Mordet på Olof Palme.

1987-09-14 00:00:00870914_000160Senast uppdaterad 2022-05-20

T:1279-4-B Dataintrång m.m.

Dataintrång mm
i länsrätten
Krukmakargatan 19, Stockholm.
Bakgrund
1984-02-21 Medarbetare till Olof Palme diskuterar med Harvarduniversitetet angående:
a) tidpunkten för Olof Palmes föredrag
b) avståendet från föredragsarvode
c) sonen Joakims möjligheter till studier vid Harvard
1984-04-02
-
1984-04-03
Olof Palmes besök i USA.
Besöket blir en kombination av föredrag och av besök i FN som medlare i konflikten Iran Irak.
1984-våren På förfrågan avseende villkoren för studier vid John F Kennedys School (Harvard) får Olof Palmes son – Joakim - skriftligt besked om vad som gäller.
1984-08-10 M J England, Harvarduniversitetet skriver till Joakim Palme, vari framgår vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för honom som student vid universitetet.
1985-08-02 Inger [MASKAT] en Jo-anmälan i anledning av kostnaderna för Olof Palme i samband med föreläsning vid Harvarduniversitetet.
1985-09-20 JO, Per-Erik Nilsson yttrar sig beträffande [MASKAT] anmälan.
1985-10-04 Tax ordf Christer Ångström skickar underrättelse om avvikelse från självdeklaration till Olof Palme.
I underrättelsen framgår att Palme kommer att beskattas för ett föredragsarvode om 5.000 US Dollars ( 40.000:-) ( Samband mellan avståendet från föredragsarvodet och sonen Joakims finansiering av studier vid Harvard anses kan föreligga.)
1985-10-31 Ny underrättelse från Chr. Ångström om avvikelse från självdeklaration till Olof Palme med bl a uppgifter om att Olof Palmes medarbetare diskuterat med Harvarduniversitetet om:
a) tidpunkten för hans föredrag
b) avståendet från arvodet
c) sonen Joakims möjligheter till studier vid Harvard
Jämte
[MASKAT - MASKAT]
1986-02-26 Inlämnar Olof Palmes juridiska ombud, advokat Bertil Södermark besvärsskrivelse i 2 exemplar till länsrätten. Besvärshandlingen överlämnas sedan av lagman Åke Lundborg till [MASKAT] - som på eftermiddagen den 26/2-86 överlämnar handlingen för registrering – vilket [MASKAT] utför. Kopian av besvärsskrivelsen behåller [MASKAT] på sitt rum och det är han som ett par veckor senare upptäcker att originalhandlingen är borta när han skall återställa kopian till akt omslaget. På registreringsenheten får handlingen målsnr S 7020-86 och anges som chefsmål.
Av företagen utredning framgår dessutom: att det var redan känt hos massmedia 26/2-86
att Palme inkommit med besvärsskrivelse.
att detta också fick en internspridning på reg. enheten.
att handlingen som tilldelats rotel. 21 lades för förvaring i rum 1047, där den låg i ett omslag insorterad bland alla andra besvärshandlingar.
att princip all personal ca 250 st har tillgång till de 10-tal terminaler som finns på registreringsenheten.
att det arbetar 18 personer på reg. enheten.
att 6 personer inom länsrätten stämplade ut den 28/2-86 efter klockan 18.23.
1985-02-27 att praktikanten av nyfikenhet antingen denna dag eller nästkommande dag 28/2-86 först kollade på datan och sedan därefter tog fram och läste Olof Palmes besvärshandlingar, men lade tillbaka dem igen där de låg insorterade.
1986-02-28 Vid terminal LS 05 placerad i rum 1070 - sker klockan 18.23 en radering av Olof Palmes besvärsinlaga. Raderingen föregås av att vederbörande först försöker radera utan att använda sig av ett behörighetskort. Därefter stoppas ett allm. behörighetskort i terminalen och raderingen äger rum, genom att vederbörande slår in koden D.E.L.E,T.E. och därefter siffran 8. Ledbild frågar om uppdraget skall utföras, varefter operatör skall bekräfta med "JA".
Före raderingen skedde en transaktion på aktuell terminal 28/2-86 klockan 16.06.
Efter raderingen gjordes en förfrågan på personnr [MASKAT] på aktuell terminal som avslutades 28/2-86 klockan 18.30.
Därefter finns ingen aktivitet på terminalen ifråga.

