna diskuterar förutsättningarna för häktningsframställning vid ett sammanträde med polisledningen och utredningspersonalen. Frågan om presskonferens berörs. Svensson bestämmer sig för att inte medverka i någon presskonferens.
* Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Holmér träffar Wickbom

Vecka 12 (den 17 - 23 mars)

Den 17 mars

* Nya förhör med 33-åringen äger rum. En valkonfrontation med tre vittnen genomförs.
* Bundeskriminalamt i Wiesbaden lämnar ett preliminärt besked om att det inte kan uteslutas att tändsatspartiklarna på 33-åringens rock är av samma slags ammunition som de upphittade kulorna.
* Svensson inger häktningsframställning beträffande 33-åringen. Åklagarna sänder ut ett pressmeddelande om detta. Häktningsförhandlingen planeras till den 20 mars.
* Johannes kyrkogård genomsöks med metalldetektor i sökandet efter mordvapnet.
* Holmer håller presskonferens. Han informerar om Svenssons beslut om häktningsframställning mot 33-åringen.

Den 18 mars

* Nya förhör med 33-åringen äger rum. En valkonfrontation med ett vittne genomförs.
* Åklagarna diskuterar utformningen av häktningspromemorian med utredningspersonalen.

Den 19 mars

* Avloppsbrunnar i närheten av brottsplatsen undersöks.
* En valkonfrontation med 33-åringen äger rum med fyra vittnen.
* Vid förberedelserna för häktningsförhandlingen mot 33-åringen konstaterar åklagarna att huvudvittnet har fått se foton på den misstänkte före den konfrontation då han pekade ut denne och att konfrontationen har genomförts utan tolk. Ett nytt förhör med vittnet äger rum och en direktkonfrontation mellan vittnet och 33-åringen arrangeras.
* En dörrknackningsliknande aktion äger rum i 35 kvarter runt brottsplatsen. Aktionen genomförs med drygt 175 polismän och tar drygt tre timmar. Resultatet blir ca 75 nya tips.
* Svensson beslutar återkalla häktningsframställningen och försätter 33-åringen på fri fot.
* Holmer håller presskonferens. Han informerar om åklagarens beslut att återkalla häktningsframställningen mot 33-åringen. Han kritiserar också massmedierna för deras sätt att publicera uppgifter om denne och försvararna för att ha yttrat sig olämpligt i massmedierna.
* Svensson informerar Holmer och Wranghult om bakgrunden till att häktningsframställningen återkallades.

Den 20 mars

* Holmer besöker Zeime och begär att Zeime skall byta ut Svensson som åklagare, eftersom han enligt Holmérs uppfattning har uppträtt obalanserat.

Den 21 mars

* Zeime ger Holmer besked att Svensson kvarstår som åklagare i målet.
* Holmer informerar Ingvar Carlsson och partiledarna.
* Holmer håller presskonferens. Han informerar om spaningsläget och om de arbetsinsatser som dittills har gjorts.

Den 22 mars

* Vid en privat middag upplyser statssekreteraren i justitiedepartementet Harald Fälth riksåklagaren Magnus Sjöberg om att det föreligger samarbetsproblem mellan åklagare och polis.
* Holmér beslutar att en kontroll skall göras av personer som har bott på hotell i Stockholm under tiden omkring mordet. Undersökningen utvidgas senare till hela Storstockholmsområdet.

Vecka 13 (den 24 - 30 mars)

Den 24 mars

* En pusselbild av en man som misstänks för att ha skuggat Olof Palme lämnas ut för publicering.
* Sjöberg besöker Wickbom i ett tillsättningsärende. Wickbom tar upp förhållandet mellan åklagare och polis och ber Sjöberg kontakta Fälth. Enligt Sjöberg tar Fälth upp frågan om att byta ut Svensson som åklagare.
* Holmér håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
* Holmer beslutar om att en "dörrknackning" skall göras på näringsställen omkring biografen Grand.
* Holmer informerar Wickbom.

Den 25 mars

* Ett sammanträde äger rum i riksåklagarens kansli vid vilket Svensson och Carlström redovisar utredningsläget för Sjöberg.

Den 26 mars

* En särskild grupp för utredningen rörande 33-åringen bildas.
* Svensson och Carlström begär att få ökad information om det allmänna spaningsarbetet.
* Sjöberg och byråchefen Uno Hagelberg sammanträffar med bl.a. Wickbom i justitiedepartementet. Vid mötet diskuteras dels handläggningen av frihetsberövandet när det gäller 33-åringen, dels åklagarnas behov av information i förundersökningen. Frågan om byte av åklagare berörs.
* Holmer medverkar i ett magasinsprogram i TV.

Den 27 mars

* Svensson begär att få besked om när rekonstruktionerna skall äga rum.
* Slutligt rättsmedicinskt utlåtande avges.
* Johannes kyrkogård letas igenom på nytt.

Den 29 mars

* Flygfotografering av brottsplatsen äger rum. Avsikten är att med modern teknik söka efter mordvapnet.

Vecka 14 (den 31 mars - 6 april)

Den 31 mars

* Vid en presskonferens visar Holmer upp två revolvrar av märket Smith & Wesson kaliber .357 och säger att det är den typ av vapen som polisen anser har använts vid mordet. Han informerar också om att tändsatspartiklar har hittats på 33-åringens rock och påminner om den utfästa belöningen.

Den 1 april

* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med ett vittne.
* I ett rikslarm meddelas att mordet med stor säkerhet har förövats med en revolver Smith & Wesson .357. Polismyndigheten i Stockholm hemställer att samtliga polismyndigheter skall kontrollera alla vapen av den typen för vilka det finns licens.
* Romander meddelar samtliga polismyndigheter att de bör ge ledningsgruppen den hjälp som begärs och betonar vikten av skyndsamhet.
* Svensson möter av en slump Holmer. Svensson tar tillfället i akt att kritisera den förhörsledare som har haft hand om förhören med 33- åringen.
* Holmer informerar Wickbom

Den 2 april

* Svensson och Carlström flyttar till lokaler i polishuset som har ställts till deras förfogande. Avsikten är att ett närmare samarbete mellan polis och åklagare skall etableras.

Den 3 april

* Renhållningsarbetare tar kontakt med en tidning och undrar varför de inte har kontaktats under utredningsarbetet.
* Svensson och Carlström begär allmän information om undersökningen av brottsplatsen, Vittnesuppgifter m.m.
* Spaningsledningen beslutar att tipsen i fortsättningen skall förses med en uppgift om prioritering i skalan 1-3.

Den 4 april

* Svensson begär av Holmer att få en utskrift av ett förhör som denne har hållit med Lisbeth Palme och frågar samtidigt vilken utredning som finns om motivet. Svensson framhåller också att han vill att Lisbeth Palme skall medverka vid en rekonstruktion.
* Holmer bestämmer sig för att inte ta upp den frågan med henne.
* Svensson och Carlström sammanträffar med Åström.
* Svensson och Carlström besöker rikskriminalsektionen och får information om deras arbete.
* Holmér håller presskonferens. Han informerar bl.a. om skjutavståndet för de båda kulorna.

Den 5 april

* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med sex vittnen.

Den 6 april

* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med sex vittnen.

Vecka 14 (den 7 - 13 april)

Den 7 april

* Svensson kontaktar Holmér om provskjutning på Försvarets forskningsanstalt (FOA). Holmer anser inte att någon sådan provskjutning bör ske. Efter kontakter med riksåklagaren, statens kriminaltekniska laboratorium och FOA beslutar Svensson den 10 april om provskjutningen.
* Wickbom och Fälth är närvarande vid ett möte med ledningsgruppen.

Den 8 april

* Svensson fastställer beslagen från 33-åringen.

Den 9 april

* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med ett vittne.
* Holmer håller presskonferens. Två vittnen som har lämnat uppgifter anonymt efterlyses.
* En undersökning av uttagen på bankomater i närheten av brottsplatsen initieras.
* På kvällen företar spaningsledningen en rekonstruktionsvandring vid brottsplatsen.

Den 10 april

* Svensson och Carlström besöker rättsläkarstationen och samtalar med de rättsläkare som genomförde obduktionen.
* Svensson begär förlängd tid för åtal mot 33-åringen till den 14 maj 1986.
* Statens kriminaltekniska laboratorium avger utlåtande över undersökningen av 33-åringens kläder.

Den 11 april

* Det s.k. Palmerummet tas i bruk.

Den 12 april

* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med sex vittnen.

Vecka 15 (den 14 - 20 april)

Den 14 april

* Svensson häver vissa av beslagen.
* Svensson beslutar att ett slutförhör skall hållas med 33-åringen den 28 april.
* Holmer informerar polisstyrelsen.

Den 15 april

* Holmér informerar Wickbom.

Den 16 april

* Telex inkommer från Bundeskriminalamt med preliminärt utlåtande över undersökningen av 33-åringens kläder.
* Rekonstruktion äger rum på brottsplatsen med ett vittne.

Den 17 april

* Provskjutning äger rum på FOA i närvaro av bl.a. åklagarna och personal från tekniska roteln.

Den 18 april

* Holmer håller presskonferens. Han ger en sammanfattande bild av polisarbetet dittills.

Vecka 17 (den 21 — 27 april)

Den 21 april

* Svensson begär på nytt, denna gång skriftligen, att få del av förhöret med Lisbeth Palme och får det påföljande dag.
* Svensson skriver till ledningsgruppen angående resultatet av provskjutningen på FOA. Han begär att husfasaderna på Sveavägen undersöks för att finna eventuella anslagsmärken.

Den 22 april

* Holmér beslutar att tekniska roteln kan avvakta med den av Svensson begärda undersökningen av husfasader.

Den 23 april

* En av 33-åringens bekanta, som misstänks vara identisk med den s.k. skuggan, hämtas till förhör efter beslut av Wranghult. En valkonfrontation med 19 vittnen arrangeras.
* Bundeskriminalamt i Wiesbaden avger utlåtande över undersökningen av makarna Palmes kläder.

Den 24 april

* En promemoria som rör frågan om Olof Palme var föremål för kartläggning eller skuggning före mordet sammanställs.

Den 25 april 1986

* Svensson får en lista med förslag på 74 vittnen som enligt polisens uppfattning bör konfronteras med 33-åringen i samband med slutförhöret den 28 april. En muntlig föredragning görs av den polisman som har upprättat listan. Svensson beslutar att elva av vittnena skall kallas till konfrontation. När resultatet av dessa konfrontationer är klart skall han pröva om ytterligare vittnen skall kallas.
* Genom observatören får justitiedepartementet kännedom om att Svensson och Holmer har olika uppfattningar om antalet konfrontationer.
* Holmer försöker få tag på Zeime för att diskutera konfrontationerna men når inte denne.
* Observatören nämner för Fälth att spaningsledningen ånyo diskuterat antalet konfrontationer. Fälth har ett kort samtal med Holmer och kontaktar därefter Sjöberg.