Följande personer fanns kvar 28/2-86 efter klockan 18.23
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl.18.23
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl. 18.39
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl. 18.43
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl. 18.58
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl. 19.04
[MASKAT] [MASKAT] stämplade ut kl. 19.21

ABAB-väktaren [MASKAT] företar rondering 28/2-86 klockan 19.27 i länsrättens lokaler, Krukmakargatan 19.
I de förhör som hållits framgår i korthet följande:
[MASKAT] arbetar som kontorist på reg. enheten och det var hon som lade in besvärsskrivelsen den 26/2-86 på en på datan. Hon tror att bara vissa anställda kan radera ex.vis. [MASKAT] och hon själv. [MASKAT] hade sitt behörighetskort liggande i en olåst låda. [MASKAT] har icke hört talas om eller frågat på [MASKAT].
[MASKAT] arbetar som assistent på reg. enheten. Verkar i förhöret anmärkningsvärt förtegen. Uppger sig ha haft mycket att göra den 28/2. Har inte lagt märke till andra personer som fanns kvar på arbetsplatsen efter kl 18.23. Uppger sig icke ha hört talas om [MASKAT].
[MASKAT] arbetar som kontorist på reg: enheten. Har jobbat på länsrätten sedan 28/11 1985. Deltar i olika sysslor på registeringsenheten alltifrån posthantering till att utföra transaktioner i datan. Medger att han faktiskt tillsammans med praktikanten [MASKAT] som hastigast tittade i Olof Palmes besvärshandling. Uppger att intresse fanns för namnteckningen: OBS. Handlingen har inte Olof Palmes namnteckning. Uppger att det var [MASKAT] som plockade fram besvärshandlingen och att [MASKAT] frågat i datan på Olof Palme. [MASKAT] uppger att han inte känner till hur man raderar i datan. Han känner inte till namnet [MASKAT].
[MASKAT] arbetar som praktikant på reg. enheten from den 25/2 1986. Antingen den 27/2 eller 28/2-86 kollade han på datan betr. Olof Palme varefter han av nyfikenhet plockade fram Olof Palmes besvärsakt och tittade i den. Påstår att han därefter stoppade tillbaka akten där han hade tagit den. Handlingen låg då i ett särskilt fack. Uppger att han ev tittat på besvärshandlingen tillsammans med [MASKAT]. Han tror att handlingen var undertecknad av Olof Palme vilket icke är fallet. [MASKAT] "Någonstans fanns hans namnteckning”.
[MASKAT] är chef för reg. enheten. Uppger att 18 personer jobbar på reg. enheten. Jobbade själv inte den 28/2 på kvällen. Det finns ett 50-tal behörighetskort. I stort sett har var och en på reg. enheten ett sådant kort.
[MASKAT] arbetar som assessor och är ordförande på rotel 12 dvs den rotel där [MASKAT] mål ligger. Minns inte varför han lämnade arbetsplatsen relativt sent den 28/2-86. Det är dock inte ovanligt. Eftersom det finns 4 terminaler på hans avdelning finns inget skäl till att använda de som är placerade på reg. enheten. [MASKAT] kan inget om rutinerna på reg. enheten. Han har inget minne av att han hört namnet [MASKAT].
[MASKAT] arbetar som förste byråsekr. vid rotel 45. Minns inte sina arbetsuppgifter aktuell dag, men tror sig ha jobbat med statistik. Uppger att det är inte ovanligt att han jobbar över. Han kan inte radera i datan. Han saknar behörighetskort. Uppger att personalen på rotlarna sällan har anledning att be söka reg. enheten. Kan inte påminna sig att han i något sammanhang hört talas om [MASKAT].
[MASKAT] arbetar som kontorist på reg. enheten sedan 1980. Vet inget slutade den 28/2-86 vid 14-15-tiden
[MASKAT] arbetar som kontorist på avd. 5. På hennes avdelning finns 5 st terminaler, varför det inte finns någon som helst anledning att ex.vis använda sig av terminal på reg. enheten.
Kan inte datan mer än nödtorftigt. Kommer ofta sent på morgnarna och kompenserar detta genom att jobba längre på kvällarna. Har inte hört tals om någon med namnet [MASKAT].
[MASKAT]
Känner vid förhöret inte till att hon skulle ha överklagat och skickat in besvär 26/2-86 till skattemyndigheten. Uppger att det måste vara hennes mor som gjort detta.
[MASKAT]
[MASKAT] uppger att hon avfattat den aktuella besvärsskrivelsen för dottern [MASKAT] räkning, eftersom dottern är bosatt i Österrike.
[MASKAT] uppger att de i Österrike har en nära släkting, en kvinna vid namn [MASKAT] som sitter i ett departement och som var personlig god vän med Olof Palme.
Kontroller
Fingeravtrycksundersökning betr. [MASKAT] besvärsskrivelse visar att det finns 3 st identifierbara avtryck.
Jämförelse om [MASKAT] fingrar finns på [MASKAT] har givit negativt resultat
Nycklar, ävensom behörighetskort lär vara på drift
Expertis bedömer det praktiskt taget uteslutet att raderingen skett på annan plats än på länsrätten
1987 09-14
Lars Jonsson
Vkrkom

Polis Hans K, Welanders och Sandström inför juristkommissionen.
Vattenläcka hos Polisman E.