Den 27 april 1986

* Byråchefen Uno Hagelberg kontaktar på riksåklagarens uppdrag Carlström när han inte får tag i Svensson. Carlström redogör för åklagarnas handläggning när det gäller konfrontationerna. Senare under dagen får Hagelberg fatt på Svensson. Sjöberg kontaktar själv Svensson.
* Sjöberg kontaktar Fälth och redovisar åklagarnas syn på behovet av konfrontationer.
* Fälth informerar Wickbom som förklarar att han är intresserad av ett sammanträffande nästa kväll med de inblandade. Fälth kontaktar Holmer och Sjöberg som båda lovar att komma. Sjöberg skall kontakta Svensson.

Vecka 18 (den 28 april - 4 maj )

Den 28 april 1986

* Sjöberg kontaktar Svensson och meddelar därefter justitiedepartementet att Svensson är villig att medverka vid sammanträdet.
* Det planerade slutförhöret och konfrontationerna med 33-åringen genomförs. Svensson beslutar att ytterligare elva vittnen skall konfronteras med 33-åringen påföljande dag.
* FOA avger utlåtande över provskjutningen.
* På kvällen träffas Sjöberg, Svensson och Holmer hos Wickbom. Några tjänstemän i departementet är också närvarande. Holmer och Svensson redogör för sin respektive uppfattningar om utredningsarbetet. Holmer kritiserar bl.a. Svenssons beslut att återkalla häktningsframställningen mot 33-åringen och beslutet om konfrontationer. Svensson kritiserar i sin tur polisen för bristfällig information. Efter mötet stannar riksåklagaren kvar och diskuterar med bl.a. Wickbom.
* Riksåklagaren beslutar sig för att överpröva Svenssons beslut om konfrontationer.

Den 29 april 1986

* Konfrontationerna med 33-äringen fortsätter.
* Svensson och Carlström kallas till riksåklagaren med anledning av beslutet om överprövning. De redovisar muntligen sin handläggning och sina synpunkter.
* Riksåklagaren går tillsammans med chefen för tillsynsbyrån igenom handlingar rörande konfrontationerna på polishuset.
* Ägaren till ett par glasögon som har hittats i närheten av brottsplatsen den 3 mars spåras med hjälp av optiker.
* Holmer håller presskonferens och sammanfattar spaningsläget.
* Holmer sammanträffar med Wickbom.

Den 30 april 1986

* Riksåklagaren beslutar att ytterligare 28 vittneskonfrontationer skall genomföras och uppdrar åt Svensson att ombesörja detta.
* Ägaren till glasögonen hämtas till förhör efter beslut av Wranghult.
* * Polisledningen sänder ut ett TT-meddelande om att ägaren till de upphit— tade glasögonen har avförts från utredningen.
* Holmer kontaktar Zeime och ber om ett sammanträffande.

Den 1 maj 1986

* Hans Holmér besöker Zeime i bostaden och diskuterar förundersökningen. Zeime beslutar att ta över ledningen av denna.

Vecka 19 (den 5 - 11 maj )

Den 5 amaj 1986

* Zeime, som återinträtt i tjänst efter semester, informerar Svensson om att han går in som förundersökningsledare. Man kommer överens att Svensson skall slutföra den del som avser 33-åringen.

Den 7 maj 1986

* Polisen tar hand om trottoarstenar på brottsplatsen för teknisk undersökning.
* Massmedierna innehåller uppgifter om att Stockholmspolisen planerar att trappa ner spaningsarbetet.

Den 9 maj 1986

* Bundeskriminalamt i Wiesbaden avger utlåtande över undersökningen av 33-åringens kläder

Vecka 20 (den 12 - 18 maj )

Den 12 amaj 1986

* De konfrontationer med 33-åringen som riksåklagaren har beslutat påbörjas. Elva vittnen konfronteras med 33-åringen.

Den 13 maj 1986

* Konfrontationerna med 33-åringen fortsätter.
* En f.d. straffad man, S, lämnar ett tips om att han anskaffat och levererat två vapen jämte ammunition som han sätter i samband med mordet på Olof Palme till en bekant.

Den 14 maj 1986

* Ett nytt förhör med S äger rum.
* Holmér informerar Wickbom.
* Holmér informerar Romander.
* Svensson meddelar skriftligen ledningsgruppen att han i egenskap av förundersökningsledare själv vill svara för all information till pressen om 33-åringen.

Den 15 maj 1986

* Ett nytt förhör hålls med S. Husrannsakan sker i hans bostad varvid kläder tas i beslag.
* Holmér informerar Zeime om tipset från den straffade mannen.
* Holmér informerar Ingvar Carlsson.

Den 15 maj 1986

* Ett nytt förhör med tipslämnaren äger rum. Han ändrar delvis sin berättelse och namnger den som sålt vapnen till honom.
* Holmer och Wranghult diskuterar utredningsläget med Zeime.
* Svensson lägger ned förundersökningen mot 33-åringen. Återstående beslag hävs.
* Åklagarna ger ut ett pressmeddelande med anledning av beslutet att nedlägga förundersökningen mot 33-åringen. I ett tillägg till pressmeddelandet framför Svensson kraftig kritik mot polisens ledningsgrupp.

Vecka 21 (den 19 - 25 maj )

Den 20 amaj 1986

* Chefsåklagaren Solveig Riberdahl engageras i utredningen.
* Holmér informerar Wickbom.
* Ett nytt förhör hålls med S. En valkonfrontation arrangeras där han får peka ut vilken typ av vapen och ammunition som han har levererat.

Den 22 maj 1986

* En kommission (juristkommissionen) tillsätts av regeringen. Kommissionen får i uppdrag att bl.a. granska brottsutredningen.
* Ett nytt förhör hålls med S.

Vecka 22 (den 26 maj — 1 juni)

Den 26 amaj 1986

* 33-åringens advokat vänder sig till justitiekanslern med klagomål mot polismyndigheten i Stockholm för handläggningen av utredningen rörande 33-åringen.
*
* Ett nytt förhör hålls med S.

Den 27 maj 1986

* Holmér informerar Wickbom.

Den 28 maj 1986

* Holmér och Zeime håller presskonferens för ett antal särskilt inbjudna chefredaktörer. En bred information lämnas om uppläggningen av spanings- och utredningsarbetet.

Vecka 23 (den 2 — 8 juni)

Den 2 juni

* Polisen lånar in material från statens invandrarverk på 27 personer, de flesta kurder.

Den 5 juni

* Holmér informerar Wickbom.

Den 6 juni

* Ett nytt förhör med S äger rum.

Vecka 24 (den 9 - 15 juni)

Den 9 juni

* Förhör hålls med en närstående till S för att kontrollera hans uppgifter. Ytterligare ett förhör med samma person hålls fyra dagar senare.
* Holmér informerar polisstyrelsen.

Den 11 juni

* Vid ett nytt förhör ändrar S sina uppgifter om vem som har sålt vapnen till honom. Han pekar ut en annan man som säljaren.

Den 12 juni

* Holmér håller presskonferens för utländska journalister. En bred information lämnas om spanings- och utredningsläget.

Den 13 juni

* Riberdahl anhåller den som misstänks för att ha levererat vapnet i hans frånvaro som misstänkt för olaga överlåtelse av vapen. Hon anhåller ytterligare fyra personer i deras frånvaro; två misstänkta för olaga överlåtelse av vapen, en misstänkt för olaga vapeninnehav och en misstänkt för olaga vapeninnehav alternativt medhjälp till sådant brott. Vidare beslutar hon om husrannsakan hos de misstänkta och hos ytterligare en person.

Vecka 25 (den 16 - 22 juni)

Den 16 juni

* Tingsrätten avskriver målet mot 33-åringen.

Den 17 juni

* Den misstänkte vapenleverantören grips. Han friges påföljande dag.

Den 18 juni

* Riberdahl häver anhållningsbeslutet och beslutet om husrannsakan beträffande en av de misstänkta.
* Nytt förhör hålls med S.

Vecka 26 (den 23 - 29 juni)

Den 24 juni

* Polisen kontaktar taxi som ett led i kontrollen av S:s uppgifter.
* Wranghult beslutar att husrannsakan skall göras i den misstänkte vapenleverantörens bostad. Han underrättar Riberdahl om detta. Hon beslutar att på nytt anhålla mannen i hans frånvaro samt beslutar om husrannsakan.
* Holmér informerar Wickbom.

Den 26 juni

* Den misstänkte vapenleverantören grips. Vid husrannsakan i bostaden påträffas en pistol kaliber 7,65 och 9 mm ammunition. Åklagaren beslutar att anhållandet skall bestå.

Den 27 juni

* Holmér informerar Wickbom.

Vecka 27 (den 30 juni - 6 juli)

Den 1 juli

* Riberdahl begär att få del av brottsplatsundersökningsprotokoll och förhör som hållits i samband med rekonstruktionerna på brottsplatsen.
* Den anhållne mannen friges. Han åtalas sedermera för bl.a. olaga vapeninnehav.

Den 2 juli

* Ytterligare förhör hålls med vittnen som ett led i kontrollen av S:s uppgifter.

Den 4 juli

* Riberdahl häver besluten om anhållande och husrannsakan som rör de övriga tre misstänkta.

Den 6 juli

* Holmér deltar i radioprogrammet "Sommar".
Hans Holmér är gäst i radioprogrammet "Sommar". ⇛

Vecka 28 (den 7 — 13 juli)

Den 8 juli

* Förhör och fotokonfrontation äger rum med ett vittne, en taxichaufför.

Vecka 29 (den 14 - 20 juli)

Den 17 juli

* Holmér anger i en promemoria huvuddragen i det s.k. huvudspåret.
* Statens kriminaltekniska laboratorium utfärdar protokoll över undersökningen av 33-åringens kläder.

Den 18 juli

* Zeime övertar ledningen av förundersökningen rörande eventuella medgärningsmän vid mordet på Cetin Gungör i Medborgarhuset den 2 november 1985.

Vecka 30 (den 21 - 27 juli)

Den 21 juli

* Holmér informerar Wickbom.

Vecka 31 (den 28 juli - 3 augusti)

Den 28 juli

* Holmér informerar åklagarna om sin syn på det s.k. huvudspåret i samband med en lunch.

Vecka 32 (den 4 - 10 augusti)

Den 5 augusti

* Ett sammanträde med åklagarna och en stor del av polispersonalen äger rum. Vid sammanträdet ger polisen för första gången åklagarna en samlad redovisning av det s.k. huvudspåret. Det beslutas att materialet skall systematiseras och att en särskild registrering skall ske.

Den 7 augusti

* Holmér informerar bl.a. Wickbom, utrikesminister Sten Andersson och invandrarminister Anita Gradin.

Den 8 augusti

* Holmér informerar Romander.

Vecka 33 (den 11 - 17 augusti)

Den 13 augusti

* Polisen beslutar om hur arbetsuppgifterna i det s.k. huvudspåret skall fördelas och hur arbetet skall organiseras.

Den 14 augusti

* En intendent får i uppdrag att planera administrativt för ett större tillslag i ärendet.

Vecka 34 (den 18 - 24 augusti)

Den 18 augusti

* Materialet i huvudspåret har samlats i pärmar och paginerats. Registreringen av materialet beräknas ta en vecka.
* En man som är intagen i kriminalvårdsanstalt hämtas från anstalten för förhör. Mannen går med på att biträda rikskriminalsektionen med att spåra illegala vapenhandlare.

Den 21 augusti

* Polisen arrangerar en fingerad rymning för internen.

Vecka 35 (den 25 — 31 augusti)

Den 28 augusti

* Holmér och Zeime informerar Wickbom gemensamt.
Under veckan
* Det samlade materialet i huvudspåret börjar distribueras till åklagarna.

Vecka 36 (den 1 — 7 september)

Den 1 september

* Chefsåklagaren Anders Helin och kammaråklagaren Bo Josephson engageras på heltid i utredningen.

Den 3 september

* Holmér informerar Ingvar Carlsson och partiledarna.

Vecka 37 (den 8 — 14 september)

Den 9 september

* En särskild rekonstruktion som tar sikte på möjligheterna att urskilja olika färger äger rum på brottsplatsen.

Den 11 september

* En tidning publicerar en fyllig artikel där PKK utpekas som polisens huvudspår.

Den 12 september

* En föredragning av ärenden som rör misstankar mot polismän görs för Zeime.

Vecka 38 (den 15 - 21 september)

Den 15 september

* Den intern som har lovat rikskriminalsektionen att hjälpa till att spåra illegala vapenhandlare kvitterar ut ett större kontantbelopp från polisen för att genomföra en påstådd vapenaffär.

Den 16 september

* Internen rymmer från sin bevakning.

Den 17 september

* Holmér träffar den s.k. statssekreterargruppen och diskuterar säkerhetsfrågor.

Vecka 39 (den 22 — 28 september)

Den 22 september

* Ett informationsmöte om PKK som organisation hålls för poliser och åklagare av säkerhetsavdelningens expert på området.

Den 24 september

* Holmér och Zeime informerar Wickbom gemensamt.

Vecka 40 (den 29 september - 5 oktober)

Den 29 september

* Holmér presenterar en ny promemoria om huvudspåret för åklagarna. Den diskuteras vid ett sammanträde. Åklagarna tar upp frågan om komplettering av materialet rörande biografen Grand.

Den 2 oktober

* Sedan uppgifter framkommit om att en av de misstänkta i huvudspåret kan antas inneha vapen beslutar Helin att denne skall hämtas till förhör misstänkt för olaga vapeninnehav och att husrannsakan skall ske i hans bostad.

Den 3 oktober

* hämtnings beslutet verkställs. Efter förhör friges mannen. Diverse handlingar tas i beslag.

Vecka 41 (den 6 — 12 oktober)

Den 6 oktober

* Vid ett sammanträde mellan åklagare och polis diskuteras det s.k. huvudspåret ingående.
* Åklagarna begär att en fotosammanställning görs i det s.k. Grandavsnittet.

Den 7 oktober

* Åklagarna påbörjar en promemoria med värdering av bevisläget i det s.k. huvudspåret.

Den 8 oktober

* Holmer informerar Wickbom.

Vecka 42 (den 13 — 19 oktober)

Den 14 oktober

* Åklagarnas promemoria med bevisvärdering av huvudspåret överlämnas till polisen. Den innehåller vissa direktiv för det fortsatta arbetet, bl.a. rörande komplettering av Grandavsnittet.

Den 17 oktober

* Ett tips om en stöld av en revolver Smith & Wesson .357 i Finland kommer in.

Den 19 oktober

* Två olika grupper av polismän reser ut till olika länder i Europa för att få information om våldsbrott som har begåtts där och som antas ha anknytning till PKK.

Vecka 43 (den 20 - 26 oktober)

Den 21 oktober

* Nya promemorior från åklagarna med bevisvärdering av varje enskild person i huvudspåret överlämnas till polisen.

Den 22 oktober

* Holmer sammanträffar med Zeime för att diskutera massmediabevakningen.
* Lagmannen Carl—Anton Spak träffar Wickbom i ett annat ärende. Spak uttalar bl.a. sin oro för att kontakterna mellan polis och åklagare inte fungerar tillfredsställande.

VVecka 44 (den 27 oktober - 2 november)

Den 28 oktober

* En ny diskussion äger rum mellan polisen och åklagarna om komplette— ringen av Grandavsnittet.

Vecka 45 (den 3 — 9 november)

Den 3 november

* Den förrymde internen som användes för att spåra vapenhandlare grips. Han återförs till anstalten.

Den 4 november

* Vid ett sammanträde mellan polisen och åklagarna framgår det att åklagarna har en betydligt snävare uppfattning om antalet personer som kan misstänkas än polisen.

Den 7 november

* Holmer informerar Wickbom.

Vecka 48 (den 24 - 30 november)

Den 26 november

* Den fotosammanställning som åklagarna har begärt är färdig. Åklagarna begär viss komplettering.

Den 28 november

* Fotokonfrontationer med vittnen vid biografen Grand påbörjas. Nya fotokonfrontationer äger rum under de två följande veckorna.

Vecka 49 (den 1 - 7 december)

Den 2 december

* Holmér informerar Wickbom.

Den 4 december

* Justitiekanslern meddelar beslut rörande klagomålen från 33-åringen
* Zeime informerar Ingvar Carlsson och Wickbom före dagens regeringssammanträde.
* Holmer informerar regeringen vid allmän beredning.

Den 5 december

* en TT-intervju uppger Zeime att åklagarna inom kort kommer att lämna information om spaningsläget.

Vecka 50 (den 8 - 14 december)

Den 9 december

* Holmér medverkar i ett magasinsprogram i TV. Han förklarar att han är 95-procentigt säker på att huvudspåret är det rätta.

Den 10 december

* Zeime uttalar i en tidningsintervju att han anser att polisen är alltför optimistisk i sitt informationslämnande — han kallar det desinformation. Han utlovar ånyo information från åklagarsidan inom kort.

Den 11 december

* På Wickboms initiativ sammanträffar Romander, Holmer, Sjöberg och Zeime hos Wickbom. Wickbom är oroad över uppgifter i massmedierna om att åklagare och polis har olika uppfattningar om utredningsläget. Vid sammanträdet förklarar Holmer och Zeime att det finns förutsättningar för ett fortsatt samarbete. De åtar sig att anmäla till justitieministern om det skulle brista i dessa förutsättningar. Kontakterna med massmedierna diskuteras också.
* Polisens ledningsgrupp har första kontakten med rättsläkarna.
* Justitiedepartementet bjuder ledningsgruppen på middag.

Den 12 december

* På kvällen blir några av de personer som tillhör de misstänkta i huvudspåret inblandade i ett annat brott, ett krogbråk i Gamla Stan. Polis kommer till platsen. Två av de inblandade flyr från platsen. En av dem beskjuter de polismän som följer efter honom. Han grips som misstänkt för försök till dråp och misshandel. Den andre mannen grips som misstänkt för misshandel.

Den 13 december

* Polisledningen underrättas om vad som hänt i Gamla Stan föregående kväll. Holmér beslutar att utredningen av dessa brott skall ske inom ramen för Palmeutredningen. Åklagarna underrättas om vad som har hänt. Zeime och Josephson beger sig till polishuset för att få närmare information. De båda gripna anhålls. Husrannsakan genomförs hemma hos de misstänkta samt i ett kurdiskt bokcafé. Omfattande skriftligt material tas i beslag. Målsägandena i den misshandel som föregick beskjutningen hämtas till förhör efter beslut av Riberdahl. Husrannsakan sker i deras gemensamma bostad. Vid husrannsakan påträffas en påse med vitt pulver. De anhålls som misstänkta för grovt narkotikabrott.

Vecka 51 (den 15 - 21 december)

Den 15 december

* Vid analys visar det sig att det pulver som påträffats vid husrannsakan inte är narkotika. Riberdahl beslutar att frige en av de misstänkta och beslutar också att den andre skall fortfara att vara anhållen såsom misstänkt för stämpling till misshandel. Han försätts på fri fot dagen därpå. Målet som rör misshandeln i Gamla stan och beskjutningen av polismännen skiljs av till ett särskilt ärende som handläggs av Josephson.
* Åklagarna föreslår att man skall genomföra de förhör som rör tipset om vapen omedelbart mot bakgrund av att flera av de inblandade ändå är berövade friheten. Polisen förklarar att det saknas resurser för detta med hänsyn till kommande helger. Man enas om ett tillslag efter helgerna. Några närmare planer för detta diskuteras inte. Åklagarna kritiserar också polisen för brister i informationen.
* Holmér ber Bergenstrand meddela justitieministern att det på nytt har uppstått samarbetsporblem mellan åklagare och polis.
* På Wickboms uppdrag kontaktar rättschefen Johan Munck Zeime och hör efter om åklagarna får den information som de behöver. Zeime blir illa berörd av samtalet och förklarar att det hela är överspelat.

Den 16 december

* De två personer som är misstänkta för brott isamband med misshandeln i Gamla stan försätts på fri fot. Josephson inger häktningsframställning beträffande den som misstänks för beskjutningen av polismännen.
* Josephson häver samtliga beslag från den 13 december.

Den 17 december

* Holmér informerar rikspolisstyrelsens styrelse.

Den 18 december

* Zeime kontaktar Holmér om att tillslag i ärendet bör ske måndagen i första helgfria vecka, dvs den 12 januari. Enligt åklagarna bestäms det att man skall träffas och diskutera tillslaget den 7 januari.
Tiden för operation Alfa diskuteras. ⇛

1987

Vecka 1 (den 1 - 4 januari)

Den 2 januari 1987

* Holmér beslutar att ett stormöte med ledningsgruppen och viss utredningspersonal skall äga rum den 7 januari. Alla andra möten den dagen skall inställas.
Hans Holmér planerar stormöte om Operation Alfa. ⇛

Vecka 2 (den 5 - 11 januari)

Den 5 januari

* Holmer upprättar en promemoria som redovisar polisens syn på vilka tvångsmedel som bör komma i fråga vid det planerade tillslaget.
Hans Holmer upprättar ett PM Operation Alfa. ⇛

Den 7 januari

* Det planerade mötet mellan polis och åklagare om tillslaget blir inte av.
Planerade stormötet om Operation Alfa blir inte av. ⇛
* Ledningsgruppen och en del av utredningspersonalen sammanträder. Man diskuterar sig samman inför det planerade mötet med åklagarna om tillslaget.
Planerade stormötet om Operation Alfa blir inte av. ⇛

Den 9 januari

* Zeime och Riberdahl, som befinner sig ijustitiedepartementet i ett annat ärende, möter av en slump Wickbom, som ber att få en kort information om läget.
* Holmér informerar Wickbom.

Vecka 3 (den 12 - 18 januari)

Den 12 januari

* Åklagare och polis sammanträder och diskuterar tillslaget. Åklagarna accepterar att göra tillslaget mer omfattande än vad de först hade tänkt. Tidpunkten bestäms till den 20 januari.
* Zeime vill ha besked om hur många polismän som arbetar med Grandav- snittet. Han får veta att det arbetet ligger nere eftersom all personal behövs för tillslaget.

Den 13 januari

* Åklagarna planlägger det kommande tillslaget i detalj. Skriftliga beslut om tvångsmedel och direktiv för förhör upprättas den 13 och 14 januari. Riberdahl beslutar att åtta icke misstänkta personer skall hämtas till förhör och att sju skall hämtas till förhör och delges misstanke om brott. Tre av dessa skall delges misstanke om medverkan i mordet på Olof Palme. Tre personer anhålls i sin frånvaro misstänkta för medverkan i mordet på medborgarplatsen. Vidare skall förhör ske med några personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt eller eljest berövade friheten. Tvångsmedelsbesluten och direktiv för förhören överlämnas till polisen.

Den 14 januari

* Holmer informerar Wickbom.

Den 16 januari

* Vid sammankomster med företrädare för ledningsgruppen och utredningspersonalen redovisar åklagarna muntligen sina direktiv för de förhör som skall hållas och vilka inskränkningar som gäller för husrannsakningar m.m.
* Riberdahl häver två av hämtningsbesluten.

Vecka 4 (den 19 - 25 januari)

Den 19 januari

* Holmer informerar Romander.

Den 20 januari

* Polispersonalen samlas mycket tidigt på morgonen. De sista detaljerna i planläggningen gås igenom. Polispatrullerna får skriftliga instruktioner om sina uppgifter. Tillslaget påbörjas vid 07:00 tiden. Hämtnings— och anhållningsbesluten verkställs. Ett av hämtningsbesluten hävs.
* Gränslarm sänds ut. Interpol meddelas. Utrikesdepartementet meddelar utlandsmyndigheterna. Landshövdingen, hovet, oppositionsledarna m.fl. informeras av polisen. Bevakningen kring kvarteret Kronoberg förstärks.
* Omfattande material tas i beslag vid husrannsakningarna.
* Under dagen hålls förhör. De personer som inte delges misstanke friges vid lunchtid. Förhören med de övriga fortsätter på eftermiddagen.
* Ytterligare en person hämtas till förhör efter beslut av Helin.
* Holmer och Zeime håller gemensam presskonferens. Zeime tillkännager att de som har delgivits misstanke om delaktighet i mordet på Olof Palme kommer att friges.
* De som gripits såsom anhållna i sin frånvaro misstänkta för delaktighet i mordet i Medborgarhuset förblir anhållna. Ovriga som delgivits misstanke får lämna polishuset.

Den 21 januari

* Massmedierna innehåller uppgifter om svåra motsättningar mellan åklagare och polis. Företrädare för polisen beskyller åklagarna för att ha saboterat utredningen.
* S söker upp polisen och begär att få bli förhörd på nytt. Vid förhöret återtar han sina tidigare uppgifter. Några dagar senare söker han ånyo upp polisen och återtar då de uppgifter han senast har lämnat.
* Josephson häver till större delen de beslag som gjorts föregående dag.

Den 22 januari

* Wranghult sammanträder med åklagarna och diskuterar hanteringen av beslagen. Polisen är mycket kritisk till att beslagen har hävts så snabbt.
* Vid ledningsgruppens möte gör Holmér ett uttalande om åklagarnas agerande i samband med tillslaget som han ber att de närvarande skall sprida till all personal.
* Zeime blir svårt sjuk. Riberdahl tar tillfälligt över ansvaret som förunder— sökningsledare.

Den 23 januari 1987

* Åklagarna inger häktningsframställning beträffande de tre som anhållits som medverkande till mordet i Medborgarhuset.

Den 24 januari 1987

* Riksåklagaren har telefonkontakt med Riberdahl om utvecklingen.

Den 25 januari 1987

* Statsministern och delar av regeringen diskuterar de meningsmotsättningar mellan åklagare och polis som har kommit i dagen.

Vecka 5 (den 26 januari - 1 februari)

Den 26 januari 1987

* Riksåkiagaren får en föredragning av Riberdahl om vad som har skett och hur åklagarna ser på det fortsatta samarbetet. Riksåklagaren har sedan fortlöpmde kontakter med åklagarna i denna fråga.
* Holmér informerar polisstyrelsen.
* Wickbom sammanträffar med bl.a. Sjöberg och Riberdahl för att klarlägga hur åklagarna ser på samarbetsproblemen. Efter mötet samtalar Sjöberg med Wickbom.
* Wickbom sammanträffar med Romander och Holmer för att klarlägga hur polisen ser på samarbetsproblemen.
* Några regeringsmedlemmar träffas för en information om vad som framkommit vid sammanträdena med företrädare för åklagarna och polisen.

Den 27 januari 1987

* Holmer och Wranghult sammanträffar med Wickbom.
* Vid häktningsförhandlingar avslår tingsrätten häktningsyrkandet beträifande två av dem som misstänks för delaktighet i mordet i Medborgarhuset och försätter dem på fri fot. Åklagarna återkallar därefter häktningsfranställningen mot den tredje. Han försätts på fri fot.
* Sjöberg diskuterar olika lösningar på samarbetsproblemen med Zeime och Riberdahl.
* På kvällen besöker Wickbom riksåklagaren i dennes bostad för att diskutera samarbetsproblemen.

Den 28 januari 1987

* Sjöberg kontaktar Riberdahl i anledning av Wickboms besök föregående kväll.
* Åklagarna sammanträder med polisledningen, som företräds av Wranghult och polisintendenten Gunnar Severin, om hur förundersökningen slall bedrivas i fortsättningen. Man lyckas inte komma fram till något resutat i frågan. Åklagarna uttalar sitt misstroende mot hela ledningsgruppen. Partiledarna informeras om situationen.
* Holmér sammanträffar med Wickbom.
* Fälth kontaktar Sjöberg.

Den 29 januari 1987

* Åklagarna upprättar en förteckning över åtgärder i förundersökningen som de vill ha vidtagna.
* Vid ett nytt sammanträde mellan polisledningen (Wranghult och Severin) och åklagarna diskuteras det fortsatta arbetet.
* Landshövding Lennart Sandgren sammanträffar med Wickbom för att diskutera den uppkomna situationen. Sandgren förklarar att länsstyrelsen inte avser att ingripa.

Den 30 januari 1987

* Vid ett nytt sammanträde med Wranghult och Severin överlämnar åklgarna en promemoria i vilken de punktvis anger vilken inriktning (en fortsatta utredningen skall ha och vilka resurser som kan behövas för de åtgärder åklagarna begär. Wranghult lovar att ställa resurser till förfogamde. Polisen föreslår att förundersökningsledningen i fortsättningen skall delas mellan åklagarna och polisen. Åklagarna går inte med på förslaget. De vill diskutera frågan med bl.a. Zeime och Sjöberg. Riberdahl och Sjöberg har kontakter i frågan om delad förundersökning.
* Fälth kontaktar två gånger under dagen Sjöberg för att diskutera möjligheten av en delad förundersökning.

Den 31 januari 1987

* Fälth har telefonkontakt med Sjöberg.

Vecka 6 (Den 2 — 5 februari )

Den 02 februari 1987

* Zeime återinträder i tjänst.
* Sjöberg diskuterar med åklagarna hur man skall lösa situationen. Han anser, efter att även ha samrått med Romander, att en delad förundersök- ningsledning inte kan komma i fråga. Zeime tillkännager att han under alla förhållanden kommer att lämna förundersökningsledarskapet. Sjöberg vädjar till honom att under rådande förhållanden inte offentliggöra detta.
* Ett nytt sammanträde hålls mellan polisledningen (Wranghult och Severin) och åklagarna angående det fortsatta utredningsarbetet. Polisen begär ånyo att förundersökningsledningen skall delas, vilket åklagarna vägrar att gå med på.
* Holmér kontaktar justitiedepartementet och förklarar att det är omöjligt för åklagarna och polisen att komma överens.
* Wickbom, som förgäves har sökt Zeime, kontaktar Riberdahl och hör efter om hon anser att det finns förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan åklagare och polis. Hon svarar att enligt hennes bedömning gör det inte det.
* Romander och Sjöberg får besked om att de skall närvara vid partiledar— överläggningarna nästa dag. På kvällen kallas de till Wickboms bostad. Olika förslag till hur samarbetsproblemen skall kunna lösas diskuteras.

Den 3 februari 1987

* Holmer sammanträffar med Romander. Holmer framhåller att en delad ledning av förundersökningen mellan polis och åklagare är den bästa lösningen.
* Partiledaröverläggningar äger rum. Problemen med samarbetet mellan polis och åklagare diskuteras.
* Regeringen ger Romander och Sjöberg i uppdrag att till påföljande dag lämna förslag till lämplig lösning när det gäller ledning, organisation och resursutnyttjande i utredningen.
* Romander och Sjöberg överlägger om olika lösningar. De kallas till Wickbom som vill ha förhandsinformation om vilket förslag de ämnar presentera.
* Sjöberg sammanträffar med åklagarna och diskuterar uppdraget.

Den 4 februari 1987

* Nya överläggningar äger rum mellan Romander och Sjöberg.
* Holmer och Wranghult informeras av Romander om att riksåklagaren och rikspolischefen avser att föreslå dels att förundersökningsledningen skall ligga hos riksåklagaren och ledningen av spaningsarbetet hos rikspolisstyrelsen, dels att en referensgrupp bestående av Romander, Holmér, Sjöberg och Zeime skall bildas.
* Romander och Sjöberg redovisar uppdraget inför partiledarna. De föreslår att utredningsarbetet läggs på rikspolisstyrelsen resp. riksåklagaren och att en särskild referensgrupp bildas bestående av dem samt Holmér och Zeime. Förslaget diskuteras.
* Holmer kontaktar statsministern och förklarar att han ämnar lämna spaningsledningen om Romanders och Sjöbergs förslag antas av regeringen.
* Romander, Sjöberg, Zeime och Holmér kallas till Rosenbad. Under kvällen sker överläggningar med polisen för sig och åklagarna för sig. Vid överläggningarna med polisen beslutas att i stället för den föreslagna referensgruppen skall en särskild stabsgrupp knytas till rikspolischefen. Gruppen skall bestå av Holmer, polisintendenten Tommy Lindström och byråchefen Per Göran Näss.
* Regeringen sammanträder.
* Omedelbart före presskonferensen informeras Sjöberg om den nya stabsgruppen.
* Vid en presskonferens strax före midnatt offentliggör regeringen att man påföljande dag avser att besluta att uppdra åt riksåklagaren att leda förundersökningen och åt rikspolisstyrelsen att leda spaningsarbetet En särskild stabsgrupp skall knytas till rikspolischefen. Det framhålls att stabsgruppen inte skall ha några operativa uppgifter.

Den 5 februari 1987

* Regeringen fattar formellt beslut om att förundersökningsledningen skall ankomma på riksåklagaren och att spaningsarbetet skall ledas av rikspolisstyrelsen.
* Holmer kontaktar regeringskansliet och begär klarläggande av gruppens ställning och uppgifter. Holmer har uppfattat det så att gruppen skulle ha operativa uppgifter

Orginal: TEXT


SOU 1987:14 2. Händelseförloppet - en kronologisk redogörelse
SOU 1999:88 1.3.3 Organisationen av brottsutredningen.